Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 28 de juny de 2017, pel qual s’aprova la modificació puntual de la relació de llocs de feina corresponent al personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears i la dotació extraordinària corresponent

    Número de registre 7317 - Pàgines 20931-20936


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elevació a definitiva de la modificació de la Relació de llocs de treball del Consell Insular de Formentera pel que fa a la forma de provisió del lloc de treball de Coordinador / a d'infraestructures, tal com es deriva de l'annex

    Número de registre 7372 - Pàgina 20937


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elevació a definitiva de la modificació de la Relació de llocs de treball del Consell Insular de Formentera respecte dels requisits de nivell de coneixement de la llengua catalana als tres llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional d'aquest Consell Insular i de modificació de l'esmentada Relació de llocs de treball pel que fa a la forma de provisió definitiva del lloc de treball de Secretaria d'aquest Consell Insular i de modificació de l'annex de personal del Pressupost general vigent per a l'any 2017

    Número de registre 7368 - Pàgines 20938-20939


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Correcció d’errors en la publicació del Decret d’organització del Consell de Mallorca

    Número de registre 7266 - Pàgina 20940


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord relatiu a la modificació puntual número 24 de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar a l’ampliació a l’ús esportiu en la qualificació “Centre Cívic - Equipament” al nucli de Sa Coma

    Número de registre 7379 - Pàgina 20941


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació definitiva del Reglament de la Comissió Gestora de la Borsa de places turístiques del Consell Insular de Menorca, adscrita al Departament d'Ordenació Territorial i Turística del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 7263 - Pàgines 20942-20944


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Ple - Aprovació definitiva de la modificació de la catalogació de llocs de treball de direcció del centres i serveis del Departament de Benestar Social i Família

    Número de registre 7218 - Pàgines 20945-20953


  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de domini públic aparcament a l’aire lliure del municipi de Banyalbufar

    Número de registre 7369 - Pàgines 20954-20956


  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del trànsit del casc urbà del municipi de Consell

    Número de registre 7248 - Pàgines 20957-20958


  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Modificació definitiva art. 6 Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal

    Número de registre 7253 - Pàgina 20959


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari IMAF Núm. 3/2017

    Número de registre 7264 - Pàgina 20960


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit amb la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixa IMAF núm. 2/2017

    Número de registre 7265 - Pàgina 20961


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora d’impost sobre béns immobles

    Número de registre 7283 - Pàgines 20962-20963


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic mitjançant la instal·lació de taules i cadires

    Número de registre 7331 - Pàgines 20964-20966


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits núm. 03/2017 (Exp. núm. 541/2017)

    Número de registre 7401 - Pàgines 20967-20968


  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits núm. 04/2017 (Exp. núm. 552/2017)

    Número de registre 7402 - Pàgines 20969-20970


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Reglament municipal agrupació voluntaris protecció civil

    Número de registre 7355 - Pàgines 20971-20979


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Ordenança Gestió Residus

    Número de registre 7356 - Pàgines 20980-20994


  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Modificació de l’Ordenança Municipal de Policia, Bon Govern i Convivència

    Número de registre 7291 - Pàgina 20995Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma