Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 6751
Aprovació dels plecs i de la convocatòria de la licitació del contracte del servei de manteniment de l'enllumenat públic del terme municipal d'Alcúdia (expedient núm: CN-01/2017), subjecte a regulació harmonitzada

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per Resolució de la Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística, núm. 956/2017, de data 19 de juny, s’ha aprovat l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic del terme municipal d’Alcúdia, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i criteri únic preu, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, expedient de contractació núm. CN-01/2017.

Conformement amb allò que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmeten a informació pública els plecs de clàusules administratives particulars, per un termini de 10 dies naturals, per tal que puguin presentar-se reclamacions, que seran resoltes per l’òrgan de contractació, Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística. Simultàniament s’anuncia la licitació per la presentació de proposicions, si bé aquest es suspendrà quan es presentin reclamacions durant els esmentats terminis en els supòsits en que sigui necessari per resoldre les qüestions plantejades:

1.-Entitat Adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament d’Alcúdia.

b) Òrgan de contractació: Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística.

c) Data d’aprovació de la licitació: 19 de juny de 2.017

d) Número d’expedient: CN-01/2017

e) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria, unitat de contractació, C/ Major, 9, Alcúdia, CP07400; Tfl. 971.89.92.93; Fax.971.54.65.15; sgallardo@alcudia.net.

f) perfil del contractant: www.alcudia.net (tauler de contractació)

g) data límit d’obtenció documentació i informació: fins el dia de finalització del termini de presentació d’ofertes i també a través del perfil del contractant.

2.-Objecte del contracte

a.-Tipus: Serveis

b.- CPV: 50232000-0

c.- Descripció de l’objecte: La prestació del servei de manteniment de l’enllumenat públic del terme municipal d’Alcúdia, d’acord amb els sectors i lots que que es defineixen al plànols d’emplaçament, els quals són els següents: (Lot I: sector llacs; Lot II: Sector Port d’Alcúdia; Lot III: Alcúdia Nord); prestacions totes elles que es realitzaran d’acord amb les condicions que en aquest plec s’especifiquen.

d.- Divisió per lots: SÍ.

El contracte es divideix en tres lots (indicats en els plànols annexes al Plec tècnic i a l’annex II del Plec tècnic):

- Lot 1, Sector Llacs del Port d’Alcúdia.

- Lot 2, Sector Port d’Alcúdia.

- Lot 3, Sector Alcúdia Nord.

Les licitadores poden presentar proposició a tots o només a alguns dels lots del contracte.

e.-Termini de duració: La durada del contracte és de quatre anys.

f.-Lloc d’execució: El lloc de realització del contracte és el terme municipal d’Alcúdia, segons es detalla en els plànols d’emplaçament annexes al plec tècnic, i d’acord amb la divisió per sectors i lots.

3.-Tramitació i Procediment

a.- Tramitació: Ordinària

b.- Procediment: Obert.

c.- Subhasta electrònica: No.

c.- Criteris d’adjudicació:

Per a l’adjudicació del present contracte, es tindran en compte únicament el criteri del preu:

CRITERI

PONDERACIÓ

A) Oferta econòmica (criteris subjectes a fórmula matemàtica) (Sobre 2)

Màxim 100 punts

A.1) OFERTA ECONÒMICA PART 1 TIPUS LICITACIÓ

Màxim 77 punts

A.2) OFERTA ECONÒMICA PART 2 TIPUS LICITACIÓ

Màxim 23 punts

TOTAL

100 punts

- Sobre «2»: Oferta econòmica

A.1) OFERTA ECONÒMICA PART 1 TIPUS LICITACIÓ. Fins a  77 punts. (criteri subjecte a fórmula matemàtica):

Es valorarà de la forma següent i fins un màxim de 77 punts. S’atorgarà la màxima puntuació al preu més econòmic i la resta es ponderaran aplicant la següent formula:

P = Pmax X ((PBl-OF)/(PBl-OM))

A on:

P = Puntuació Obtinguda.

Pmax = 77

OF = Preu Oferta Licitador.

OM = Preu Oferta més baixa presentada (Oferta amb la major baixa econòmica presentada).

PBl del contracte= tipus de licitació del contracte

L’empresa que no presenti baixa obtindrà 0 punts.

L’oferta econòmica s’haurà de presentar de conformitat amb el model establert en el Plec de Clàusules Administratives.

A.2) OFERTA ECONÒMICA PART 2 TIPUS LICITACIÓ. Fins a  23 punts. (criteri subjecte a fórmula matemàtica):

Es valorarà de la forma següent i fins un màxim de 23 punts. S’atorgarà la màxima puntuació al preu més econòmic i la resta es ponderaran aplicant la següent formula:

Pi = [ 1 – ((Rmàx - Ri) / Rmàx)]. Pmàx

A on:

Pi = Puntuació Obtinguda per l’oferta “i”.

Pmax = 23

Rmàx = Rebaixa més gran (Oferta amb major rebaixa en el percentatge que s’ofereix sobre el quadre de preus unitaris de l’Annex III del PPT)

Ri = Rebaixa de percentatge sobre el quadre de preus unitaris de l’Annex III del PPT de l'oferta "i"

Signes de la fórmula (comuns a totes les fórmules del plec):

· = signe de multiplicació

- = signe de resta

/ = signe de divisió

( )[] = signes d’interval que comprèn l’operació aritmètica

L’empresa que no presenti rebaixa obtindrà 0 punts.

L’oferta econòmica s’haurà de presentar de conformitat amb el model establert en el Plec de Clàusules Administratives.

Els criteris d’adjudicació són els mateixos per a tots els lots del contracte i s’aplicaran de forma diferenciada per a cadascun dels lots del contracte; per això les licitadores hauran de realitzar una oferta diferenciada per a cada lot del contracte al qual concorrin.

4. Valor estimat del contracte: 2.376.164’04 €, IVA exclòs.

5. Pressupost Base de licitació:

La rebaixa en el preu que ofereixin les empreses licitadores sobre el tipus de licitació a tant alçat de la PART 1 s’aplicarà de forma proporcional d’acord amb el percentatge de rebaixa que suposi el preu total d’adjudicació IVA exclòs a tant alçat sobre el preu total de licitació IVA exclòs a tant alçat, i a cada anualitat de duració del contracte, així com també a les possibles anualitats de pròrrogues del contracte, que es reduiran en la mateixa proporció, en cas que s’executin. S’aplicaran a tots i cadascun dels preus unitaris del quadre de preus de l’Annex III del PPT el percentatge de rebaixa en el preu de la PART 2 que ofereixi la licitadora.

- Lot 1, Sector Llacs del Port d’Alcúdia:

1.1)    PART 1, LOT 1: 80.504’80 €/anuals, IVA exclòs.

Aquest es el preu que podrà ser objecte de baixa d’acord amb els criteris d’adjudicació.

1.2)  PART 2, LOT 1: % DE REBAIXA QUE S’OFEREIX SOBRE EL QUADRE DE PREUS UNITARIS DE L’ANNEX III DEL PPT.

IVA anual part 1 tipus licitació Lot 1 (21%): 16.906’01 €

Total anual part 1 tipus de licitació, lot 1, IVA inclòs: 97.410’81 €

Import màxim de la part variable anual treballs no planificats de la PART 2 del tipus de licitació, Lot 1: 24.151’44 €, IVA exclòs.

IVA anual treballs no planificats Lot 1: 5.071’80 €

Total màxim anual Lot 1, IVA exclòs: 104.656’24 € (suma tipus de licitació + treballs no planificats part variable).

Import màxim IVA anual Lot 1 (21%): 21.977’81 €/any €/anuals

Total anual Lot 1, IVA inclòs: 126.634’05 €/any

Pressupost màxim total contracte LOT 1, IVA exclòs: 418.624’96 €

Import IVA contracte, LOT 1: 87.911’24 €.

Pressupost màxim total contracte LOT 1, IVA inclòs:  543.125’44 €.

- Lot 2, Sector Port d’Alcúdia:

2.1) PART 1, LOT 2: 84.569’12 €/anuals, IVA exclòs.

Aquest es el preu que podrà ser objecte de baixa d’acord amb els criteris d’adjudicació.

2.2) PART 2, LOT 2: % DE REBAIXA QUE S’OFEREIX SOBRE EL QUADRE DE PREUS UNITARIS DE L’ANNEX III DEL PPT.

IVA anual tipus licitació part 1 Lot 2 (21%): 17.759’52 €

Total anual tipus de licitació part 1 Lot 2, IVA inclòs: 102.328’64 €

Import màxim de la part variable anual treballs no planificats de la PART 2, Lot 2: 25.370’74 €, IVA exclòs.

Import anual IVA treballs no planificats Lot 2: 5.327’85 €

Total màxim anual Lot 2, IVA exclòs: 109.939’86 € (suma tipus de licitació + treballs no planificats part variable).

Import màxim IVA anual Lot 2 (21%): 23.087’37 €/any €/anuals

Total anual Lot 2, IVA inclòs: 133.027’23 €/any

Pressupost màxim total contracte LOT 2, IVA exclòs: 439.759’44 €

Import IVA contracte, LOT 2: 92.349’48 €.

Pressupost màxim total contracte LOT 2, IVA inclòs: 532.108’92 €.

- Lot 3, Sector Alcúdia Nord:

3.1)  PART 1, LOT 3: 106.922’88 €/anuals, IVA exclòs,

3.2) PART 2, LOT 3: % DE REBAIXA QUE S’OFEREIX SOBRE EL QUADRE DE PREUS UNITARIS DE L’ANNEX III DEL PPT.

IVA anual tipus part 1 licitació Lot 3 (21%): 22.453’80 €

Total anual tipus de licitació part 1 del Lot 3, IVA inclòs: 129.376’68 €

Import màxim de la part variable anual treballs no planificats de la PART 2, Lot 3: 32.076’86 €, IVA exclòs.

Import anual IVA treballs no planificats part 2 Lot 3: 6.736’14 €

Total màxim anual Lot 3, IVA exclòs: 138.999’74 € (suma tipus de licitació + treballs no planificats part variable).

IVA anual Lot 3 (21%): 29.189’95 €/any

Total anual Lot 3, IVA inclòs: 168.189’69 €/any

Pressupost màxim total contracte LOT 3, IVA exclòs: 555.998’96 €

Import IVA contracte, LOT 3: 116.759’78 €.

Pressupost màxim total contracte LOT 3, IVA inclòs:  672.758’74 €.

Pressupost total de licitació del contracte € (suma tipus de licitació + treballs no planificats part variable), IVA exclòs: 1.414.383’36 € Iva exclòs.

Import total IVA (al tipus del 21%): 297.020’51 €

Pressupost màxim total del contracte IVA inclòs: 1.711.403’87 €

.6. Garanties exigides:

Provisional: No s’exigeix.

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.

Forma de prestar les garanties: en qualsevol de les formes previstes a l’article 96.1 del TRLCSP.

7. Requisits específics del contractista:

No es requereix classificació, no obstant això, de forma potestativa, les licitadores podran acreditar la seva solvència mitjançant la següent classificació:

a) Classificació: Grup P,  Subgrup 1: Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions elèctriques i electròniques; Categoria: La categoria mínima que hauran d’acreditar les licitadores en el subgrup anterior dependrà del número de lots als quals presentin proposició, segons s’indica a la taula que s’adjunta a continuació (taula 1):

TAULA 1

CLASSIFICACIÓ MÍNIMA

NÚM. LOTS ALS QUE

ES PRESENTA:

CATEGORIA

A ACREDITAR

3

3 (antiga C)

2

2 (antiga B)

1

1 (antiga A)

b) Solvència econòmica i financera: Establerta en els plecs. Les licitadores podran acreditar la seva solvència a traves dels mitjans fixats a l’apartat J.2. del quadre resum de característiques dels plecs.

c) Solvència tècnica i professional: Establerta en els plecs. Les licitadores podran acreditar la seva solvència a traves dels mitjans fixats a l’apartat J.2. del quadre resum de característiques dels plecs.

d) Altres requísits específics:

d.1) Acreditació del compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental en contractes “SARA”, fixat a l’apartat J.3 del quadre resum.

d.2) Compromís d’adscripció de mitjans, fixat a l’apartat J.4 del quadre resum.

d.3) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, fixat a l’apartat J.5 del quadre resum.

d.5) habilitació professional exigida: Indicat a l’apartat J.6 del quadre resum de característiques del plec administratiu.

8. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: fins al dia 31 de juliol de 2017, a les 14 hores.

b) Lloc de presentació: Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es presentaran davant el Registre General d’Entrada de la Corporació, ubicat al C/ Major, 9; CP07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o bé també es poden presentar per correu, únicament a través de les oficines de l’operador designat per a la prestació del servei postal universal (Correos y Telégrafos, S.A).  

c) Modalitat de presentació: indicada en els plecs, davant el registre d’entrada de la Corporació, o per correu. En cas de presentar-se l’oferta per correu (no missatgeria), els licitadors hauran de posar en coneixement de l’Ajuntament d’Alcúdia, el mateix dia, la presentació de la proposició identificant el licitador i el procediment a què es  licita, i fent  constar la data i hora de presentació de la proposició i el número de certificat de la remesa.

d)Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quinze dies, des de la data d’obertura de les ofertes.

e) Admissió de variants: No.

9.Obertura de les ofertes

a) Entitat: A la seu de l’Ajuntament d’Alcúdia.

b) Domicili: Carrer Major, 9

c) Localitat: Alcúdia.

d) Codi Postal: 07400

d) Data: 3 d’agost de 2.017.

e) Hora: 12 h.

10.Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 3.000 €.

11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea:  19 de juny de 2.017

12. Altres informacions:

 

Per a més informació sobre la licitació adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament:

http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Tauler_de_contractacio/.

Alcúdia, 20 de juny de 2017.

La Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística

Joana Maria Bennàsar Serra


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma