Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Núm. 6855
Licitació del contracte “Obres del col·lector d’aigües residuals de S’Alqueria Blanca (TM Santanyi. Mallorca)”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1.-Entitat adjudicadora

a.  Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

b.  Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació.

c.  Àrea responsable del contracte: Àrea de planificació i construcció de sanejament.

d.  Número d’expedient: SA/OB/16/57  

2.-Objecte del contracte:

a. Descripció de l’objecte del contracte: Obres del col·lector d’aigües residuals de S’Alqueria Blanca (TM Santanyi. Mallorca).

b. Tipus de contracte: Obres.

c. Divisió per lots i nombre de lots: No.

d. Lloc d’execució: S’Alqueria Blanca (TM Santanyi. Mallorca).

e. Termini d’execució: vuit (8) mesos.

3.- Tramitació i procediment:

a. Tramitació: Ordinària.

b. Procediment: Obert.

c. Criteris d’adjudicació:

1. Criteris avaluables mitjançant fórmula: 55%

2. Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: 45%

d. Criteris d’adjudicació de caràcter social: SI

4.- Pressupost base de licitació:

a. Import net:   700.115,52 €

b. IVA (21%):  147.024,26 €

c. Import total: 847.139,78 €

d. Finançament: Obres cofinançades  pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el Marc del programa operatiu 2014-2020.

5.- Valor estimat del contracte:  770.127,07  €, l’Iva exclòs

6.- Garanties exigides:

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, l’IVA exclòs.

7.- Requisits específics del contractista:

a. Classificació: Grup E  subgrup 1   categoria 3

b. S’inclouen condicions especials d’execució de caràcter social: SI

8.- Presentació d’ofertes:

a. Data límit de presentació: 26 dies naturals comptadors des de el dia següent de la publicació del present anunci en el BOIB, a les 13:30 hores.

b. Modalitat de presentació: presencial o per correu.

c. Lloc de presentació: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

1. Domicili: Gremi Corredors, núm.10 – Polígon de Son Rossinyol.

2. Localitat i codi postal: Palma, 07009.

3. Telèfon: 971177658      Fax: 971177681

4. Adreça electrònica: contractacio@lagencia.cat

9.- Obtenció d’informació:

a. Perfil del contractant: http://www.abaqua.cat

b. Data límit d’obtenció de documents i informació:  La mateixa que per a la presentació d’ofertes.

10.- Obertura de les ofertes:

a. Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

b. Domicili: Gremi Corredors, núm.10 – Polígon de Son Rossinyol.

c. Localitat i codi postal: Palma, 07009

d. Data: S’informarà en el perfil del contractant.

11.- Altres informacions:

a. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.

Palma, 22 de juny de 2017

El Director gerent
Antoni Garcías Coll


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma