Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 6894
Decret 32/2017 de 23 de juny, de nomenament del Sr. José Valero González com a secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 78 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, amb la redacció donada per la reforma realitzada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,  disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social i ordena que una Llei del Parlament en regularà la composició, la designació dels seus membres, l’organització i les funcions.

L’article 12.2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), disposa que el secretari general d’aquest òrgan serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers amb competències en matèria econòmica i de treball.

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, per l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, s’han deixat sense efecte les suspensions anteriors.

Per això, a proposta del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 23 de juny de 2017,

DECRET

Article únic.

Nomenar el Sr. José Valero González secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

 

Disposició final.

Aquest Decret té efectes des del moment en que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 23 de juny de 2017

El conseller de Treball, Comerç i  Indústria

El vicepresident,

president per suplència del Consell de Govern

Iago Negueruela i Vázquez

Gabriel Barceló i Milta

(Art. 2 del Decret 6/2017, de 7 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma