Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 7264
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari IMAF Núm. 3/2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Aprovació definitiva de modificació pressupostària 3/2017, per crèdit extraordinari.

Havent finalitzat el termini d’exposició pública de la modificació pressupostària 3/2017, per crèdit extraordinari finançat amb baixa, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 25 de maig de 2017, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària.

Crèdit Extraordinari.

Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

000.341.48901

Promoció i foment de l'esport. Subvencions clubs esportius locals.

54.000,00

20.000,00

34.000,00

TOTAL

54.000,00

20.000,00

34.000,00 

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

341.48905

Promoció i forment de l'esport. Subvenció Nominativa Club Bàsquet sa Creu

-

20.000,00

20.000,00

TOTAL

 -

20.000,00

20.000,00

 

Annex 1

Subvencions nominatives IMAF.

Partida

Àrea gestora

Beneficiari

C.I.F.

Objectiu estratègic

Finalitat

Objecte

Import

341-48905

Esports

Subvenció Club Bàsquet Sa Creu Ciutat d'Inca

G57772527

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local art. 25.1

Foment de l'esport

20.000,00

 

Inca a 30 de juny de 2017

El Batle-President,

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma