Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 6541
Bases de concessió de subvencions a projectes d'entitats veïnals de la Ciutat d'Inca 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 En sessió ordinària de dia 25 de maig de 2017, l'Ajuntament en Ple ha aprovat les bases reguladores de subvencions a projectes d’entitats veïnals de la ciutat d’Inca 2017.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions  per mitjà del següent edicte es publiquen les bases referides:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PROJECTES D’ENTITATS VEÏNALS DE LA CIUTAT D'INCA 2017

1.- FINALITAT

L'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat de potenciar la promoció d'activitats de les entitats veïnals pel foment de la participació ciutadana, crea aquesta línia de subvencions.

2.- OBJECTE

Constitueix l'objecte d'aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats veïnals del municipi d'Inca per cobrir les despeses derivades de les activitats realitzades i per la celebració de les festes de Barriada.

Seran subvencionables l’organització i la realització d'activitats de caràcter sociocultural, de promoció de l’associacionisme, de la participació ciutadana en la vida pública i per la celebració de les festes de Barriada en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2017 i el dia 16 d'octubre de 2017.

3.- ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les associacions de veïns sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits:

a. Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre, tenir presència i base social a la ciutat d'Inca.

b. Estar degudament inscrita en el Registre que correspongui.

c. Tenir capacitat jurídica i d'obrar.

d. No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l'Ajuntament d'Inca per al mateix projecte d'actuacions.

e. Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

f.  Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

g.  Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Inca i no trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

h. No incórrer en cap dels supòsits contemplats a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4.- NATURALESA DE LA SUBVENCIÓ

4.1. Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

4.2. Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.

4.3. El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat d'haver duit a terme el projecte subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la Base 13 (Justificació i pagament).

5.- DOTACIÓ PRESSUPOSTARIA

5.1. En aquesta convocatòria, l'import màxim que es destina és de DEU MIL EUROS (10.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària 924.48917 del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2017. En el cas que la quantia sigui insuficient, a causa de l'elevat nombre de peticions, es disminuirà entre les sol·licituds presentades la quantia individualitzada de manera proporcional.

5.2. Les subvencions que atorgui l’Ajuntament d'Inca en règim de concurrència competitiva no podran superar el 100% del cost de l’actuació subvencionada, entenent per cost el dèficit resultat de l'activitat subvencionada.

5.3. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

6.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les entitats o associacions interessades que compleixin els requisits que determinin aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació:

a. Sol·licitud de la subvenció (Annex I), signada pel representant legal de l'entitat, adjuntant fotocòpia compulsada del DNI i documentació que acrediti la seva representació.

b. Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.

c. Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat i documentació que acrediti que està legalment constituïda i registrada.

d. Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d'estalvi.

e. Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

f. Projecte de les activitats realitzades o a realitzar dins el termini establert a la convocatòria, detallant els aspectes relacionats en l'annex 5 de les presents bases.

g. Pressupost d'ingressos i despeses de les activitats.

h. Declaració responsable del responsable de l'entitat en la qual es manifesten els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades.

i.  Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

j. Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (cal presentar-la només en cas de no comptar amb personal).

k. Certificat expedit pel Secretari de l'entitat o Associació indicant el número d'associats, i quotes que s'abonen.

7.- DESPESES SUBVENCIONABLES

D'acord amb l'establert a l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, són despeses subvencionables aquelles:

- Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte d'activitats que s'hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base segona, i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense necessitat que s'hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acreditin.

- Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.

- Que no superin el valor del mercat.

No formen part del pressupost subvencionable, ni del pressupost del projecte:

- Les despeses de l'import de les quals s'hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.

- Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d'administració específica si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-ho ni per dur-lo a terme. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imports personals sobre la renda.

8.- CRITERIS OBJECTIUS D'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ I QUANTIA

8.1. La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

8.2. La valoració tendrà un màxim de 100 punts. Les activitats subvencionades caldrà que obtenguin un mínim de 25 punts en aquesta valoració per ser estimats.

Aquesta puntuació és distribuirà segons els següents criteris:

a. Per la diversificació de les activitats de la programació presentada,  fins a un màxim de 30 punts.

b. Caràcter obert. Que les activitats o actuacions dels projectes no es dirigeixin exclusivament als seus associats, sinó que estan oberts a la comunitat, assenyalant-lo a la sol·licitud, fins a un màxim de 30 punts.

c. Per la participació i col·laboració en activitats de caràcter general organitzades des de l'Ajuntament, fins a un màxim de 30 punts.

d. Per altres aspectes formatius, culturals o de caire similar que puguin ser considerades motivadament per la comissió avaluadora, fins a un màxim de 10 punts.

8.3. Per determinar l'import de la subvenció concedida s'ha d'aplicar el següent sistema:

·  Es suma el nombre de punts obtinguts per totes les entitats que compleixin els requisits.

·  Es divideix l'import total del crèdit assignat a aquesta convocatòria entre el nombre total de punts, i així s'obtindrà el valor de cada punt en euros.

·  La quantia que correspon a cada subvenció és el resultat de multiplicar el nombre de punts obtinguts per cada sol·licitant per valor en euros de cada punt.

8.4. En cap cas la suma total podrà excedir els 2.500.-€ per associació.

8.5. Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l'Ajuntament d'Inca (o dels seus Organismes Autònoms), com a conseqüència d'un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acorda la compensació.

9.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

9.1. Les sol·licituds, dirigides al Sr. Batle de l’Ajuntament d'Inca, es presentaran en el Registre d’entrades General Municipal, en el Casal de Joves «Sa Fàbrica» o a qualsevol dels llocs prevists a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en aquest cas s'ha de notificar per correu electrònic la seva presentació, al e-mail: infojove@incaciutat.com).

9.2. El termini de presentació de les sol·licituds és del dia 1 al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos. Les sol·licituds presentades posteriorment a aquestes dates no seran preses en consideració.

9.3. Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Inca, així com a la seva pàgina web www.incaciutat.com.

10.- PROCEDIMENT. ÒRGANS COMPETENTS PER INICIAR, INSTRUIR I RESOLDRE EL PROCEDIMENT.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

10.1. Iniciació.

El procediment de concessió de subvencions s'iniciarà d'ofici, mitjançant l'aprovació simultània per Ple de les Bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i del Casal de Joves «Sa Fàbrica» i a la pàgina web incaciutat.com.

La convocatòria d'aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), d'acord amb l'article 20.8 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 18 a 22 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

Si les sol·licituds presentades dins el termini establert a l'apartat 9.2 d'aquestes bases no reuneixen els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, esmeni les deficiències o acompanyi els documents preceptius, advertint-lo de que si no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes prevists a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'acord amb l'article 68 de la mateixa Llei.

10.2. Instrucció.

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà al Regidor delegat de Participació Ciutadana.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió Avaluadora, que la integren les persones relacionades tot seguit:

President:

El regidor delegat de Participació Ciutadana i Festes Patronals, el Sr. Toni Penya Mir o persona en qui delegui.

Vocals:

L'interventor municipal, el Sr. Antoni Cànaves Reynés o persona en qui delegui.

La Tècnica d'Administració General, la Sra. Catalina Pons Bestard o persona en qui delegui.

Secretària:

La Tècnica d'Administració General interina, la Sra. Margarida Mercè Bauzà Gual o persona en qui delegui (amb veu però sense vot)

A la Comissió avaluadora li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part del Regidor de l'àrea de Participació Ciutadana, d'acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.

En qualsevol cas, la Comissió avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, atorgant un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions.

Examinades, si escau, les al·legacions presentades pels interessats, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert a les Bases Específiques i a la convocatòria de cada tipus de subvenció, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de 10 dies comuniquin la seva acceptació.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor el beneficiari proposat front l'Administració.

10.3. Resolució.

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, indicant el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es desestima la subvenció.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució el procediment no podrà excedir de sis mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior. El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada  en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós  Administratiu de Palma en el termini de dos mesos des que s’ha notificat.

11.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIARIES

Són obligacions de les entitats beneficiàries, d'acord amb l'article 9 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca, les següents:

a.  Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.

b. Justificar davant l’òrgan concedent o entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c.  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, en el seu cas, així com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

d.  Comunicar a l’òrgan atorgant o entitat col·laboradora l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.

e. Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió,que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

f. Disposar dels llibres contables, registres diligenciats i demés documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari.

g. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en que puguin ser objecte de comprovació i control.

h. Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

i.  Reintegrar els fons rebuts en els casos en que procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

12.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE

L'entitat beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació del projecte o de l'activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i s'han de formular immediatament després de l'aparició de les circumstàncies que les justifiquin, i s'han d'especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

13.- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

13.1. El termini de justificació de la subvenció concedida compren del dia 17 d’octubre al dia 3 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

13.2. Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca.

13.3 Les entitats beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:

a. Memòria de l'actuació realitzada justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb els objectius i les activitats realitzades, la temporalització, els mitjans de difusió utilitzats, l'avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient. La memòria ha d'anar signada a totes les pàgines.

b.  Memòria econòmica justificativa del cost del projecte de les activitats realitzades, que contendrà:

-  El certificat d'exactitud de les factures i justificants de despesa (Annex 9).

· El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (Annex 10).

·  La declaració jurada del president/a o responsable de l'entitat, només en el cas de comptar amb personal assalariat al seu càrrec (Annex 11).

·   Declaració jurada de no comptar amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu (Annex 12).

· Llistat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una, la data d'emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon, el seu valor i la data de pagament (Annex 13).

·  Relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes (Annex 14).

·  Originals o còpies compulsades de les factures i justificants de despeses.

·  Llistat de participants (en el cas de participació amb inscripció)

13.4. Les despeses s'han d'haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

13.5. Les despeses s'han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar.

Les factures originals acreditatives de les despeses subvencionables expedides a nom de les entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d'expressar clarament:

· Data d'emissió, que haurà de correspondre al període d'activitats subvencionable.

·  Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l'entitat emissora i de l'entitat pagadora.

· Número de la factura.

· Concepte detallat pel qual s'expedeix.

·  Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l'operació està exempta d'IVA, s'ha d'esmentar a la factura.

13.6. Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s'indiquen, es requerirà a l'entitat, perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb l'advertiment que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

13.7. El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona beneficiària, de la realització de l'activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

13.8. El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s'extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

14.- REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

14.1. Invalidesa de la resolució de concessió.

Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:

a. Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

b. La inexistència o insuficiència de crèdit.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb el que disposa l’article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats anteriorment, l’òrgan competent ha de procedir a la revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els articles  106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l’obligació de tornar les quantitats percebudes.

No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada  es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar íntegrament la subvenció.

14.2. Causes de reintegrament.

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també és procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos següents:

a.  Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho hagin impedit.

b. Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciona, per l’Ordenança i per les bases reguladores de la subvenció.

d.Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió exigides a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en les bases reguladores de la subvenció.

e. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer , així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això derivi la impossibilitat de verificar-ne l’ús que se n’ha fet dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin, o es refereixin a la manera com s’han d’aconseguir els objectius, exercir l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha fet dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h. L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.

i.  En els altres casos previstos en les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l'activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l'excés, incrementat amb l'interès de demora.

14.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar.

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d'ingressos de dret públic, resultarà d'aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei General Pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25%, excepte que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat n'estableixi un altre.

14.4. Procediment de reintegrament.

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En tot cas, en el procediment de reintegrament s'observaran les següents fases:

a.  Acord d'inici del procediment. És podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l'òrgan de control financer de la Intervenció. L'òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b. Tràmit d'al·legacions, tot garantint el dret d'audiència de la persona interessada.

c. Informe de valoració de les al·legacions, en el seu cas.

d. Informe-proposta emès per l'òrgan de control financer.

e. Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l'acord d'inici.

L'obligació de reintegrament que, en el seu cas s'aprovi, serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

15.- MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament d'Inca en l'execució del projecte d'activitats, a tota documentació i publicitat generada per l'esmentat projecte, en particular en el cartell, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l'Ajuntament d'Inca (la imatge corporativa està disponible a la web municipal: www.incaciutat.com).

16.- RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de julio, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; les Bases d’execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2017 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17.- RECURSOS

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució.

No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que l’interessat estimi pertinent. Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de  juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

18.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa a les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia de Participació Ciutadana i Festes, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l'Ajuntament d'Inca.

 

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

__________________________________________ (nom i llinatges/raó social), amb CIF ____________________, representat per __________________________________, amb domicili a _______________________, número ___, pis ___, de/d’ _____________________ (població), telèfon _______________ i amb DNI _____________________,

EXPÒS:

Que publicades les Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament en règim de concurrència competitiva de subvencions a projectes d’entitats veïnals de la ciutat d’Inca per a l’any 2017.

Que adjunt la documentació següent:

·  Fotocòpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

·   Fotocòpia compulsada del document que acrediti la representativitat amb què actua.

·    Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat sol·licitant.

·  Fotocòpia compulsada dels Estatuts de l’entitat o documentació que acrediti que està legalment constituïda i registrada.

·   Fotocòpia compulsada del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

·   Annex 2 – Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant.

·   Annex 3 – Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.

·   Annex 4 – Projecte de l’acció a subvencionar.

·  Annex 5 – Pressupost de l’acció.

·   Annex 6 – Declaració jurada del responsable de l’entitat en la qual es manifesten els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades.

·  Annex 7 – Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

·  Annex 8 – Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (cal presentar-la només en cas de no comptar amb personal).

Per això,

SOL·LICIT:

·             L’atorgament de la subvenció per import de .................................... € per al desenvolupament del projecte d’activitats denominat........................................................................................................................................................................................., que es descriu a l’Annex 4, amb un cost total de ....................................... €, per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a la Base 6 de la convocatòria de subvencions per a projectes d’entitats veïnals de la ciutat d’Inca per a l’any 2017.

Inca,      de          de 2017

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

 

 

ANNEX 2

DADES DE L’ENTITAT, BANCÀRIES I DE LA PERSONA REPRESENTANT

DADES DE L’ENTITAT:

Nom de l’entitat:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

Núm. d’inscripció en el Registre d'associació de les Illes Balears :

Adreça electrònica:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària:           

Núm. de compte (20 dígits):

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’ENTITAT:

Nom i llinatges:

DNI:          

Domicili: 

Codi postal:

Localitat:

Telèfons:

Adreça electrònica:

Inca,             de            de 2017

(Signatura)

 

ANNEX 3

DECLARACIÓ JURADA D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS

Sr./Sra.                      ................................................................

Amb DNI        ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat            ................................................................

Domiciliada a               ................................................................

Amb CIF                     ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

c.Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que vénguin imposades per la normativa vigent i de no trobar-se sotmès/essa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador. 

d.  AUTORITZ l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls a la productivitat, pugui demanar el certificat telemàtic justificatiu que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que vénguin imposades per la normativa vigent.

e. NO AUTORITZ a l’òrgan instructor  perquè, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls a la productivitat, pugui demanar el certificat telemàtic justificatiu que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que vénguin imposades per la normativa vigent, i em compromet a presentar-lo amb la sol·licitud.

Inca,             de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

 

ANNEX 4

PROJECTE DE L’ACCIÓ

El projecte de l’acció presentada per la persona sol·licitant haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

· Dades de l’entitat sol·licitant.

·  Títol del projecte d’activitats.

·  Breu descripció del projecte d’activitats.

· Objectius generals i descripció de l’acció proposada.

·  Interès de l’acció des del punt de vista de l’objecte de la subvenció.

·  Població destinatària.

·   Calendari d’execució, expressat a ser possible mitjançant un cronograma.

· Recursos materials i humans adscrits al projecte.

·  Qualsevol altra documentació que la persona sol·licitant consideri pertinent.

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

 

 

ANNEX 5

PRESSUPOST DE L’ACCIÓ

NOM DE L’ACCIÓ A SUBVENCIONAR:

ENTITAT SOL·LICITANT:

CIF DE L'ENTITAT:

PRESSUPOST DE DESPESES

RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES PREVISTES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES PREVISTES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS

INGRESSOS PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Ajudes obtingudes i la seva quantia: en cas de desconèixer-se si la subvenció sol·licitada està concedida i la seva quantia, s’indicarà la quantitat sol·licitada i s'afegirà la següent nota: "en tramitació".

Inca,         de                de 2017

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

   

ANNEX 6

DECLARACIÓ JURADA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L’ENTITAT EN LA QUAL ES MANIFESTEN ELS IMPORTS DE LES AJUDES SOL·LICITADES PER A LA MATEIXA ACCIÓ/FINALITAT TANT A INSTITUCIONS PÚBLIQUES COM PRIVADES

Sr./Sra.                                   ................................................................

Amb DNI                                ................................................................

En qualitat de representant      

legal de l’entitat/assoc.             ................................................................

Domiciliada a                           ................................................................

Amb CIF                                ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

- Pel que fa a la present sol·licitud:

·   Que l’entitat NO ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a la realització de les mateixes activitats i per les mateixes persones, per a les quals formulo petició d’ajuda.

·    Que l’entitat ha demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora:___________________________________________

Quantia de l’ajut:_________________________

Concepte:______________________________

Es compromet a comunicar a la Batlia de l’Ajuntament d’Inca, immediatament després d’haver-se-li atorgat, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció.

Inca,       de              de 2017

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

        

ANNEX 7

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN LES PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI ASSENYALADES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

Sr./Sra.                                   ................................................................

Amb DNI                                ................................................................

Amb domicili a             ................................................................

Núm. de telefon                       ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat/assoc.             ................................................................

Domiciliada a                           ................................................................

Amb CIF                                ................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Davant l’òrgan instructor de la subvenció en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció, que l’entitat que representa no es troba incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca, dia    de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

  

ANNEX 8

DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB PERSONAL ASSALARIAT

(a presentar només en cas de no comptar amb personal)

Sr./Sra.                                               ................................................................

Amb DNI                                           ................................................................

Amb domicili en el carrer                     ................................................................

Núm. de telèfon                                   ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat/assoc.                         ................................................................

Domiciliada a                                       ................................................................

Amb CIF                                            ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Per a la subvenció en règim de concurrència competitiva objecte d’aquesta sol·licitud i per a l’acció DENOMINADA ……………….........................................................................................

que l’entitat/associació/societat a la qual representa no compta amb personal assalariat al seu càrrec.

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

  

ANNEX 9

CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.                                   ...............................................................

Amb DNI                    ................................................................

Amb domicili a             ................................................................

Núm. de telèfon           ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat            ................................................................

Domiciliada a               ................................................................

Amb CIF                     ................................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció subvencionada denominada........................................................... Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

        

ANNEX 10

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

NOM DE L’ACCIÓ A SUBVENCIONAR:

ENTITAT SOL·LICITANT:

CIF DE L'ENTITAT:

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

RELACIÓ DE DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES  EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

INGRESSOS PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca,       de              de 2017

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

  

 

ANNEX 11

DECLARACIÓ JURADA DEL PRESIDENT/A O RESPONSABLE DE L’ENTITAT

Només en el cas de comptar amb personal assalariat al seu càrrec

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.                                               ................................................................

Amb DNI                                ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat                        ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que la imputació de la despesa de personal contractat a l’acció subvencionada és: .......................

Temps estimat de treball dedicat: .................................. hores i una quantia econòmica de ............................................. €, i que es generaren com a conseqüència  de l’execució de l’acció subvencionada, denominada:.............................................................................................

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

(Cal aportar nòmina i TC1/TC2 de seguretat social a càrrec de l’entitat.)

Sr./Sra. .....................................…, segell de l’entitat

Signat:

 

ANNEX 12

DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB MÉS INGRESSOS QUE ELS COMPUTATS AL COMPTE JUSTIFICATIU

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.                                   ................................................................

Amb DNI                    ................................................................

Amb domicili a ................................................................

Núm. de telèfon           ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat                        ................................................................

Domiciliada a                           ................................................................

Amb CIF                                ................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que amb motiu de la subvenció per concurrència competitiva objecte d’aquesta justificació per a l’acció subvencionada,  denominada................................................................ l’entitat a la qual representa no compta amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu.

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

  

ANNEX 13

RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:.................................................................................................................................

Acció subvencionada: ........................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Núm. factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Import

Data de pagament

% imputació al projecte

Import justificat

Inca,     de         2017

Nom i cognoms

(signatura i segell)

  

ANNEX 14

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:.................................................................................................................................

Acció subvencionada: .......................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Data de pagament

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

                                                                      

Inca,       de               de 2017

Nom i llinatges

(signatura i segell)

  

ANNEX 15

MEMÒRIA DEL PROJECTE  DE L’ACCIÓ 

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

La memòria del projecte de l’acció realitzada haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

· Dades de l’entitat sol·licitant.

·  Títol del projecte d’activitats.

·  Breu descripció del projecte d’activitats.

·    Objectius generals i específics aconseguits i/o no aconseguits.

·   Interès de l’acció des del punt de vista de l’objecte de la subvenció.

·  Població destinatària.

·   Activitats realitzades amb el calendari d’execució real

·  Recursos materials utilitzats i recursos humans adscrits al projecte.

·  Qualsevol altra documentació que la persona sol·licitant consideri pertinent.

·  Avaluació del projecte amb els resultats obtinguts.

 

Inca, 18 de maig de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma