Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 7265
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit amb la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixa IMAF núm. 2/2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d’exposició pública de la modificació pressupostària 2/2017, per suplement de crèdit finançat amb baixa, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 25 de maig de 2017, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària.

Suplement de crèdit.

Baixes en Aplicacions de Despeses_

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

341.62300

Promoció i foment de l'esport. Maquinària, instal·lacions i utillatge

50.000,00

50.000,00

0,00

342.62300

Instal·lacions esportives. Maquinària, instal·lacions i utillatge

25.000,00

5.000,00

20.000,00

TOTAL

75.000,00

55.000,00

20.000,00

Altes en el Pressupost de despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

003.341.48904

Promoció i foment de l'esport. Subvenció Club Esportiu Joventut Constància.

60.000,00

35.000,00

95.000,00

003.341.48903

Promoció i foment de l'esport. Subvenció Club Esportiu Constància.

30.000,00

20.000,00

50.000,00

TOTAL

90.000,00

55.000,00

145.000,00

 

ANNEX 1
Subvencions nominatives IMAF.

Partida

Àrea gestora

Beneficiari

C.I.F.

Objectiu estratègic

Finalitat

Objecte

Import

341-48903

Esports

Subvenció Club esportiu Constància

G0725198

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local art. 25.1

Foment de l'esport

50.000,00

341-48904

Esports

Subvenció Club esportiu Joventut Constància

G57829806

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local art. 25.1

Foment de l'esport

95.000,00

 

Inca a 30 de juny de 2017

El Batle-President
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma