Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 7191
Decret 34/2017, de 30 de juny, de nomenament del senyor Carles Manera Erbina com a president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 78 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, amb la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social i ordena que una llei del Parlament n’ha de regular la composició, la designació dels membres, l’organització i les funcions.

L’article 10.1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, estableix que el president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria econòmica i de treball, havent-ho consultat prèviament amb els grups de representació que integren el Consell.

D’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria va assumir, entre d’altres, les competències en matèria econòmica i de treball.

Per això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 30 de juny de 2017,

 

DECRET

Article únic

Nomenar el senyor Carles Manera Erbina president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, atesa la proposta de nomenament aprovada amb el suport exigit en l’article 10 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, pels grups de representació que integren el Consell.

Disposició final

Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de juny de 2017

La presidenta

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Francesca Lluc Armengol i Socias

Iago Negueruela i Vázquez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma