Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Núm. 6780
Resolució del president del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per la qual s’aprova la convocatòria pública i les bases per a la selecció dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora de l’oferta turística de l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici de 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per Acord del Consell de Govern del 3 d’abril de 2009, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 54, de 14 d’abril de 2009,  s’aprovà un nou text dels Estatuts del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca, creat per Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2008, de conformitat amb la derogada Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Baleares. La Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme, dóna una nova cobertura al Consorci en els articles 91 i 92.

En el BOIB número 43, de 29 de març de 2014, es publicà la Resolució del president del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics), per la qual s’aprovaren la convocatòria i les bases per a la selecció dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora de l’oferta turística de l’illa de Mallorca, corresponent a l’exercici de 2014.

Per Resolució de la Junta Rectora del Consorci, publicada en el BOIB número 153, de 6 de novembre de 2014, s’aprovaren els projectes d’inversió o actuacions seleccionats en la convocatòria esmentada. 

Transcorreguts més de dos anys des de la formalització dels convenis per a l’execució dels projectes aprovats i executats o en fase d’execució, és necessari donar un nou impuls a la selecció de projectes que millorin l’oferta turística de Mallorca, mitjançant aquesta convocatòria, d’acord amb l’aprovació del pressupost del Consorci per a 2017, la viabilitat de les actuacions i la recaptació obtinguda.

Aquesta Resolució fixa com a objectiu prioritari adreçar la convocatòria als ajuntaments a fi de possibilitar que hi presentin qualssevol projectes, ja sigui aquells que formaven part de la borsa de reserva de la convocatòria corresponent a l’any 2014 o qualssevol altres que puguin ser susceptibles de finançament, sense perjudici que el Consorci, en el seu àmbit competencial, com a òrgan gestor de la Borsa d’Allotjaments Turístics, directament o a través d’entitats de dret públic o privat o d’altres administracions, presenti activitats i projectes que vulgui desenvolupar per participar-ne en l'execució.

L’article 92 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i en termes similars els Estatuts disposen que els ingressos obtinguts mitjançant la gestió de la borsa de places es destinin a fer, en exclusiva i en l’àmbit insular corresponent a cadascuna de les illes, les actuacions que determini l’organisme gestor de la borsa de places turístiques i que tenguin per objecte:

Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions d’esponjament, entre d’altres.

a. Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tots els casos, ha de preservar el medi ambient.

b. Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que assoli la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística de cadascuna de les illes.

c. Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l’oferta turística.

d. Impulsar projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+i) que tenguin relació amb l’àmbit turístic.

e. Dur a terme qualssevol altres activitats amb els objectius de millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, la competitivitat d'aquestes, diversificar i desestacionalitzar l’oferta i consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

La selecció dels projectes, susceptibles de finançament i execució, ha de respondre a les finalitats anteriorment descrites i a la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes. Això requereix l'emissió d'informes sobre la viabilitat i la valoració de criteris, la ponderació i la prioritat per a l'aprovació dels projectes i, per mitjà de convenis, articular la col·laboració entre el Consorci i l'ajuntament, si aquest és l'executor material del projecte seleccionat.

Es pretén amb aquesta convocatòria satisfer estratègies de política turística d'acord amb els interessos generals i els principis generals d'actuació de les administracions públiques, de bona gestió dels fons públics que garanteixin la publicitat, la concurrència i la igualtat.

Per tot això, com a president del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria pública del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per a la selecció dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora de l’oferta turística de l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici de 2017, com també el cofinançament.

2. Aprovar les bases d’aquesta convocatòria i dels annexos i disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Deixar sense efecte les resolucions de 29 de març de 2014 i de 6 de novembre de 2014, referides a l'aprovació de la convocatòria pública i les bases i la selecció de projectes, respectivament, i qualsevol altra que contradigui el present acord.

4. Informar que contra aquest acte que esgota la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent d’haver-se publicat, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 20 de juny de 2017 

El president del Consorci

Borsa d’Allotjaments Turístics 

Gabriel Barceló i Milta

 

Bases de la convocatòria pública per a la selecció de projectes d'inversió o actuacions per a la millora de l'oferta turística de l’illa de Mallorca, corresponent a l’exercici de 2017

Primera

Objecte i projectes o actuacions que es poden finançar

1. L’objecte de les bases és regular el procediment de selecció dels projectes d'inversió o les actuacions promoguts pels ajuntaments de l’illa de Mallorca per a l’execució d’alguna o algunes de les actuacions següents, que siguin viables tècnicament i econòmicament:

Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions d’esponjament.

a. Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tot cas, ha de preservar el medi ambient.

b. Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que assoli la competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística de cadascuna de les illes.

c. Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l’oferta turística.

d. Impulsar projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+i) que tenguin relació amb l’àmbit turístic.

e. Dur a terme qualssevol altres activitats amb els objectius de millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, la competitivitat d'aquestes, diversificar i desestacionalitzar l’oferta i consolidar la posició de lideratge en matèria turística.

2. Els projectes d’inversió o les actuacions definitivament seleccionats han de ser cofinançats en un 80 % amb fons del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l’Illa de Mallorca i, en un 20 %, amb càrrec als ajuntaments.

En cap cas el finançament pel Consorci no pot superar els 500.000 euros per projecte i l'ajuntament ha d'assumir-ne els excessos d’aquesta quantia. Aquesta circumstància, si escau, s'ha de fer constar en el conveni que se subscrigui entre les parts, conforme al que disposa la base vuitena.

 

Segona

Pressupost

D’acord amb els fons procedents de la gestió de la borsa de places, el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca ha d'aprovar definitivament la selecció dels projectes per executar-los i ha de destinar un pressupost màxim de 16.500.000 euros corresponent a l’exercici de 2017.

En el cas que el pressupost màxim destinat pel Consorci per a aquesta convocatòria no s’hagi esgotat amb els projectes d’inversió o les actuacions seleccionats, el Consorci ha d'incorporar el romanent, després dels tràmits pressupostaris previs corresponents, al pressupost de l’exercici següent. 

Tercera

Participants

Poden accedir a aquesta convocatòria tots els ajuntaments de l’illa de Mallorca interessats a fer inversions o actuacions en el seu terme municipal. Cada ajuntament pot presentar fins a dos projectes d’inversió o actuacions.

Així mateix, també poden presentar-se projectes d’inversions o actuacions que comprenguin més d’un terme municipal. En aquest cas, han de formalitzar la sol·licitud conjuntament tots els ajuntaments interessats.

Correspon a l'ajuntament, amb caràcter general, l’execució dels projectes, llevat dels casos en què, en virtut de la facultat d’autoorganització i en el marc dels corresponents acords, l’ajuntament decideixi que el projecte, l'ha d'executar una empresa pública que en depengui. En aquest cas, ho ha de comunicar en el moment en què en presenti la sol·licitud. Seleccionat el projecte, l’ajuntament ha de justificar la relació jurídica que té amb l’entitat que l’executarà. Així mateix, tant l’ajuntament com l’ens executor del projecte han de justificar l’aplicació dels fons aportats, de conformitat amb el que estableixi el conveni que l’ajuntament i el Consorci hauran de signar.

La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

Quarta

Sol·licitud, documentació i criteris de valoració

1. L’ajuntament interessat ha de presentar-ne la sol·licitud, segons el model normalitzat que figura en l’Annex 1 d’aquestes bases, adreçada al Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca. S’ha de registrar en la seu de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme o en l’Agència de Turisme de les Illes Balears, o en qualsevol altre lloc establert en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La sol·licitud de participació en la convocatòria s'ha de presentar d'acord amb la instància que figura com a Annex 1, juntament amb la corresponent documentació que s’indica a continuació:

a. Declaració responsable relativa a l’existència o no d’altres inversions públiques o privades per al mateix projecte. En cas afirmatiu, és necessari indicar el programa al qual s’ha acollit, la quantia sol·licitada, el percentatge del cost total del projecte, la fase en la qual es troba i a càrrec de quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat.

b. Acreditació de l’òrgan de govern competent de l’ens local de l’acord d’adopció per a la participació en la convocatòria pública i compromís per dur a terme les actuacions necessàries per a l’execució material del projecte en cas d’aprovació i selecció definitiva del projecte presentat. 

c. Documentació relativa als projectes o actuacions:

— Indicació de si afecta a altres municipis (projecte supramunicipal).

— Indicació de les actuacions per fer (plànols, si escau).

— Pressupost detallat.

— Informe de viabilitat econòmica i tècnica, de manteniment al llarg del temps, i urbanística, si escau.

— Calendari previst de les actuacions, amb indicació del període d’execució més adient per executar el projecte.

— Informe sobre la disponibilitat dels terrenys o immoble on s’ha de realitzar el projecte, si escau.

És condició necessària dels projectes o actuacions presentats que, després d'executar-los, pugui procedir-se, si escau, a utilitzar-los immediatament.    

d. Memòria explicativa del projecte d’inversió o actuacions, la qual ha de desenvolupar la justificació de la intervenció, el caràcter del projecte i el foment del producte turístic.

El format i l’extensió de la memòria explicativa ha de ser d’un màxim de cinc pàgines (inclosa la documentació gràfica), en Din A4; font Arial 12; interlineat 1,5; tots els marges a 2 cm i amb justificació a dreta i esquerra.

3. Criteris de valoració, dividits en dos grans blocs:

a. Un primer bloc, basat en l’estudi del projecte, d’acord amb la justificació de la intervenció i el caràcter del projecte.

b. En el segon bloc la puntuació s’adjudica de manera proporcional a partir de fórmules matemàtiques.

Contingut i puntuació: memòria explicativa (65 punts) i per fórmula (35 punts).

Puntuació de la memòria explicativa (65 punts):

Justificació de la intervenció

La necessitat: 15 punts.   

Raons en les quals es fonamenta el projecte amb indicació expressa de les principals dades de la situació de partida.

La repercussió: 15 punts.

Indicació de la incidència social, econòmica i ambiental, amb l’aval dels agents.

            La singularitat: 10 punts.

Actuació que ha d'aportar-ne un element excel·lent, nou o extraordinari, que revalorarà àmbits del municipi.

Caràcter del projecte:

Innovació  i investigació: 5 punts.

Creació o modificació de productes turístics o inversió en temes turístics amb utilització del coneixement científic i també aplicació de noves tecnologies que promoguin l'obertura del municipi a l’innovació i l’eficiència.

            Accessibilitat universal: 5 punts.

Sense perjudici de la legislació d’obligada aplicació, s'han de tenir en compte les millores d’accessibilitat.

            Sostenibilitat ambiental: 5 punts.

Sense perjudici de la legislació d’obligada aplicació, s'han de tenir en compte les millores de sostenibilitat ambiental.

Foment del producte turístic: Aquest criteri s'ha de puntuar amb 10 punts com a màxim.

Cultura: 9 punts.

Actuacions de promoció del patrimoni històric o activitats relacionades amb la cultura local o internacional.

Esport: 8 punts.

Actuacions que millorin l’oferta esportiva del municipi com a element potenciador de la qualitat de vida.

Gastronomia: 7 punts.

Actuacions que preservin, fomentin i promocionin la gastronomia tradicional de Mallorca.

Ecoturisme: 6 punts.

Adequació de l’entorn natural per a la pràctica de l’ecoturisme tenint en compte els ecosistemes/hàbitats on es practiquen i evitant posar en risc la flora i la fauna dels indrets.

Mice: 5 punts.

Actuacions que potenciïn les activitats com congressos i convencions o  organització d’esdeveniments.

Turisme actiu: 4 punts.

Actuacions que adeqüin els àmbits per desenvolupar activitats aèries, aquàtiques, terrestres, etc., respectant els ecosistemes on es practiquen i evitant posar-ne en risc la flora i la fauna.

Exclusivitat: 3 punts.

Actuacions que serveixen per desenvolupar activitats sempre vinculades amb l’exclusivitat i l’experiència com a valor afegit.

Salut: 2 punts.

Actuacions referides al turisme de salut que procuri un benefici per al municipi.

Altres: 2 punts.

Qualsevol actuació, a més de les anteriors, que fomentin el producte turístic sense perjudicar el medi ambient.      

Puntuació per fórmula (35 punts):

Aportació econòmica extra de l’ajuntament: màxim10 punts.

Puntuació que oscil·la entre els 0 i els 10 punts, en funció del percentatge extra aportat per l’ajuntament, per raó de 0,5 punts per cada unitat percentual aportada, amb un màxim de 10 punts per un percentatge extra del 20 per cent:

Fins al 20 % .................0 punts.

Més del 20 % ............. 0,5 punts per cada unitat percentual amb un màxim de 10 punts.

Acreditació d’un pla de turisme municipal actualitzat amb el projecte emmarcat en el pla: 5 punts.

Percentatge d’empreses adherides al SICTED, màxim de 5 punts.

Puntuació que oscil·la entre els 0 i els 5 punts, en funció de la proporció del nombre d’empreses susceptibles de ser SICTED i el nombre d’empreses que ja en formen part.

Dades disponibles en la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.                                           

Nombre de la totalitat de places turístiques i places d’habitatges de vacances, màxim 5 punts.

Puntuació que oscil·la entre els 0 i els 5 punts, en funció de la proporció del nombre total de places disponibles i la població empadronada en el municipi.

Dades disponibles en la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, recerca i Turisme.

La inversió turística realitzada té un màxim de 10 punts.

Puntuació que oscil·la entre els 0 i els 10 punts, en funció de la proporció entre la quantia de la inversió privada realitzada i la població empadronada en el municipi.

L’ajuntament ha de presentar un certificat sobre la inversió privada realitzada al municipi per obra nova o reforma d’establiments d’allotjament turístic, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. Ha de presentar una relació amb el títol dels projectes aprovats i la inversió realitzada a cadascun d’aquests.

En el cas que la sol·licitud no estigui completa o que no s’acompanyi de la documentació corresponent, cal requerir l’ajuntament interessat perquè, en un termini màxim de deu dies hàbils, esmeni la documentació aportada, amb indicació que, si no ho fa, s'haurà d'entendre que ha desistit de participar-hi.

L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que s’estableixen en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud de participació.

 

Cinquena

Termini de presentació de les sol·licituds

 El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals, computables a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.

Sisena

Procediment per a la selecció dels projectes d’inversió o les actuacions

1. L’òrgan competent per a l’ordenació, la instrucció i la resolució del procediment n'és la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics i correspon al Comitè Tècnic de Valoració, com a òrgan col·legiat, la valoració de les sol·licituds i de la documentació presentada, com també l’elaboració de l'informe-proposta. El Comitè Tècnic de Valoració està integrat pels membres següents:

— President: el vicepresident del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics o la persona en qui delegui.

— Vocals i secretari: set representants del Consorci (tècnics de l’Administració autonòmica), nomenats pel seu titular, un dels quals ha d'actuar com a secretari.

 S'ha de disposar, si cal, de l’assessorament d’altres representants, tant de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com del Consell de Mallorca, competents per raó de la matèria, o sol·licitar a les entitats locals els aclariments que es considerin oportuns.

2. Comprovat que els projectes o les actuacions presentats s’adeqüen a les finalitats descrites en la base primera de la convocatòria i que són viables tècnicament i econòmicament, s'ha de procedir a fer la valoració de la documentació conforme als criteris de valoració establerts en la clàusula quarta i s'han de prioritzar d’acord amb la puntuació obtinguda.

 La suma de tots els criteris de valoració té un màxim de 100 punts.

Setena

Resolució del procediment de selecció

1. Correspon a la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, com a òrgan competent, seleccionar els corresponents projectes d’inversió o actuacions viables que s’ajustin a les bases d’aquesta convocatòria.

2. La resolució o l’acord, que ha de ser motivat, aprova la selecció de projectes o actuacions que són finançables, hi fa constar expressament la desestimació de la resta de sol·licituds i s'ha de publicar en el BOIB. 

Els projectes d’inversió o les actuacions han de ser seleccionats fins a l’esgotament del pressupost establert en la base segona d’aquesta convocatòria.

Vuitena

Execució dels projectes o les actuacions

1. L’execució de les actuacions seleccionades per la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics ha de fer-se amb subjecció estricta al projecte i a l’aportació econòmica aprovats definitivament pel Consorci.

2. Amb caràcter previ a l’inici de la licitació de l’expedient de contractació per a l’execució del projecte, l’ajuntament, com a executor material del projecte, ha de formalitzar el corresponent conveni de col·laboració amb el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics i és l’instrument jurídic per a l’execució del projecte, en el qual s’han d’especificar les obligacions d’ambdues parts, segons el model que figura en l’Annex 2, en el cas que es tracti d’inversions d’execució d’obra.

3. Decauran aquells projectes d’inversió o actuacions dels ajuntaments que no hagin formalitzat el conveni de col·laboració amb el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics abans que finalitzi l’exercici pressupostari de l’any 2017.

 

 

Annex 1

Sol·licitud de participació en la convocatòria pública del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalizació de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per a la selecció dels projectes d’inversió o actuacions per a la millora de l’oferta turística a l’illa de Mallorca, corresponent a l’exercici 2017

Dades de l’ajuntament

CIF                                                     Ajuntament

Dades del representant legal

NIF/NIE/Número de passaport                          Nom del representat legal que signa la sol·licitud                 

Representació legal que té

Dades per a la notificació

Direcció                                              Codi postal                        Localitat

Dades de la persona de contacte

Nom                                                 Tel.                 Adreça electrònica                                                                                                            

Expòs:

1. Que es proposa la participació de l’ajuntament d __________ en la convocatòria pública del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per a la selecció de projectes d’inversió o actuacions per a la millora de l'oferta turística a la illa de Mallorca corresponent a l’exercici 2017, publicada en el BOIB número ________ d _______________. (En el supòsit de projectes supramunicipals, cada ajuntament n'ha de presentar una sol·licitud per separat).

2. Que s’hi adjunta la documentació següent:

Declaració responsable relativa a l’existència o no d’altres inversions públiques o privades per al mateix projecte. (En cas afirmatiu, és necessari indicar el programa al qual s’acull, la quantia sol·licitada, el percentatge del cost total del projecte i la fase en la qual es troba amb càrrec a l'entitat pública o privada que ha sol·licitat).

Acreditació de l’òrgan de govern competent de l’ens local de l’acord d’adopció per a la participació en la convocatòria pública i compromís per dur a terme les actuacions necessàries per a l’execució material del projecte en cas d’aprovar-se i seleccionar-se definitivament el projecte presentat.

Documentació relativa als projectes o les actuacions:

 — Indicau si afecta altres municipis (projecte supramunicipal).

— Indicau les actuacions per fer (plànols, si escau).

— Detallau-ne el pressupost.

— Emeteu un informe sobre la viabilitat econòmica i tècnica i de manteniment al llarg del temps, i urbanística, si escau.

— Marcau un calendari previst de les actuacions amb indicació del període       d’execució més adient per executar el projecte.

— Informau sobre la disponibilitat dels terrenys o de l’immoble on s’ha de fer el  projecte, si escau.

Memòria explicativa del projecte o les actuacions amb format i extensió màxima de cinc pàgines (inclosa la documentació gràfica), en Din A4; font Arial 12; interlineat 1,5; tots els marges a 2 cm, amb justificació a dreta i esquerra, i el contingut següent:

Justificació de la intervenció.

a. Caràcter del projecte.

b. Foment del producte turístic.

Aportació econòmica extra de l’ajuntament: ___________ %

Acreditació d’un pla de turisme municipal actualitzat amb el projecte emmarcat en el pla.

Presentació d’un certificat relatiu a la inversió privada realitzada en el municipi per obra nova o reforma d’establiments d’allotjament turístic durant el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. S’ha de presentar una relació amb el títol del projecte aprovat i la inversió realitzada a cadascun d’ells.

3. Que, mitjançant aquesta sol·licitud, i per al supòsit que l’ajuntament de _____________ en quedi inclòs, en la resolució que preveu la base setena, l’ajuntament de ______________ es compromet a:

a.  Dur a terme la redacció del corresponent projecte d’execució, licitació, contractació i pagament de les obres, i aquelles actuacions que n'assenyali el conveni de col·laboració.

b. Formalitzar el corresponent conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalizació de l’Oferta de l’Illa de Mallorca, com a instrument jurídic a fi que l’ajuntament d _________________ dugui a terme la contractació i l'execució del projecte d’inversió seleccionat.

 4. Que l’ajuntament d ________________ accepta íntegrament les condicions de la convocatòria.

Per això,

Sol·licit:

La participació de l’Ajuntament d ________________ en la convocatòria pública del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalizació de l’Oferta de l’Illa de Mallorca en la selecció dels projectes d’inversió i actuacions per a la millora de l’oferta turística a l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici 2017, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número _______ de ________________, mitjançant la presentació del/dels següents projectes d’inversió o actuació:

 ____________________________________________________________________

 Conjuntament amb el/els ajuntament/s següent/s:

 ____________________________________________________________________

 _________________, _____ de ___________________ de 2017

Signatura

 

Annex 2

 Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de _____________ per a l’execució de les obres del projecte de ____________________________________________________________

 Parts

Gabriel Barceló i Milta, president de la Junta Rectora del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics), facultat per subscriure aquest Conveni per l'article 13.1 f de l'Acord del Consell de Govern de 3 d'abril de 2009, pel qual s'aprova el nou text dels Estatuts del Consorci.

 ____________________, batle de l’Ajuntament de _________________ amb CIF ____________, en virtut del nomenament en sessió extraordinària de _____________________.

 Antecedents

1. El Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca fou creat en 2008. Aprovada la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, el Consell de Govern aprovà, d’acord amb l’article 54, un nou text dels Estatuts del Consorci respecte del qual s’admeté la denominació Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics. La Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme, dóna una nova cobertura al Consorci en els articles 91 i 92.

2. D’acord amb l’objecte del Consorci de l'article 3 dels Estatuts, mitjançant la borsa de places, els ingressos obtinguts amb la gestió d’aquesta s’han de destinar, de manera total o parcial, a les activitats que en l’article mateix es defineixen i en els apartats 1 i 2 de l’article 92 de la Llei 8/2012 s’estableix que corresponen a la Junta Rectora del Consorci: seleccionar les activitats i els projectes que es vulguin desenvolupar i que siguin viables tècnicament i econòmicament.

3. En la sessió extraordinària de la Junta Rectora de l'1 de juny de 2017, es va aprovar la convocatòria pública del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca per a la selecció dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora de l’oferta turística a l’illa de Mallorca, corresponent a l’exercici de 2017 i el cofinançament de la millora. Posteriorment, el ____________ s’aprovà la selecció de projectes d’inversió o les actuacions com a finançables, publicat en el BOIB número _________, de _________________.

4. Aquest projecte d’inversió, l'ha de desenvolupar l’Ajuntament d ___________  amb l’objecte de convertir-lo en projecte d’obres definitiu, que el mateix ajuntament ha de licitar i executar, i que, prèviament ha de presentar al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics perquè l'aprovin definitivament.

5. L’actuació objecte del conveni té una connexió directa, lògica i clara amb  l’objectiu de ________________ (fomentar la diversificació i la desestacionalització) de l’oferta turística a l'illa de Mallorca. El desenvolupament del projecte pretén incrementar l’oferta turística i millorar la qualitat de les infraestructures turístiques.

 6. Els ajuntaments tenen competència en els àmbits corresponents per dur a terme les activitats necessàries per executar el projecte objecte d’aquest conveni i dur-ne a terme l'execució material mitjançant la licitació del contracte, d’acord amb la normativa que és d'aplicació i juntament amb el Consorci disposen de capacitat econòmica per finançar-lo.

 Per això convenim les parts la signatura d’aquest Acord per dur a terme eficaçment les actuacions de millora de l’oferta turística.

Clàusules

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte articular la col·laboració entre les parts signants amb la finalitat d’executar el projecte definitiu de __________________________ en els termes municipals corresponents, que ha de ser supervisat i aprovat per la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics.

Amb aquest projecte es pretenen assolir els objectius generals següents: (els que corresponguin, d’acord amb el projecte).

2. Cost de les actuacions i aportacions de les parts

El cost màxim total del projecte d’inversió aprovat per la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics en data _____________ és de ____________________________________ euros.

L’aportació del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics és com a màxim del 80 % del cost total del projecte, i s’ha d'efectuar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, en concret a les partides pressupostàries _______________________, i,  si escau, mitjançant la tramitació del corresponent expedient pluriennal per a exercicis posteriors.

En cap cas no s'ha de modificar el valor de l’aportació econòmica màxima del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, aprovada per la Junta Rectora de _______________________. Per tant ha de ser l’ajuntament de _____________________ aquell que s'ha de fer càrrec de l’augment del pressupost que es pugui produir.

(En cap cas el finançament del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics no ha de superar els 500.000 € per projecte i correspon a l'ajuntament assumir els excessos d’aquesta quantitat. Aquesta circumstància, si escau, s'ha de fer constar en el conveni de col·laboració que se subscrigui entre les parts, conforme al que disposa la base vuitena.)

L’Ajuntament d _______________________ ha de finançar com a mínim el 20 % del cost total del projecte, que s’ha d'efectuar amb càrrec al seu pressupost de l’exercici 2017, concretament a les partides pressupostàries _____________________, i, si procedeix, mitjançant la tramitació del corresponent expedient pluriennal per a exercicis posteriors.

Atès que les obres objecte de licitació no tenen com a finalitat el compliment dels objectius establerts en la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i que el pressupost de licitació de les obres supera la quantitat de 300.506,05 euros, en compliment del que disposa l’apartat 1 amb relació a l’apartat 6 de l’article 80 de la Llei 12/1998, el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics ha d’habilitar en els pressuposts l’import igual a l’1 % de l’import total del finançament; és a dir, l’import d _______________ euros, i l’Ajuntament de _______________________ ha d’habilitar en el pressuposts de l’exercici 2017 una partida per import igual a l’1 % de l’import total del finançament; és a dir, l’import d ____________________ euros.

 

3. Finançament i justificació

3. 1. Obligacions del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics

a. D’acord amb el que estableix la resolució de la Junta Rectora de data ______________, el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics ha de finançar l’Ajuntament d _______________ amb la quantitat d ___________________ euros, que ha de transferir al compte de l’ajuntament IBAN _______________ en els terminis següents:

— Un 20 %, si el projecte està supervisat i aprovat definitivament pel Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics abans de l’inici de l’expedient de licitació.

— Un 50 %, si es presenta al Consorci  Borsa d’Allotjaments Turístics la resolució d’adjudicació del contracte corresponent.

— Un 30 %, en presentar-se al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics la liquidació final del projecte.

b. El Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics ha de supervisar el projecte i ho aprovarà, així com les seves possibles modificacions, i ha de formar part de la mesa de contractació o de qualsevol òrgan col·legiat relacionat amb el projecte.

3. 2. Obligacions de l’ajuntament

a. Redactar el projecte d’execució, en un termini màxim de tres mesos, a fi que pugui ser supervisat i aprovat pel Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, com també, si escau, les modificacions dels contractes.

b. Dur a terme la licitació, la contractació i el pagament de les obres, com també la resta d’actuacions referides a l’objecte d’aquest conveni de col·laboració.

c. Efectuar els tràmits per a l’obtenció dels permisos, de les autoritzacions o de les llicències necessaris que es requereixin per a la licitació i l'adjudicació del projecte objecte d’aquest conveni, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

d. Fer l’abonament dels imposts, les taxes o qualsevol altra despesa derivada de les actuacions que s’han de desenvolupar en el municipi.

e. Acreditar la titularitat dels terrenys on s’ha de desenvolupar l’obra o tenir la disponibilitat del bé immoble, en el supòsit en què hi hagi un bé immoble afectat pel projecte.

f. Assumir qualsevol increment pressupostari o variació que per qualsevol causa es pugui produir al llarg de l’execució de l’obra, que ha d'anar a càrrec exclusivament de l’ajuntament.

g. Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data de resolució o acord d’aprovació del projecte definitiu per la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, i convocar els representants del Consorci a les meses de contractació.

h. Retornar íntegrament la quantitat aportada pel Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, si transcorregut el termini assenyalat en la lletra anterior no s’ha produït l’adjudicació del contracte sense que hi hagi causa justificable per a la demora.hi.

i. Presentar al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics la documentació justificativa que li sigui sol·licitada, com també certificats i factures de totes les despeses imputables a l’execució de les obres, actuacions i liquidació d’obres, i el certificat del secretari i l'interventor de l’ajuntament on es justifiqui la despesa realitzada.

j. Encarregar-se de la direcció tècnica de les obres i assumir qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de l’execució de les obres o del resultat d’aquestes.

k. Retornar al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, un cop finalitzades les obres, les disminucions pressupostàries com a conseqüència de la licitació, d’acord amb el percentatge aportat pel Consorci.

l. Conservar, mantenir i explotar, si escau, els usos de les obres i actuacions objecte de licitació a l’efecte, certificant el compliment de l’objecte social del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics durant un període d’almenys deu anys des de la signatura del conveni de col·laboració.

m. Assegurar el compliment de l’article 18.2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i d’acord amb l’article 118 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, segons el qual l’ajuntament ha de garantir en l’execució del contracte que les empreses que concorrin a la licitació compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en la legislació vigent.

4. Comissió Mixta de Seguiment i Control

Es crea la Comissió Mixta de Seguiment i Control d’aquest conveni, que ha d’estar formada per sis representants amb vot:

  • Tres  del Consorci.
  • Tres de l’ajuntament actuant, dos dels quals, com a president i secretari.
  • A les reunions poden assistir, com<A[com|com a]> a assessores, les persones que la Comissió Mixta de Seguiment i Control consideri convenient, d'acord amb la naturalesa dels assumptes per tractar.

La Comissió s’ha de reunir al llarg de l'execució del conveni de col·laboració, si algun dels membres ho sol·licita i, en qualsevol cas, una vegada el semestre.

Les reunions s’han de convocar com a mínim amb tres dies d'antelació i la convocatòria ha d’anar acompanyada de l'ordre del dia corresponent.

Les funcions de la Comissió són les següents:

a. Conèixer les incidències, tant tècniques com administratives, dels projectes i les actuacions, i proposar-ne les decisions oportunes.

b. Proposar i, si escau, acordar les modificacions del conveni que es considerin adequades.

c. Interpretar, en cas de dubte, les clàusules d’aquest conveni.

 5. Naturalesa i legislació aplicable

El règim jurídic aplicable a aquest conveni és el que estableix el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i també són d'aplicació les restants normes de dret administratiu en matèria d'interpretació, modificació i resolució de les qüestions no tractades en el conveni que se subscriu.

També s'aplica tot allò que estableix el títol VII de la Llei autonòmica 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regulador de les relacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma amb les altres administracions públiques.

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i el compliment d’aquest conveni són de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció esmentada.

6. Publicitat

La publicitat amb relació a la contribució financera que ha de fer el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics ha de quedar reflectida en els cartells divulgatius de les actuacions dutes a terme en l’execució del projecte _________________, conforme a la imatge corporativa del Govern de les Illes Balears.

7. Vigència i durada

Aquest conveni comença a vigir a partir de la data de la signatura i manté la vigència fins a la formalització de l’acta de recepció i finalització de les obres executades. La seva durada no pot ser superior a quatre anys, sense perjudici del termini necessari per a l’eventual exigència de tot tipus de responsabilitat que es pugui generar a causa d’una execució defectuosa.

8. Resolució del conveni de col·laboració

Són causes de resolució del conveni de col·laboració les següents:

  • L’acord mutu de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
  • L’ incompliment de les clàusules del conveni de col·laboració.
  • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni de col·laboració.

Palma, _______ d ________ de 2017

Pel Consorci                                                Per l’Ajuntament de __________


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma