Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

Núm. 6944
Licitació de contracte de servei de manteniment integral dels aparells elevadors de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Entitat adjudicadora

a) Entitat adjudicadora: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

b) Obtenció de documentació i informació:

- Adreça: Laura Bassi núm. 1

- Localitat i codi postal: Palma de Mallorca 07121

- Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.plataformadecontractacio.caib.es

- Data límit d'obtenció de documentació i informació: dins dels cinc primers dies del termini de presentació de proposicions.

- Data límit de presentació de presentacions: fins a les 14:00 hores del dècim cinquè dia natural des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

c) Nombre d'expedient: CMBIT1417

Objecte del contracte

a) Tipus: servei

b) Descripció: manteniment integral dels aparells elevadors de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.

LOT 1: Edificis Son Espanyol i Disset

LOT 2: Edifici Europa

LOT 3: Centre Bit Menorca

c) Tramitació i procediment

Tramitació: ordinari

Procediment: Obert

Criteris d'adjudicació: econòmic, avaluables mitjançant fórmules i de caràcter social

Condicions de caràcter social: SI

Valor estimat del contracte: 38.802,08

c) Pressupost de licitació:

LOT 1:

Import  IVA exclòs: 12.000,00 €

IVA (21%): 2.520,00 €

Import total:  14.520,00 €

LOT 2:

Import  IVA exclòs: 5.000,,00 €

IVA (21%): 1.050,00 €

Import total: 6.050,00 €

LOT 3:

Import  IVA exclòs: 4.000,00 €

IVA (21%): 840,00 €

Import total:  4.840,00 €

d) Despeses de Publicitat:  Màxim 200 euros (seran a càrrec de l‘adjudicatari)

 

Palma 22 de juny de  2017

El gerent de la Fundació BIT,

Pere Fuster Nadal


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma