Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 7103
Bases reguladores de la convocatòria de subvencions al foment de l'ocupació 2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS AL FOMENTO DE L’OCUPACIÓ

En sessió ordinària celebrada dia 26 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament d’Inca ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació l’any 2017.

D’acord amb l’article 9.3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions, mitjançant el present es publiquen les referides bases.

 

Inca, 22 de juny de 2017

El Batle,

Virgilio Moreno Sarrió

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2017

1. Finalitat

L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat de potenciar i fomentar l'activitat econòmica i la millora de l'ocupació existent al municipi d’Inca, crea aquesta línia d’ajuda.

2. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a la contractació i creació de nous llocs de feina així com l'autoocupació.

Les activitats subvencionades s'han d'iniciar i desenvolupar dintre del període comprès entre el dia 1 de gener de 2017 i el dia 31 de desembre de 2017.

Els projectes que es presentin amb la sol·licitud de subvenció han d’anar adreçats i tenir com a beneficiaris les persones empresàries i emprenedores al municipi d’Inca.

3. Persones físiques privades beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques emprenedores amb autoocupació i/o representants de societats en règim d'autònoms, que compleixin els requisits següents:

 • Persones desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en l'oficina del servei públic d'ocupació corresponent que es constitueixin com a treballadors i treballadores d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social d’Autònoms (RETA), en el règim especial per compte propi que correspongui o mutualitat del col·legi professional pertinent, per l'inici de noves iniciatives empresarials, ja sigui com a persones empresàries individuals o com a membres de comunitats de béns, societats civils o societats de capital, com a persones treballadores autònomes i/o representants legals.
 • No haver estat matriculades en l'impost d'activitats econòmiques, a la mateixa o similar activitat, en els darrers dotze mesos.
 • Tenir delegació permanent i d’actuació o centre de treball al municipi d’Inca. També aquelles que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal d’Inca, realitzin les seves activitats en el terme o, en resultin beneficiaris de les mateixes els ciutadans d’Inca.
 • No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix concepte.
 • Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
 • Estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb l'Agència Tributària de l'Estat i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
 • No incórrer en cap supòsit contemplat a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Han d'haver iniciat l'activitat en una data compresa entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.

4. Persones jurídiques privades i empresàries beneficiàries

Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les empreses i les persones físiques empresàries que contractin personal laboral, que compleixin els requisits següents:

 • Estar legalment constituïdes.
 • Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
 • Estar inscrites en el Registre corresponent.
 • Contractació de nou personal que estiguin en situació de persona desocupada o de millora d'ocupació empadronada al municipi d'Inca abans de l'1 de gener de 2017.
 • La contractació del nou treballador ha d'estar compresa entre el dia 1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.
 • Podran sol·licitar ajudes per a la contractació amb un límit de personal treballador de 10 persones.
 • No hauran d’haver tingut baixes de personal amb motiu d’acomiadament en els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • Acreditar una facturació anual inferior a 2.000.000€, demostrable i màxim de 10 empleats.
 • No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix concepte.
 • Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
 • Estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb l'Agència Tributària de l'Estat i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmesos a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
 • Acreditació de la llicència o declaració d'inici d'activitat en vigor o haver iniciat els tràmits per obtenir-la en el moment en què es sol·liciti la subvenció.
 • Tenir seu social, delegació permanent i d’actuació o centre de treball al municipi d’Inca. També aquelles que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal d’Inca, realitzin les seves activitats en el terme o en resultin beneficiaris de les mateixes els ciutadans d’Inca.
 • No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En qualsevol cas no podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes:

1. Les Administracions Públiques, les Societats Públiques ni les Entitats vinculades o dependents de qualsevol d’aquestes.

2. Les associacions, fundacions i demés entitats sense ànim de lucre.

3. Projectes empresarials que resultin incongruents o desenvolupin activitats no desitjades.

4. Empreses instrumentals.

5. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària (beneficiari/beneficiària) per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, el beneficiari ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 14 (Justificació i pagament).

En cas de cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia sol·licitada proporcionalment, d'acord amb la baremació que s'estableix al punt 9.

 

6. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2017, a la partida pressupostària 430.48916, per un import de 40.000,00 euros.

L'import de la línia d'ajuda aprovat podrà ser ampliat, en el cas que s'esgoti l'import inicial aprovat i existeixi crèdit adequat i suficient per a això a altres partides, prèvia fiscalització i autorització de la despesa corresponent.

7. Sol·licitud i documentació

Els beneficiaris que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació, si escau, en cada cas específic:

 1. Sol·licitud de la subvenció (annex 1).

 2. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

 3. Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

 4. Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant o acreditació.

 5. Fotocòpia dels Estatuts de l’entitat o documentació que acrediti que està legalment constituïda i registrada.

 6. Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

 7. Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 2).

 8. Informe de vida laboral i/o informe de vida laboral de l'empresa dels darrers dotze mesos, actualitzat al moment de la sol·licitud.

 9. Documentació justificativa de les baixes dels treballadors dels sis mesos anteriors al moment de la sol·licitud.

 10. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals (annex 3).

 11. Declaració responsable del compliment dels requisits establerts en les Bases Reguladores de la Convocatòria de Subvencions per al Foment de l'Ocupació a realitzar per l'Àrea de Promoció Econòmica i Mercats de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2017 (Annex 3)

 12. Declaració responsable del beneficiari o del responsable de l’entitat en la qual es manifesten els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa finalitat tant a institucions públiques com privades (annex 4).

 13. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 3).

 14. Document d'autorització a l'Ajuntament d'Inca a fer totes les comprovacions necessàries i sol·licitar la documentació que consideri pertinent per resoldre (annex 10).

 15. En el cas de contractació de nous treballadors: fotocòpia del DNI del treballador, contracte de treball, targeta de l'atur, certificat d'empadronament.

 16. Acreditació del temps d'inscripció a les oficines del SOIB.

 17. Justificants del pagament o documents acreditatius del pagament dels rebuts d'autònoms o els TC1 i TC2 de la Seguretat Social.

 18. En el cas d'entitats o beneficiaris que contractin treballadors, el darrer impost de societats o de la renda de les persones físiques, que correspongui en cada cas.

 19. Acreditació de la llicència d'obertura o declaració responsable d'inici d'activitat.

8. Despeses subvencionables i import

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions són despeses subvencionables aquelles:

 • Que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessaris i es realitzin en el termini establert per les bases reguladores.
 • Que s'hagin pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per les bases reguladores.
 • Que no superin el cost de la Seguretat Social.

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Les subvencions s’atorgaran a aquells millors sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a continuació.

Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tendrà en compte les circumstàncies de la persona sol·licitant d’acord amb la següent valoració: La valoració tindrà un màxim de 15 punts. Es tindran en compte totes les sol·licituds presentades per la seva estimació. Aquesta puntuació es distribuirà segons els següents criteris generals:

a) Perfil social de la persona empresària o emprenedora

CRITERIS

PUNTUACIÓ

Dones desocupades

1

Persones a l'atur < 35 anys

1

Persones a l'atur >45 anys

1

Persones que accedeixin al primer lloc de treball

1

Dones víctimes de violència de gènere

1

Persones amb discapacitat mínim 33%

1

Persones amb especials dificultats d'empleabilitat

1

Renta igual o inferiors a 2,5 IPREM (exercici 2016)

1

Participació a activitats formatives

1

Persones amb atur de llarga durada

1

b) Projecte empresarial.

Empreses d'economia social: 2 punts.

c) Ocupació total generada: fins a 3 punts (0,5 per cada lloc de treball creat).

Es valoraran tots els llocs de treball creats, inclòs el de la persona empresària, i en el cas d'entitats jurídiques tots els socis, sempre que acreditin la seva dedicació laboral a l'activitat empresarial per la qual es sol·licita la subvenció.

L’import màxim a concedir a cadascun dels sol·licitants es determinarà en relació amb:

a) Si es tracta d'una empresa que contracti treballadors: el 50% del cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, corresponent als sis primers mesos de la contractació, amb un màxim de 1.200,00 € al mes.

b) Si es tracta d'una alta com a treballador autònom: 50% del cost de les despeses destinades a cobrir:

- Cost de condicionament de local.

- Lloguer afecte a l’activitat.

- Serveis d’assessoria i consultoria.

- Quotes satisfetes al règim especial de treballadors autònoms o règim equivalent.

- Altres despeses relacionades amb l'activitat.

Els punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació d'allò previst anteriorment.

L’import màxim de la subvenció serà de 1.200,00 € per entitat contractant i 500,00€ per beneficiari autònom sol·licitant.

En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha d’abonar la subvenció no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds, per determinar l’import de la subvenció s’ha d’aplicar el següent sistema:

a) Es suma el nombre de punts obtinguts per totes les entitats que compleixin els requisits.

b) Es divideix l’import total del crèdit assignat a aquesta convocatòria entre el nombre total de punts, i així s’obtindrà el valor de cada punt en euros.

c) La quantia que correspon a cada subvenció és el resultat de multiplicar el nombre de punts obtinguts per cada sol·licitant pel valor en euros de cada punt.

En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’Ens públics o privats, superi el 100 % del cost de la Seguretat Social subvencionable de l’entitat beneficiària. Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

10. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 6 d’aquestes bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds és a partir del dia següent de la publicació de les presents bases en el BOIB fins dia 15 de novembre de 2017.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com.

11. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

11.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

11.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria de Promoció Econòmica i Mercats.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuades conforme als criteris, formes i prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:

 • La persona titular de la regidoria delegada de Promoció Econòmica i Mercats o persona en qui delegui.

Vocals:

 • La TGM del Projecte PASE o persona en qui delegui.
 • El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària:

 • Auxiliar administratiu/iva del departament de Serveis Socials (amb veu, però sense vot)

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria de Promoció Econòmica i Mercats, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.

Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Excepcionalment, la quantia de la subvenció es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants, l'import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert en aquestes bases i convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva renúncia expressa. Transcorregut aquest termini, es donaran per acceptades les subvencions atorgades.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

11.3. Resolució

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la condició de persona beneficiària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós- Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

12. Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.

e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat social.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari/ària.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.

h) Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

i) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

13. Modificació del projecte

L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin, i s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

14. Justificació i pagament

El termini de justificació de la subvenció concedida serà de dia 1 de gener de 2018 a dia 28 de febrer de 2018.

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).

Les entitats beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:

a) Còpia dels documents justificatius dels models TC1 i TC2 o rebuts d'autònoms dels primers sis mesos de contractació o d'activitat.

b) Certificació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària de l'Estat.

c) Documentació justificativa d'acompliment:

 • El certificat d'exactitud dels justificants de despesa (annex 8).
 • La declaració responsable de no tenir baixes de personal assalariat amb motiu d'acomiadament en els sis mesos anteriors a la sol·licitud (només en el cas de contractació de personal laboral) (annex 5).
 • La relació classificada de despeses i/o d'altres subvencions obtingudes (annex 7).
 • Compte justificatiu de la subvenció: Resum de despeses i ingressos realitzats (annex 9)
 • Justificació relativa al perfil social del sol·licitant, així com certificat de minusvalidesa, si escau. Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

Només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. S'aportarà com a justificants els rebuts d'autònoms i/o els TC1 i TC2, com a justificants de la despesa efectuada i, el certificat d'estar al corrent amb les obligacions de la Tresoreria de la Seguretat Social

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona beneficiària, de la realització de l’activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

En el cas de no estar d'alta a la Seguretat Social, en el règim general o en el règim d'autònoms, els sis mesos que contemplen les bases, es procedirà a concedir la part proporcional al temps d'activitat.

15. Revocació i reintegrament

15.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

15.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per l’ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) La resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.15.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

16. Mesures de difusió del finançament públic

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en l’execució del projecte d’activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca (la imatge corporativa està disponible a la web municipal: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).

17. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvencions 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2017 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

18. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

19. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia de Promoció Econòmica i Mercats, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implicarà l'acceptació de la cessió de les dades contingudes a la mateixa, així com la informació relativa a l'ajuda atorgada, a l'Ajuntament d'Inca i organismes dependents amb finalitat estadística, d'avaluació i seguiment, i per la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes i actuacions per al desenvolupament empresarial.

 

ANNEX 0

DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA PERSONA SOL·LICITANT:

(   ) Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció.

(   )  Fotocòpia del DNI / CIF de la persona signant de la sol·licitud.

(   )  Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua, dels Estatuts de l’entitat o documentació que acrediti que està legalment constituïda i registrada.

(   ) Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

(   ) Annex 2 – Dades de la persona beneficiària, bancàries i/o de la persona representant.

(   ) Annex 3 – Declaracions responsables.

(   )  Annex 4 – Declaració responsable de la persona representant de l’entitat en la qual es manifestin els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades.

(   )  Annex 5 – Declaració responsable de no tenir baixes de personal assalariat amb motiu d'acomiadament en els sis mesos anteriors.

(   )  Annex 6 – Projecte de l'acció.

(   )  Annex 7 – Pressupost del projecte.

(   ) Annex 8 – Certificat d’exactitud dels justificants de les despeses.

(   ) Annex 9 – Compte justificatiu de la subvenció.

(   ) Annex 10 – Autorització a l'Ajuntament d'Inca per fer comprovacions i certificats necessaris per la tramitació de la subvenció.

Nom i cognoms_____________________________________________

DNI ______________________________________________________

Inca, de de 201

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

__________________________________________(nom i llinatges / raó social), representat per ___________________________________________________, amb domicili al carrer/plaça ______________________________número __________, pis _________ (població) de/d'____________________________, telèfon___________________________ i amb DNI número ______________________, i domicili a efectes de notificació ___________________ _____________________________________________________________________________

EXPÒS: Que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al foment de l'ocupació per l'any 2017, reuneix les condicions per prendre-hi part.

Per això,

SOL·LICIT: L’atorgament de la subvenció per import de ...................……€ per al foment de l'ocupació……………….…………………………………………………………………., que es descriu a l’annex 6, amb un cost total de ………………………….€, per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a la base 7 de la convocatòria de subvencions per al foment de l'ocupació d’aquest ajuntament.

Inca, de de 2017

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

ANNEX 2

DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA, BANCÀRIES I/O DE LA PERSONA REPRESENTANT

DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA:

Nom de l’entitat:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

Adreça electrònica:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària:

Núm. de compte (IBAN):

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA:

Nom i llinatges:

DNI:

Domicili:

Codi postal:

Localitat:

Telèfons:

Adreça electrònica:

Inca, de de 2017

(Signatura)

 

ANNEX 3

DECLARACIONS RESPONSABLES

Sr./Sra. ...........................................................................................................................

Amb DNI .......................................................................................................................

En qualitat de representant legal de l’entitat ................................................................

Domiciliada a ................................................................................................................

Amb CIF .........................................................................................................................

Domicili a efectes de notificacions ..............................................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que vinguin imposades per la normativa vigent, i que no em trobo sotmès/a a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

2. Complir els requisits establerts a les bases reguladores:

 • Que compleixo els requisits establerts a la normativa vigent per obtenir el reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici.
 • Que disposo de la documentació que així ho acredita.
 • Que la posaré a disposició de l'Administració quan em sigui requerida.
 • Que em comprometo a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de temps inherent al reconeixement o exercici esmentat

3. Que no em trobo incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de persona beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca, de de 201

(Signatura)

 

ANNEX 4

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L'ENTITAT EN LA QUAL ES MANIFESTEN ELS IMPORTS DE LES AJUDES SOL·LICITADES PER A LA MATEIXA ACCIÓ/FINALITAT TANT A INSTITUCIONS PÚBLIQUES COM PRIVADES

Sr./Sra..........................................................................................

Amb DNI.....................................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Pel que fa a la present sol·licitud:

(   ) Que NO he demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a la realització de les mateixes activitats/accions, per a les quals formul petició d’ajuda.

(   ) Que he demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora: _____________________________________________

Quantia de l’ajut: ___________________________________________________

Concepte: _________________________________________________________

Em compromet a comunicar a la Batlia/Presidència de l’Ajuntament d’Inca immediatament després d’haver-se'm atorgat, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció.

Inca, de de 2017

(Signatura)

   

ANNEX 5

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TENIR BAIXES DE PERSONAL ASSALARIAT AMB MOTIU D'ACOMIADAMENT EN ELS SIS MESOS ANTERIORS

Sr./Sra. .........................................................................................................................

Amb DNI .....................................................................................................................

Amb domicili en el carrer ............................................................................................

Núm. de telèfon ............................................................................................................

En qualitat de representant legal de l’entitat ................................................................

Domiciliada a .................................................................................................................

Amb CIF ........................................................................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Per a la subvenció per concurrència competitiva objecte d’aquesta sol·licitud i per a l’acció denominada …………………………….........................................................…, que l’entitat a la qual represent no ha acomiadat personal assalariat els darrers sis mesos.

Inca, de de 2017

Nom i cognoms

(signatura i segells originals)

  

ANNEX 6

PROJECTE DE L’ACCIÓ

El projecte de l’acció o la memòria presentada per la persona sol·licitant haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

 1. Dades de la persona sol·licitant. Breu descripció de l'activitat.

 2. Indicació de la data d'inici i lloc on radica el centre de treball.

 3. Previsió de creixement.

 4. Recursos humans, fent constar lloc de treball, si és personal contractat, tipus de contracte, nombre de persones

 5. Altres aspectes de l'activitat a destacar.

 6. Avaluació.

  

ANNEX 7

PRESSUPOST DEL PROJECTE:

PERSONA / ENTITAT SOL·LICITANT:

NIF / CIF DE L'ENTITAT:

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES

RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS PREVISTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Ajudes obtingudes i la seva quantia: en cas de desconèixer-se, si la subvenció sol·licitada està concedida i la seva quantia, s’indicarà la quantitat sol·licitada i s'afegirà la següent nota: "en tramitació".

Inca, de de 2017

(Signatura)

 

ANNEX 8

CERTIFICAT D’EXACTITUD DELS JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra. .........................................................................................................................

Amb DNI ......................................................................................................................

Amb domicili a .............................................................................................................

Núm. de telèfon ............................................................................................................

En qualitat de representant legal de l’entitat ................................................................

Domiciliada a .................................................................................................................

Amb CIF ........................................................................................................................

CERTIFIC:

Que els justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca, de de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

ANNEX 9

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada .....................................................................................

Entitat/Beneficiari ........................................................................................

CIF/NIF ....................................................................................................…

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca, de de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

 

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat / Persona Beneficiària:

........................................................................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca, de de 2017

Nom i llinatges

(signatura i segell)

 

 

ANNEX 10

Don/Donya ............................................................................................................amb DNI .............................................. i domicili a efectes de notificacions a Inca, carrer ......................................................................, núm. ...............…, ……..............…....... CP ………................................…....… Telèfon .........…………….......… Correu electrònic ..............................……………………………………………….......

AUTORITZO

A l'Ajuntament d'Inca a fer les comprovacions i certificats necessaris per a la tramitació de la concessió de les ajudes per el foment de l'ocupació a realitzar per l'Àrea de Promoció Econòmica i Mercats de l'Ajuntament d'Inca per l'any 2017

I per a que consti, signo la present a

Inca a ………...de ………………………… de 2017

Signat:


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma