Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 5798
Aprovació inicial de la proposta de Modificació Puntual núm. 7 de PGOU d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de dia 25 de maig de 2017 es va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

"1.- APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 7 de PGOU d’Inca, consistent en la introducció de la ordenació de l’edificació per configuració flexible a la qualificació d’eixample (Ei), així com el canvi de l’ordenació actual, per alineació a vial, a configuració flexible de la parcel•la urbana núm. 5 de la UA-15, delimitada per l’avinguda Jaume II, carrer Eivissa, carrer Menorca i l’espai lliure públic ELP6-ZV, que ha estat redactada per l’arquitecte, Sr. Francisco Javier Muñoz Bustillo.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació Puntual; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i al•legacions que es considerin oportunes.

3.- SUSPRENDRE l’atorgament de llicències de parcel•lació, edificació i demolició en els casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual.

4.- ACORDAR que la present proposta de Modificació puntual queda no subjecte al procediment d'avaluació ambiental estratègica, atès que es troba dins els supòsits que preveu l'article 9.4 a) apartat I de la Llei 12/2016, de 9 d'agost d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

5.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es puguin veure afectades per la present Modificació puntual de planejament i, en particular, l'informe previ del Consell de Mallorca, d'acord amb el previst a l'article 54.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús de sòl, al Consell Insular de Mallorca i article 156 del Reglament.    

6.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats com a conseqüència de les modificacions introduïdes."

La qual cosa es comunica, perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes oportuns.

   

Inca, 29 de maig de 2017

El Batle-President
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma