Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017-2018

    Número de registre 5743 - Pàgines 16858-16872


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2017-2018 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual

    Número de registre 5881 - Pàgines 16873-16889


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018

    Número de registre 5773 - Pàgines 16890-16918


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de maig de 2017 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 106/2017, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma

    Número de registre 5776 - Pàgina 16919


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2017 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

    Número de registre 5880 - Pàgines 16920-16942


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 25 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

    Número de registre 5748 - Pàgines 16943-16952


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 26 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a la integració laboral de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació mitjançant projectes que generin ocupació estable

    Número de registre 5913 - Pàgines 16953-16969


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de convocatòria pública per presentar candidatures als premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible del Govern de les Illes Balears per a l’any 2017

    Número de registre 5859 - Pàgines 16970-16972


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per la que es formula l’informe d’impacte ambiental del projecte de reforma i ampliació d’un habitatge i edifici aïllat i construcció d’una piscina a la finca Santa Victòria, TM d’Alaior, promogut per Kuwayu Holdings SL (Exp. 181a/2016)

    Número de registre 5857 - Pàgines 16973-16976


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta de pagament de subvencions esportives

    Número de registre 5781 - Pàgines 16977-16978


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució de la consellera executiva de Territori i Infraestructures d’aprovació de la llista definitiva d’aptes, no aptes i no presentats, com a resultat de la prova del 19 de maig de 2017, en el marc de la Convocatòria de 2017 per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern

    Número de registre 5865 - Pàgines 16979-16982


  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, informa de la Convocatòria Pública de selecció d'empreses per al desenvolupament de Diagnòstics a pimes turístiques en el marc del Programa de Competitivitat Turística, finançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i l'altre 50% per la Cambra de Mallorca

    Número de registre 5804 - Pàgina 16983


  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de participació en la Fase d’Assessorament i/o en la Fase d’Ajudes del Programa Xpande Digital, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea

    Número de registre 5818 - Pàgina 16984


  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Decret d'avocació d'atribucions del batle

    Número de registre 5751 - Pàgines 16985-16986


  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Decret de delegacions d'atribucions del primer tinent de batle

    Número de registre 5752 - Pàgines 16987-16988


  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Composició de la Junta de Govern Local

    Número de registre 5750 - Pàgines 16989-16990


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 000050, de 25 de maig de 2017, de modificar la composició de les diferents comissions informatives del Grup Municipal Socialista Obrer Espanyol (PSOE)(exp. 2015/005921)

    Número de registre 5856 - Pàgines 16991-16992


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 000049, de 23 de maig de 2017, de modificar l'actual composició de la Junta de Govern (exp. 2015/005923)

    Número de registre 5858 - Pàgina 16993


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 000051, de 26 de maig de 2017, de modificar la composició de les diferents comissions informatives del Grup Municipal Popular (PP) (exp. 2015/005921)

    Número de registre 5852 - Pàgina 16994


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 000048, de 23 de maig de 2017, de modificar l'assignació de les dedicacions i retribucions (exp. 2015/006119)

    Número de registre 5860 - Pàgines 16995-16996


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució d'Alcaldia número 000047, de 22 de maig de 2017, de modificar el règim de delegacions de competències; i de refondre les resolucions d'Alcaldia relatives a les delegacions de competències (exp. 2015/006005)

    Número de registre 5861 - Pàgines 16997-17000


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la documentació relativa a la modificació puntual del Pla Parcial del Polígon 16 del PGOU 1987

    Número de registre 5802 - Pàgina 17001


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Decret de la instal·lació càmeres videovigilància al carrer Pedro María Cardona n. 1 de Maó

    Número de registre 5709 - Pàgines 17002-17003


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Bases de la convocatòria de d’una beca de formació per a persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació, integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a la inserció laboral de persones amb alguna discapacitat a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 5788 - Pàgines 17004-17007


  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Avocació competència de la Junta de Govern Local mitjançant decret relatiu al contracte menor de subministrament d'aigua embotellada

    Número de registre 5799 - Pàgines 17008-17009Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma