Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 7162
Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de substitucions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 En el BOIB núm. 8, de dia 19 de gener de 2017, es va publicar la Resolució del  conseller d’Educació i Universitat de 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.

En el mateix BOIB núm. 8, de dia 19 de gener de 2017, es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes. Aquesta Resolució va ser objecte d’una correcció d’errades mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 1 de febrer de 2017 (BOIB núm. 29, de 9 de març).

Una vegada determinades les places vacants, aquestes s’han de cobrir pels sistemes legalment establerts amb funcionaris de carrera, en pràctiques o interins. A aquest fi, el 27 d’octubre de 2016 es va publicar, en el BOIB núm. 136, la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016 per la qual es fa pública la convocatòria del concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació. Aquest procediment va finalitzar amb dues resolucions de la directora general de Personal Docent, de dies 4 i 9 de maig de 2017, mitjançant les quals es varen cobrir les places vacants i les vacants generades com a conseqüència de la mobilitat exercida pels funcionaris.

D’altra banda, mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent  de 16 de maig de 2017, publicada en el BOIB núm. 61, de 18 de maig, s’han aprovat les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2017-2018 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. S’ha de tenir en compte, per tant, que també cal cobrir les places dels funcionaris que hagin obtingut una destinació en comissió de serveis.

El 17 de març de 2016 es va publicar, en el BOIB núm. 35, la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. (en endavant bases generals)

D’acord amb aquestes bases generals, es va dictar la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2017-2018 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, que es va publicar el 28 de febrer de 2017 en el BOIB núm. 25 (en endavant, la convocatòria).

El 28 de març de 2017 es va publicar, en el BOIB núm. 37, la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears.

Una vegada que els funcionaris de carrera, mitjançant el concurs de trasllats, han ocupat de manera definitiva les places vacants, la resta de places existents s’han de cobrir, adjudicant destinacions provisionals als funcionaris de carrera que en el concurs de trasllats no varen obtenir cap destinació definitiva, als funcionaris que han sol·licitat una comissió de serveis, als funcionaris en pràctiques i als aspirants a funcionaris interins.

D’acord amb el que disposa el punt segon de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2016 (bases generals), en els processos que derivin d’aquesta Resolució s’hi ha de participar telemàticament, i en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, de participació obligatòria, així com en el procediment ordinari d’adjudicació de substitucions, de participació voluntària, les places s’han d’assignar de forma automàtica.

L’acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic signat per la Conselleria d’Educació i Universitat i les organitzacions sindicals STEI, FECCOO i ANPE, preveu a l’apartat f), entre altres, determinades propostes professionals, econòmiques i educatives respecte dels funcionaris interins.

Per tot això, cal aprovar les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals. Així mateix, per als aspirants a funcionaris interins que no obtenguin cap plaça en aquest procés, s’han d’aprovar les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions als centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2017-2018.

D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 163, de 5 de novembre) es delega en aquesta la competència per convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina.

Per tot això, i d’acord amb les atribucions que tenc conferides, dict la següent

Resolució

Primer

Convocar, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents, i aprovar les instruccions que han de regir aquest procés, que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Segon

Aprovar les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de substitucions per als aspirants a funcionaris interins docents a centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, que figuren en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Tercer

Aprovar les instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins, que apareixen en l’annex 3 d’aquesta Resolució.

Quart

Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 27 de juny de 2017

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

 

ANNEX 1

Instruccions del procés d’adjudicació de destinacions provisionals

A. DISPOSICIONS GENERALS

1. Obligació de participar en el procés

Estan obligats a participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitud corresponent, els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:

a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari.

a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte.

Els aspirants a funcionaris interins de pacte han de participar obligatòriament en aquest procés. Ara bé, en el cas dels no desplaçats es procedeix d’ofici en els termes establerts en l’apartat 16.1.2 d’aquest annex, de manera que no cal que segueixin les instruccions per emplenar i formalitzar la sol·licitud de places del punt 3 de l’annex.

2. Conseqüències de no participar en el procés

2.1. A les persones que s’especifiquen en els apartats a i b del punt 1 que no participin en aquest procés, la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d’ofici.

2.2. Les persones que s’especifiquen en l’apartat c del punt 1 que no participin en aquest procés quedaran en situació de no disponibles, i només podran participar a partir del primer procediment ordinari d’adjudicació de substitucions que s’adjudiqui en el mes de gener, sempre que ho sol·licitin d’acord amb la base específica 12.6 de la convocatòria.

3. Instruccions per emplenar i formalitzar la sol·licitud de places

3.1. Instruccions per emplenar la sol·licitud

Les persones que participen en aquest procés han d’emplenar la sol·licitud seguint les instruccions de l’assistent de tramitació que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>. S’hi pot accedir, des de l’enllaç habilitat, d’alguna de les maneres següents:

a) Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut.

b) Mitjançant el número d’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del personal de la Conselleria d’Educació i Universitat.

c) Anònimament, mitjançant el número del document d’identitat i el codi de preregistre o el de registre que figura en la sol·licitud per participar en la convocatòria pública per formar la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018. Aquests codis també es poden recuperar mitjançant l’aplicació informàtica que la Direcció General de Personal Docent habilita a aquest efecte.

3.2. Tramitació i presentació telemàtica de la sol·licitud

3.2.1. Una vegada emplenada, la sol·licitud de places s’ha de tramitar telemàticament.

La tramitació i la presentació telemàtica de la sol·licitud només es completa quan utilitzant l’assistent de tramitació, s’envia la sol·licitud, amb la qual cosa la sol·licitud obté un número de registre i no s’ha de presentar presencialment.

3.2.2. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua «Sense validesa», perquè això indica que no s’han tramitat i presentat telemàticament.

4. Termini per presentar les sol·licituds

4.1. Per a les persones esmentades en  l’apartat a) del punt 1 d’aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

4.2. Per a les persones esmentades en l’apartat b) del punt 1 d’aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

4.3. Per a les persones esmentades en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és del 28 al 31 de juliol, ambdós inclosos.

5. Places ofertes i places adjudicades

5.1. En aquest procés s’ofereixen les places vacants, si bé també s’hi poden oferir substitucions d’una durada prevista de tot el curs escolar. Es defineix com a plaça vacant: la plaça en una determinada illa i d’una determinada especialitat o funció que no té titular.

5.2. Les places que s’ofereixen perquè se seleccionin en la sol·licitud són les que es preveuen en la quota per al curs 2017-2018 i que consten com a disponibles el dia en què s’obri el termini de sol·licitud de places.

5.3. Aquestes places poden ser objecte de modificació o supressió per raons de planificació educativa, de manera que les places que finalment s’adjudicaran seran les que constin com a disponibles en el moment de fer l’adjudicació efectiva de les destinacions provisionals. A aquests efectes, abans que es dicti la resolució que aprovi les llistes definitives d’adjudicació de destinacions provisionals, s’ha de fer pública la relació de les places que hagin estat modificades o suprimides durant aquest procés, amb indicació de la causa de la modificació o supressió.

5.4. Els aspirants que seleccionin places amb perfils es comprometen a acceptar els requisits i/o les condicions expressades als seus perfils.

6. Ordre d’adjudicació de les places

6.1. Les places s’han d’adjudicar, per col·lectius, d’acord amb l’ordre següent:

1r.  Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per formar part dels equips directius dels centres docents.

2n. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.

3r.  Els professors desplaçats per manca d’horari.

4t.  Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.

5è.  Els professors que han sol·licitat el reingrés.

6è.  Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

7è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de servei per raons de servei en els centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

8è.  Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per motius personals, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

9è. Els professors amb destinació a un centre d’una altra comunitat autònoma, o de Ceuta i Melilla, o dependents del MECD que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per motius personals, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

10è. Els funcionaris docents en pràctiques.

11è. Els funcionaris interins de pacte no desplaçats.

12è. La resta d’aspirants a funcionaris interins docents, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte desplaçats.

6.2. A l’efecte de determinar la preferència en l’adjudicació de les places seleccionades dins els col·lectius esmentats en l’apartat anterior, les adjudicacions s’han de fer d’acord amb els criteris específics següents:

6.2.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit, per l’any en què varen aprovar l’oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació total obtinguda en el darrer concurs de trasllats. Si l’empat continua, per la puntuació global del concurs oposició.  

6.2.2. Els professors desplaçats per manca d’horari, per l’any en què varen aprovar l’oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva dels diferents cossos, per l’any en què varen aprovar l’oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació total obtinguda en el darrer concurs de trasllats, si bé, com a criteri preferent, s’ha de tenir en compte el fet de formar part dels equips directius dels centres docents. Si l’empat continua, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés, d’acord amb l’ordre següent: adscrits a places a l’estranger, excedents forçosos, suspesos de funcions i excedents voluntaris.

6.2.5. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis, d’acord amb l’ordre establert en la instrucció vuitena de l’annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2017-2018 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat (BOIB núm. 61, de 18 de maig).

6.2.6. Els funcionaris en pràctiques, d’acord amb el número d’ordre obtingut a la llista definitiva  d’aspirants que han superat  les fases d’oposició i concurs.

6.2.7. Els aspirants a funcionaris interins, d’acord amb l’ordre en què apareixen a cadascuna de les borses, amb excepció dels interins de pacte no desplaçats.

7. Llistes provisionals d’adjudicació de destinacions provisionals

7.1. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.1 d’aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d’adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva, dels desplaçats per manca d’horari i dels funcionaris, amb informe favorable, que han sol·licitat una comissió de serveis. Aquesta resolució s’ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.2. S’ha d’obrir un termini d’un dia hàbil, comptadors des de l’endemà del dia en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.3. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.2 d’aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d’adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris en pràctiques. Aquesta resolució s’ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.4. S’ha d’obrir un termini d’un dia hàbil, comptador des de l’endemà del dia en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.5 Abans d’aprovar i publicar la llista provisional d’adjudicació de destinacions provisionals corresponent als aspirants a funcionaris interins docents a què es refereix el punt 7.7, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d’adjudicació de destinacions provisionals dels aspirants a interins de pacte que, d’acord amb el punt 16.1 d’aquest annex, no han estat desplaçats. La llista també ha d’incloure les persones de pacte desplaçades. Aquesta resolució s’ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.6. S’ha d’obrir un termini d’un dia hàbil, comptador des de l’endemà del dia en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.7. Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds previst en el punt 4.3 d’aquest annex i dictades i fetes públiques les resolucions a què fan referència els punts 7.1, 7.3 i 7.5 anteriors, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d’adjudicació de destinacions provisionals de la resta d’aspirants a funcionari interí. Aquesta resolució s’ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.8. S’ha d’obrir un termini d’un dia hàbil, comptadors des de l’endemà del dia en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

8. Llistes definitives de destinacions provisionals

Una vegada acabats els terminis a què fan referència els punts 7.2, 7.4, 7.6 i 7.8 i ateses les reclamacions presentades, la directora general de Personal Docent ha de dictar les resolucions corresponents per aprovar les llistes definitives d’adjudicació de destinacions provisionals. Aquestes resolucions s’han de fer públiques a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dictin.

9. Política de privacitat

D’acord amb el que disposen l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’article 12 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 27 de desembre, els sol·licitants han de consentir expressament que les dades facilitades siguin recollides i tractades en un fitxer de titularitat de la Conselleria d’Educació i Universitat, amb domicili al carrer del Ter, 16, 07009 Palma. La finalitat d’aquest tractament és gestionar el procés d’adjudicació de destinacions provisionals i el procés posterior d’adjudicació de substitucions.

En qualsevol moment, els sol·licitants poden exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a la Direcció General de Personal Docent, a l’adreça postal indicada abans o bé per mitjà d’un missatge electrònic enviat a les adreces <secundaria@dgpdocen.caib.es> o <primaria@dgpdocen.caib.es> des de l’adreça de correu electrònic proporcionada per la Conselleria d’Educació i Universitat. També poden presentar una sol·licitud per escrit a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat o a les delegacions territorials de la Conselleria d’Educació i Universitat a Menorca o a Eivissa i Formentera o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

B. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS FUNCIONARIS DE CARRERA DOCENTS SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA I ELS DESPLAÇATS PER MANCA D’HORARI

10. Normes específiques que s’apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari

10.1. Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari han de sol·licitar tantes places com puguin de les especialitats de les quals siguin titulars o per a les quals estiguin habilitats. Als que no seleccionin un nombre de places suficient perquè se’ls n’adjudiqui una, la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d’ofici.

10.2. Els funcionaris en expectativa de destinació definitiva del cos de secundària poden seleccionar places d’àmbit dels departaments d’orientació i de cultura clàssica, sempre que l’especialitat de la qual són titulars els hi doni accés.

10.3. Els titulars de les especialitats de pedagogia terapèutica i d’audició i llenguatge han de seleccionar totes les places d’aquestes especialitats als departaments d’orientació dels instituts d’educació secundària i dels centres integrats de formació professional.

10.4. Sempre d’acord amb el que s’indica en els punts 10.2 i 10.3, els funcionaris en situació d’expectativa de destinació poden seleccionar places que corresponguin a les funcions derivades de cada especialitat.

C. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER AL FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

11. Normes específiques que s’apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris en pràctiques.

11.1. Tots els aspirants que han superat el procés selectiu que compleixin els requisits i les condicions requerides per a l’ingrés o l’accés al cos respectiu han de participar en aquest procés d’adjudicacions i sol·licitar tantes places com vulguin, a jornada completa, de l’especialitat i illa per les quals han superat el procés selectiu.

La Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional tenint en compte el número d’ordre obtingut a la llista definitiva d’aspirants que han superat les fases d’oposició i concurs i d’acord amb la preferència de places indicada a la sol·licitud.

11.2. En cas de no participar en aquest procés, o de no consignar-hi un número de places suficients la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d’ofici de l’especialitat i illa per les quals han superat el procés selectiu.

11.3. Aquests aspirants han de realitzar les pràctiques a les destinacions que se’ls adjudiqui. La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada és l’1 de setembre de 2017 per a tots els cossos. Els qui en aquesta data no s’incorporin a les destinacions adjudicades, s’entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

11.4. Els aspirants que hagin participat i superat el procediment d’accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior i no vulguin realitzar l’opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques no han de realitzar aquest procés d’adjudicacions, ja que romandran en els cossos d’origen fins que siguin nomenats funcionaris de carrera amb la resta d’aspirants seleccionats de la seva promoció.

D. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS

12. Normes específiques que s’apliquen a la sol·licitud de places dels aspirants a funcionaris interins docents.

12.1. Els aspirants a funcionaris interins docents poden sol·licitar tantes places com vulguin, sempre tenint en compte el que disposen els apartats següents.

12.2. Els aspirants només poden seleccionar les places corresponents a les opcions per a les quals figuren admesos a les borses formades mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 22  de febrer de 2017 (BOIB núm. 25, de 28 de febrer).

En aquest sentit, els aspirants admesos a la borsa no estan obligats a seleccionar totes les places corresponents a les opcions elegides en la sol·licitud per formar part de les borses d’interins, si bé no poden seleccionar places corresponents a opcions no elegides.

L’adjudicació d’una plaça està condicionada al fet que la plaça no es modifiqui (de forma que l’aspirant deixi de complir tots els requisits per ocupar-la) ni se suprimeixi.

12.3. Si l’aspirant no selecciona almenys una de totes les places a les quals pot optar, d’acord amb la seva sol·licitud per formar part de les borses d’interins, i, en conseqüència, no se li adjudica cap destinació provisional, la seva baixa es considera voluntària, i s’entén que no ha participat en el tràmit.

12.4. Si el sol·licitant selecciona almenys una plaça de totes les places a què pot optar, d’acord amb la seva sol·licitud per formar part de les borses d’interins, i, malgrat això, no se li adjudica cap destinació provisional, la seva baixa es considerarà no voluntària.

12.5. Les places que, excepcionalment, per raons de planificació educativa siguin compartides entre dos cossos diferents s’han d’adjudicar dins el grup de places del cos al qual correspongui la funció principal, tal com s’ofereixi en el procés d’adjudicació.

12.6. Els aspirants a funcionaris interins que es volen acollir a alguna de les excepcions previstes en els punts 3.1.5.1, 3.1.5.2 i 3.1.5.3 de l’annex 1 de la convocatòria d’interinitats i que acompleixen les condicions que s’hi esmenten, han de seleccionar, en primer lloc, totes les places disponibles a què poden optar, d’acord amb les especialitats o funcions i illes en què figuren com a admesos en les borses per aplicació de l’annex 4 de la convocatòria esmentada, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud pel que fa a les places a mitja jornada, itinerants i/o d’especial dificultat. En el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració les selecciona d’ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què poden optar per aplicació d’aquesta excepció.

Només en el cas que en aquest procés, respectant l’ordre d’adjudicació de les places que preveu el punt 15 d’aquest annex, l’aspirant no obtingui cap de les places seleccionades per tenir la titulació exigida en l’annex 4 de la convocatòria, se li adjudicarà una plaça en les especialitats o funcions objecte d’aquesta excepció, sempre que l’hi correspongui per ordre de puntuació.

Als aspirants als quals fa referència el primer paràgraf d'aquest punt 12.6 i que siguin aspirants a funcionaris interins de pacte desplaçats, no se'ls hi apliquen les previsions dels dos paràgrafs anteriors i la seva selecció de places s’ha de regir per l'apartat 16.2.2 d'aquest annex.

13. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

13.1. Els aspirants a funcionaris interins poden, en la sol·licitud de places d’aquest procés, autoritzar la Conselleria d’Educació i Universitat perquè sol·liciti la certificació negativa d’haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans.

En el cas que el Registre Central de Delinqüents Sexuals, per qualsevol causa,  no emeti la certificació negativa sol·licitada per la Conselleria, es comunicarà aquesta circumstància a l’aspirant perquè el sol·liciti al Registre esmentat i el presenti, com a màxim el dia en què s’hagi d’incorporar en el centre. Si l’aspirant presenta el certificat negatiu el dia de la incorporació al centre ho ha de fer davant el director del centre; en el cas de presentar-lo abans ho ha de fer davant la Direcció General de Personal Docent.

13.2. Si l’aspirant al qual se li adjudica una plaça en aquest procés no ha autoritzat la Conselleria (bé en la sol·licitud de participació en la convocatòria o bé en la sol·licitud de places en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals), haurà de presentar la certificació negativa així com disposa el punt anterior 13.1.

13.3. La no presentació de la certificació negativa dins termini determina la impossibilitat de prendre possessió de la plaça, de forma que l’adjudicació queda sense efecte i s’exclou a l’aspirant de les borses.

14. Dictamen d’aptitud per a persones discapacitades

14.1. Els aspirants a funcionaris interins que tenen reconeguda una discapacitat poden, en la sol·licitud de participació en aquest procés, autoritzar la Conselleria d’Educació i Universitat perquè sol·liciti al Centre Base de la Direcció General de Dependència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el dictamen que certifica que tenen les condicions personals d’aptitud necessàries per exercir les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

14.2. En el cas que l’aspirant al qual se li adjudica una plaça en aquest procés no ha autoritzat la Conselleria, ha de presentar el dictamen esmentat o el document acreditatiu d’haver-lo sol·licitat, com a màxim, el dia en què s’hagi d’incorporar al centre. Si l’aspirant presenta el dictamen o document acreditatiu d’haver-lo sol·licitat el dia de la presa de possessió ho ha de fer davant el/la director/a del centre; en el cas que ho presenti abans ho ha de fer davant la Direcció General de Personal Docent.

L’aspirant ha de tenir en compte que l’òrgan de valoració que ha d’expedir aquest dictamen és el mateix que ha reconegut la discapacitat. Per la qual cosa, si el reconeixement del grau de  discapacitat s’ha produït per un òrgan de valoració d’una altra comunitat autònoma, l’aspirant ha d’aportar el dictamen corresponent o demanar trasllat d’expedient al Centre Base de les Illes Balears.

14.3. Si l’aspirant no presenta el dictamen o el document acreditatiu d’haver-lo sol·licitat dins aquest termini no pot prendre possessió. L’adjudicació de la plaça queda sense efectes i s’exclou l’aspirant de totes les borses.

14.4. En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat no és compatible amb l’exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada, l’adjudicació queda sense efectes, així com, si escau, la presa de possessió i el nomenament, i s’exclou l’aspirant de la borsa corresponent de l’especialitat o funció concretes.

En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat és incompatible amb les funcions docents, l’adjudicació es deixarà sense efecte i s’exclourà a l’aspirant de totes les borses.

14.5. La Direcció General de Personal Docent podrà sol·licitar  informació addicional a l’òrgan emissor del dictamen en cas que, del seu contingut, no quedi clarament acreditada la compatibilitat entre la discapacitat i l’exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

15. Adjudicació de places

15.1. Les places s’han d’adjudicar d’acord amb l’ordre següent:

1r.  Places del cos de mestres.

2n. Places del cos de professors d’ensenyament secundari.

3r.  Places del cos de professors tècnics de formació professional.

4t.  Places del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, del cos de professors de música i arts escèniques, del cos de professors d’arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

15.2. Les places  s’han d’adjudicar respectant estrictament l’ordre que els aspirants tenen a les borses.

15.3. El fet de participar en aquest procés comporta que l’aspirant es compromet a acceptar qualsevol vacant o substitució que se li adjudiqui d’acord amb les opcions seleccionades en la sol·licitud per participar en la convocatòria per formar part de les borses d’aspirants a funcionaris interins docents. També comporta l’obligació de prendre possessió de la plaça que se li adjudiqui en els terminis establerts. Tot l’anterior llevat dels casos excepcionals i de les causes previstes de renúncia justificada.

15.4. Els aspirants que no hagin obtingut una plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals resten a les borses en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes en el procés d’adjudicació de substitucions.

15.5. Una vegada que a un aspirant a funcionari interí docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d’ensenyament no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d’adjudicació previst en aquest annex, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d’adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altre plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

16. Adjudicació de places d’estabilitat

16.1. Procediment d’adjudicació de places als interins de pacte no desplaçats

16.1.1. Els aspirants a funcionaris interins que varen obtenir una plaça d’estabilitat per al curs 2016-2017 estan obligats a romandre en la mateixa destinació durant el curs 2017-2018, excepte que la plaça quedi suprimida o que l’aspirant sigui desplaçat per un funcionari amb més drets administratius.

16.1.2. L’Administració adjudicarà d’ofici la mateixa plaça als interins de pacte no desplaçats  

Es considera que un interí de pacte es no desplaçat en els casos següents:

  1. Quan la plaça de pacte adjudicada a l’aspirant al curs 2016-2017 mantingui integrament les mateixes característiques per al curs 2017-2018: mateix centre d’origen i mateixa funció principal i, si en tenia, mateixos centres compartits, mateixes funcions afins i mateixos perfils.
  2. Quan la plaça de pacte adjudicada a l’aspirant al curs 2016-2017 mantingui, almenys, per al curs 2017-2018, les característiques següents: mateix centre d’origen i mateixa funció principal, excepte que a la plaça se li assignin funcions afins i/o perfils per als quals l’aspirant no està en possessió de la titulació exigida.

L’administració adjudicarà les places en l’ordre següent: en primer lloc els aspirants inclosos a la lletra a) i en segon lloc els inclosos en la lletra b).

16.2. Adjudicació de places als aspirants interins de pacte desplaçats

16.2.1. Són aspirants a funcionaris interins de pacte desplaçats els aspirants que varen obtenir una plaça d’estabilitat per al curs 2016-2017 i que no poden romandre en la mateixa destinació durant el curs 2017-2018, perquè la plaça ha quedat suprimida o ha estat adjudicada a un funcionari amb més drets administratius.

16.2.2. Els aspirants a funcionaris interins de pacte desplaçats estan obligats a seleccionar totes les places disponibles a què puguin optar, amb excepció de les places a mitja jornada, que són de selecció voluntària, d’acord amb les especialitats o funcions i illes en què figurin com a admesos a les borses, seguint l’ordre següent:

1r.  Totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa

2n. Totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa.

3r.  Totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa.

4t.  Totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa.

5è.  Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries).

6è.  Totes les places a altres illes a jornada completa.

7è.  Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries).

En el cas que l’aspirant no seleccioni totes les places que està obligat a seleccionar, la Direcció General de Personal Docent les seleccionarà d’ofici d’acord amb l’ordre anterior.

Tot i això l’adjudicació es farà d’acord amb el punt 15.1 d’aquest annex.

16.2.3. Als aspirants interins de pacte desplaçats se’ls han d’adjudicar, juntament amb la resta d’aspirants interins admesos, les places en l’ordre que els correspongui segons la seva puntuació a les borses.

16.2.4. Els aspirants a funcionaris interins de pacte desplaçats que no obtenguin cap plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals resten a les borses en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes en l’ordre que els correspongui segons la seva puntuació a les borses, i estan obligats a acceptar qualsevol plaça que els ofereixi l’Administració sempre que sigui una plaça de les especialitats o funcions i illes en què figuren admesos a les borses.

16.3. Renúncia a la condició d’aspirant a funcionari interí de pacte

16.3.1 Els aspirants a funcionaris interins de pacte poden renunciar a la seva condició mitjançant el tràmit de reclamacions establert a aquests efectes a la pàgina web de la direcció general de Personal Docent entre els dies 21 i 23 de juliol.

16.3.2 Els aspirants a funcionaris interins de pacte desplaçats poden renunciar a la seva condició en la mateixa sol·licitud de places. En aquest cas no estan subjectes al que disposa el punt 16.2.2

16.3.3. La renúncia implica que l'aspirant restarà a les borses en l'ordre que els correspongui segons la seva puntuació.

16.3.4. La direcció general de Personal Docent ha d'informar de qualsevol renúncia a la Mesa Sectorial d’Educació.

17. Nomenament i presa de possessió

17.1. Els aspirants a funcionaris interins docents a qui en aquest procés s’adjudiqui una plaça han de ser nomenats amb efectes des de l’1 de setembre.

17.2. La presa de possessió i la incorporació a la plaça adjudicada s’han de produir dia 1 de setembre. S’ha de fer el tràmit previ de la presa de possessió abans de dia 1 de setembre.

17.3. Si la presa de possessió i la incorporació efectiva no es produeixen el dia assenyalat i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l’aspirant restarà exclòs de les borses.

17.4. S’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.

Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.

Si no es compleixen aquestes obligacions s’ha d’entendre que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.

18. Cessament

18.1. Si en aquest procés s’adjudica una vacant, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix el 31 d’agost.

18.2. Si s’adjudica una substitució que es preveu que duri tot el curs escolar, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix quan s’incorpora a la plaça qui l’ocupava, o el 31 d’agost si aquest no s’hi incorpora durant el curs escolar.

18.3. En els supòsits prevists en els punts 18.1 i 18.2, si l’aspirant es va acollir a una renúncia justificada amb reserva de plaça, ha de cessar el 31 d’agost sempre que els efectes del seu nomenament siguin anteriors al 12 de gener. En cas contrari, ha de cessar el 30 de juny.

19. Adjudicació de places reservades a aspirants amb discapacitat

19.1. La Direcció General de Personal Docent reserva un nombre de places igual a les que no es cobriren pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat en la darrera convocatòria de proves selectives d’ingrés als cossos docents.

L’elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat es realitza mitjançant un sorteig públic previ entre totes les places vacants de les especialitats que resultaren desertes de la reserva de places per a discapacitats en la darrera convocatòria de les proves selectives d’ingrés als cossos docents.

19.2. Les places amb reserva per aspirants amb discapacitat tan sols poden ser seleccionades pels aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i s’adjudica d’acord amb les seves peticions i l’ordre que ocupen a les borses.

19.3. Aquestes places s’ofereixen en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals. En el supòsit que, en aquest procés, quedin places amb reserva per a  persones amb discapacitat sense cobrir s’oferiran en el procés d’adjudicació de substitucions, ja sense la qualificació de plaça amb reserva per a persones amb discapacitat.

19.4. En el supòsit que la plaça amb reserva per a persones amb discapacitat que s’adjudiqui en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals s’hagi d’oferir en el procés d’adjudicació de substitucions, s’hi oferirà sense la qualificació de plaça amb reserva per a persones amb discapacitat.

19.5. No obstant el que disposen els apartats anteriors, també poden seleccionar places no reservades per a aspirants amb discapacitat.  En aquest cas l’adjudicació es fa d’acord amb l’establert al punt 15 de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

 

ANNEX 2

Instruccions del procés d’adjudicació de substitucions

1. Aspirants a funcionaris interins docents afectats

Els aspirants que no obtenguin una plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, així com els aspirants als quals es va adjudicar una substitució d’una durada prevista de tot el curs escolar i varen cessar per reincorporació de la persona que ocupava la plaça, resten a les borses en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes.

2. Places ofertes

2.1. En aquest procés s’ofereixen les places no adjudicades en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, les vacants sobrevingudes i les substitucions.

Una vacant sobrevinguda és una plaça - en una determinada illa i d’una determinada especialitat o funció - que, amb posterioritat al procés d’adjudicació de destinacions provisionals, deixa de tenir titular o sorgeix com a vacant per raons de planificació educativa.

També té la consideració de vacant sobrevinguda una plaça vacant adjudicada a un funcionari interí que aquest deixa d’ocupar de forma definitiva per mort, jubilació, renúncia o qualsevol altra causa.

Una substitució és una plaça en una determinada illa i d’una determinada especialitat o funció que s’ofereix, per ser adjudicada, a un aspirant a funcionari interí docent perquè cobreixi l’absència temporal del titular de la plaça o de la persona que l’ocupa de forma provisional.

2.2. Les places que s’ofereixen són les que es preveuen en la quota per al curs 2017-2018 als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat i que consten com a disponibles a mesura que es genera la necessitat urgent de cobrir la substitució o la vacant sobrevinguda.

2.3. La Direcció General de Personal Docent ha d’oferir als aspirants les places corresponents a les opcions per a les quals figuren admesos a les borses creades mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 22  de febrer de 2017 (BOIB núm. 25, de 28 de febrer), incloses les opcions de places a mitja jornada i de places itinerants i/o places d’especial dificultat, si l’aspirant les va seleccionar i amb independència de les places que hagi seleccionat en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

3. Ordre en l’oferiment de places

3.1. Les places s’han d’oferir als aspirants disponibles a les borses d’acord amb l’ordre en què hi figuren i amb les especificitats que s’indiquen a continuació.

3.2. Els aspirants més grans de 55 anys amb almenys deu anys de servei com a docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que no hagin obtingut una plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals tenen preferència sobre la resta d’aspirants en l’oferta i l’adjudicació de places en el procés d’adjudicació de substitucions. En el cas que hi hagi diversos aspirants en la mateixa situació, l’ordre de preferència entre aquests s’ha de determinar per l’ordre en què figuren a la borsa.

L’anterior no s’aplica si l’aspirant ha estat sancionat alguna vegada per falta greu o molt greu mitjançant un procediment disciplinari.

4. Procediment d’oferiment i d’adjudicació de les places

S’estableix un doble procediment d’oferiment i d’adjudicació de places:

a) Procediment ordinari d’adjudicació de places.

b) Procediment extraordinari d’adjudicació de places.

4.1. Procediment ordinari d’adjudicació de places

4.1.1. El procediment ordinari d’adjudicació de substitucions i vacants sobrevingudes es fa setmanalment de forma telemàtica i l’adjudicació de les places és automàtica.

4.1.2. Setmanalment, abans de les 15.00 hores del divendres, s’ha de fer pública la relació de places disponibles per cossos i especialitats, així com les característiques que tenen, la data en què el centre ha sol·licitat que es cobreixi la plaça, la causa que origina la necessitat de cobrir-la i la data en què el funcionari interí s’ha d’incorporar al centre.

Només s’inclouen en aquest procediment les places que els centres educatius hagin fet constar com a disponibles al GestIB fins a les 12.00 hores del divendres, sempre que la Direcció General de Personal Docent tengui constància de la documentació que acredita la causa de substitució i la data en què s’ha produït o es produirà. Una vegada iniciat el tràmit no s’hi incorporaran noves places disponibles.

4.1.3. Els aspirants disponibles poden participar en aquest procediment voluntàriament i sol·licitar tantes places com vulguin. No estan obligats a seleccionar totes les places corresponents a les opcions elegides en la sol·licitud per formar part de les borses d’interins, però no poden seleccionar places corresponents a opcions no elegides.

S’entén que aquells que cessen el divendres són aspirants disponibles. En qualsevol cas, tant si el cessament es produeix el divendres o abans, és necessari que els centres educatius hagin fet constar el cessament al GestIB fins a les 12.00 hores del divendres. Una vegada iniciat el tràmit no s’hi incorporaran nous aspirants disponibles.

4.1.4. Els aspirants a funcionaris interins que s’hagin acollit a alguna de les excepcions previstes en els punts 3.1.5.1, 3.1.5.2 i 3.1.5.3 de l’annex 1 de la convocatòria i que no obtinguin cap plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals podran seleccionar, en el procediment ordinari d’adjudicació de substitucions, si hi participen, places a què poden optar, sigui per aplicació de l’excepció sigui per aplicació de l’annex 4 de la convocatòria esmentada.

4.1.5. El fet de no participar en aquest procediment ordinari no implica en cap cas l’exclusió de les borses.

4.1.6. Els funcionaris interins amb una plaça d’estabilitat adjudicada que siguin desplaçats durant el curs estan obligats a participar en el procediment ordinari de substitucions i han  de seleccionar totes les places disponibles a que puguin optar amb excepció de les places a mitja jornada, que són de selecció voluntària, d’acord amb les especialitats o funcions i illes en que figuren com admesos a les borses. En cas que l’aspirant no seleccioni totes les places que està obligat a seleccionar, la Direcció General de Personal Docent les seleccionarà d’ofici.

Si l’aspirant no hi participa s’entén que renúncia al pacte.

4.1.7. Les persones que participen en aquest procediment han d’emplenar la sol·licitud segons les instruccions de l’assistent de tramitació que hi ha a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

4.1.8. La sol·licitud de places s’ha de fer setmanalment, des de l’obertura del tràmit de divendres fins al dilluns a les 12.00 h. En el cas que els dies en què s’ha de dur a terme aquest procediment coincideixin amb jornades festives de l’àmbit general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar prèviament els canvis en el calendari d’adjudicacions a la seva pàgina web.

En el cas que el calendari s’hagi de modificar, les referències fetes en aquest punt 4 del divendres i del dilluns, s’han d’entendre fetes respectivament als dies en què s’obre i es finalitza el tràmit.

4.1.9. En l’adjudicació automàtica de places se segueix l’ordre següent:

1r. Places del cos de mestres.

2n. Places del cos de professors d’ensenyament secundari.

3r. Places del cos de professors tècnics de formació professional.

4t. Places del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, del cos de professors de música i arts escèniques, del cos de professors d’arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

4.1.10. Les places s’han d’adjudicar d’acord amb el lloc que ocupen els participants a les borses (amb les especificitats previstes en la instrucció 3.2 de l’annex 2 d’aquesta resolució) i segons l’ordre de les seves peticions. L’adjudicació de les places s’ha de publicar cada dilluns a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (<http://dgpdocen.caib.es>).

4.1.11. El fet de participar en aquest procediment suposa que l’aspirant es compromet a acceptar la vacant o la substitució que se li adjudiqui, d’acord amb les opcions seleccionades en la sol·licitud per participar en la convocatòria per formar part de les borses d’aspirants a funcionaris interins docents. També suposa l’obligació de prendre possessió de la plaça que se li adjudiqui en la data indicada en la relació de places disponibles feta pública. El centre no pot acceptar cap incorporació anterior a aquesta data.

Tal com determina la base dissetena de les bases generals, s’exclouran de totes les borses els aspirants que no prenguin possessió de la plaça o no s’incorporin efectivament al lloc de feina dins els terminis establerts.

4.2. Procediment extraordinari d’adjudicació de places

4.2.1. S’ha d’aplicar aquest procediment quan quedin places sense cobrir en el procediment ordinari, o en els casos en què es justifiqui una necessitat urgent de cobrir una plaça per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials, o en el supòsit que la persona a la qual s’ha adjudicat la plaça en el procediment ordinari renunciï a la plaça.

4.2.2. En el procediment extraordinari, la Direcció General de Personal Docent ha d’oferir aquestes places als aspirants disponibles d’acord amb les opcions per a les quals figuren admesos a la borsa o borses creades mitjançant la Resolució del directora general de Personal Docent de dia 22 de febrer de 2017 (BOIB núm. 25, de 28 de febrer) incloses les opcions de places a mitja jornada i de places itinerants i/o places d’especial dificultat, si l’aspirant les va seleccionar.

Als aspirants a funcionaris interins que s’hagin acollit a alguna de les excepcions previstes en els punts 3.1.5.1, 3.1.5.2 i 3.1.5.3 de l’annex 1 de la convocatòria, se’ls oferiran totes les places a què puguin optar.

4.2.3. Els serveis d’Educació Primària i d’Educació Secundària s’han de posar en contacte amb l’aspirant per qualsevol dels mitjans que, a l’efecte de notificació i comunicació, aquest hagi indicat en la seva sol·licitud per formar part de les borses d’aspirants a funcionaris interins docents, amb preferència, atesa la necessitat urgent de cobrir la plaça, a la comunicació telefònica i/o al correu electrònic, amb la finalitat d’oferir-li les places disponibles a les quals poden optar d’acord amb les especialitats o funcions, illes i opcions elegides.

4.2.4. Una vegada els serveis han intentat posar-se en contacte amb l’aspirant, es poden produir les situacions següents:

a) En el cas que l’aspirant accepti la plaça oferta, aquesta se li adjudicarà.

b) En el cas que l’aspirant no retorni la trucada telefònica rebuda o no contesti el correu electrònic enviat, per tal d’acceptar una de les places ofertes, o per comunicar que no les accepta o, si escau, per renunciar-hi justificadament, - actuacions que també pot realitzar per qualsevol dels mitjans prevists en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú - s’entén que renuncia injustificadament a la plaça oferta i serà objecte d’exclusió de les borses, excepte si acredita, dins el termini establert i en la forma escaient, que es troba en un dels supòsits de renúncia justificada.

L’aspirant ha d’acomplir l’obligació de posar-se en contacte amb el Servei  pertinent el dia hàbil següent a aquell en què es va realitzar la trucada o en què es va enviar el correu electrònic.

c) En el cas que l’aspirant no accepti la plaça oferta sense motiu justificat, és exclòs de les borses.

El funcionari encarregat de la comunicació ha d’estendre una diligència per fer constar qualsevol d’aquests fets, la qual s’ha d’incorporar a l’expedient.

4.2.5. El resultat de les adjudicacions extraordinàries s’ha de publicar cada divendres a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

4.3 Una vegada que un aspirant a funcionari interí docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d’ensenyament no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d’adjudicació previst en aquest annex, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d’adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altre plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

5. Nomenament i presa de possessió

5.1. L’adjudicació de la plaça oferta determina el nomenament amb efectes des del dia en què es produeixi la presa de possessió efectiva i la incorporació a la plaça adjudicada.

La presa de possessió i la incorporació s’han de produir en la data que indiqui la Direcció General de Personal Docent, que ha de ser posterior a la data de l’adjudicació.

Si entre la data d’adjudicació i la data indicada per a la presa de possessió i la incorporació no hi ha, almenys, 3 dies naturals, i la plaça adjudicada està ubicada a una illa diferent a la de residència de l’aspirant, aquest disposarà d’un màxim de tres dies naturals per prendre possessió i incorporar-se a la plaça, comptadors des del dia següent al de l’adjudicació. Si el tercer dia natural és no lectiu, la presa de possessió s’ha de fer el primer dia lectiu següent a aquell.

5.2. Si la presa de possessió i la incorporació a la plaça adjudicada no es produeixen en les dates o els terminis esmentats i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l’aspirant restarà exclòs de la borsa.

5.3. El que disposa el punt 17.4 de l’annex 1 s’aplica a aquest procés quan la presa de possessió i la incorporació a la plaça oferta s’hagi de produir abans del 8 de setembre. En aquest cas, la referència que el punt 17.4 fa a l’1 de setembre s’ha d’entendre feta al dia en què l’aspirant hagi de prendre possessió de la plaça oferta.

5.4. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

5.4.1. Els aspirants a funcionaris interins als quals s’adjudiqui una plaça en el procés d’adjudicació de substitucions i que no hagin autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti la certificació negativa d’haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans, haurà de presentar la certificació negativa al director del centre el dia de la presa de possessió.

Si l’aspirant no ho presenta aquest dia no pot prendre possessió, l’adjudicació de la plaça queda sense efectes i s’exclou l’aspirant de totes les borses.

5.4.2. En el cas que l’aspirant hagi autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti al Registre Central de Delinqüents Sexuals la certificació negativa esmentada i, per qualsevol causa, aquest òrgan no l’emeti es comunicarà aquesta circumstància a l’aspirant perquè aquest el sol·liciti al Registre i l’aporti el dia de la presa de possessió. Si l’aspirant no ho presenta aquest dia no podrà prendre possessió, l’adjudicació de la plaça queda sense efectes i s’exclou l’aspirant de totes les borses.

5.5. Dictamen d’aptitud per a persones discapacitades.

5.5.1. Els aspirants a funcionaris interins que tenen reconeguda una discapacitat als quals se’ls adjudica una plaça en el procés d’adjudicació de substitucions i que no han autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti el dictamen d’aptitud han de presentar el dictamen o el document acreditatiu d’haver-lo sol·licitat al director del centre el dia de la presa de possessió.

L’aspirant ha de tenir en compte que l’òrgan de valoració que ha d’expedir aquest dictamen és el mateix que ha reconegut la discapacitat. Per la qual cosa, si el reconeixement del grau de discapacitat s’ha produït per un òrgan de valoració d’una altra comunitat autònoma, l’aspirant ha d’aportar el dictamen corresponent o demanar trasllat d’expedient al Centre Base de les Illes Balears.

En el cas que l’aspirant no presenti aquest dictamen o el document acreditatiu d’haver-ho sol·licitat no podrà prendre possessió de la plaça, l’adjudicació de la plaça queda sense efectes i s’exclou l’aspirant de totes les borses.

5.5.2. En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat no és compatible amb l’exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada, l’adjudicació es deixarà sense efectes, així com, si escau, la presa de possessió i el nomenament. I s’exclourà l’aspirant de la borsa corresponent, de l’especialitat o funció concretes.

En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat és incompatible amb les funcions docents, l’adjudicació es deixarà sense efecte i s’exclourà a l’aspirant de totes les borses.

5.5.3. La Direcció General de Personal Docent podrà sol·licitar informació addicional a l’òrgan emissor del dictamen en el cas que, del seu contingut, no quedi clarament acreditada la compatibilitat entre la discapacitat i l’exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

6. Cessament

6.1. Si en aquest procés s’adjudica una vacant sobrevinguda, el cessament del funcionari interí nomenat per a aquesta plaça es produeix el 31 d’agost, excepte si es tracta d’una vacant sobrevinguda sorgida després de l’11 de gener pel fet que la plaça ha deixat de tenir titular, cas en què el cessament es produeix el 30 de juny.

Si l’aspirant al qual s’adjudica una vacant sobrevinguda sorgida abans del 12 de gener s’ha acollit a una renúncia justificada amb reserva de plaça, ha de cessar el 31 d’agost, sempre que els efectes del seu nomenament siguin de l’11 de gener o anteriors. En cas contrari, ha de cessar el 30 de juny.

6.2. Si el que s’adjudica és una substitució, el cessament es produeix o bé quan s’incorpora a la plaça qui l’ocupava o bé quan desapareix la necessitat urgent i extraordinària de cobrir-la (el que succeeixi primer). En tot cas, el funcionari interí ha de cessar el 30 de juny.

7. Continuïtat del funcionari interí en supòsits excepcionals

Per tal de garantir l’estabilitat del professorat als centres i la continuïtat del procés d’aprenentatge dels alumnes, es preveuen les següents situacions excepcionals:

7.1. En el cas que un funcionari s’incorpori en règim de reducció de mitja jornada a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual és el titular, el funcionari interí que el substituïa podrà optar per mantenir-se en la mateixa plaça a mitja jornada sempre que aquest hagi seleccionat l’opció de mitges jornades en la sol·licitud de participació de la convocatòria.

7.2. En el cas que un funcionari s’aculli a una reducció de mitja jornada, l’altra mitja jornada s’oferirà al funcionari interí que ocupi una vacant de mitja jornada de la mateixa especialitat o funció al centre.

7.3. En el cas que un funcionari interí ocupi una vacant de mitja jornada a un centre i sorgeixi al centre en la mateixa especialitat o funció una vacant sobrevinguda a mitja jornada, se li oferirà ocupar-la.

7.4. En el cas que un funcionari s’incorpori a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual n’és el titular i, per qualsevol motiu, en el termini de 3 dies naturals deixi novament d’ocupar-la, s’oferirà la plaça al funcionari interí que el substituïa i que ha cessat a conseqüència de la incorporació esmentada.

L’oferiment de la plaça es farà mitjançant el procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions i sempre que el funcionari interí cessat no hagi obtingut una altra plaça mitjançant qualsevol dels procediments d’adjudicació de substitucions.

7.5. El que disposen els punts 7.1, 7.2 i 7.3 anteriors queda condicionat a la compatibilitat d’horaris al centre.

7.6. Les mitges jornades previstes en els supòsits excepcionals esmentats seran tractades com a places independents a l’efecte de determinar la data de cessament del funcionari interí, tenint en compte el que disposa la base específica 18 de l’annex 1 i la base específica 6 de l’annex 2 d’aquesta Resolució.

 

ANNEX 3

Instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins

1. Una vegada adjudicada la plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals o en el procés d’adjudicació de substitucions, l’aspirant ha d’accedir al tràmit telemàtic habilitat a l’efecte a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent per fer el tràmit Previ de Presa de Possessió.

2. La tramitació i la presentació telemàtica només es completa quan es fa l’enviament amb l’assistent de tramitació.

3. Els aspirants als quals s’adjudica una plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, o en el procés d’adjudicació de substitucions han de fer el tràmit abans de la incorporació al centre.

4. En cap cas es pot prendre possessió si no s’ha fet el tràmit previ a la presa de possessió.

5. Només en el cas que l’aspirant a funcionari interí hagi emplenat telemàticament el tràmit Previ de Presa de Possessió i, si escau, presenti la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i/o el dictamen per a persones discapacitades o el document acreditatiu d’haver-lo sol·licitat, el director del centre validarà al GestIB la presa de possessió del funcionari.

6. Cessament: quan el funcionari interí cessa en una substitució abans del 30 de juny el director del centre ha de validar mitjançant el GestIB el full de cessament d’aquest.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma