Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 5972
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari núm. 6/2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d’exposició pública de la modificació pressupostària 6/2017, per crèdit extraordinari finançat amb baixa, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 27 d'abril de 2017, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària.

Crèdit Extraordinari.

Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

2311.13000

Assistència social primària. Retribucions bàsiques laborals

191.585,44

20.000,00

171.585,44

170.13100

Medi ambient. Retribucions bàsiques personal laboral temporal

27.012,52

5.000,00

22.012,52

TOTAL

218.597,96

25.000,00

193.597,96

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

2311.14300

Assistència social primària. Altre Personal

-

20.000,00

20.000,00

170.14300

Medi ambient. Altre personal

-

5.000,00

5.000,00

TOTAL

25.000,00

25.000,00

    

Inca a 1 de juny de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma