Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 6897
Acord del Consell de Govern de 23 de juny de 2017 pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (d’ara endavant, LOU), modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, disposa, en l’article 81.3 b, que cada comunitat autònoma ha de fixar, dins els límits que estableixi la Conferència General de Política Universitària, els preus públics per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials, que han d’estar relacionats amb els costs de la prestació del servei, mentre que el consell social de la universitat ha de fixar els preus corresponents a la resta d’ensenyaments.

La disposició addicional tercera de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada, entre altres normes, per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, estableix que els preus públics que s’han de satisfer per la prestació dels serveis administratius i acadèmics corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, inclosa l’expedició de títols, poden ser inferiors als costs econòmics originats per la prestació d’aquests serveis i s’han de fixar mitjançant un acord del Consell de Govern, tenint en compte el que estableix l’article 81.3 b de la LOU.

Així mateix, l’annex de la Llei 2/1997, introduït per la Llei 18/2016, abans esmentada, estableix que els preus pels serveis acadèmics es poden abonar de manera fraccionada d’acord amb els terminis i els percentatges que s’estableixin anualment per acord del Consell de Govern.

El Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública dins l’àmbit educatiu, va adequar el règim econòmic i financer de les universitats públiques al principi d’estabilitat pressupostària i va fixar llindars per als preus públics per aproximar gradualment la quantia d’aquests als costs de la prestació del servei, prenent en consideració l’esforç acadèmic.

D’acord amb l’article 36.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, és procedent aprovar, abans de l’inici del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic 2017-2018, els preus que els alumnes universitaris han de satisfer per la prestació del servei públic de l’educació superior a la Universitat de les Illes Balears.

Els preus que s’aproven mitjançant aquest Acord no experimenten cap variació percentual respecte dels preus públics vigents per al curs 2016-2017 per als serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, en la sessió del dia 23 de juny de 2017 adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Aprovar els preus públics per al curs acadèmic 2017-2018 dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials de la Universitat de les Illes Balears, així com el fraccionament i els terminis i els percentatges de pagament d’aquests preus, d’acord amb els annexos 1, 2, 3 i 4.

Segon. Notificar aquest Acord a la Universitat de les Illes Balears.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart. Disposar que aquest Acord comenci a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, excepte els preus establerts en els punts 11 a 24, ambdós inclosos, de l’annex 4, la data d’entrada en vigor dels quals és el dia 11 de setembre de 2017.

Palma, 23 de juny de 2017

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra

 

ANNEX 1
Pagament dels preus dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

1.  Els alumnes poden fer efectiu el pagament dels preus dels serveis acadèmics en un únic termini de quinze dies naturals comptadors a partir de la data d’emissió del rebut de la matrícula.

El pagament dels preus dels serveis acadèmics també es pot fraccionar de la manera següent:

a)  Nombre de terminis de pagament:

 • Els alumnes que es matriculin fins al 30 de setembre poden fraccionar el pagament en dos terminis o tres.
 • Els alumnes que es matriculin entre l’1 i el 31 d’octubre poden fraccionar el pagament en dos terminis.
 • Els alumnes que es matriculin a partir de l’1 de novembre no poden fraccionar el pagament.

b)  Dates de pagament:

 • Els pagaments fraccionats es cobraran entre els dies 1 i 5 dels mesos d’agost, octubre, novembre i desembre, segons escaigui.
 • El primer pagament sempre es cobrarà el mes posterior més proper a la data de la matrícula.
 • El segon pagament, en el cas de fraccionament en tres terminis, es cobrarà el mes de novembre.
 • El darrer pagament es cobrarà el mes de desembre.

c) Percentatges que s’han d’abonar en cada termini:

 • En el cas de pagaments fraccionats en dos terminis, en cada termini s’ha d’abonar el 50 % del preu dels serveis acadèmics.
 • En el cas de pagaments fraccionats en tres terminis, en el primer termini s’ha d’abonar el 35 % del preu dels serveis acadèmics; en el segon, el 30 %, i en el tercer, el 35 % restant.

2.  Els preus dels serveis administratius sempre s’han d’abonar totalment en el termini únic de pagament dels preus dels serveis acadèmics o en el primer termini, en cas de pagament fraccionat.

 

ANNEX 2
Preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials de grau

1.  Graus amb nivell d’experimentalitat 1: Dret, Filosofia, Història, Llengua i Literatura Catalanes, i Llengua i Literatura Espanyoles.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 12,88 euros.
 • Preu per crèdit de segona matrícula: 25,77 euros.
 • Preu per crèdit de tercera matrícula: 55,79 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 77,30 euros.

2.  Graus amb nivell d’experimentalitat 2: Administració d’Empreses, Comunicació Audiovisual, Economia, Estudis Anglesos, Història de l’Art, Matemàtiques, Periodisme, Protocol i Organització d’Esdeveniments, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Turisme, doble titulació en Administració d’Empreses i Dret, doble titulació en Administració d’Empreses i Turisme, doble titulació en Economia i Turisme, doble titulació en Periodisme i Comunicació Audiovisual i doble titulació en Turisme i Protocol i Organització d’Esdeveniments.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 15,03 euros.
 • Preu per crèdit de segona matrícula: 30,05 euros.
 • Preu per crèdit de tercera matrícula: 65,06 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 90,15 euros.

3.  Graus amb nivell d’experimentalitat 3: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Física, Geografia, Pedagogia i Treball Social.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 18,01 euros.
 • Preu per crèdit de segona matrícula: 36,02 euros.
 • Preu per crèdit de tercera matrícula: 77,97 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 108,05 euros.

4.  Graus amb nivell d’experimentalitat 4: Biologia, Bioquímica, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Telemàtica, Informàtica, Psicologia, Química i doble titulació en Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 20,56 euros.
 • Preu per crèdit de segona matrícula: 41,12 euros.
 • Preu per crèdit de tercera matrícula: 89,02 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 123,35 euros.

5.  Graus amb nivell d’experimentalitat 5: Edificació, Fisioteràpia, Infermeria, Odontologia i Medicina.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 23,13 euros.
 • Preu per crèdit de segona matrícula: 46,26 euros.
 • Preu per crèdit de tercera matrícula: 100,16 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 138,79 euros.

6. Alumnes visitants: graus amb qualsevol nivell d’experimentalitat.

 • Preu per crèdit: 50,00 euros.

 

ANNEX 3
Preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l’obtenció de títols oficials de màster universitari

1.  Màsters que habiliten o que són una condició necessària per exercir activitats professionals regulades a Espanya, màsters que disposen de recomanacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per elaborar les memòries de sol·licitud dels títols oficials i màsters similars:

1.1. Màster en Formació del Professorat.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 27,10 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 40,66 euros.

1.2. Màster en Psicologia General Sanitària, Màster en Enginyeria de Telecomunicació, Màster en Enginyeria Agronòmica, Màster en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Industrial.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 29,45 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 44,18 euros.

1.3. Màster en Advocacia.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 31,61 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 51,36 euros.

2.  Resta de màsters:

2.1. Màsters amb nivell d’experimentalitat 1: Cognició i Evolució Humana; Filosofia; Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial, i Llengües i Literatures Modernes.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 26,54 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 43,13 euros.

2.2. Màsters amb nivell d’experimentalitat 2: Comptabilitat i Auditoria; Gestió, Organització i Economia de l’Empresa; Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació; Direcció i Planificació del Turisme, i Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 29,09 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 47,26 euros.

2.3. Màsters amb nivell d’experimentalitat 3: Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa; Educació Inclusiva; Física de Sistemes Complexos; Física Avançada i Matemàtica Aplicada; Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família; Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere; Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció, i Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 31,61 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 51,36 euros.

2.4. Màsters amb nivell d’experimentalitat 4: Ciència i Tecnologia Química; Ecologia Marina; Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica; Microbiologia Avançada; Química Teòrica i Modelització Computacional, i Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals).

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 32,47 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 52,75 euros.

2.5. Màsters amb nivell d’experimentalitat 5: Biotecnologia Aplicada; Neurociències; Investigació Biomèdica; Nutrició i Alimentació Humana; Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, i Investigació en Salut i Qualitat de Vida.

 • Preu per crèdit de primera matrícula: 33,34 euros.
 • Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 54,17 euros.

3. Alumnes visitants: màsters amb qualsevol nivell d’experimentalitat.

 • Preu per crèdit: 50,00 euros.

 

ANNEX 4
Preus públics per la prestació de serveis administratius i altres serveis als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials

1.  Preu per l’obertura o el manteniment de l’expedient acadèmic: 35,07 euros.

2.  Preu per l’expedició de la targeta universitària: 11,53 euros. Càrrec addicional pel fet de no retornar la targeta provisional dins termini: 23,06 euros.

3.  Preu per la sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d’assignatures o crèdits: 16,79 euros.

4.  Preu per la incorporació a l’expedient d’assignatures o crèdits reconeguts per correspondència amb cicles formatius de grau superior: 4,61 euros per crèdit.

5.  Preu per la incorporació a l’expedient d’assignatures o crèdits reconeguts per l’acreditació d’experiència laboral o professional relacionada amb els ensenyaments universitaris oficials que es volen cursar: 4,61 euros per crèdit.

6.  Preu per la tramitació de l’equivalència de títols universitaris estrangers per accedir a ensenyaments oficials de màster o de doctorat sense títol homologat: 46,76 euros.

7.  Preu per la tramitació del trasllat de l’expedient acadèmic, únic o amb simultaneïtat, a una altra universitat: 35,07 euros.

8.  Preu per l’assistència mèdica a alumnes de més de 28 anys en cas d’accident escolar: 14,00 euros.

9.  Preu per la preparació de plans d’estudis o programes a fi de convalidar-los o per tràmits equivalents: 46,76 euros.

10.  Preu pel lliurament d’una còpia autèntica de programes o guies docents d’assignatures: 6,00 euros.

11.  Preu per fer les proves d’accés o admissió a la Universitat de les Illes Balears:

11.1.  Prova de batxillerat per a l’accés a la universitat:

11.1.1. Bloc d’accés: 69,21 euros.

11.1.2. Bloc d’admissió: 13,85 euros per examen de matèria.

11.2.  Prova d’accés per a persones més grans de 25 anys:

11.2.1. Fase general: 55,36 euros.

11.2.2. Fase específica: 27,68 euros.

11.3.  Prova d’accés per a persones més grans de 45 anys:

11.3.1. Fase escrita: 41,53 euros.

11.3.2. Fase d’entrevista: 46,11 euros.

11.4.  Accés mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional:

11.4.1. Fase de valoració: 46,11 euros.

11.4.2. Fase d’entrevista personal: 46,11 euros.

12.  Preu per fer la prova per obtenir el certificat de suficiència investigadora o el diploma d’estudis avançats: 58,45 euros.

13.  Preu per fer l’examen de defensa de la tesi doctoral: 152,67 euros.

14.  Preu per fer la prova de conjunt o prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior: 152,67 euros.

15.  Preu per l’expedició de certificats acadèmics personals: 17,91 euros.

16.  Preu del servei de compulsa de documents: 11,42 euros.

17.  Preu per la signatura d’una acta especial de qualificació final autoritzada pel vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica: 116,90 euros.

18.  Preu per l’expedició de títols acadèmics de caràcter oficial:

18.1.  Títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica: 87,68 euros.

18.2.  Títol de grau: 128,43 euros.

18.3.  Títol de llicenciatura o enginyeria: 160,54 euros.

18.4.  Títol de màster: 189,21 euros.

18.5.  Certificat de suficiència investigadora o diploma d’estudis avançats: 58,46 euros.

18.6.  Títol de doctorat, inclosa, si escau, la menció europea o internacional: 239,11 euros.

19.  Preu per l’expedició del suplement europeu dels títols que figuren en el punt 18 a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els requisits d’expedició del suplement europeu als títols que regula el Reial decret 1393/2007: 35,07 euros.

20.  Preu per l’expedició d’un duplicat d’un títol universitari oficial: 36,82 euros i, si escau, les despeses de publicació de l’anunci pertinent.

21.  Preu per l’expedició d’un duplicat d’un suplement europeu del títol: 35,07 euros.

22.  Preu per l’expedició d’un certificat supletori del títol: 23,06 euros.

23.  Preu per la tramesa de títols universitaris des de la Universitat de les Illes Balears als organismes públics legalment establerts: els costs de la tramesa.

24.  Preu per la declaració d’equivalència amb el nivell acadèmic de doctor: 161,68 euros.

25.  Preu per la tutela acadèmica:

25.1.  Per als ensenyaments de doctorat: 210,00 euros per any acadèmic.

25.2.  Per a la resta dels ensenyaments de caràcter oficial: 65,27 euros per any acadèmic.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma