Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 6540
Bases de la convocatòria de subvencions per els alumnes de les Escoles d'Estiu en Inca 2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sessió ordinària de dia 25 de maig de 2017, l'Ajuntament en Ple ha aprovat les bases reguladores de subvencions per alumnes de les Escoles d’Estiu d'Inca.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions  per mitjà del següent edicte es publiquen les bases referides:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ALUMNES DE LES ESCOLES D’ESTIU A INCA 2017

1.- FINALITAT

L'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat de potenciar i promocionar el desenvolupament dels nins i nines i de la joventut, crea aquesta línia de subvencions.

2.- OBJECTE

Constitueix l'objecte d'aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions als nins i nines i joves residents al municipi d'Inca que assisteixin als Divers i a les activitats esportives que es realitzaran a la ciutat d'Inca en l'any 2017.  

3.- PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvenciones els nins i nines i dels joves residents en el municipi d'Inca que compleixin els següents requisits:

 • Estar inclòs en algun dels següents supòsits:
 1. Ser, almenys, dos germans inscrits a l'activitat d'estiu.
 2. Ser membre de família nombrosa.
 3. Tenir algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial.
 4. Família monoparental.
 • No haver sol·licitat i/o rebut ajudes o subvencions de l'Ajuntament d'Inca per el mateix concepte, això és, per assistir a les escoles d'estiu durant l'any 2017.
 • Haver realitzat l'abonament corresponent del cost total de l'activitat al compte que es va donar per a aquest objecte.
 • Haver realitzat les activitats a algun dels col·legis o centres relacionats a l'Annex de la present convocatòria.

4.- NATURALESA DE LA SUBVENCIÓ

4.1. Les subvencions d’aquesta convocatòria s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no  es poden al·legar com a precedent.

4.2. Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.

4.3.El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat d'haver duit a terme l'activitat subvencionada.

5.- DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

5.1. En aquesta convocatòria, l'import màxim que és destina és de SET MIL EUROS (7.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària 339-48913 del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2017.

En el cas de que la quantia sigui insuficient, a causa de l'elevat nombre de peticions, es disminuirà entre les sol·licituds presentades la quantia individualitzada de manera proporcional.

5.2.- Les subvencions que atorgui l’Ajuntament d'Inca en règim de concurrència competitiva no podran superar el 100% del cost de l’actuació subvencionada, entenent per cost el dèficit resultat de l'activitat subvencionada.

5.3.- En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

6.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les persones que compleixin els requisits que determinin aquestes bases o estiguin en condicions de complir-les en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació:

a. Sol·licitud de la subvenció degudament emplenada, signada pel pare, mare o tutor legal del nin/a o jove.

b. Certificat d'empadronament i convivència del nin/a o jove que assistirà a l'escola d'estiu.

c. Carnet de família nombrosa, llibre de família o certificat de minusvalidesa, segons el supòsit al·legat.

d. Fotocòpia del document on aparegui el número de compte corrent en el qual s'haurà d'efectuar l'ingrés en cas d'atorgament de la subvenció i que acrediti la titularitat de la persona beneficiària.

e. Fotocòpia del rebut de pagament al qual s'especifiqui el període d'assistència a l'activitat.

7.- CRITERIS OBJECTIUS D'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ I QUANTIA

7.1. La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d'acord amb l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

7.2. L'import de la subvenció és determinarà en funció de la quantia pagada pel nin/a o jove, per setmana (juliol i agost) i el període no lectiu de juny i el període no lectiu de setembre:

IMPORT

SUBVENCIÓ

De 22,00 € a 26,00 €

8,50 €

De 26,01 € a 31,00 €

9,00 €

De 31,00 € a 35,00 €

9,50 €

A partir de 35’01 €

10’00 €

7.3. La subvenció no serà acumulable, és a dir, en el cas que la persona beneficiària estigui inclòs en més d'un dels supòsit prevists en l'apartat 3 a, només tendrà dret a la concessió de la subvenció per un supòsit.

7.4. En cap cas la suma total de la quantia de la subvenció podrà excedir de 10 euros per setmana i per nin/a o jove.

7.5. Quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament d'Inca, com a conseqüència d'un deute vençut, liquidat i exigible, es pot acordar la compensació.

7.6. L'Ajuntament acreditarà que s'ha realitzat l'abonament pertinent, per part del beneficiari/ària, del cost total de l'activitat al compte que es va donar per a aquest objecte.

8.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

8.1. Les sol·licituds, dirigides al Sr. Batle de l’Ajuntament d'Inca, es presentaran en el Registre d’entrada General Municipal, en el Casal de Joves «Sa Fàbrica» o a qualsevol dels llocs prevists a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en aquest cas s'ha de notificar per correu electrònic la seva presentació, al e-mail: infojove@incaciutat.com).

8.2. El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 14 al dia 29 de setembre de 2017, ambdós inclosos. Les sol·licituds presentades posteriorment a aquestes dates no seran preses en consideració.

8.3. Les bases estaran publicades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Inca, així com a la seva pàgina web www.incaciutat.com.

9.- PROCEDIMENT. ÒRGANS COMPETENTS PER INICIAR, INSTRUIR I RESOLDRE EL PROCEDIMENT.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

9.1. Iniciació.

El procediment de concessió de subvencions s'iniciarà d'ofici, mitjançant l'aprovació simultània per Ple de les Bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i del Casal de Joves «Sa Fàbrica» i a la pàgina web incaciutat.com.

La convocatòria d'aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), d'acord amb l'article 20.8 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 18 a 22 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

Si les sol·licituds presentades dins el termini establert a l'apartat 9.2 d'aquestes bases no reuneixen els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, esmeni les deficiències o acompanyi els documents preceptius, advertint-lo de que si no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes prevists a l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'acord amb l'article 68 de la mateixa Llei.

9.2. Instrucció.

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà al Regidor delegat de Joventut.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió Avaluadora, que la integren les persones relacionades tot seguit:

President:

 • El regidor delegat de Joventut, el Sr. Sebastià Oriol Díaz o persona en qui delegui.

Vocals:

 • L'interventor municipal, el Sr. Antoni Cànaves Reynés o persona en qui delegui.
 • La Tècnica d'Administració General, la Sra. Catalina Pons Bestard o persona en qui delegui.

Secretària:

 • La Tècnica d'Administració General interina, la Sra. Margarida Mercè Bauzà Gual o persona en qui delegui (amb veu però sense vot).

A la Comissió avaluadora li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part del Regidor de l'àrea de Joventut, d'acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.

En qualsevol cas, la Comissió avaluadora pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, atorgant un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions.

Examinades, si escau, les al·legacions presentades pels interessats, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert a les Bases Específiques i a la convocatòria de cada tipus de subvenció, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de 10 dies comuniquin la seva acceptació.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor el beneficiari proposat front l'Administració.

9.3. Resolució.

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, indicant el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es desestima la subvenció.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució el procediment no podrà excedir de sis mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior. El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada  en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós  Administratiu de Palma en el termini de dos mesos des que s’ha notificat.

10. NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ I PAGAMENT

10.1. Les subvencions atorgades es publicaran al tauler d'anuncis del Casal de Joves «Sa Fàbrica» i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca, en l'apartat “Tràmits – Suvencions – Convocatòria de subvencions per a alumnes de les escoles d'estiu a Inca 2017”  (www.incaciutat.com).

10.2. El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al número de compte corrent acreditat per la persona beneficiària, una vegada fiscalitzades favorablement per la Intervenció.

11.- REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

11.1. Invalidesa de la resolució de concessió.

Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:

a. Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

b. La inexistència o insuficiència de crèdit.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb el que disposa l’article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats anteriorment, l’òrgan competent ha de procedir a la revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els articles  106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l’obligació de tornar les quantitats percebudes.

No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada  es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar íntegrament la subvenció.

11.2. Causes de reintegrament.

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també és procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos següents:

a. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o amagant les que ho hagin impedit.

b. Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciona, per l’Ordenança i per les bases reguladores de la subvenció.

 d. Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió exigides a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en les bases reguladores de la subvenció.

e. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer , així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això derivi la impossibilitat de verificar-ne l’ús que se n’ha fet dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a aquesta finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin, o es refereixin a la manera com s’han d’aconseguir els objectius, exercir l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha fet dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h. L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.

i. En els altres casos previstos en les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l'activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l'excés, incrementat amb l'interès de demora.

11.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar.

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d'ingressos de dret públic, resultarà d'aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei General Pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25%, excepte que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat n'estableixi un altre.

11.4. Procediment de reintegrament.

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En tot cas, en el procediment de reintegrament s'observaran les següents fases:

a. Acord d'inici del procediment. És podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l'òrgan de control financer de la Intervenció.

 L'òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b. Tràmit d'al·legacions, tot garantint el dret d'audiència de la persona interessada.

c. Informe de valoració de les al·legacions, en el seu cas.

d. Informe-proposta emès per l'òrgan de control financer.

e. Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l'acord d'inici.

L'obligació de reintegrament que, en el seu ca,s s'aprovi, serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

 

12.- RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; les Bases d’execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2017 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

13.- RECURSOS

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució.

No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que consideri pertinent. Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de  juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

14. - PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa a les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia de Participació Ciutadana i Festes, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l'Ajuntament d'Inca.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ALUMNES DE LES ESCOLES D'ESTIU A INCA 2017

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE VERANO EN INCA 2017

DADES DEL NIN/A

Nom i llinatges del NIN/A. Nombre y apellidos del NIÑO/A                                            

                                                                                                     

Domicili. Domicili_____________________

Població. Población___________________

CP________________________________

D.de naixement. F. de nacimiento______________

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL

Nom i llinatges del PARE, MARE O TUTOR LEGAL.

Nombre y apellidos del PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL                                                                                                                                                       

DNI_________________     

Tel. particular_________________

Tel. mòbil. Tel. Móvil_______________                 

E-mail____________________

DADES DE LA SUBVENCIÓ. Datos de la subvención

Marca amb una X el que calgui. Marca con una X lo que corresponda

                        Família nombrosa. Familia numerosa.

                        Dos germans inscrits. Dos hermanos incritos.

                        Discapacitat/ada. Discapacitado/a.

                        Família monoparental. Familia monoparental.

Compte bancari a on efectuar l'ingrés. Cuenta bancaria donde efectuar el ingreso

(S’ha de presentar el document que acrediti la titularitat del núm. de compte)

IBAN  Entitat. Entidad            Oficina    DC         Compte. Cuenta  

____     _____________          ______     ___        _____________

DADES DE L'ESCOLA D'ESTIU. Datos de la escuela de verano

Marca amb una X el que calgui. Marca con una X lo que corresponda

 Col·legi o lloc al qual assistirà aquest estiu. Colegio o lugar al que asistirá este verano

□ CEIP PONENT                                         □ IES BERENGUER D’ANOIA

□ CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA      □ IMAF ESPORTIUEIG

Setmanes en què assistirà a l'escola d'estiu. Semana en las que asistirá a la escuela de verano

□ Període de juny. Periodo de junio

□1a setmana de juliol. 1.ª semana de julio     □ 2a setmana de juliol. 2.ª semana de julio

□3a setmana de juliol. 3.ª semana de julio     □ 4a setmana de juliol. 4.ª semana de julio

□ 1a setmana d'agost. 1.ª semana de agosto  □ 2a setmana d'agost. 2.ª semana de agosto

□ 3a setmana d'agost. 3.ª semana de agosto  □ 4a setmana d'agost. 4.ª semana de agosto

□ 5a setmana d'agost. 5.ª semana de agosto

□ Període de setembre. Periodo de septiembre

Inca,    de                                de 2017

Signatura del pare, mare o tutor/ora legal. Firma del padre, madre o tutor/a legal

DECLARACIÓ JURADA. DECLARACIÓN JURADA

Nom i llinatges del/la sol·licitant. Nombre y apellidos del / de la solicitante

                                                                                                                                 ____

Domicili. Domicilio___________________________________________________

Població. Población___________________________________________________

CP_________________________________________________________________

D. de naixement. F. de nacimiento________________________________________

DNI________________________________________________________________

Tel. fix. Tel. fijo______________________________________________________                  

Tel. mòbil. Tel. móvil__________________________________________________

DECLARA:

 • No haver desfigurat la veritat ni ocultat informació pel que fa a les dades que consten a la present sol·licitud.
 • Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Que no ha sol·licitat cap altra subvenció o ajut a cap altre organisme o entitat, per finançar les activitats per a les quals sol·licita la subvenció.
 • Que les despeses que es presenten per justificar la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Inca no han estat emprades per justificar cap altra subvenció.

Inca,          de                           de 2017

Signatura del pare, mare o tutor/ora legal. Firma del padre, madre o tutor/a legal

Inca, 18 de maig de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma