Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 6911
Licitació del contracte del servei d’auditoria de l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua potable dels sectors primer i segon del TM de Marratxí segons Plecs de condicions aprovats per Decret de l’Alcaldia de data 19-06-2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ

Per Decret de l’Alcaldia de data 19-06-2017 s’ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a contractar el servei d’auditoria de l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua potable dels sectors primer i segon de Marratxí, la qual part dispositiva diu el següent:

“1r.- Iniciar l’expedient instruït per a la contractació mitjançant procediment obert, del servei d’auditoria de l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua potable dels sectors primer i segon de Marratxí.

2n.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques que ha de regir la contractació abans esmentada.

3r.- Aprovar la despesa corresponent.

.- Que prossegueixi l’expedient els tràmits reglamentaris adients.”

Per això s’anuncia l’esmentat decret als efectes d’informació pública, a fi que durant el termini de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al BOIB, puguin presentar-se reclamacions en el Registre General. Els esmentats plecs restaran exposats a la Secció de Contractació d’aquest Ajuntament.

ANUNCI per a la LICITACIÓ del contracte del servei d’auditoria de l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua potable dels sectors primer i segon del TM de Marratxí segons Plecs de condicions aprovats per Decret de l’Alcaldia de data 19-06-2017.

1r.- Entitat adjudicadora:

-Organisme: Ajuntament de Marratxí.

-Dependència que tramita l’expedient: CONTRACTACIÓ

-Exp.: Se 4/2017

2n.- Objecte del Contracte:

-Descripció: Servei d’auditoria de l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua potable dels sectors primer i segon del TM de Marratxí.

-Duració del contracte: Quatre mesos.

 3r.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

 -Tramitació: ordinaria.

 -Procediment:  obert.

4t.- Pressupost: 40.161,62 € IVA exclòs.

5è.- Garantia Provisional: No es fixa.

6è.- Presentació d’ofertes:

-Termini: les proposicions es presentaran en el Registre General (Secretaria General) en mà, de 8,15 a 14,00 hores,  durant els 15 dies naturals següents a la publicació de l’anunci en el BOIB (si el darrer dia fos dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat a primer dia hàbil següent)

-Documentació a presentar: La especificada a la clàusula catorzena del plec de clàusules administratives que regeix la contractació.

-Lloc de presentació:

1.Entitat: Ajuntament de Marratxí (Registre General)

2.Domicili: Olesa, 66

3.Localitat i C.P.: Marratxí C.P. 07141.

4.Tel. 971 78 81 24, 971 78 81 30; fax 971 79 74 33

7è.- Obertura de les ofertes:

-Entitat: Ajuntament de Marratxí (Saló de Juntes)

-Domicili: Olesa, 66 - 1r Marratxí

-Data i hora: a les 9,00 hores del primer dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres hàbil següent al de la data de finalització de presentació de propostes, sempre que no s’haguessin presentat reclamacions durant el període d’informació pública, del plec de clàusules administratives particulars i tècniques, supòsit en el qual per a procedir a l’obertura de les proposicions, s’hauran d’haver resolt les al·legacions formulades.

 

Marratxí a   19 de juny  de 2017.

El Batle,

Joan Francesc Canyelles Garau


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma