Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 5490
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 4/2017, per crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d’exposició pública de la modificació pressupostària 4/2017, per crèdit extraordinari finançat amb baixa, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 30 de març de 2017, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària.

Crèdit Extraordinari.

Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

241.14333

Foment de l’Ocupació. Projecte ADL

66.872,96

8.206,00

58.666,96

TOTAL

66.872,96

8.206,00

58.666,96

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

241.15000

Foment de l'Ocupació. Productivitat

-

6.000,00

6.000,00

241.15100

Foment de l'Ocupació. Gratificacions

-

2.206,00

2.206,00

TOTAL

8.206,00

8.206,00

                    

Inca a 18 de maig de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma