Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 6876
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Primer. Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública (anunci d’exposició publicat en el BOIB núm. 47/2017 de 20.4.17) de la modificació de l'Ordenança reguladora de circulació (aprovada inicialment per acord de l'Ajuntament en ple el dia 30/3/2017), sense que s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, es publica a continuació el text íntegre de l'esmentada modificació un cop adequada la redacció a les propostes de millora i recomanacions de l’informe d’impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dona de data 24/5/2017, als efectes previstos als articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Segon. Contra el present acord es pot interposar recurs contenciós administratiu per l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma en els termes previstos a l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

 

Inca, 21 de juny de 2017

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

  

"ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ

Capítol I

Objecte i àmbit d'aplicació

Disposicions generals

Article 1

Les normes contingudes en aquesta Ordenança atenen principalment a la seguretat de totes les persones usuàries de les vies urbanes de la població, tot garantint-ne l'ús i el gaudi, mitjançant l'ordenació i la regulació viàries. Complementen el que disposa la normativa estatal o autonòmica aplicable en aquesta matèria, que en cada moment es trobi vigent, com és ara l'RD legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial; i el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial (RD 320/1994, de 25 de febrer) (BOE núm. 95, de 21 d'abril), segons darrera reforma de la present disposició realitzada per STS de 27 de octubre de 2004); així mateix, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'RD 14/1994, de 10 de febrer (BOIB 21/1994), que regula el procediment sancionador en l'àmbit de la CAIB.

Capítol II

Senyals

Senyals de caràcter general

Article 2

Els senyals col·locats en la vertical de l'indicatiu del nom de la població, o poc després d'aquest, regeixen amb caràcter general per a tota la població, llevat que en les vies urbanes hi hagi unes altres senyalitzacions específiques per a algun dels seus trams.

Article 3

Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida o d’estacionament amb horari limitat regeixen en general per a tots els seus perímetres respectius.

Article 4

L'Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota aquella senyalització que no estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor, i això tant pel que fa als senyals no reglamentaris com si és incorrecta la forma, la col·locació o el disseny del senyal o cartell.

Senyals urbans

Article 5

Ateses les característiques de determinades vies urbanes, poden instal·lar-s'hi senyals de dimensions reduïdes.

Article 6

Per a la instal·lació de qualsevol senyal de trànsit, encara que sigui només indicatiu, cal l'obtenció d'autorització municipal.

Article 7

Publicitat als senyals

1. No és permesa la col·locació de publicitat al costat dels senyals de trànsit.

2. És prohibida la col·locació de rètols, anuncis, cartells, tendals i instal·lacions en general, que es puguin confondre amb els senyals o dispositius destinats a regular la circulació, o que en redueixin l'eficàcia, o bé que enlluernin o distreguin de manera perillosa les persones usuàries de les vies urbanes.

Article 8

Obstacles

1. Es prohibeix col·locar a les vies urbanes qualsevol classe d'obstacles o objectes, o efectuar-hi instal·lacions que dificultin la lliure circulació de vianants o vehicles.

2. Si, per qualsevol circumstància, és necessària la seva instal·lació, la senyalització que s'hagi de fer s'ha de sotmetre a l'autorització municipal preceptiva.

3. Tot obstacle que dificulti la lliure circulació de vianants o vehicles haurà de ser degudament protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes, il·luminat, per garantir la seguretat de les persones usuàries.

4. Per part de l'autoritat municipal es podrà procedir a la retirada dels obstacles, amb les despeses a càrrec de la persona interessada, quan:

a) No s'hagi obtingut la corresponent autorització.

b) S'hagin extingit les circumstàncies que van motivar la col·locació de l'obstacle o objecte.

c) S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions fixades en aquesta.

Article 9

Actuacions de la Policia Local

1. Els senyals i les indicacions de la Policia Local prevalen sobre qualsevol altre senyal, sigui vertical o horitzontal.

2. Per circumstàncies especials, de seguretat, festives o circulatòries, aquests/aquestes agents també poden variar temporalment l'ordenació establerta o autoritzar eventualment alguns usos prohibits.

Capítol III

Vianants

Article 10

Normes de comportament

1. Els vianants han de circular per les voreres.

2. A les vies urbanes sense voreres o amb voreres que no permetin el pas simultani de dues persones, però que estiguin obertes al trànsit de vehicles, s'han d'extremar les precaucions i circular a prop de les façanes de les cases.

3. Han de travessar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n'hi ha, pels extrems de les voreres, de manera perpendicular a la línia de la vorada i després d'assegurar-se que no s'acostin vehicles.

4. Tenen sempre preferència en les circumstàncies següents:

 a) A les zones de mercats i fires.

 b) Als carrers sense voreres.

 c) Als carrers amb voreres estretes.

 d) Als carrers senyalitzats com a residencials.

e) A les illes de vianants, sobre qualsevol vehicle, encara que aquest sigui autoritzat per a circular-hi.

Article 11

Usos prohibits

1. Queden prohibits a les vies urbanes aquells usos no autoritzats que puguin representar un perill per a les persones usuàries, i especialment per als vianants.

2. Així mateix, es prohibeixen els usos que no s'adaptin a la mateixa naturalesa de la via, pel que fa tant a la vorera com a la calçada.

3. Les motocicletes i els ciclomotors no poden circular per damunt de les voreres i per les altres zones destinades als vianants.

4. També hi resta prohibida la venda ambulant, el repartiment de publicitat i qualsevol altra invasió de la calçada.

Capítol IV

Normes de circulació

Article 12

Moderació de velocitat

1. El límit de velocitat màxim permès a les vies objecte de la present Ordenança s’estableix amb caràcter general en 40 km/h, llevat d’aquelles vies en què es trobi expressament senyalitzada una altra limitació.

2. En tota la classe de cruïlles, les persones conductores han de moderar la velocitat dels seus vehicles reduint-la al pas dels vianants si fos necessari, prenent les precaucions necessàries.

3. Igualment, han de fer-ho en aquells llocs on es circuli per un sol carril, en els carrers sense voravies i on hi hagi gran afluència de transeünts i, sobretot, on hi hagi infants.

4. Les mateixes precaucions s’hauran d’adoptar en cas de circumstàncies climatològiques adverses, mal estat del paviment o estretesa de la via.

Article 13

Mesures circulatòries especials

Si circumstàncies especials derivades de dimensions, càrrega màxima autoritzada o renous que produeixen certs vehicles de tracció mecànica ho requereixen, la Batlia pot adoptar les oportunes mesures d’ordenació del trànsit, prohibint o restringint la circulació d’aquests vehicles, o canalitzant les seves entrades a la ciutat per determinades vies, així com restringint-los l’estacionament sols a certes vies públiques.

Article 14

Entrada i sortida d'immobles

1. Per a l’accés de vehicles a l’interior d’immobles, recintes o d’altres espais quan sigui necessari creuar la via pública o altres béns de domini públic i ús públic, les persones conductores solament han de fer servir els espais definits en aquesta Ordenança com a entrades o sortides de vehicles subjectes a llicència municipal, com són les llicències de pas permanent o gual.

2. Abans d'utilitzar un gual o pas permanent i penetrar-hi, les persones conductores estan obligades a assegurar-se que ho poden fer sense cap perill.

3. Cal fer la sortida de l'immoble amb tota classe de precaucions, amb especial cura dels vianants i, si es fa marxa enrere, la maniobra ha d'ésser dirigida per un observador situat a la voravia o a la calçada.

Bicicletes i ciclomotors

Article 15

Les persones conductores de les bicicletes i els ciclomotors han de circular per la seva dreta amb les precaucions necessàries; es prohibeixen les competicions o curses entre els referits.

Article 16

És totalment prohibit portar-hi passatgers/eres, exceptuant aquells ciclomotors homologats, d'acord amb la legislació vigent.

Article 17

Els ciclomotors en cap cas podran circular pels parcs públics i zones per als vianants, com ponts de pas elevat, voravies, etc.

Article 18

Carrils i zones de circulació de bicicletes

1. Als passeigs i voreres de prou amplada es pot establir un carril, o més d'un, reservat a la circulació de bicicletes.

2. Pels parcs públics, illes de vianants o unes altres zones d'ús preferencial per a transeünts, hi poden circular les bicicletes, sense sobrepassar, però, la velocitat normal d'un vianant.

3. En qualsevol cas, els vianants tenen sempre preferència de pas.

Carruatges, cavalleries i bestiar

Article 19

1. Els carros i les cavalleries han de circular per la seva dreta, i han de ser portats al pas.

2. Cal fer la conducció de bestiar amb les precaucions degudes, s'ha de procurar que no ocupi tot l'ample de la calçada i que no s'escapi del control de les persones conductores.

3. No s'han de deixar animals solts a les vies urbanes i, si es deixen lligats, cal evitar que puguin perjudicar la resta de persones usuàries de les esmentades vies.

4. En la circulació d’animals en grup, tenguin o no la consideració de ramat, entre el personal conductor hi haurà almenys un major de 18 anys (amb plena capacitat jurídica d’obrar), que vetlarà pel compliment de les normes pertinents.

5. Queda prohibida la circulació, tot i estar enganxats a un vehicle, d’animals malalts, ferits, molests, perillosos o sense domar, així com netejar-los o fermar-los a les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública.

6. Les persones que condueixin animals per la via pública estan obligades a impedir que aquests facin llurs deposicions sobre les voreres, parterres, zones verdes, zones terroses i restants elements de la via pública destinats a la circulació, estada o jocs dels ciutadans, especialment als jardins o zones de la via destinades al joc dels infants.

Les infraccions que en aquest sentit es produeixin donaran lloc a l’actuació prevista al l’Ordenança municipal de neteja.

Article 20

Els vehicles arrossegats o empesos per l’home hauran de ser conduïts exclusivament per la calçada, al pas, i en el sentit de la circulació que estigui autoritzat.

L’estacionament de carros de mà, o altres de similars, sols podrà dur-se a terme a l’interior dels edificis, establiments, solars i altres zones privades.

Permisos especials per circular

Article 21

Els vehicles que tenguin un pes o unes dimensions superiors als autoritzats reglamentàriament no podran circular per les vies públiques de la ciutat sense l’autorització municipal corresponent.

Les autoritzacions indicades en l’apartat anterior podran ésser per a un sol viatge o per a un determinat període i amb un itinerari concret, i seran responsables davant possibles danys al paviment o instal·lacions de qualsevol classe. Quan els itineraris discorrin sobre ponts, aparcaments subterranis o una altra estructura elevada sobre el sòl, amb la petició de la sol·licitud es presentarà un projecte o informe redactat per tècnic/a competent que defineixi les mesures de seguretat a adoptar i assumeixi la responsabilitat derivada de l’autorització sol·licitada. En qualsevol cas serà precís informe tècnic municipal.

Capítol V

Parada i estacionament

Article 22

Parada

La parada s'ha de fer sempre al costat de la vorera, i el conductor/a, com a norma general, ha de romandre davant dels comandaments del vehicle o bé estar prou a prop per atendre les indicacions dels/de les agents, sense que en cap cas pugui sobrepassar el temps màxim de dos minuts, ni entorpir la circulació, tot això independentment d’haver deixat connectat el sistema de llums intermitents del qual pugui estar dotat el vehicle. L’incompliment del que antecedeix és considerat com a estacionament indegut i sancionat com tal.

Article 23

Prohibicions de parada

Queda totalment prohibida la parada:

a. Als llocs on ho prohibeix la senyalització corresponent.

b. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda d'aquests punts, i als túnels.

c. Als passos a nivell, als passos per a ciclistes i als passos senyalitzats per a vianants.

d. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament a la circulació o al servei de determinades persones usuàries.

e. A les cruïlles i interseccions, quan es dificulti la visibilitat o la maniobra de qualsevol tipus de vehicle.

f. Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals a les persones usuàries afectades, o lloc on se'ls obligui a fer maniobres.

g. En doble filera, llevat que a l’interior del vehicle romangui alguna persona habilitada per retirar-lo si fos requerida per fer-ho i, a més, encara quedi lliure un carril a carrers de sentit únic de circulació i dos a carrers de dos sentits, sempre que el trànsit no sigui gaire intens i no hi hagi espai lliure en una distància de cinquanta metres. Aquesta excepció només es permet al costat de la dreta, en el sentit de la marxa, tant si la via és de sentit únic o de doble sentit.

No es considerarà parada autoritzada, sinó estacionament prohibit i, per tant, denunciable la doble filera, si no s’hi troba ningú a l’interior, tot i tenir accionat l’enllumenat d’emergència, ja que aquest únicament serveix per a aquesta finalitat.

h. Al costat d'andanes, refugis, rambles amb passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l'ocupació és parcial com si és total.

i. Als passos habilitats per a persones amb discapacitat física

j. Si es destorba la circulació, encara que sigui per temps inferior a dos minuts.

k. A les vies declarades d'atenció preferent, llevat que la parada es pugui realitzar als xamfrans.

l. A les zones destinades a estacionament i aturada d'ús exclusiu per al transport públic.

m. Quan s’obstaculitzi l’accés de persones a immobles o s’impedeixi la utilització de la sortida o entrada de vehicles a un immoble degudament senyalitzat, com és amb una llicència de pas permanent o gual.

n. El lloc que sense estar inclòs en els apartats anteriors constitueixi un perill o obstaculitzi greument el trànsit de vianants, vehicles i animals.

Article 24

Estacionament

1. Els vehicles, en estacionar, es col·locaran tan a prop de la vorada com sigui possible, encara que deixant un petit espai per tal de permetre la neteja d'aquesta part de la calçada i, en cas que la calçada estigui senyalitzada, s'ha de realitzar l'estacionament dins dels límits marcats.

2. L'estacionament, en general, s'ha de fer paral·lelament a la vorada, o sigui en filera, llevat que se senyalitzi expressament que es faci d'una altra manera.

3. Les persones conductores han de deixar estacionat el seu vehicle de manera que ni pugui posar-se en marxa espontàniament ni el puguin moure unes altres persones. Amb aquesta finalitat, les persones conductores han de prendre les precaucions adequades i suficients.

4. Els carros i carretons de mà són subjectes a les mateixes normes d'estacionament que els vehicles de més de dues rodes.

5. Els remolcs, els semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar a les vies urbanes separats del vehicle tractor.

6. En aquells carrers en què l’autoritat municipal ordeni l’estacionament de forma alternativa, bé per quinzenes, mesos o altres períodes que s’especifiquin, les pautes a seguir per les persones conductores es regiran d’acord amb les següents premisses:

a. El canvi de costat d’estacionament al final de cada període es durà a terme com a màxim a les 9.00 hores del matí del primer dia següent, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació.

b. Quan el dia del canvi sigui festiu, aquell s'ajornarà fins al primer dia laborable següent.

c. No es podrà estacionar a cap de les dues bandes fins que es pugui fer al costat correcte sense cap perjudici per al trànsit.

Article 25

Prohibicions d'estacionament

Resta prohibit l’estacionament:

a. Als llocs on ho prohibeix el senyal corresponent.

b. En doble filera, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle com un contenidor o algun element de protecció.

c. Als costats dels passeigs centrals o rambles i també dels refugis i de les zones de precaució.

d. En plena calçada; s'entendrà que un vehicle està en plena calçada sempre que no estigui al mateix costat de la vorada de la manera reglamentària.

e. A les cantonades quan es dificulti la visibilitat o la maniobra de qualsevol tipus de vehicle.

f. A les vies que només permeten el pas d'una columna de vehicles.

g. A les vies de doble sentit de circulació que només permeten el pas d'una columna de vehicles en cada sentit.

h. Damunt de voreres, andanes i passeigs centrals de rambles, tant si l'ocupació és parcial com total, fora d'autorització expressa i senyalitzada.

i. Als passos per a vianants o persones amb discapacitat física.

j. A les illes de vianants, on hi hagi indicada la prohibició.

k. A les zones de reserva, llevat d'autorització, i a les de càrrega i descàrrega, dins l'horari de prohibició.

l. Quan s’obstaculitzi l’accés de persones o bestiar a immobles, o s’impedeixi la utilització de la sortida o entrada de vehicles a un immoble degudament senyalitzat, com és amb una llicència municipal de pas permanent o gual.

m. Als carrils reservats per a la circulació de determinats vehicles.

n. Als llocs on s'obliga la resta de persones usuàries de les vies a fer maniobres amb risc.

o. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, vora d'aquests punts, i als túnels, cruïlles i interseccions.

p. Als llocs on s'impedeix a la resta de les persones usuàries la visibilitat del trànsit o dels seus senyals.

q. Als accessos a autopistes, carreteres, i a llocs de gran afluència de vehicles.

r. Als llocs on impedeixi el lliure ús dels vehicles estacionats degudament.

s. En un mateix lloc durant més de deu dies consecutius. En tot cas, la persona conductora o propietària del vehicle té l’obligació d’assegurar-se, per si mateixa o per qualsevol altra persona o mitjà, que el seu vehicle no està indegudament estacionat com a conseqüència de qualsevol canvi de senyalització o ordenació del trànsit. Per fer-ho, disposa d’un màxim de 24 hores consecutives, des de la col·locació de la senyalització restrictiva.

t. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per altres usos o activitats autoritzades tals com reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits, es donarà publicitat a la prohibició pels mitjans de difusió oportuns, atesa la seva naturalesa, i s’hi han de col·locar els oportuns senyals de prohibició en què s’indiqui la causa i el període, amb almenys 24 hores d’antelació.

u. A tots els carrers del perímetre que es destini a la ubicació dels diferents mercats municipals: mercat del dijous, entre les 3.00 hores de la matinada i les 17.00 hores de cada dijous (donat el cas que aquest mercat s'avanci al dimecres, es respectarà el mateix horari); mercat de Crist Rei, entre les 14.00 i les 20.00 hores; mercat del diumenge, entre les 05.00 i les 15.00 hores. La determinació dels carrers afectats en aquests perímetres vendrà establerta en les ordenances reguladores dels mercats, sense perjudici que per Decret de Batlia es puguin modificar els carrers afectats.

v. A tots els llocs habilitats per l'autoritat municipal com d'estacionament amb limitació horària, sense col·locar el títol que l’autoritzi o quan col·locat el distintiu o títol es mantengui estacionat el vehicle en excés sobre el temps màxim permès per l'Ordenança municipal.

w. De vehicles de PMA superior a 3,5 t. a tots el vials del terme municipal, llevat dels estacionaments a les vies següents: polígon de Can Matzarí, avingudes de Jaume I i de Jaume II, avinguda del Tomir, plaça de la Mediterrània (modificat per BOIB 9/2002, de 19 de gener, AP 5.10.2001).

Article 26

Estacionament a carrers sense vorera

Als carrers sense voreres, si no hi ha cap senyal que ho prohibeixi, s'hi pot estacionar el vehicle, però s'ha de deixar una separació d'un metre entre aquest vehicle i els immobles i, en cap cas, no es pot fer davant de les entrades destinades a persones dels esmentats immobles o davant les entrades autoritzades de vehicles, com són exclusivament els guals.

Article 27

Estacionament de motocicletes i ciclomotors

Les motocicletes i els ciclomotors es poden estacionar a les voreres de més de tres metres d'ample, paral·lelament a la vorada i separats d'aquesta fins a cinquanta centímetres. Si hi ha escocells, s'han d'estacionar dintre de l'espai que queda entre dos de consecutius, sense que sobresurtin de la seva alineació.

Article 28

Estacionament nocturn

És permès l'estacionament entre les 21.00 i les 7.00 hores de l'endemà en aquelles vies urbanes que només són senyalitzades amb el senyal de prohibit estacionar, sense determinació d'horari i que tenen, com a mínim, dos carrils de circulació en el mateix sentit.

Article 29

Usos prohibits a les vies públiques

1. Es prohibeix efectuar a la via pública operacions de rentat, neteja, reparació, revisions i altres operacions similars de vehicles, així mateix que els tallers de reparació hi estacionin els seus vehicles en espera d’efectuar les operacions esmentades a l’interior dels seus locals.

2. Resta prohibit estacionar a la via pública els vehicles objecte de venda, lloguer amb o sense conductor i exposicions.

Capítol VI

Ordenació i regulació d’aparcaments

Zones d’estacionament limitat gratuït

Article 30

Objecte

El Servei d’Ordenació i Regulació d’Aparcament és un servei públic local que pretén la regulació dels espais d’aparcament en superfície disponibles a la ciutat, fixant els temps màxims de permanència per aconseguir una rotació de vehicles que permeti optimitzar l’ús d’un bé escàs com és el cas del domini públic dedicat a tal fi.

La Batlia, en funció de les característiques de les vies públiques, places d’estacionaments disponibles o qualsevol altra circumstància que així ho aconselli, queda facultada per tal de determinar mitjançant l'oportú Decret les vies públiques que se sotmetran a aquest règim i la seva agrupació en zones i subzones, així com les modificacions posteriors que resultin necessàries.

Quan les decisions municipals d’ampliació d’aquestes zones representin una pressió excessiva sobre el veïnat dels carrers afectats, s’expedirà una acreditació de resident que permetrà el seu estacionament, amb la targeta visible i dins dels sectors que es determinin, sense limitació de temps.

Article 31

Tipologia d’usos i persones usuàries

Les zones del municipi d'Inca que comprenen aquest servei públic es denominen ZONA D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT.

El règim d’ús de les ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT és el de les persones usuàries que podran estacionar a les zones delimitades a tal fi, amb un límit màxim permès de 60 minuts; al termini d’aquest temps, hauran de canviar el seu vehicle de carrer o traslladar-lo a una distància no inferior de 100 metres. L'única condició per a l’estacionament en aquestes zones és que el conductor/a del vehicle deixi en el moment de l’estacionament del vehicle acreditada l’hora d’arribada.

Aquesta acreditació es podrà realitzar per qualsevol mitjà que permeti la inspecció per part dels/de les agents de la Policia Local: mitjançant rellotge horari o bé anotació manual en paper.

Article 32

Senyalització

Les ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT estaran delimitades mitjançant senyals verticals específics i marques vials horitzontals de color blau:

1. Els senyals verticals estaran formats per panells específics que incloguin com a mínim la següent informació:

a. La inscripció ZONA D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT sota fons blau.

b. Inclourà el pictograma propi del senyal de prohibició d’estacionament.

c. Informarà de l’horari de la limitació d’estacionament limitat, així com dels dies de la setmana als quals afecta.

d. Informarà de l’obligació de col·locar el comprovant horari.

Els senyals verticals s’instal·laran de forma visible als carrers que serveixin d’accés al perímetre acotat com de zona d’estacionament limitat gratuït.

Als carrers de sortida d’aquest perímetre s’instal·laran els senyals corresponents de fi de l’estacionament limitat. Els senyals de fi d’estacionament limitat no seran necessaris en aquells recintes o zones tancades amb un únic accés i sortida on no hi hagi dubte que zona regulada es limita al recinte tancat.

2. Característiques de les marques vials: els carrers regulats com ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT tendran senyalitzades la totalitat de les seves places regulades mitjançant marques vials de color blau d’una amplada de 10 cm.

Estan exempts de senyalització amb marques vials aquells recintes o zones tancades amb un únic accés i sortida que permetin senyalitzar de manera clara amb senyals verticals que la zona és ZONA D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏT.

Article 33

Horaris

Amb la finalitat de poder conjugar l’activitat comercial i les necessitats d’estacionament dels residents, les ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏTES tendran el següent horari:

a. De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.00 hores.

b. Els dissabtes de 9.00 a 13.30 hores.

Article 34

Es consideren infraccions específiques de les ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT GRATUÏTES les següents:

a. L’estacionament del vehicle sense deixar acreditada l’hora d’arribada d'aquest.

b. Superar en més de 60 minuts l’estacionament del vehicle a la zona d’estacionament gratuït.

c. Estacionar falsificant l’hora d’arribada per allargar el temps màxim d’estacionament.

Aquestes infraccions tendran el caràcter de lleus.

Capítol VI bis

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Article 35

Objecte

La finalitat de reservar places específiques dotades de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, a més de fomentar l’ús de mitjans de transport sostenibles que són respectuosos amb el medi ambient i no produeixen contaminació atmosfèrica, ha de permetre facilitar la prestació d’un servei necessari de càrrega de bateries, atesa la proliferació de vehicles d’aquestes característiques.

Article 36

Tipologia d’usos i les persones usuàries

Les places d’estacionament reservades per a vehicles elèctrics únicament podran ser ocupades per aquells vehicles que tenguin un motor 100 % elèctric, i en queden exclosos els vehicles híbrids.

Tenint en compte que les places disponibles són limitades, amb la finalitat de poder facilitar l’accés al major nombre de les persones usuàries, el temps màxim d’estacionament a les places reservades per a vehicles elèctrics serà de 120 minuts.

Article 37

Senyalització

Les places reservades per a vehicles elèctrics estaran delimitades mitjançant senyals verticals específics i marques vials horitzontals de color blanc:

1. Els senyals verticals estaran formats per un senyal vertical de prohibit estacionar juntament amb la llegenda “excepte vehicles elèctrics – màxim 120 minuts”. Al mateix pal també inclourà un senyal quadrat de color verd amb l’anagrama d’un endoll que simbolitza els vehicles elèctrics.

2. Característiques de les marques vials: la superfície de les places d’estacionament de vehicles elèctrics estarà pintada de color verd, i el marc exterior d'aquestes serà amb línia de color blanc de 10 centímetres d’ample.

Article 38

Horaris

Les places d’estacionament per a vehicles elèctrics estaran reservades per a l’ús mencionat a l’article 36 de la present Ordenança durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Article 39

Es consideren infraccions específiques de les places d’estacionament reservades per a vehicles elèctrics:

a) L’estacionament d’un vehicle que no tengui un motor 100 % elèctric.

b) L’estacionament d’un vehicle 100 % elèctric que superi el temps màxim de 120 minuts.

Aquestes infraccions tendran el caràcter de greus.

Article 40

Per Decret de Batlia es determinaran les ubicacions dels punts de recàrrega a mesura que es vagin augmentant.

Capítol VII

De les llicències per a l'entrada i la sortida de vehicles (passos permanents)

Article 41

Resta subjecte a llicència municipal l'accés de vehicles (excepte cicles, ciclomotors i motocicletes) a l'interior d'immobles recintes o d’altres espais quan sigui necessari creuar voravies o altres béns de domini públic, o suposi un ús privatiu o una especial restricció de l'ús que correspongui a tots els ciutadans impedint l’estacionament o la parada d’altres vehicles en el front pel qual es realitza l'accés.

Article 42

La llicència d'entrada de vehicles serà concedida per la Batlia o regidor delegat a proposta dels serveis corresponents.

La sol·licitud de llicència d'entrada de vehicles podrà ser sol·licitada per les persones propietàries i posseïdores legítimes dels immobles als quals s'hagi de permetre l'accés, així com pels promotors o contractistes en el supòsit d'obres.

Article 43

L'expedient de concessió d'entrada de vehicles podrà iniciar-se d'ofici o per petició prèvia de les persones interessades, i haurà d'acompanyar-se de la següent documentació:

 -Plànol de situació a escala de la cartografia municipal.

 -Fotografia de la façana de l'immoble.

 -Llicència d'obres, en el cas d’immobles en construcció.

-En el cas de desenvolupar-se dins l’immoble una activitat comercial o industrial, s’adjuntarà còpia de la llicència d’activitat.

-En qualsevol cas, còpia del darrer rebut posat al cobrament pel concepte de l’IBI que afecti l’immoble o, en el seu cas, còpia de la declaració model 902 presentada per tal de tramitar l’alta o la modificació del referit immoble a efectes del dit impost.

Quan els documents exigits siguin dels expedits per l'Administració actuant, podrà suplir-se’n l'aportació quan així ho faci constar la persona interessat i faciliti les dades necessàries per a la localització i verificació de la seva existència per l'Administració, i s'atorgaran amb comprovació prèvia dels documents presentats i emesos els informes favorables pels serveis corresponents.

Article 44

Tipus de reserva

Les entrades de vehicles en aquest municipi són del tipus denominat permanent. Les persones sol·licitants han de posseir la corresponent llicència municipal d’activitat, que ha d’incloure l’autorització per al seu funcionament, amb l’única excepció dels petits aparcaments a l’aire lliure o no, però en tot cas amb tres o menys places realment ocupades, segons declaració presentada i posteriorment comprovada.

Senyalització

Article 45

Està constituïda per dos tipus de senyalització:

A. VERTICAL

Instal·lació a la porta, a façana o construcció d'un senyal de prohibició d'estacionament ajustat al model oficial que serà facilitat per l'Ajuntament, amb abonament previ de les taxes corresponents, on constarà:

 -El número d'identificació atorgat per l'Ajuntament.

 -La denominació de gual permanent.

Resta prohibida la instal·lació de senyals de semblants característiques per compte dels particulars.

B. HORITZONTAL

Consisteix en una franja groga de longitud corresponent a quatre metres com a norma general pintada a la vorada o a la calçada junt a la vorada, a l'indret de l'entrada i en la forma en què s'estimi més idònia per aconseguir un òptim accés. Així mateix, ateses les característiques de la via i amb l'informe previ pertinent, podrà concedir-se la reserva de l'altra banda de carrer o una major longitud dels quatre metres inicials.

No es permetrà en cap cas col·locar rampes ocupant la calçada o la voravia.

En el supòsit que la persona interessada necessiti realitzar alguna obra d'adaptació del gual, haurà de sol·licitar la corresponent llicència d'obra.

Les despeses que ocasioni la senyalització descrita, així com les obres necessàries, seran a compte de la persona sol·licitant, que vendrà obligada a mantenir la senyalització vertical. El manteniment de la senyalització horitzontal correspon a l’Ajuntament.

Article 46

Els desperfectes ocasionats a voravies amb motiu de l'ús especial que comporta l'entrada i la sortida de vehicles amb ocasió del gual concedit seran responsabilitat de les persones titulars, que estaran obligades a la seva reparació a requeriment de l'autoritat competent i dins del termini que a l'efecte s'atorgui; l’incompliment d’aquest donarà lloc a l'execució forçosa en els termes regulats a la Llei de procediment administratiu.

Suspensió

Article 47

1. L'Ajuntament podrà suspendre, per raons de trànsit, obres a via pública o altres circumstàncies extraordinàries els efectes de la llicència amb caràcter temporal.

2. Les llicències podran ser revocades per l'òrgan que les dictà en els següents casos:

a. Per ser destinades a fins distints per als quals foren atorgats.

b. Per haver desaparegut les causes o circumstàncies que donaren lloc al seu atorgament.

c. Per no abonar la tarifa anual corresponent, fixada en la taxa pertinent.

d. Per mancar de la senyalització adequada.

e. Per causes motivades relatives al trànsit o les circumstàncies de la via pública.

La revocació donarà lloc a l'obligació de la persona titular de retirar la senyalització, reparar la vorada de la voravia al seu estat inicial i entregar la placa identificativa a l'Ajuntament.

Article 48

No obstant allò descrit a l’article anterior, l’Administració municipal en pot fer l’execució subsidiària en cas d’incompliment per part de les persones interessats, sense perjudici de la continuació del procediment recaptatori de les taxes meritades i no satisfetes. Cautelarment es pot retirar el senyal o els senyals indicatius del gual quan es donin les causes descrites en els apartats b) i c) anteriors.

Article 49

Quan se sol·liciti la baixa o l’anul·lació de la llicència d'entrada de vehicles de què es venia gaudint per deixar d’usar el local com a aparcament, s'haurà de suprimir tota senyalització indicativa de l’existència de l’entrada, reparació de la vorada de la voravia a l'estat inicial i entrega de la placa als serveis municipals corresponents.

Amb la comprovació prèvia del compliment d'aquests requisits pels serveis municipals corresponents, es procedirà a la concessió de la baixa sol·licitada.

Capítol VIII

Càrrega i descàrrega

Article 50

Zones de càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega de vehicles comercials que no es puguin efectuar a l'interior d'un local s'han de dur a terme a les zones senyalitzades degudament per l'Ajuntament, durant un termini màxim de mitja hora –llevat senyalització horària expressa–, i queda prohibit fer-ho fora d’aquestes.

A les dites zones només es poden estacionar els vehicles comercials, únicament mentre efectuïn aquestes operacions, i els vehicles d'ús particular per poder realitzar puntuals operacions de càrrega o descàrrega, sempre que aquestes no les puguin efectuar a altres indrets d'acord amb les normes de parada de la present Ordenança.

Article 51

Realització de les operacions

Els treballs de càrrega i descàrrega s'han de realitzar pel costat més pròxim a la vorera i amb prou personal per al cas. Cal evitar qualsevol renou innecessari, i les mercaderies no es poden dipositar a la calçada ni a la vorera, sinó que s'han de portar directament del local al vehicle o viceversa.

En tot cas és obligatòria la neteja de la voravia i la zona de calçada afectada.

Article 52

Utilització de mitjans mecànics

Per a la descàrrega de pedres, ferros o algunes altres mercaderies pesants, cal utilitzar els mitjans mecànics adequats, per tal d'evitar que es deteriori el paviment.

Si s'utilitzen carretons mecànics, cal tenir cura del seu ús, especialment quan travessin les voreres, i s'ha de donar preferència als transeünts.

Article 53

Càrrega i descàrrega fora de les zones

A les vies urbanes on no existeixi cap zona de càrrega i descàrrega a una distància de cent metres del lloc on s'hagin de realitzar aquestes operacions, cal observar les normes següents:

a. Els vehicles s'han d’alinear al costat de la vorera, paral·lelament a la vorada, amb la seva part davantera en el sentit de la circulació, i davant del local on s'hagin d'efectuar les operacions.

b. Queda prohibit ocupar totalment o parcialment les voreres.

c. No s'ha de dificultar l'entrada i la sortida dels immobles.

d. En cap cas no es pot realitzar la càrrega i descàrrega en doble filera, ni on és prohibida la parada.

Article 54

Autorització municipal

Cal l'obtenció prèvia d'autorització municipal per a qualsevol altra forma de càrrega i descàrrega que no sigui de les esmentades als articles precedents.

Article 55

Mercaderies perilloses

La càrrega i la descàrrega de mercaderies perilloses s'ha de regir per la legislació vigent en la matèria i, per tant, pel que fa als productes que determina aquesta reglamentació, és imprescindible l'obtenció del permís municipal, que fixa les condicions necessàries per realitzar les referides operacions.

Els vehicles que, segons la reglamentació vigent, transporten les mercaderies esmentades i són obligats a portar placa de color taronja només poden circular a les hores que s'autoritzi i no poden parar-se o estacionar-se fora dels punts indicats per a aquest fi.

Capítol IX

Zones de reserva

Article 56

Classes

L'Ajuntament autoritza zones de reserva en aquells casos en els quals l'interès públic ho exigeix.

Les zones són de:

1. Reserva d'entrada i sortida de vehicles (encotxament o desencotxament).

2. Reserva d'estacionament.

3. Reserva d'estacionament o parada per a transports públics de persones viatgeres.

4. Reserva per a contenidors de tota mena, quan siguin degudament autoritzats per a ocupar-la.

5. Reserva especial d’espai.

Article 57

Encotxament i desencotxament

A les zones per encotxar-se o desencotxar-se queda prohibit l'estacionament, i només poden ser destinades a les finalitats següents:

1. Davant d'hospitals, ambulatoris i similars per a l'encotxament i desencotxament d'ambulàncies o de vehicles amb persones malaltes.

2. Davant l'accés principal d'hotels i establiments anàlegs, per a l'encotxament i desencotxament de vehicles.

Article 58

Estacionament

Les zones de reserva d'estacionament únicament poden ser utilitzades per:

a. Estacionament de titularitat d'organismes públics.

b. Vehicles propietat de persones amb discapacitat física, que tenguin els comandaments adaptats a la minusvalidesa que pateixin. En aquest cas, les zones poden ser autoritzades per a un vehicle determinat o bé, si són de caràcter general, poden ser utilitzades per qualsevol vehicle amb targeta acreditativa.

c. Vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega de materials de la construcció per a obres que tenguin llicència municipal.

Article 59

Estacionament i parada per a transports públics

La reserva d'estacionament de transport interurbà de persones viatgeres a les vies urbanes s'ha de concedir quan no hi hagi terminal d’autobusos, i la de parada, en aquells casos en els quals el seu ús i la freqüència del servei ho justifiquin.

Article 60

Contenidors

Les zones de reserva per a contenidors només es poden utilitzar per a la col·locació dels elements següents:

-Contenidors municipals de recollida d’escombraries i deixalles, vidres i similars.

-Contenidors privats de recollida de runa en obres, o de finalitats semblants, sempre que siguin autoritzats per a aquesta utilització, i en les condicions que l'autorització estableixi en cada cas.

Article 61

Hi queda prohibit estacionar vehicles i també ocupar el costat d'aquestes zones destinat a la lliure circulació; aquest últim cas es considera estacionament en doble fila.

Article 62

Senyalització

En les autoritzacions de les zones indicades en els articles anteriors, cal determinar si són d'horari permanent o limitat, i si regiran per tots els dies de l'any o només els feiners.

Aquestes zones s'han de senyalitzar, tant verticalment com horitzontalment, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, i s'hi ha de fer constar, si fa al cas, la limitació horària i els dies d'aplicació. Llur instal·lació i manteniment són a càrrec de la persona peticionària.

Les zones de contenidors només s'han de senyalitzar horitzontalment.

Reserves especials d’espai

Article 63

Mudances, càrrega i descàrrega de mercaderies

Les reserves especials d’espai amb destí a operacions circumstancials de mudances, càrrega i descàrrega de mercaderies, situació d’equips industrials o de serveis i similars, requeriran autorització administrativa prèvia que serà expedida per la Policia Local.

La sol·licitud de reserva s’haurà de sol·licitar davant l’oficina de la Policia Local amb, almenys, 48 hores d’anel·lació a la data prevista per a l’operació, amb l’emplenament per la persona interessada de l’imprès normalitzat corresponent. Els responsables de les operacions que s’hagin d’efectuar les duran a terme sense dilació i dins l’horari comprès entre les 8.00 i les 20.00 hores. No obstant l’anterior, sempre que dites operacions puguin afectar la circulació de vehicles, aquestes no es duran a terme, llevat dels casos de força major, durant l’horari d’entrada i sortida de col·legis en període lectiu.

Com a norma general, les persones sol·licitants, un cop autoritzades i sempre que hi hagi disponibilitat de senyalització portàtil, s’encarregaran d’emportar-se’n la senyalització corresponent, degudament proveïda dels fullets informatius que s’escaiguin i retornar-la sense demora quan hagin finalitzat les operacions. En tot cas seran responsables de recollir i agrupar els discos, col·locant-los de forma que quedi clara la seva no-vigència.

La Policia Local col·laborarà amb les persones interessats a l’efecte de localització de les persones conductores dels vehicles estacionats que poguessin dificultar les operacions i, si n’és el cas, procedirà a la retirada d’aquests desplaçant-los o dipositant-los segons que es detecti o no la comissió d’alguna infracció.

Dites autoritzacions es troben subjectes a l’autoliquidació de les taxes aplicables, en el moment que estiguin en vigor.

Article 64

Obres i instal·lacions

Les reserves d’espai per a operacions de càrrega i descàrrega de materials i elements d’obres requeriran autorització administrativa prèvia, subjecta a les següents normes:

a. Sols s’autoritzarà respecte de les operacions raonablement necessàries per a l’execució de les obres/instal·lacions, amb acreditació prèvia de l’oportuna llicència urbanística.

b. El termini de dites reserves en cap cas podrà excedir el fixat per a l’execució de les obres objecte de llicència urbanística.

c. La zona reservada s’ubicarà enfront a l’obra o en la seva proximitat immediata; no s’hi permetrà l’amuntegament de materials, ni el dipòsit de runes i residus sòlids urbans. Si afecta les voravies, s’habilitarà, en tot cas, un pas de vianants d’una amplada mínima d’un metre.

d. La persona peticionària serà responsable dels danys que es produeixin i de la reparació immediata dels desperfectes, així com de la retirada del tancat un cop finalitzada la vigència de l’autorització.

e. La Batlia podrà revocar l’autorització per incompliment total o parcial de les presents normes, o per qualsevol causa d’interès o seguretat pública.

f. Qualsevol invasió de la zona de vianants que estigui subjecta a llicència comportarà habilitar, per la persona responsable de l’obra, un passadís per als vianants d’almenys un metre, que no tengui esglaó, tot habilitant les rampes corresponents.

g. Si es tracta d’obra en altura, estarà dotada de pas de vianants amb sòtil protector sòlid. Aquest passadís no tendrà a la tarima cap sortint susceptible de ferir els vianants.

h. En cas d’envair la calçada haurà de disposar de senyalització nocturna amb llum roja que delimitarà el seu perímetre.

Capítol X

Transports

Transport escolar i de persones menors

Article 65

La prestació dels serveis de transport escolar i de persones menors dins el municipi està sotmesa a les autoritzacions corresponents.

Article 66

En l’aplicació d’aquesta Ordenança, es considerarà com a transport escolar urbà el transport discrecional reiterat d’escolars, en vehicles públics o de servei particular complementari, amb origen o destí a un centre d’ensenyança, quan l’edat d’almanco un terç dels alumnes transportats, referida al principi del curs escolar, sigui inferior a catorze anys, i el vehicle circuli dins del terme municipal.

Article 67

Es considerarà transport urbà de persones menors el no inclòs a l’article anterior, realitzat en vehicles automòbils de més de nou places, incloent la del conductor/a, sigui públic o bé de servei particular complementari, quan almanco les tres quartes parts de les persones viatgeres siguin persones menors de catorze anys i l’itinerari no surti del terme municipal.

Article 68

Podran sol·licitar la corresponent autorització municipal les persones físiques o jurídiques titulars dels vehicles o del servei, les quals adjuntaran a la sol·licitud la documentació següent:

-Targeta d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) vigent, en la qual consti que el vehicle es troba habilitat per al transport escolar o de persones menors.

-Certificat de la companyia asseguradora acreditatiu de la cobertura d’assegurança de responsabilitat civil complementària, en el qual consti que el vehicle es troba destinat al transport escolar o de persones menors.

-Descripció de la ruta, les aturades i l’horari del servei de transport.

-Hauran de portar distintiu en el qual figuri si porta acompanyant i nombre de places.

Article 69

L’autorització només tendrà vigor durant el curs escolar corresponent. S’haurà de sol·licitar nova autorització per qualsevol modificació de les condicions en les quals fou inicialment atorgada.

Article 70

Aturades de transport públic de persones viatgeres

Col·lectiu:

1. L’Administració municipal determinarà els llocs on hauran de situar-se les aturades de transport públic urbà de persones viatgeres.

2. No es podrà romandre en aquestes més temps del necessari per recollir o deixar les persones viatgeres, exceptuant les senyalitzades com a origen o final de línia.

3. S’estableixen com aturada per al transport interurbà les determinades i senyalitzades com a tals per l’Administració.

Article 71

Taxis

1. A les aturades de transport públic destinades al servei del taxi, aquests vehicles hi podran romandre únicament en espera de persones viatgeres.

2. En cap moment el nombre de vehicles podrà esser superior a la capacitat de l’aturada.

3. En relació amb qualsevol omissió de la present Ordenança es tendrà en compte allò disposat en els reglaments municipals reguladors d’aquest tipus de servei de transport de persones viatgeres.

Capítol XI

Ordenacions circulatòries especials

Àrees de circulació restringida (ACIRE)

Article 72

1. La Batlia, per raons d’interès públic, podrà declarar un o diversos carrers com a àrea de circulació restringida (ACIRE).

2. Les entrades i les sortides d’aquestes àrees s’indicaran mitjançant senyalització vertical.

3. Les resolucions de la Batlia en matèria d’implantació o modificació de les àrees de circulació restringida seran objecte de publicitat prèvia a la seva implantació.

4. Podran existir dos tipus d’ACIRE:

 a) Amb autorització per circular i estacionar a residents.

 b) Sols amb autorització per circular.

Article 73

Pels carrers que constitueixen dites àrees resta prohibida la circulació de vehicles.

S’exceptuen de la prohibició de circulació els següents vehicles:

a. Els de servei públic de persones viatgeres i de mercaderies, els quals únicament podran aturar-se a l’interior de l’ACIRE el temps necessari per a la pujada i la baixada de persones viatgeres, o per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega.

b. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes i bicicletes.

c. Vehicles que disposin de targeta ACIRE.

d. Els serveis de seguretat, sanitaris, prevenció d’incendis i vehicles proveïts de targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

e. Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat d’organismes de l’Estat, Comunitat Autònoma, Consell Insular o municipi que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència, quan es trobin realitzant tals serveis.

f. Amb caràcter excepcional i en casos de reconeguda urgència, els vehicles que tenguessin justificada necessitat de fer-ho. Si es tracta de metges, hauran d’identificar-se mitjançant certificat col·legial i indicar el domicili a visitar.

Article 74

Podrà sol·licitar-se la targeta ACIRE que habilita per a la circulació de la zona afectada en els següents casos:

a. Per als vehicles les persones propietàries dels quals resideixin i es trobin empadronades a l’àrea de circulació restringida de què es tracti.

b. Per als vehicles que s’estacionin o aparquin a les cotxeries, garatges o espais particulars, situats a l’interior de l’ACIRE. En cap cas s’expedirà un nombre d’autoritzacions superior a la de places autoritzades pels llocs d’estacionament o aparcament en la corresponent llicència municipal d’activitats.

c. Per a aquells vehicles les persones propietàries dels quals siguin titulars d’establiments comercials, locals industrials o despatxos professionals, situats a l’interior de l’ACIRE. La totalitat de les operacions que hagin d’efectuar (entrada a la zona, càrrega i descàrrega, i sortida de l’àrea) les hauran de realitzar entre les 20.30 i les 9.30 hores, i entre les 13.30 i les 16.30 hores.

Les targetes ACIRE seran de distinta configuració respecte de cada un dels apartats anteriors per a una fàcil identificació.

Les autoritzacions que s’expedeixin d’acord amb els apartats b) i c) ho seran sense dret a estacionament dins l’ACIRE.

Article 75

A la sol·licitud de la targeta d’ACIRE s’haurà d’acompanyar:

1. En el supòsit de l’apartat a) de l’article anterior:

-Fotocòpia i original del DNI.

-Certificat de residència.

-Permís de conduir.

-Permís de circulació.

-Rebut de l’IBI de l’immoble (el darrer posat al cobrament).

2. En el supòsit de l’apartat b) de l’article anterior:

-Acreditació de disposar de la corresponent reserva d’espai (GUAL) i la titularitat del local, espai o aparcament, condició d’arrendatari d’aquest o autorització per al seu ús.

-Acreditació d’estar al corrent del darrer rebut de l’IBI posat al cobrament.

3. En el supòsit de l’apartat c) de l’article anterior:

-Llicència d’obertura i funcionament de l’activitat econòmica.

-Alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’establiment, local o despatx.

-Rebut de l’IBI de l’immoble (el darrer posat al cobrament).

Així mateix, en els supòsits 2) i 3) d’aquest article s’aportarà el permís de circulació, que es correspondrà amb el nom de la persona sol·licitant.

En cap cas s’expediran targetes d’ACIRE respecte de vehicles subjectes a ordre de precinte i/o no es trobin al corrent de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Article 76

Únicament els vehicles compresos a l’apartat a) de l’article 74 –els expressament autoritzats– que ostentin la targeta ACIRE podran estacionar-se dins les àrees afectades, per bé que tan sols podran fer-ho en aquells llocs en què no es trobi prohibit expressament.

La disponibilitat de la targeta d’ACIRE no eximirà, en el seu cas, del compliment de la normativa ORA en el supòsit que aquesta estigués implantada a la zona.

Zones de vianants

Article 77

L’Administració municipal podrà, quan les característiques d’una determinada zona de la ciutat ho justifiqui, establir la prohibició total o parcial de la circulació i/o estacionament de vehicles, amb la finalitat de reservar totes o algunes de les vies públiques compreses dins la citada zona al trànsit de vianants.

Es podrà contemplar la possibilitat de determinar zones concretes amb horari limitat per a la circulació.

Aquestes zones es denominaran “zona per als vianants” i es determinaran mitjançant Decret de Batlia, del qual es donarà publicitat.

Article 78

Les zones per als vianants disposaran de l’oportuna senyalització a les seves entrades i sortides, sense perjudici de poder utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l’entrada i la circulació de vehicles en el carrer o zona afectada.

Article 79

A les zones per als vianants la prohibició de circulació i estacionament de vehicles podrà:

a. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre o solament algunes d’elles.

b. Limitar-se o no a un horari preestablert.

c. Esser de caràcter diari o referir-se només a un nombre determinat de dies.

Article 80

Qualsevol quin sigui l’abast de les limitacions disposades, no afectaran la circulació ni l’estacionament dels vehicles d’urgència, les bicicletes i aquells altres vehicles que siguin autoritzats per al cas.

Article 81

Podran sol·licitar autorització per circular per les esmentades zones per als vianants els vehicles que s’estacionin o aparquin a cotxeries, garatges o espais particulars, situats a l’interior d’aquesta zona amb les mateixes condicions i requisits establerts als articles 74 b) i 75.2 de la present Ordenança. Tals vehicles podran circular per la zona per als vianants, però amb la prohibició expressa d’estacionar-hi.

Article 82

Pel que fa a la circulació de vehicles per realitzar operacions de càrrega i descàrrega, aquestes es duran a terme a les zones habilitades a tal efecte. No obstant l’anterior, si fos autoritzada la càrrega i la descàrrega dins la zona per als vianants sense subjecció a les zones senyalitzades, s’haurà de realitzar entre les 8.00 i les 9.30 hores, de 13.30 a 16.30 hores i de 20.00 a 21.30 hores.

Els residents podran efectuar dites operacions entre les 20.00 i les 9.30 hores, i entre les 13.30 i les 16.30 hores.

Zones de prioritat invertida o carrers residencials

Article 83

1. L'Ajuntament pot senyalitzar com a carrers residencials aquelles vies urbanes o zones de la població en les quals el trànsit de vehicles no sigui intens, i les facin servir gairebé exclusivament els seus veïns.

2. A les vies urbanes o zones així senyalitzades, els vianants tenen preferència sobre els vehicles, encara que hi practiquin jocs o esports. Si ho fan, han d’evitar causar cap molèstia a la resta dels veïns.

3. Les bicicletes que hi circulin tenen preferència sobre els altres vehicles, però no sobre els vianants.

Vies d’atenció preferent

Article 84

Aquelles vies on la intensitat del trànsit de vianants i vehicles sigui més intensa i, per tant, determinades infraccions en matèria d’aturada i estacionament, o que les circumstàncies de velocitat hi representin una major distorsió de la convivència ciutadana o increment en el risc per a la seguretat col·lectiva, tendran la consideració de vies d’atenció preferent.

En aquestes vies, les infraccions a determinats preceptes referits a la circulació, parada i estacionament, seran sancionades amb quanties superiors a les fixades per a les mateixes infraccions a les restants vies de la població, d’acord amb l’annex I “QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS” de la present Ordenança.

Capítol XII

Protecció mediambiental

Article 85

Renous

1. Les persones conductores de vehicles no produiran renous innecessaris, sobretot en hores nocturnes.

2. L’Ajuntament per aquest motiu pot restringir el trànsit durant determinades hores o llocs.

3. Sense autorització de l’Ajuntament, és prohibida la utilització d’altaveus en els vehicles amb finalitat publicitària.

4. Les persones usuàries de vehicles a motor i ciclomotors hauran de mantenir en bones condicions de funcionament el motor, la transmissió, la carrosseria i d'altres òrgans capaços de produir renous i vibracions i, especialment, amb la finalitat que el nivell sonor emès pel vehicle al circular o amb motor en marxa no excedeixi dels límits reglamentaris.

5. Resta prohibit forçar les marxes dels vehicles de motor i ciclomotors, produint renous molestos, com en el cas d’acceleracions innecessàries i forçar el motor en pendents.

6. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor i ciclomotors amb l'anomenat escapament lliure, o amb silenciadors no eficaços, incomplerts, inadequats, deteriorats o amb tubs ressonadors, o la utilització de dispositius que puguin anul·lar l'acció del silenciador.

7. Resta prohibit l'ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins el perímetre de sòl urbà, excepció feta dels casos d'imminent perill d’atropellament o col·lisió, o que es tracti de serveis públics d'urgència (policia, contra incendis, assistència sanitària), o de serveis privats per a l'auxili urgent de persones. Igualment es prohibeix la circulació dels vehicles a motor i ciclomotors quan per excés de càrrega forcin les marxes o, en general, produeixin renous superiors als fixats reglamentàriament.

8. La persona propietària del vehicle a motor i ciclomotor serà responsable que els nivells màxims de renous no siguin ultrapassats, sigui quin sigui l'origen del renou.

Article 86

Categoria de vehicles i limitació de renous

1

Vehicles automòbils de dues rodes:

Valors en DB (A)

Ciclomotors

80

Motor de 2 temps amb cilindrada:

- Superior a 50 cm3 i inferior o igual a 125 cm3

82

- Superior a 125 cm3

84

Motor de 4 temps amb cilindrada:

- Superior a 50 cm3 i inferior o igual a 125 cm3

82

- Superior a 125 cm3 i inferior o igual a 500 cm3

84

- Superior a 500 cm3

86

2

Vehicles automòbils de 3 rodes (no s’hi inclou la maquinària d’obres públiques, etc.):

- Amb cilindrada superior a 50 cm3

82

3

Vehicles automòbils de 4 o més rodes (no s’hi inclou la maquinària d’obres públiques, etc.):

- Vehicles destinats al transport de persones que tenguin fins a 9 places, incloent la del conductor/a

82

- Vehicles destinats al transport de persones que tenguin més de 9 places, incloent la del conductor/a, i el seu pes màxim no ultrapassi de 3,5 Tn.

84

- Vehicles destinats al transport de mercaderies i el seu pes màxim autoritzat no ultrapassi de 3,5 t.

84

- Vehicles destinats al transport de persones que tenguin més de 9 places, incloent la del conductor/a, i el seu pes màxim autoritzat ultrapassi de 3,5 t.

89

- Vehicles destinats al transport de mercaderies i el pes màxim ultrapassi de 3,5 t.

89

- Vehicles destinats al transport de persones que tenguin més de 9 places, incloent la del conductor/a, i tengui una potència igual o superior a 200 CV DIN.

91

- Vehicles destinats al transport de mercaderies, els motors dels quals tenguin una potència igual o superior a 200 CV DIN i amb un pes màxim autoritzat que ultrapassi de 12 t.

91

Article 87

Fums

Resta prohibida l’emissió de fums i gasos contaminants que resultin nocius o que puguin dificultar la visibilitat a les persones conductores d’altres vehicles.

Article 88

Altres prohibicions

Resta prohibit:

· -La projecció descendent a l’exterior de combustible no cremat.

· -El despreniment de líquids, olis i materials del propi vehicle, així com la caiguda de materials transportats sobre les vies públiques.

· -L’ús irregular i abusiu de senyals d’emergència. En l’horari nocturn comprès entre les 00.00 i les 6.30 hores, aquest ús es limitarà als senyals òptics.

· -Vehicles particulars dotats amb senyals d’emergència.

Capítol XIII

Mesures cautelars i complementàries

Article 89

Immobilitzacions

Els/les agents de la Policia Local encarregats de la vigilància del trànsit, sense perjudici de la denúncia que hauran de formular per les infraccions corresponents, podran procedir a la immobilització d’un vehicle quan, com a conseqüència de l’incompliment dels preceptes legals, de la seva utilització pogués derivar-se un risc greu per a la circulació, les persones o els béns. Llevat dels casos en què l’autoritat judicial hagués ordenat el seu dipòsit o intervenció, en els quals caldrà ajustar-se a allò disposat per dita autoritat, la immobilització del vehicle es deixarà sense efecte tan aviat com desapareguin les causes que la motivaren o pugui substituir el conductor/a un altre d'habilitat per a això que ofereixi garantia suficient als agents de l’autoritat, i que aquesta actuació hagi estat requerida per la persona interessada. També podrà immobilitzar-se el vehicle en els casos de la negativa a efectuar les proves a què es refereixen els articles 104 i 105 de la Llei de trànsit vigent.

La immobilització es durà a terme en el lloc més adequat de la via en els casos següents:

a. Quan el conductor/a no porti permís de conducció o el que dugui no sigui vàlid. En aquests casos, si el conductor/a manifesta tenir permís vàlid i acredita suficientment la seva personalitat i domicili, no es durà a efecte la immobilització, llevat que el seu comportament indueixi a apreciar, racionalment i fonamentadament, que està mancat/ada dels coneixements o aptituds necessaris per a la conducció.

b. Quan el conductor/a no porti el permís de circulació del vehicle, o autorització que el substitueixi, i hagi dubtes respecte de la seva personalitat i domicili.

c. Quan per deficiències ostensibles del vehicle aquest constitueixi perill per a la circulació o produeixi danys a la calçada.

d. Quan el vehicle circuli amb una alçada o amplada total o superior a la reglamentària.

e. Quan el vehicle circuli amb una càrrega el pes o la longitud total de la qual excedeixi en més d’un 10 per cent els que té autoritzats.

f. Quan les possibilitats de moviment i el camp de visió del conductor/a del vehicle resultin sensiblement i perillosament reduïts, pel nombre o posició de les persones passatgeres o per la col·locació dels objectes transportats.

g. Quan no s’hagin duit a terme les inspeccions tècniques obligatòries.

h. En els supòsits que els resultats de les proves de detecció d’alcohol o altres substàncies estupefaents o anàlogues fos positiu, llevat que pugui fer-se càrrec de la seva conducció una altra persona degudament habilitada. La immobilització es durà a terme mitjançant precinte o un altre procediment efectiu que impedeixi la seva circulació, i es disposarà tot quant sigui necessari en ordre a la seguretat de la circulació, la de les persones transportades en general, especialment si es tracta d’infants, ancians, malalts o persones amb discapacitat física, la del propi vehicle i la de la seva càrrega.

També podrà immobilitzar-se el vehicle en els casos de negativa a efectuar les proves de detecció alcohòlica.

i. Quan el vehicle no dugui el distintiu-disc control de zona blava.

10. Quan ultrapassi el límit horari establert. En aquest supòsit s’inclouran els situats a les reserves d’estacionament especials amb horari limitat (càrrega i descàrrega).

k. Quan a judici dels/les agents encarregats de la vigilància del trànsit s’observi que els vehicles que no tenguin en condicions el tub d’escapament, perquè estigui deteriorat, incomplet o perquè sigui inadequat, o emetin excés de fums, o els mesuraments que es realitzin amb mitjans tècnics a les vies urbanes en descobreixin excés sobre els límits autoritzats, han de ser parats i immobilitzats.

o Aquesta immobilització serà aixecada per a la conducció del vehicle al dipòsit o taller que designi el seu titular, o per passar revisió en una estació de la xarxa oficial d'Inspecció Tècnica de Vehicles.

o La persona dipositària del vehicle és responsable que no circuli fins que no s'hagi posat remei al defecte a causa del qual ha estat immobilitzat.

o Van a càrrec de la persona titular del vehicle totes les despeses que originin la seva immobilització i el seu dipòsit.

l. Quan el vehicle immobilitzat estiguin règim de lloguer, la seva immobilització del vehicle se substituirà per la prohibició d’ús del vehicle per la persona infractora.

m. Quan el conductor/a d’una motocicleta o ciclomotor circuli sense casc protector obligatori, fins que no esmeni aquesta deficiència.

n. Quan el conductor/a d’un ciclomotor circuli sense la placa identificativa reglamentàriament exigible.

La immobilització decretada per defectes del conductor/a serà aixecada immediatament quan desapareguin aquests, o si una altra persona, amb l’aptitud precisa, es fa càrrec de la conducció del vehicle. En el cas que es tracti d’un supòsit dels contemplats a l’apartat h), el conductor/a no podrà ser substituït per un altre/a si no accedeix a sotmetre’s així mateix a les proves de detecció alcohòlica, o es tracti d’un conductor/a qualificat/ada la participació del qual/de la qual hagi estat requerida pels agents de l’autoritat. Quan la immobilització del vehicle procedeixi per la negativa a sotmetre’s el conductor/a a les referides proves, caldrà que s’ajusti a tot quant decideixi l’Autoritat judicial, si procedeix, en principi, l’aplicació de les normes penals, o en altre cas, s’aixecarà quan racionalment pugui estimar-se que, tot i haver existit embriaguesa, aquesta ha desaparegut, atès el període transcorregut.

Quan la immobilització del vehicle s’hagi decretat per raons derivades de les condicions d’aquest o de la seva càrrega, els/les agents autoritzaran la seva marxa, tot adoptant les mesures necessàries per garantir la seguretat, fins al lloc en què el conductor/a pugui ajustar la càrrega o les dimensions als límits autoritzats o esmenar les deficiències tècniques o administratives del vehicle. En el cas de l’apartat g), els/les agents entregaran al conductor/a un volant per circular fins al lloc on hagi de practicar-se el reconeixement.

Retirada de vehicles de la via urbana

Article 90

Intervenció de l'autoritat municipal

El dipòsit i el lloc en què es verificarà serà decidit pel batle. El trasllat del vehicle al lloc establert podrà ser realitzat pel seu conductor/a, per un altre de designat per la persona propietària o, en el seu defecte, per la pròpia Administració. A tal efecte podrà utilitzar-se una grua de titularitat municipal, la d’una empresa concessionària del servei, així com qualsevol furgó de què disposi el servei policial en el cas dels ciclomotors o similars. En els casos de vehicles de gran tonatge, també podrà encomanar-se la retirada a empreses que disposin dels mitjans adequats per fer-la efectiva amb les màximes garanties. Si el vehicle precisàs alguna reparació, el dipòsit podrà dur-se a terme en el taller designat per la persona propietària.

La Policia Local podrà procedir, si la persona obligada a efectuar-ho no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i al seu trasllat al dipòsit municipal de vehicles, en els següents casos:

a. Sempre que constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de vehicles o vianants o al funcionament d’algun servei públic o deteriori el patrimoni públic i també quan pugui presumir-se racionalment el seu abandó en la via.

b. En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.

c. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències d’aquest.

d. Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que l’autoritza, o quan s’ultrapassi el temps conforme a l’establert en la corresponent Ordenança municipal,

e. Quan un vehicle romangui estacionant en aquelles parts de la via reservades exclusivament per a la circulació o servei de determinades persones usuàries.

f. Quan hagin transcorregut més de 24 hores d’ençà haver estat denunciat/ada per estacionament irregular.

g. Per falta de placa en els vehicles que hi estiguin obligats, s’efectuarà a la immobilització temporal d’aquests, i es procedirà a la retirada a les dependències policials.

h. Quan els vehicles circulin infringint allò disposat a l’article 12 de l’Ordenança municipal sobre protecció contra renous i vibracions, o quan a judici dels/les agents de vigilància del trànsit s’estimi que l’emissió de renous, vibracions o altres agents productors de la contaminació atmosfèrica emesa pels vehicles suposi amenaça de pertorbació greu per a la tranquil·litat o seguretat públiques, i en els casos de reincidència, es procedirà a la immobilització temporal del vehicle i a la seva retirada al dipòsit.

Causes de retirada

Article 91

Es considera, a títol enunciatiu, que un vehicle es troba en les circumstàncies determinades a l'apartat a) de l'article anterior i, per tant, és justificada la seva retirada:

1. Quan estigui estacionat en una de les situacions següents:

a. En un punt on és prohibida la parada.

b. En doble filera, sense conductor/a.

c. Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a esquadra d’una cantonada, i obligui els/les altres persones conductors/es a fer maniobres amb risc.

d. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants senyalitzat, en la zona de l’extrem de les illes de cases destinat a un pas per a vianants o en un rebaix de la voravia per a persones amb discapacitat física.

e. Quan estigui estacionat total o parcialment davant un pas permanent.

f. Quan estigui en una zona reservada per càrrega i descàrrega, o de reserva especial d’espai durant les hores d’utilització.

g. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.

h. Quan estigui estacionat en llocs reservats a serveis d'urgència o seguretat.

i. Quan estigui estacionat davant de les sortides d'emergència de locals destinats a espectacles públics durant les hores de celebració.

j. Quan estigui estacionat en una reserva per a persones amb discapacitat física.

k. Quan estigui estacionat totalment o parcialment en una voravia, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada en el paviment, llevat que tengui autorització expressa.

l. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a les restants persones usuàries de la via.

m. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.

n. Quan dificulti la visibilitat del trànsit d’una via a les persones conductores que hi accedeixin des d’una altra.

o. Quan obstrueixi totalment o parcialment l'entrada d'un immoble.

p. Quan estigui estacionant en lloc prohibit a via declarada com d’atenció preferent.

q. Quan estigui estacionat en plena calçada.

r. Quan estigui estacionat en una zona per als vianants fora de les hores permeses, llevat d’estacionaments expressament autoritzats.

s. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greu perjudici a la circulació o al funcionament d’algun servei públic.

2. Es presumirà racionalment el seu abandó en els següents casos:

a. Quan transcorrin més de dos mesos d’ençà que el vehicle hagi estat dipositat després de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent.

b. Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li manquin les plaques de matriculació.

En aquest cas tendrà el tractament de residu sòlid urbà d’acord amb la normativa ambiental corresponent.

En el supòsit contemplat a l’apartat a), i en aquells vehicles que, tot i tenir signes d’abandó, mantinguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol signe o marca visible que permeti la identificació del seu titular, es requerirà aquest, un cop transcorreguts els corresponents terminis perquè en el termini de 15 dies retiri el vehicle del dipòsit, amb l’advertiment que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.

Article 92

La Policia Local també podrà desplaçar els vehicles en els següents casos:

a. Quan estiguin estacionats en un lloc que s’hagi d’ocupar per a un acte públic degudament autoritzat i prèviament senyalitzat.

b. Quan resulti necessari per a la neteja, la reparació o la senyalització de la via pública.

c. En cas d’emergència.

Aquestes circumstàncies s’hauran d’advertir amb el màxim temps possible. Si es procedeix a la retirada, els vehicles seran dipositats al lloc autoritzat més pròxim que es pugui o al dipòsit municipal en funció de l’existència o no d’infracció a la reserva. Si existeix infracció, les despeses derivades de la retirada aniran a càrrec de la persona infractora.

Article 93

Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada del vehicle i la seva estada en el dipòsit municipal, amb les quanties que estableixi l’Ordenança fiscal a l’efecte, seran per compte de la persona titular, que haurà de pagar o garantir-ne el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret d’interposició de recurs. D’altra banda, la recuperació del vehicle sols podrà fer-la la persona titular o autoritzada.

Article 94

La retirada del vehicle serà suspesa immediatament si el conductor/a compareix i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en què es trobava.

La suspensió s’efectuarà en el cas que la grua no hagi iniciat el servei (que no procedent sense càrrecs per a la persona infractora) o, tot i havent-lo iniciat, no hagi finalitzat els treballs de subjecció i aixecament del vehicle (servei incomplet que merita la taxa corresponent amb l’obligació d’abonar-la o garantir-ne l’abonament abans de la devolució).

Si aquests treballs han finalitzat i la grua està en disposició de marxa, es considerarà un servei complet i es procedirà al desplaçament fins al dipòsit.

Procediment sancionador. Disposicions generals

Article 95

Procediment sancionador

El règim de les infraccions i sancions, mesures cautelars, responsabilitat, procediment sancionador i recursos serà, en tot allò que no regula la present Ordenança al respecte, el que estableix la Llei de trànsit i seguretat vial, i els seus reglaments de desenvolupament.

Article 96

Infraccions

1. Es consideren infraccions administratives les accions o omissions que contravinguin les disposicions de la present Ordenança.

2. Les infraccions a què fa referència el número anterior es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Pel que fa a infraccions que no estiguin tipificades ni classificades per la present Ordenança i que es prevegin com a tals a la Llei de seguretat vial, disposicions complementàries o normes vigents de caràcter general, hom s’ha d’ajustar al que disposen aquestes respecte d’això.

3. Són infraccions lleus les que no es classifiquen expressament com a greus o molt greus en els números següents.

4. Són infraccions greus les conductes tipificades en aquesta Ordenança relatives a:

a) Conducció negligent.

b) Tirar a la via o als seus voltants objectes que puguin produir incendis.

c) Excessos de velocitat.

d) Circulació en sentit contrari a l’estipulat, prioritat de pas, canvis de direcció o sentit.

e) Realització i senyalització d’obres a la via sense permís, i retirada o deterioració de la senyalització permanent o ocasional.

f) Parades i estacionaments a llocs perillosos o que obstaculitzin greument el trànsit.

5. Són infraccions molt greus les conductes a què fa referència l’article anterior quan es donin circumstàncies de perill per raó de la intensitat de la circulació, per les característiques i les condicions de la via, per les condicions atmosfèriques i de visibilitat, per la concurrència simultània de vehicles i altres persones usuàries, especialment a zones urbanes, o qualsevol circumstància anàloga que pugui constituir un risc afegit concret al previst per a les greus quan es cometi la infracció.

Ho són també les següents conductes tipificades a l’Ordenança: conducció temerària i competències o carreres no autoritzades entre vehicles.

Article 97

Infraccions en matèries de transport, medi ambient, obres o altres ocupacions i usos de la via pública

En relació amb les infraccions tipificades a la present Ordenança corresponents a matèries o aspectes no compresos en l’àmbit de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, s’exerceix la potestat sancionadora en la quantia i a través dels procediments previstos a la corresponent legislació sectorial, a la normativa reguladora del règim local o a les normes municipals de caràcter reglamentari, ja es tracti d’infraccions en matèria de transport, medi ambient, d’obres o d’ocupacions i usos de la via pública alienes al trànsit, circulació o seguretat vial. Tenen la consideració d’infraccions lleus totes les que, suposant vulneració directa de normes establertes en aquesta Ordenança, no tenguin una altra consideració segons les determinacions de la present Ordenança o d’una altra norma d’aplicació. Aquestes infraccions per falta lleu, i sense perjudici del principi de proporcionalitat, se sancionen amb multa de fins a un terç de la quantia màxima autoritzada per la legislació vigent en cas d’infracció d’ordenances municipals.

Article 98

Sancions

1. Les infraccions lleus en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial són sancionades les lleus amb multa de fins a 100 €; les greus, amb multa de 200 €; i les molt greus, amb multa de 500 €. La tipicitat i els imports de les sancions vénen determinats en el quadre annex que forma part d’aquesta Ordenança, que en cap cas pot contradir la regulació del títol cinquè de la Llei de trànsit (RD legislatiu 6/2015).

2. En el cas d’infraccions greus, pot proposar-se als òrgans competents, a més, la sanció de suspensió del permís o la llicència de conducció fins a 3 mesos. En el supòsit d’infraccions molt greus, aquesta sanció s’ha de proposar sempre.

3. Les sancions amb multes previstes en els paràgrafs anteriors, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals ni pugui provocar la suspensió de les autoritzacions a què es refereix el paràgraf precedent, es poden fer efectives de conformitat amb l'article 94 de l’RD legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que afirma:

'Procediment sancionador abreujat

Una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, ja sigui en l’acte de lliurament de la denúncia o dins el termini de vint dies naturals comptats des de l’endemà de la seva notificació, conclou el procediment sancionador amb les conseqüències següents:

a) La reducció del 50 per cent de l’import de la sanció.

b) La renúncia a formular al·legacions. En cas que se'n formulin, s’han de considerar no presentades.

c) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es realitzi el pagament.

d) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

e) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu s’inicia l’endemà del dia en què tengui lloc el pagament.

f) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, que produeix efectes plens des de l’endemà.

g) La sanció no computa com a antecedent en el Registre de Conductors i Infractors de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, sempre que es tracti d’infraccions greus que no comportin pèrdua de punts.'

4. Dins els límits establerts per aquesta Ordenança i la Llei de seguretat vial, la Batlia queda facultada per graduar mitjançant decret l’import de les sancions i de les modificacions que puguin sofrir. Els dits decrets s’han de publicar al BOIB.

Article 99

Competència

És competència de la Batlia, i del regidor/a en qui pugui delegar, imposar les sancions per infraccions als preceptes continguts a la present Ordenança.

Article 100

Responsabilitat

La responsabilitat per les infraccions d’allò disposat en aquesta Ordenança recau directament en l’autor/a del fet en què consisteixi la infracció.

En tot cas, la persona titular del vehicle és responsable de les infraccions relatives a la documentació, l’estat de conservació, les condicions de seguretat del vehicle i l’incompliment de les normes relatives a reconeixements periòdics.

La persona titular del vehicle, degudament requerida per a això, té el deure d’identificar el conductor/a responsable de la infracció i, si incompleix aquesta obligació en el tràmit procedimental oportú sense causa justificada, ha de ser sancionada pecuniàriament com a autora de falta greu. Si el conductor/a identificat no resideix habitualment en aquesta Comunitat Autònoma, s’ha de provar documentalment que hi era en el moment de la infracció.

Procediment

Article 101

1. Normativa. Els expedients sancionadors es tramiten d’acord amb les normes de procediment establertes a la Llei sobre trànsit (RD legislatiu 6/2015), Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, que aprova el Reglament general de circulació i el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial (RD 320/1994, de 25 de febrer). Aquestes normes regulen el règim de denúncia, domicili de notificació, tramitació, prescripció d’infraccions i sancions, recursos i execució de sancions, en tot allò que no estableixen els paràgrafs següents d’aquest article.

2. Denúncies de caràcter obligatori i voluntari. Els/les agents de la Policia Local encarregats del servei de vigilància del trànsit han de denunciar les infraccions que observin quan exerceixin funcions de vigilància i control de la circulació vial. Així mateix, qualsevol persona pot formular denúncies per fets que puguin constituir infraccions als preceptes d’aquesta Ordenança i del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial o dels seus reglaments.

3. Contingut de les denúncies. A les denúncies per fets de circulació ha de constar: la identificació dels vehicles amb què s’hagi comès la suposada infracció, la identitat de la persona denunciada, si es coneix, una relació circumstanciada del fet, amb l’expressió de lloc, data i hora, i el nom, la professió i el domicili de la persona denunciant. Quan aquesta sigui un/a agent de la Policia Local, aquestes dades es poden substituir pel seu número d’identificació.

4. Requisits de les denúncies de caràcter obligatori per fets de circulació.

a. Els corresponents butlletins de denúncia s’estenen en dos exemplars. Un queda en poder de la persona denunciant i es tramet a la Secció de Multes, el segon s’entrega a la persona denunciada si és possible.

b. Com a norma general, les denúncies es notifiquen a l’acte, tot fent-hi constar les dades mencionades al paràgraf 3 anterior, així com que amb aquestes queden incoats els corresponents expedients i, en conseqüència, hom disposa d’un termini de vint dies naturals per al·legar el que consideri oportú en la seva defensa. Els butlletins són firmats per la persona denunciada, la qual cosa no implica conformitat amb els fets que motiven la denúncia, sinó únicament amb la recepció de l’exemplar destinat a ell. Si la persona denunciada es nega a firmar o no ho sap fer, ho ha de fer constar.

c. Per raons justificades que han de constar a les mateixes denúncies, aquestes es poden notificar posteriorment, si bé quan el conductor/a denunciat/ada no sigui present en el moment d’estendre la denúncia, el butlletí de denúncia s’ha de col·locar subjecte per l’eixugaparabrises del vehicle, sense que això impliqui notificació de la infracció.

5. Requisits de les denúncies de caràcter voluntari per fets de circulació. La denúncia es pot formular verbalment davant dels/de les agents de vigilància del trànsit més pròxims al lloc del fet, o per escrit dirigit a la Batlia. S’han de fer constar a la denúncia les dades i les circumstàncies que es consignen en el paràgraf 3 del present article. Si la denúncia es presenta als/a les agents de vigilància del trànsit, aquests han de formalitzar el reglamentari butlletí de denúncia, en el qual s’han d’expressar, a més dels requisits citats anteriorment, si personalment han comprovat la infracció denunciada, així com el nom i el domicili de la persona particular denunciant, i l’han de trametre a la Secció de Multes per a la seva tramitació, sense perjudici d’entregar-ne un duplicat a la persona denunciada si és possible.

6. Els expedients sancionadors són instruïts per la Secció de Multes de l’Ajuntament, que disposa la notificació de la denúncia si no ho ha fet l’agent denunciant, i concedeix un termini de 20 dies naturals a la persona presumptament infractora perquè formuli al·legacions si és la persona conductora, aboni la quantia de la multa proposada o, si no és la conductora, la identifiqui degudament, de conformitat amb l'article 94 de la vigent Llei de trànsit.

No obstant això, la denúncia realitzada pels/per les agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit en l'exercici de les funcions encomanades, i notificada a l'acte a la persona denunciada, constitueix l'acte d'inici del procediment sancionador a tots els efectes.

Recursos

Article 102

1. Recursos en el procediment sancionador ordinari:

a. La resolució sancionadora posarà fi a la via administrativa i la sanció es podrà executar des de l'endemà a aquella data en què es notifiqui a la persona interessada, i produirà plens efectes o, si escau, una vegada que hagi transcorregut el termini indicat a l'article 95.4.de la Llei de trànsit vigent.

Contra les resolucions sancionadores podrà interposar-se recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la seva notificació.

b. El recurs s'interposarà davant l'òrgan que va dictar la resolució sancionadora, que serà el competent per resoldre'l.

c. La interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni la de la sanció. En el cas que la persona recurrent sol·liciti la suspensió de l'execució, aquesta s'entendrà denegada transcorregut el termini d'un mes des de la sol·licitud sense que s'hagi resolt.

d. No es tendran en compte en la resolució del recurs fets, documents i al·legacions de la persona recurrent que poguessin haver estat aportats en el procediment originari.

e. El recurs de reposició regulat en aquest article s'entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini d'un mes, i queda expedita la via contenciosa administrativa.

f. Contra les resolucions sancionadores dictades pels òrgans competents, per les comunitats autònomes que hagin rebut el traspàs de funcions i serveis en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor, així com per la Batlia, en el cas de les entitats locals, caldrà ajustar-se al que estableixen els anteriors apartats respectant la competència sancionadora prevista a la seva normativa específica.

2. Si les conductes sancionades han causat danys o perjudicis a l’Administració municipal, la resolució del procediment ha de declarar l’exigència a la persona infractora de la reposició al seu estat originari de la situació alterada per la infracció i, si s’escau, la indemnització pels danys i perjudicis causats, quan la seva quantia hagi quedat determinada durant el procediment, sense perjudici d’un eventual procediment complementari a aquestes efectes quan la quantia no es conegui en el moment de resoldre el procediment sancionador.

3. L’import de la sanció s’ha de fer efectiu a través d’entitats bancàries concertades, dins els 30 dies naturals següents a què la resolució sancionadora sigui de caràcter definitiu en la via administrativa, de conformitat amb l'article 95 apartat 4t de la vigent Llei de trànsit. Si un cop transcorregut aquests dies no s’ha satisfet el deute en període voluntari, se n’exigirà l’import en via executiva, incrementat amb el recàrrec de constrenyiment del 20 % i, si s’escau, els corresponents interessos de demora. És títol executiu suficient el certificat de descobert expedit per l’òrgan competent de l’Ajuntament.

Disposició addicional primera

De les autoritzacions per ús particular de senyal de trànsit

En el cas d'autoritzar-se per l'autoritat competent l'ús de senyals de trànsit per particulars, abans de la seva entrega se signarà per la persona peticionària un document de compromís de retornar-les. En el cas que en el termini assenyalat no es retornin els senyals, s'iniciarà contra la persona peticionària un expedient sancionador per infracció de la present Ordenança, amb la qualificació de greu, i una sanció de 200 €.

Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot això sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l’art. 65 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.”

Quadre d'infraccions i sancions aplicables:

ARTICLE

T

CÀRREGA I PERSONES PASSATGERES

€.

R0100401

LL

Protecció de càrrega, destorba les persones ocupants d’un vehicle

100

R0100402

LL

Protecció de càrrega, pot danyar les persones ocupants en cas de projecció

100

R0100501

G

Càrrega, no dur instal·lada protecció en vehicle autoritzat

200

R0140201

LL

No tapar materials transportats que fan pols o puguin caure

100

R0140301

LL

Càrregues molestes, nocives, insalubres i perilloses incomplint normes

100

R0140302

LL

Càrrega que requereix condicionament especial incomplint normes

100

R0141A01

G

Càrrega transportada, pot arrossegar

200

R0141A02

G

Càrrega que por caure per falta de condicionament

200

R0141A03

G

Càrrega, es desplaça amb perill per falta de condicionament

200

R0141B01

G

Càrrega, estabilitat compromesa per inadequat condicionament

200

R0141C01

LL

Càrrega, fa renou per condicionament inadequat

100

R0141C02

LL

Càrrega, fa pols per condicionament inadequat

100

R0141C03

LL

Càrrega, causa molèsties per condicionament inadequat

100

R0141D04

LL

Càrrega, per indeguda col·locació no advertir senyals del conductor/a

100

R0150101

LL

Càrrega, sobresurt de la projecció en planta del vehicle

100

R0150301

LL

Càrrega, a vehicle menor d’1 metre d’ample surt més de 0,50 metres de longitud

100

R0150303

LL

Càrrega, a vehicle menor d’1 metre d’ample surt més de 0,25 metres de la part posterior

100

R0150401

LL

Càrrega que sobresurt de projecció en planta, sense precaucions

100

R0150501

LL

Càrrega sense senyalitzar que sobresurt de la part posterior del vehicle

100

R0150502

LL

Càrrega, no col·locar el plafó de l’extrem posterior perpendicular a eix

100

R0150504

LL

Càrrega sense senyalitzar reglamentàriament, entre posta i sortida del sol

100

R0150505

LL

Càrrega, no senyalitzada per darrere en condicions de baixa visibilitat

100

R0150506

LL

Càrrega sense senyalitzar mitjançant llum i dispositiu reflectant blanc

100

R0150601

LL

Càrrega, surt lateralment més de 0,40 metres sense llums reglamentaris

100

R0152A01

LL

Càrrega, a vehicle de transport major de 5 metres surt per davant més de 2 metres

100

R0152A02

LL

Càrrega, a vehicle transport major de 5 metres surt per davant més de 3 metres

100

R0152A03

LL

Càrrega, a vehicle transport major de 5 metres surt per davant més d’1/3

100

R0180106

LL

Càrrega amb mala col·locació dels objectes transportats

100

R0180107

LL

Càrrega d’animals sense cuidar-ne la col·locació adequada

100

R1300102

LL

Càrrega caiguda, no senyalitzar-la eficaçment

100

R1300104

LL

Càrrega caiguda a calçada, no prendre mesures per retirar-la

100

R1300302

LL

Càrrega caiguda a la via, no col·locar dispositiu per senyalitzar perill

100

R0160001

LL

Càrrega i descàrrega en la via, podent-ho fer fora

100

R0160002

LL

Càrrega i descàrrega amb perill o pertorbacions greus a persones usuàries

100

R0160A01

LL

Càrrega i descàrrega sense respectar disposicions d’aturada i estacionament

100

R0160A02

LL

Càrrega/descàrrega sense respectar disposicions d’autoritats municipals

100

R0160A03

LL

Càrrega/descàrrega, passar límits de temps

100

R0160B01

LL

Càrrega/descàrrega, no fer-ho per la banda més prop vora la calçada

100

R0160C01

LL

Càrrega i descàrrega, sense prou mitjans per fer-ho aviat

100

R0160C02

LL

Càrrega/descàrrega provocant molèsties o renous innecessaris

100

R0160C03

LL

Càrrega/descàrrega, mercaderia a calçada/vorera/zona de vianants

100

R0100301

LL

Vehicles de mercaderies per dur persones en el lloc de la càrrega

100

R0100201

LL

Transportar persones a lloc distint al destinat

100

R0090101

LL

Transportar nombre de persones superior a places autoritzades (no superar el 50 %)

100

RGC 9 1 5B

G

Conduir un vehicle ocupat per un nombre de persones que excedeixi del 50 % de les places autoritzades, exclòs el conductor/a

200

ARTICLE

T

CEDIU EL PAS / ESTOP

R0560500

G

No cedir el pas en lloc senyalitzat

200

R0560501

G

No cedir el pas en lloc senyalitzat, obligant a maniobra brusca

200

R0570101

G

No cedir el pas en un encreuament a vehicle per la dreta

200

R0571A01

G

No cedir el pas de via no pavimentada a via pavimentada

200

R0571B01

G

No cedir el pas a un vehicle que circula per rails

200

R0571C01

G

No accedir el pas en accedir a glorieta

200

R0610202

G

No cedir el pas al qui té prioritat a via en obres

200

R0651A01

G

No cedir el pas a vianants a lloc degudament senyalitzat

200

RGC 65 5A

G

No respectar la prioritat de pas als vianants, amb risc per a aquests

200

R0651B01

G

No cedir el pas a vianants que creuen, en girar a una altra via

200

R0653B01

G

No cedir el pas amb un vehicle a una tropa en formació

200

R0653B02

G

No cedir el pas amb un vehicle a una fila escolar

200

R0653B03

G

No cedir el pas amb un vehicle a una comitiva organitzada

200

R0690101

G

No cedir el pas a vehicle prioritari d’urgència

200

R0700201

G

No cedir el pas a vehicle no prioritari en servei d’urgència

200

R0720101

G

No cedir el pas en incorporar-se a la circulació des d’estacionament amb perill

200

R1690002

G

Senyal d’estop, no aturar-se a lloc prescrit per senyal horitzontal

200

RGC 169 1 5A

G

No cedir el pas a altres vehicles en el lloc prescrit per un senyal horitzontal de cediu el pas

200

ARTICLE

T

COMPORTAMENT I CONDUCCIÓ

€.

R0020001

LL

Destorbar la circulació

100

R0020002

LL

Comportar-se de forma que causi perill a les persones

100

R0020003

LL

Comportar-se de forma que causi perjudicis a les persones

100

R0020004

LL

Causar molèsties innecessàries a les persones

100

R0020005

LL

Comportar-se de forma que causi d’anys als béns

100

R0030101

G

Conduir de manera negligent, creant situació de risc o perill per a si mateix/a, les altres persones ocupants del vehicle o la resta de persones usuàries de la via (s'haurà de detallar la conducta)

200

R0030102

MG

Conduir de manera temerària (s'haurà de detallar la conducta)

500

RGC 3 1 5C

G

Conduir sense diligència, precaució i no distracció necessàries per evitar tot mal propi o aliè (s'haurà de detallar la conducta)

200

R0180101

LL

Conduir un vehicle sense mantenir llibertat de moviments

100

R0180102

LL

Conduir vehicle sense mantenir el necessari camp de visió

100

R0180103

LL

Conduir un vehicle sense mantenir una atenció permanent

100

R0180104

LL

Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada

100

R0180105

LL

Conduir vehicle sense cuidar que les persones passatgeres mantinguin posició adequada

100

R0180201

G

Auriculars, conduir connectats a aparell reproductor de so

200

RGC 18 1 5F

G

Circular amb un vehicle utilitzant el conductor/a dispositius visuals incompatibles amb l'atenció permanent amb la conducció (cal especificar el dispositiu utilitzat)

200

RGC 18 2 2B

G

Conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu incompatible amb l’obligatòria atenció permanent a la conducció (cal especificar el dispositiu utilitzat)

200

R0290201

MG

Circular en sentit contrari a l’estipulat en via de doble sentit (per l'esquerra)

500

R0300101

MG

Circular per l’esquerra en calçada de doble sentit, carrils separats per marques vials

500

R0330001

LL

Canvi de carril sense motiu justificat

100

R0330002

LL

Canvi de carril injustificat per vehicle especial de PMA major de 3.500 kg

100

R0370102

G

Utilitzar un tram de via d’accés prohibit per l’autoritat

200

R1670002

G

Circular damunt línia longitudinal discontínua (sense causa justificada)

200

R0370103

G

Circular per via tancada al trànsit per l’autoritat competent

200

R0390503

MG

Circular per itinerari distint al permès a l’autorització

500

R0390504

MG

Circular incomplint horari especificat a l’autorització

500

R0430201

MG

Circular en sentit contrari en circular per una plaça

500

R0430202

MG

No deixar a l’esquerra una glorieta (rodona)

500

R0430203

MG

Circular en sentit contrari en un encreuament de vies

500

RGC 43 1 5A

MG

Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via de doble sentit de circulació on existeixi un refugi, una illeta o un dispositiu de guia

500

R0290108

G

Separació lateral insuficient en via de doble sentit (no permet creuar-se amb un altre veh.)

200

R0440101

MG

Circular en sentit contrari a l’establert en una via dividida en dues calçades (obligació de circular per la dreta)

500

R0950101

LL

No extremar la prudència quan s’aproximi a un pas a nivell

100

R0950201

G

Detenir-se en pas a nivell tancat obstaculitzant el pas de vehicle cap a altres direccions

200

R0950202

LL

No situar-se un rere l’altre en carril corresponent, en pas a nivell tancat

100

R0960101

G

Semàfor de pas a nivell, no aturar-se estant-hi obligat/ada

200

R0960102

G

Creuar un pas a nivell amb la barrera o semibarrera en moviment

200

R0960103

G

Creuar un pas a nivell amb la barrera o semibarrera baixada

200

R0960201

G

Pas a nivell, entrar-hi quan s'acosten vehicles sobre rails

200

R0890101

G

Superar obstacle ocupant carril esquerre (amb perill)

200

R1092A02

LL

Desplaçament lateral, advertir-lo amb senyal òptic distint

100

R1092C01

LL

Frenar sense advertir la intenció amb els senyals reglamentaris

100

R1092C05

LL

Immobilitzar un vehicle sense senyalitzar la maniobra

100

R1140101

LL

Portes del vehicle, circular duent-les obertes

100

R1140102

LL

Portes, obrir-les abans de l’aturada completa del vehicle

100

R1140103

LL

Portes del vehicle, obrir-les amb perill per a altres persones usuàries

100

R1140104

LL

Davallar del vehicle amb perill per a altres persones usuàries

100

R1150301

LL

No aturar el motor o els llums del vehicle durant la càrrega de combustible

100

R1300101

LL

No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat a la via

100

R1300301

LL

Vehicle immobilitzat, no col·locar dispositius de senyalització de perill

100

R0580001

G

No reduir la velocitat, quan es disposa a cedir el pas en intersecció

200

R0600501

G

Obres, no obeir el personal destinat a regular el pas

200

R1300501

LL

Remolcar vehicle avariat amb un altre no destinat a això

100

R1290302

G

Accident, en advertir-ho aturar el vehicle i crear perill

200

R1290303

G

Accident, no col·laborar en advertir-ho

200

R1292A01

G

Accident, la persona implicada atura el vehicle i crea un nou perill

200

R1292B01

G

Accident, la persona implicada no s’identifica a l’autoritat

200

R1292B02

G

Accident, no col·laborar amb l’autoritat

200

R1292C01

G

Accident, la persona implicada no restableix la seguretat de la circulació

200

R1292C02

G

Accident, implicat modificar l’estat de les coses

200

R1292D01

G

Accident, la persona implicada no presta l’auxili més adequat a les víctimes

200

R1292D02

G

Accident, la persona implicada no demana auxili sanitari per als ferits/ferides

200

R1292E01

G

Accident amb víctimes, la persona implicada no avisa els agents de l’autoritat

200

R1292E02

G

Accident amb ferit/ida greu, la persona implicada se’n va abans de arribada de l’autoritat

200

R1292F01

G

Accident, la persona implicada produeix danys, no ho comunica a perjudicat/ada absent

200

R1292G01

G

Accident, la persona implicada no facilita dades del vehicle sol·licitada per afectats

200

R0670101

LL

Vehicle prioritari, fer ús de la prioritat sense necessitat

100

R0680101

G

Vehicle prioritari, posar en perill els vianants

200

R0680102

G

Vehicle prioritari, posar en perill altres persones conductores

200

RGC 68 2 5B

G

Conduir un vehicle prioritari utilitzant senyals acústics especials de manera innecessària, quan bastaria l'ús aïllat de senyal lluminós

200

R0680103

G

Vehicle prioritari, no respectar ordres i senyals dels agents

200

ARTICLE

T

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I TÈCNICS

€.

R0070207

LL

Mancar de dispositiu que eviti projectar combustible no cremat

100

R0141D01

LL

Llums dispositius ocults per indeguda disposició de càrrega

100

R0141D02

LL

Llums dispositius de senyalització ocults per indeguda disposició de la càrrega

100

R0141D03

LL

Placa o distintiu obligatori ocults per indeguda disposició de la càrrega

100

R0190101

G

Làmines, adhesius o cortinetes que impedeixen la visibilitat de la via al seu conductor/a

200

R0190102

G

Làmines o cortinetes a finestra posterior, sense dos miralls exteriors

200

R0190103

G

Làmines adhesives a vidres, sense homologació del vidre

200

R0190104

G

Distintius reglamentaris, col·locats de forma que impedeixin visió

200

R0190201

G

Vidres tintats o acolorits, no homologats

200

R0990101

G

Llums de posició entre la posta i la sortida del sol, circular duent-los apagats

200

R0990104

G

Llums de posició, no dur-ne en situació de visibilitat insuficient

200

R0990105

G

Llum de gàlib, no dur-ne a vehicle d’amplada major a 2,10 metres

200

R1000202

LL

Llums, donar llargs amb fins distints als prevists

100

R1010101

G

Llums a via urbana prou il·luminada, no encendre’ls

200

R1010104

G

Llums d’encreuament apagats a via urbana insuficientment il·luminada

200

R10102C1

G

Llums d’encreuament que enlluernen

200

RGC 101 1 5B

LL

Circular una bicicleta per una via urbana o interurbana suficientment il·luminada, entre l'ocàs i la sortida del sol, sense dur encès l'enllumenat de curt abast o encreuament

100

R1020101

G

Enlluernar vehicle que circula en sentit contrari per no canviar llums

200

R1020201

G

Enlluernar per retrovisor, darrere de vehicle a menys de 150 metres

200

R1020203

G

Enlluernar altres persones usuàries per no canviar llums

200

R1030101

G

Placa posterior de la matrícula, no dur-la il·luminada

200

R1030104

G

No dur il·luminades les plaques del vehicle (segons característiques o serveis)

200

R1041A01

G

Llums d’encreuament o de curt abast, moto no encendre de dia

200

R1060101

G

No utilitzar llums de boira, en condicions de disminució de visibilitat

200

R1060201

G

Llums de boira, usar-los sense causa justificada

200

R1090103

LL

Intermitent, no mantenir-lo fins al final de maniobra

100

R1090201

LL

Intermitent, mantenir-lo després de finalitzar la maniobra

100

R1092C04

G

Llums d’emergència, no utilitzar-los en vehicle immobilitzat amb visibilitat reduïda

200

R1130105

G

Llums, no advertir la presència d’un vehicle especial (senyal V2 o específic)

200

R1170101

G

Cinturó de seguretat, no utilitzar-ne el conductor/a del vehicle

200

RGC 117 1 5D

G

No utilitzar l'ocupant d'un vehicle el cinturó de seguretat, correctament. (es denunciarà per aquest fet tant majors d'edat i persones menors d'edat no inclosos en els casos següents)

200

RGC 117 3 5A

G

Circular amb un menor d'edat, d'alçada igual o inferior a 135 cm, sense utilitzar un dispositiu de retenció infantil homologat, degudament adaptat a la seva talla, pes, en les condicions reglamentàries (es denunciarà el conductor/a)

200

RGC 117 3 5B

G

Circular amb un menor d'edat, d'alçada igual o inferior a 135 cm, al seient davanter del vehicle, incomplint els supòsits excepcionals i les condicions exigides reglamentàriament (es denunciarà el conductor/a)

200

R1170201

MG

Cinturó de seguretat, no dur-ne instal·lat el vehicle

500

R1180101

G

Casc de protecció, no utilitzar-ne el conductor/a

200

R1180102

G

Casc de protecció, no utilitzar-ne el passatger/a (es denunciarà el passatger/a)

200

R1180103

G

Casc de protecció, no homologat ni certificat

200

R1180104

G

Casc de protecció, utilitzar-lo de manera no eficaç

200

LSV 47 2 5A

G

No utilitzar adequadament el conductor/a de la bicicleta o cicle objecte de la denúncia, el corresponent casc de protecció homologat o certificat (persones menors 16 anys, vies urbanes i travessies) (cal identificar el tutor del menor)

200

LSV 47 1 5B

G

No utilitzar adequadament el passatger/a de la bicicleta o del cicle objecte de la denúncia el corresponent casc de protecció homologat o certificat (cal identificar el tutor del menor)

200

RGC 120 1 1A

MG

Conduir un camió o autobús de SP de persones viatgeres amb un excés de més del 50 % en el temps de conducció establert a la legislació de transports (vehicles amb tacògraf)

500

RGC 120 1 1B

MG

Conduir un camió o autobús de SP de persones viatgeres amb una minoració de més del 50 % en el temps de descans establert a la legislació de transports (vehicles amb tacògraf)

500

R0070101

LL

Pertorbacions electromagnètiques, emetre sobre límits

100

R0090102

LL

Vehicle SP, manca placa amb el nombre màxim de passatgers/eres

100

R0090103

LL

Autobús, mancar placa amb el nombre màxim de places autoritzades

100

R0520201

G

Disc de limitació de velocitat, no dur-lo visible a la part posterior (el vehicle)

200

R0520202

G

Disc de limitació velocitat per a vehicle especial, no dur-lo a part posterior (el vehicle)

200

R0520203

G

Disc de limitació velocitat, conjunt vehicle especial, no dur-lo visible (el vehicle)

200

R0520204

G

Disc de limitació velocitat, vehicle automàtic especial, no dur-lo a part posterior (el vehicle)

200

R1150301

LL

No aturar el motor o els llums del vehicle durant la càrrega de combustible

100

R1150302

LL

Facilitar combustible amb el motor en marxa o els llums encesos

100

ARTICLE

T

ETILOMETRIA, ALCOHOLÈMIES, DROGUES

€.

RGC 20 1 5E

MG

Circular amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre, que és la reglamentàriament establerta (persones conductores en general)

500

RGC 20 1 5G

MG

Circular amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre, que és la reglamentàriament establerta (conductors professionals, novells)

500

RGC 20 1 5I

MG

Circular amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre, que és la reglamentàriament establerta, sobrepassant els 0,50 mg/l (persones conductores en general)

1000

RGC 20 1 5K

MG

Circular amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre, que és la reglamentàriament establerta, sobrepassant els 0,30 mg/l (persones conductores professionals, novells)

1000

RGC 20 1 5F

MG

Circular amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,50 grams per 1.000 cc, que és la reglamentàriament establerta (persones conductores en general)

500

RGC 20 1 5H

MG

Circular amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,30 grams per 1.000 cc, que és la reglamentàriament establerta (persones conductores professionals, novells)

500

RGC 20 1 5J

MG

Circular amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,50 grams per 1.000 cc, que és la reglamentàriament establerta, sobrepassant 1,00 g/l (persones conductores en general)

1000

RGC 20 1 5L

MG

Circular amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,30 grams per 1.000 cc, que és la reglamentàriament establerta, sobrepassant els 0,60 g/l (persones conductores professionals, novel)

1000

RGC 21 1 5F

MG

No sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol, essent requerits pels/per les agents encarregats de la vigilància del trànsit.

1000

LSV 14 1 5A

MG

Circular amb el vehicle ressenyat amb presència de drogues a l'organisme

1000

LSV 14 2 5A

MG

No sotmetre's a les proves de detecció de la possible presència de drogues a l'organisme

1000

ARTICLE

T

GIRS, MANIOBRES, INCORPORACIONS, AVANÇAMENTS

€.

R0720103

G

Intermitent, incorporar-se a la circulació sense senyalitzar-ho

200

R1090101

LL

Intermitent, no utilitzar-ne per senyalitzar la maniobra

100

R0720401

G

Incorporar-se a la circulació procedent d’una altra via sense cedir el pas amb perill

200

R0730101

LL

No facilitar la incorporació a la circulació d’un altre vehicle

100

R0730102

LL

No facilitar la incorporació d’un bus des d’una parada senyalitzada

100

R0740101

G

Girar sense haver avisat les persones conductores que circulen per darrere

200

R0740102

G

Girar a l’esquerra amb perill per als de sentit contrari

200

R0740103

G

Canvi de direcció a l’esquerra sense visibilitat suficient

200

R0740201

G

Canvi de carril sense respectar la prioritat de carril a ocupar

200

R0751B01

G

Girar a la dreta sense cenyir-se a la vora dreta de la calçada

200

R0751B02

G

Girar a l’esquerra a via de sentit únic, sense cenyir-se a la vora esquerra

200

R0751B03

G

Girar a l’esquerra via doble sentit i no cenyir-se a eix de separació

200

R0751B04

G

Girar a l’esquerra situant-se de forma que envaeix sentit contrari

200

R0751B07

G

Canvi de direcció, no realitzar-lo amb mínim d’espai i temps

200

R0751C01

G

Girar a l’esquerra sense deixar a l’esquerra el centre d’intersecció

200

RGC 75 1 5A

G

No advertir el propòsit de realitzar una maniobra de canvi de direcció amb els senyals òptics corresponents

200

R0760101

G

Canvi de direcció, no adoptar precaucions per evitar perill

200

R0780101

G

Canvi de sentit de marxa a lloc inadequat

200

R0780102

G

Canvi de sentit de marxa sense advertir-ho amb antelació

200

R0780103

G

Canvi de sentit de marxa amb perill per a altres persones usuàries

200

R0780104

G

Canvi de sentit de marxa obstaculitzant altres persones usuàries

200

R0790101

G

Canvi de sentit de marxa a lloc de visibilitat reduïda

200

R0790102

G

Canvi de sentit, fer-lo en un pas a nivell, túnels o passos inferiors

200

R1540400

G

Canvi de sentit, realitzar-lo sense respectar senyal prohibitiu

200

R0800101

G

Marxa enrere, circular-hi podent evitar-ho fent una maniobra diferent

200

R0800102

G

Marxa enrere durant un recorregut superior a 15 metres

200

R0800201

G

Marxa enrere, circular envaint un encreuament de vies

200

R0800401

MG

Marxa enrere, en sentit contrari un tram llarg de la via (cal detallar els fets)

500

R0810101

G

Marxa enrere, no efectuar lentament la maniobra

200

R0810102

G

Marxa enrere, no advertir-ho amb els senyals preceptius

200

R0810301

G

Marxa enrere, no efectuar-la amb la màxima precaució

200

R0820201

G

Avançar per la dreta, sense que l’altre conductor/a vulgui girar a l’esquerra

200

R0820203

G

Avançar per l’esquerra a vehicle que indica desplaçament a l’esquerra

200

R0830101

G

Avançar, calçada de diversos carrils, destorbant altres persones usuàries

200

R0840101

G

Avançar, sense advertir-ho amb prou antelació

200

R0840102

G

Avançar sense espai suficient, amb perill al sentit contrari (per als vehicles que hi circulen)

200

R0840103

G

Avançar sense espai suficient, destorbant el sentit contrari (els vehicles que hi circulen)

200

R0840201

G

Avançar un vehicle que ha iniciat ja l’avançament

200

R0840301

G

Avançar quan el que el segueix ha iniciat avançament

200

R0840302

G

Avançar sense espai suficient per reintegrar-se al carril

200

R0850101

G

Avançar sense dur velocitat superior al vehicle avançat

200

R0850102

G

Avançar sense deixar una separació lateral suficient

200

R0850201

G

Avançar, no tornar al seu costat un cop iniciat, davant perill

200

R0850301

G

Avançar sense reintegrar-se al seu carril en mínim temps i de manera gradual

200

R0860101

G

Avançat, no cenyir-se a la vora dreta un cop advertit

200

R0860201

G

Avançat, augmentar la velocitat en ser avançat

200

R0860202

G

Avançat, efectuar maniobres que dificulten l’avançament

200

R0860203

G

Avançat, no disminuir la velocitat davant situació de perill

200

R0860204

G

Avançat, no facilitar la reincorporació a qui desisteix d’avançar

200

R0871A01

G

Avançar a revolt amb visibilitat reduïda envaint carril contrari

200

R0871A02

G

Avançar a canvi de rasant amb visibilitat reduïda, envaint carril contrari

200

R0871A03

G

Avançar a lloc amb visibilitat insuficient envaint carril contrari

200

R0871A04

G

Avançar en circumstàncies de visibilitat insuficient envaint carril contrari

200

R0871A05

G

Avançar darrere vehicle que avança i impedeix visibilitat

200

R0871B03

G

Avançar a pas de vianants a velocitat que implica risc

200

R0871C01

G

Avançar en intersecció

200

R0880101

G

Avançament prohibit a vehicle immobilitzat per necessitats de trànsit

200

R0880102

G

Avançament prohibit a vehicles immobilitzats, amb perill

200

R1540300

LL

Girar sense respectar la senyalització prohibitiva de gir

100

ARTICLE

T

ATURADES I ESTACIONAMENTS

€.

R0900201

LL

Aturar separat de la dreta a calçada de doble sentit de circulació

100

R0900202

LL

Estacionar separat de la dreta a calçada de doble sentit de circulació

100

R0900203

LL

Estacionar a la banda esquerra en sentit de marxa a via de doble sentit

100

R0910201

LL

Aturar un vehicle obstaculitzant greument la circulació

100

R0910202

LL

Estacionar un vehicle obstaculitzant greument la circulació

100

R0910203

LL

Aturar el vehicle constituint un risc per a la resta de persones usuàries

100

R0910204

LL

Estacionar vehicle amb risc per a la resta de persones usuàries

100

R091020M

LL

Estacionar en el centre de la calçada

100

R091021C

G

Estacionar davant garatge de taller per a la reparació, obstaculitzant

200

R091022C

G

Estacionar impedint la sortida o l’accés de persones, obstaculitzant

200

R09102A1

G

Estacionar amb distància a la voravia contrària inferior a 3 m

200

R09102B1

G

Estacionar impedint incorporar-se a la circulació a un altre vehicle ben estacionat

200

R09102C0

G

Estacionar impedint la sortida o l’accés d’animals, obstaculitzant

200

R09102D0

G

Estacionar a passos rebaixats per a persones discapacitades

200

R09102E0

G

Estacionar a mitjanes, separadors, illetes o altres elements de canalització del trànsit

200

R09102F1

G

Estacionar impedint el gir autoritzat per senyal corresponent

200

R09102G0

LL

Estacionar a lloc impropi per a tasques de càrrega i descàrrega

100

R09102G1

G

Estacionar a zona de càrrega i descàrrega en hores d’utilització (en el cas que suposi una obstaculització per als vehicles als quals es destinen aquestes zones)

200

R09102H1

G

Estacionar en doble filera sense conductor/a

200

R09102I1

G

Estacionar a una aturada de transport públic senyalitzada i delimitada

200

R09102J0

G

Estacionar a reservats serveis d’urgència i seguretat

200

R09102K1

G

Estacionar a lloc prohibit en via d’atenció preferent senyalitzada

100

R09102M1

LL

Estacionar ocupant carril de circulació

100

R09102M2

LL

Aturar-se ocupant carril de circulació

100

RGC 91 2 5C

G

Estacionar un vehicle quan s'obstaculitza la utilització normal del pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals, o de vehicles en un gual senyalitzat correctament (es denunciarà a requeriment per gual en el qual existeixi un obstacle)

200

R0920101

LL

Aturar el vehicle sense posar-lo paral·lelament a la vora de la calçada

100

R0920102

LL

Estacionar el vehicle no paral·lelament a la calçada

100

R0920201

LL

Aturada no permetent utilitzar resta d’espai disponible

100

R0920202

LL

Estacionar no permetent utilitzar resta d’espai disponible

100

R0920203

LL

Estacionar en bateria, quan el senyal indiqui que s’ha de fer en cordó

100

R0920301

LL

Deixar el vehicle sense prendre mesures per evitar que es mogui

100

R0920302

LL

Tascons, no utilitzar-ne estant-hi obligat

100

R0920303

LL

Tascons inadequats, utilitzar-ne

100

R0920304

LL

Tascons, no retirar-los de la via en reprendre la marxa

100

R0940001

G

Aturar-se en un revolt de visibilitat reduïda

200

R0940002

G

Aturar vehicle en un pas a nivell

200

R0940003

G

Aturar a part de la via reservada al servei de determinades persones usuàries

200

R0940004

G

Aturar en intersecció dificultant el gir a altres vehicles

200

R0940005

G

Aturar dificultant la visibilitat de la senyalització

200

R0940006

G

Aturar obligant a fer maniobres antireglamentàries a altres persones usuàries

200

R0940007

G

Aturar a zona de visibilitat reduïda

200

R0940008

G

Aturar a carril reservat per a la circulació de bicicletes

200

R0940009

G

Estacionar a revolt de visibilitat reduïda (creant situació de perill)

200

R0940010

G

Estacionar a zona de visibilitat reduïda

200

R0940011

G

Estacionar vehicle en pas a nivell

200

R0940012

G

Estacionar en un pas de vianants

200

R0940015

LL

Estacionar a part de la via reservada al servei de determinades persones usuàries

100

R0940016

G

Estacionar a intersecció o proximitat dificultant el gir a altres vehicles

200

R0940017

G

Estacionar impedint la visibilitat de la senyalització

200

R0940018

G

Estacionar obligant a fer maniobres antireglamentàries

200

R0940019

G

Estacionar en doble filera

200

R0940020

G

Estacionar damunt la vorera

200

R0940022

LL

Estacionar en un pas permanent, senyalitzat correctament

100

R0940023

G

Estacionar a zona senyalitzada per a ús exclusiu de discapacitats

200

R0940024

G

Estacionar a zona de vianants

200

R0940026

LL

Estacionar vehicle destinat al transport de matèries perilloses dins el poble

100

R0940027

LL

Estacionar remolcs, semiremolcs o caravanes separades del vehicle tractor

100

R0940028

LL

Estacionar a menys d’1 metre de la línia de la façana, a carrers fora voravia

100

R0940029

G

Estacionar a carril reservat a la circulació de bicicletes

200

R0940030

LL

Estacionar a vies tipificades com de circulació ràpida

100

R0940031

LL

Estacionar ciclomotor o bicicleta a voravia amb manco de 3 metres d’amplada

100

R0940032

LL

Estacionar ciclomotor o bicicletes a la vorera, passejos o zona de vianants

100

RGC09402B01

LL

Estacionar un vehicle sense deixar anotada l’hora d’arribada d’aquest

100

RGC09402B02

LL

Superar el temps màxim permès d’estacionament del vehicle a la zona d’estacionament limitat

100

RGC09402B03

LL

Estacionar falsejant l’hora d’arribada per allargar el temps màxim d’estacionament

100

R0940038

LL

Estacionar per temps indefinit amb símptomes d’abandó

100

R0940039

LL

Estacionar bloquejant un contenidor impedint la seva utilització i/o desplaçament

100

RGC 94 2-A 5P

G

Estacionar a zona destinada per a l'estacionament i aturada d'ús exclusiu per al transport públic urbà

200

RGC 94 2C 5U

LL

Estacionar a zona senyalitzada per a càrrega i descàrrega

100

R1050102

G

Estacionar un vehicle a travessia insuficient il·luminada amb llums apagats de nit

200

R1150303

LL

Estacionar abandonant el vehicle amb el motor en funcionament

100

R1540009

LL

Estacionar a lloc prohibit pel senyal corresponent (cal indicar el senyal)

100

R154008B

LL

Estacionar on està prohibida l’aturada

100

R154009A

LL

Estacionar a reserva d’estacionament efectuada amb discs portàtils (cal indicar el motiu)

100

R1710001

LL

Estacionar a zona senyalitzada amb marca groga ziga-zaga

100

R1710003

LL

Estacionar damunt marca groga longitudinal contínua

100

O0190100

LL

Estacionar carros de mà a la calçada

100

R0290100

LL

Estacionar vehicles objecte de venda, lloguer, exposició (sense autorització) a la via pública

100

R0290101

LL

Prohibició de rentat, neteja i reparació de vehicles a la via pública. Prohibició d’estacionar vehicles per reparar a la via pública incloent els dels propis tallers

100

O0252400

LL

Restriccions d’estacionament contravingudes, camió > 3.500 kg

100

R1710004

LL

Estacionar damunt marca groga longitudinal discontínua

100

R0590102

G

Vehicle aturat que obstrueix circulació transversal a intersecció

200

R0590104

G

Detenir-se a una intersecció o pas de vianants, obstruint circulació transversal (a vianants)

200

R0600401

G

No col·locar-se darrere vehicle aturat davant via de reparació

200

R154008A

LL

Aturar-se a lloc on està prohibit fer-ho

100

RGC09402A01

G

Estacionar un vehicle que no tengui un motor 100 % elèctric

200

RGC09402A01

G

Estacionar un vehicle 100 % elèctric superant el temps màxim de 120 minuts.

200

ARTICLE

T

PATINS, CICLES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES

€.

R0120101

LL

Cicle amb dues persones (condicions diferents a les reglamentàries)

100

R0120102

LL

Ciclomotor, circular amb dues persones, no homologat

100

R0120103

LL

Circular dues persones en un ciclomotor homologat essent el conductor/a menor de 16 anys

100

R0120201

LL

Passatger/a, més d’un, a més del conductor/a, a motocicleta o ciclomotor

100

R0120202

LL

Passatger/a d’una motocicleta o ciclomotor sense seure correctament

100

R0120203

LL

Passatger/a de motocicleta o ciclomotor sense els peus damunt els estreps

100

R0120204

LL

Viatger/a de motocicleta no aixecat i sense peus recolzats

100

R0120205

LL

Passatger/a de motocicleta o cicle, anar entre el conductor/a i el manillar

100

RGC 12 2 5B

G

Circular amb persones menors de 12 anys com a passatgeres de motocicletes o ciclomotors en condicions distintes a les reglamentàries (cal tenir en compte les excepcions per a persones majors de 7 anys)

200

RGC 12 4 5A

LL

Circular el vehicle ressenyat arrossegant un remolc en condicions diferents a les reglamentàries

100

R0360101

G

Circular un ciclomotor paral·lelament a un altre vehicle

200

RGC 36 2 5A

G

Circular en posició paral·lela amb un altre vehicle, tenint ambdós prohibida aquesta forma de circular

200

R1210201

LL

Monopatí o aparell similar, circular per carrer residencial a velocitat inadequada

100

R1210401

LL

Monopatí o aparell similar, circular-hi per la calçada

100

R1210402

LL

Monopatí o similar, anar per voravia a velocitat superior al pas

100

R1210404

LL

Monopatí o similar, circular estirat per un altre vehicle

100

R1210202

LL

Bicicleta o similar, circular per la voravia

100

R1210203

LL

Bicicleta o similar, circular per parc públic o zona de vianants a velocitat major que a pas de persona

100

R1210204

LL

Bicicleta competència de velocitat a via pública

100

ARTICLE

T

RENOUS, GASOS I FUMS

€.

R0070303

LL

Renous, ús injustificat de senyals acústics

100

R1100101

LL

Senyals acústics, usar-ne sense motiu

100

R1100102

LL

Senyals acústics, tenir un so estrident

100

O0850101

LL

Renous, alarma disparada d’un vehicle, que produeix molèsties

100

O0850501

LL

Acceleracions innecessàries, forçar marxes

100

ARTICLE

T

SEMÀFORS I SENYALS VERTICALS

€.

R1450101

G

Semàfor en vermell no respectat per vianant

200

R1460101

G

Semàfor en vermell no respectat pel conductor/a d’un vehicle

200

R1460201

LL

Semàfor en vermell intermitent, no respectar-lo

100

R1460301

LL

Semàfor en groc, no aturar-se podent-ho fer sense perill

100

R1460701

G

Semàfor, no respectar el sentit i la direcció de la fletxa verda

200

R1480101

G

Semàfor en vermell, no aturar-se un cicle

200

R1480102

G

Semàfor en groc, no aturar-se podent fer-ho sense perill, cicle

200

R1510202

G

Senyal de detenció obligatòria, no aturar-se al lloc prescrit

200

RGC 151 2 5A

G

No aturar-se al lloc prescrit pel senyal de cediu el pas

200

R1520001

G

Circulació prohibida en els dos sentits, no obeir el disc

200

R1520002

LL

No respectar el disc d’entrada prohibida per a vehicles amb motor

100

R1520003

LL

Disc de direcció prohibida, no respectar-lo el conductor/a

100

R1530001

LL

Senyal de prohibició de passar, no aturar-se obligatòriament

100

R1530002

LL

Senyal de limitació de pes en càrrega, no obeir-lo

100

R1530003

LL

Senyal de limitació de pes per eix, no obeir-lo

100

R1530004

LL

Senyal de limitació de longitud, inclosa càrrega, no obeir-lo

100

R1530005

LL

Senyal de limitació d’amplada, inclosa càrrega, no obeir-lo

100

R1530006

LL

Senyal de limitació d’altura, inclosa càrrega, no obeir-lo

100

R1540001

LL

Senyal de prohibició o restricció, no obeir (cal indicar el senyal)

100

R1550001

G

Senyal d’obligació, no ser respectat per conductor/a (cal indicar el senyal)

200

ARTICLE

T

SENYALS, AGENTS, MARQUES VIALS, RESTRICCIONS MUNICIPALS

€.

R0390201

G

Restriccions d’autoritats municipals contravingudes, camió > 3.500 kg

200

R0390203

G

Restriccions d’autoritats municipals contravingudes, vehicle articulat

200

R0390204

G

Restriccions d’autoritats municipals contravingudes, vehicle especial

200

R0390207

G

Restriccions d’itinerari, contravenir-les amb perill

200

R0370104

G

Contravenir restriccions imposades a determinats vehicles a vies concretes

200

R0390208

G

Restriccions horàries, contravenir-les amb perill

200

RGC 41 1 5G

G

Circular alterant els elements d’abalisament permanents o mòbils d'un carril destinat a l'ús contrari a l’habitual

200

R0650201

G

Creuar un vehicle una zona de vianants sense deixar-los passar

200

R1340301

LL

Utilitzar a la via senyal que incompleixi especificacions reglamentàries

100

RGC 139 3 5A

G

No comunicar a l'òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització d'obres a vies públiques abans del seu inici (es denunciarà l’organisme o l’empresa adjudicatària)

200

RGC 139 4 5B

G

Incomplir les instruccions dictades per l’òrgan responsable de la gestió del trànsit en ocasió de la realització d'obres a la via pública (cal especificar l’incompliment) (es denunciarà l’organisme o l’empresa adjudicatària)

200

R1340302

LL

Marques vials que incompleixen especificacions reglamentàries

100

RGC 140 5F

G

No senyalitzar reglamentàriament les obres que dificultin la circulació vial tant de dia com de nit (cal especificar l’incompliment) (es denunciarà l’empresa adjudicatària)

200

RGC 140 5G

G

No abalisar lluminosament les obres realitzades a la via durant les hores nocturnes (es denunciarà l’empresa adjudicatària)

200

RGC 140 5H

G

No abalisar lluminosament les obres realitzades a la via quan les condicions meteorològiques o ambientals ho exigeixin (es denunciarà l’empresa adjudicatària)

200

RGC 141 3 5B

G

Realitzar obres o activitats a la via no utilitzant els elements o dispositius de senyalització, abalisament i defensa inclosos en la regulació bàsica establerta pels ministeris de Foment i Interior (es denunciarà l’empresa adjudicatària)

200

R1420101

LL

No obeir ordre de retirada de senyal antireglamentari

100

R1420102

LL

No obeir ordre de retirada de senyal que ha perdut l’objecte

100

R1420201

MG

Instal·lar senyalització sense permís i/o causa justificada

3000

R1420202

MG

Retirar la senyalització d’una via (tant sigui permanent o ocasional) (cal indicar el senyal de què es tracti i descriure els fets)

3000

R1420203

LL

Deteriorar la senyalització d’una via (tant sigui permanent o ocasional) (cal indicar el senyal de què es tracti i descriure els fets)

100

R1420204

MG

Traslladar la senyalització d’una via (tant sigui permanent o ocasional) (cal indicar el senyal de què es tracti i descriure els fets)

3000

R1420205

MG

Ocultar la senyalització d’una via (tant sigui permanent o ocasional) (cal indicar el senyal de què es tracti i descriure els fets)

3000

R1420206

MG

Modificar la senyalització d’una via (tant sigui permanent o ocasional) (cal indicar el senyal de què es tracti i descriure els fets)

3000

R1420301

LL

Col·locar als senyals de circulació objectes que confonguin

100

R1420302

LL

Col·locar als senyals objectes que minvin la visibilitat

100

R1420303

LL

Col·locar als senyals objectes que puguin enlluernar

100

R1430102

G

No obeir senyals i ordres de l’agent (cal descriure detalladament el senyal no obeït)

200

R1440101

G

No respectar barreres, cons o dispositius anàlegs (cal indicar l’element d’abalisament)

200

R1670001

G

Línia longitudinal contínua, no respectar-la

200

R1680001

G

Marca vial transversal contínua, no respectar-la

200

R1680002

LL

Marca vial transversal discontínua, no respectar-la

100

R1700001

G

Marca vial, no respectar la fletxa de direcció obligatòria

200

R1700002

LL

Zona zebra emmarcada, entrar-hi amb vehicle

100

R1600000

G

No respectar carril reservat per a autobús i/o taxis

200

R1700003

LL

Zona zebra emmarcada amb línia discontínua, entrar-hi amb vehicle

100

R0110101

LL

Transport col·lectiu, el conductor/a efectua aturades brusques

100

R0110102

LL

Transport col·lectiu, el conductor/a efectua arrancades brusques

100

R0110103

LL

Transport col·lectiu, no aturar-se prop de la vorera dreta

100

R0110104

LL

Transport col·lectiu, distreure’s el conductor/a durant la marxa

100

R0110105

LL

Transport col·lectiu, el conductor/a no vetlla per la seguretat de les persones viatgeres en marxa

100

R0110106

LL

Transport col·lectiu, l’encarregat/ada no vetlla per la seguretat persones viatgeres en marxa

100

R0110107

LL

Transport col·lectiu, el conductor/a no vetlla per la seguretat del viatger a la pujada-baixada

100

R0110108

LL

Transport col·lectiu, l’encarregat/ada no vetlla per la seguretat del viatger/a a la pujada-baixada

100

R0112A01

LL

Transport col·lectiu, distreure un viatger/a el conductor/a

100

R0112B01

LL

Transport col·lectiu, entrar un viatger/a a lloc distint a l’indicat

100

R0112B02

LL

Transport col·lectiu, sortir un viatger/a en lloc distint a l’indicat

100

R0112C01

LL

Transport col·lectiu, entrar un viatger/a avisat/ada que està complet

100

R0112D01

LL

Transport col·lectiu, dificultar el pas interior

100

R0112E01

LL

Transport col·lectiu, dur un viatger/a qualsevol animal

100

R0112F01

LL

Transport col·lectiu, dur un viatger/a matèries o objectes perillosos

100

R0112G01

LL

Transport col·lectiu, desatendre un viatger/a les instruccions

100

R1140301

LL

Manipular les portes d’un transport col·lectiu

100

ARTICLE

T

VELOCITAT, MODERAR

€.

R0460101

G

No moderar la velocitat com exigeixen les circumstàncies

200

R0460102

G

No aturar la marxa del vehicle, exigint-ho les circumstàncies

200

R0461A01

G

No moderar la velocitat havent-hi vianants a la via

200

R0461B02

G

No moderar la velocitat en aproximar-se a pas de vianants

200

R0461B03

G

No moderar la velocitat a zona amb presència de nins

200

R0461B04

G

No moderar la velocitat en acostar-se a un mercat

200

R0461C01

G

No moderar la velocitat havent-hi animals a la via

200

R0461E01

G

No moderar la velocitat en acostar-se a parada de bus

200

R0461E02

G

No moderar la velocitat en aproximar-se a un bus escolar aturat

200

R0461G01

G

No moderar la velocitat en circular per paviment que patina

200

R0461G02

G

No moderar la velocitat esquitxant d’aigua altres persones usuàries

200

R0461G03

G

No moderar la velocitat projectant grava a altres persones usuàries

200

R0461G04

G

No moderar la velocitat projectant matèries en passar

200

R0461H01

G

No moderar la velocitat en acostar-se a un pas a nivell

200

R0461H02

G

No moderar la velocitat en acostar-se a una glorieta

200

R0461H03

G

No moderar la velocitat en aproximar-se a intersecció amb prioritat

200

R0461H04

G

No moderar la velocitat en un lloc de visibilitat reduïda

200

R0461H05

G

No moderar la velocitat en aproximar-se a estrenyiment de la via

200

R0461K01

G

No moderar la velocitat per circumstàncies meteorològiques

200

R0490101

G

Circular a velocitat anormalment reduïda sense justificació

200

R0530101

G

No advertir de reducció sobtada de la velocitat sense existir perill

200

R0530102

G

Reduir la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que segueixen

200

R0540101

G

No mantenir la distància de seguretat, en cas de frenada sobtada

200

R0550101

MG

Competició de velocitat o carrera, entre vehicles (sense autorització)

500

R0550201

MG

Competició de velocitat incomplint condicions d’autorització

500

R0550202

MG

Competició de velocitat entre vehicles a via no acotada per l’autoritat

500

R0550203

MG

Competició de velocitat entre persones a via no acotada per l’autoritat

500

R0550204

MG

Competició de velocitat entre animals a via no acotada per l’autoritat

500

ARTICLE

T

VIA PÚBLICA: VIANANTS, ANIMALS I OBJECTES DIPOSITATS

€.

O0110401

LL

Via pública: mendicar, venda ambulant, venda de diaris, etc.

100

O0280102

LL

Efectuar a la via operacions de neteja, reparació, revisió, etc.

100

R0040001

LL

Dipositar materials que puguin destorbar la circulació

100

R0040002

LL

Objectes dipositats que destorben l’aturada i l’estacionament

100

R0040003

G

Dipositar objectes o materials que puguin fer perillar la circulació (cal especificar-los)

200

R0040004

G

Dipositar objectes o materials que puguin deteriorar la via pública (cal especificar-los)

200

R0040005

G

Dipositar a la via materials que puguin deteriorar instal·lacions (cal especificar-ho)

200

R0040006

LL

Dipositar materials que puguin modificar condicions de circulació (cal especificar-los)

100

R0040007

LL

Objectes que variïn condicions per aturar-se o estacionar (cal especificar-los)

100

R0040008

LL

Efectuar treballs que representin dificultat, sense permís

100

R0040009

LL

Instal·lar contenidor a la via, sense permís

100

R0040010

LL

Desplaçar contenidor del seu lloc d’ubicació

100

RGC 4 3 5B

LL

Realitzar actuacions, rodatges, enquestes o assaigs que, malgrat que siguin provisionals, poden destorbar la circulació

100

R0050101

LL

No fer desaparèixer perill o obstacle creat per la persona denunciada (cal indicar el perill o obstacle)

100

R0050102

LL

No advertir de perill o obstacle creat per la persona denunciada (cal indicar el perill o obstacle)

100

R0050103

LL

No evitar que dificulti circulació, perill o obstacle creat a la via (cal indicar perill o obstacle)

100

R0050201

LL

No senyalitzar de forma eficaç obstacles o perill creat (cal indicar la senyalització empleada o la falta d’aquesta)

100

RGC 5 6 5A

LL

Detenir, aturar o estacionar els vehicles destinats als serveis d'urgència, assistència mecànica o de conservació de carreteres el lloc distint al fitxat pels/per les agents d'autoritat

100

R0060001

G

Tirar a la via un objecte que pugui ocasionar un incendi (cal indicar l’objecte)

200

R0060002

G

Tirar a prop d’una via un objecte que pugui ocasionar incendi (cal indicar l’objecte)

200

RGC 6 1 5B

G

Tirar a la via o a les seves immediacions qualsevol objecte que pugui produir accidents de circulació

200

R1210103

LL

Vianant, transita per la calçada havent-hi zona de vianants

100

R1220701

LL

Vianant, no deixar la calçada en percebre senyals de vehicle prioritari

100

R1220702

LL

Vianant, romandre a la calçada quan existeix zona de vianants o espai adequat

100

R1240101

LL

Vianant, travessar la calçada fora del pas de vianants existent

100

R1240102

LL

Vianant, circular per la calçada podent-ho fer per voravia o refugi

100

R1240301

LL

Vianant, travessar via sense fer-ho de forma perpendicular a l’eix

100

R1240302

LL

Vianant, travessar la calçada demorant-se sense necessitat

100

R1240303

LL

Vianant, travessar la calçada aturant-se sense necessitat

100

R1240304

LL

Vianant, travessar la calçada destorbant el pas a altres

100

R1240401

LL

Vianant, travessar una plaça o glorieta sense voltar-la

100

R1241B01

LL

Vianant, travessar quan semàfor és en fase de pas de vehicles

100

R1241B02

LL

Vianant, travessar calçada sense obeir senyals de l’agent

100

R1270101

LL

Animal, conduir-lo una persona menor de 18 anys

100

R1270201

LL

Animal, deixar-lo sense custòdia a la via

100

R1271B01

LL

Animal, no conduir per vorera del costa dret

100

R1210205

LL

Practicar jocs a la calçada o a la zona de vianants que representin perill

100

R1210501

G

Zona de vianants, circular-hi amb vehicle

200


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma