Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

Núm. 5071
Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 1. L’article 10.1 j de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, estableix que correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les seves competències, fomentar l’esport d’alt nivell.

2. L’article 2.1 a de l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports (BOIB núm. 2, de 3 de gener), estableix que és susceptible d’ajuts el suport als esportistes. D’altra banda, l’article 5.1 de la mateixa Ordre disposa que les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquestes bases s’han d’aprovar per resolució del conseller competent en esports i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General d’Esports i Joventut, exerceix les competències en matèria d’esport i lleure, atorgades per l’article 30.12 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i d’acord amb el que disposa el Decret 24/2015, de 8 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Esports i Joventut; de conformitat amb el que disposen l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 5.1 de l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports; atesos els informes favorables del Servei Jurídic de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, de la direcció general competent en matèria pressupostària i de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d’ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions l’any 2017, que figura a l’annex 1 d’aquesta Resolució, per un import màxim de 550.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 26501.461A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

2. Les subvencions atorgades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, estan regulades fonamentalment segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE Núm. 131 de 2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d’expedients de subvencions.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Cultura, Participació i Esports en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 11 de maig de 2017

La consellera de Cultura, Participació i Esports

Francesca Tur Riera

ANNEX 1

Convocatòria

1. Objecte

1.1 L’objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions durant l’any 2017.

1.2 La concessió d’aquests ajuts econòmics no implica cap relació laboral, vinculació administrativa, ni prestació de serveis de cap tipus entre la persona beneficiària i el Govern de les Illes Balears, ni dóna lloc a incloure-la en un règim general de la seguretat social.

2. Beneficiaris i requisits per a l’obtenció d’ajuts

2.1 Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els esportistes que compleixin els requisits següents:

a) Tots els esportistes que obtenguin una puntuació igual o superior a deu punts, com a resultat d’aplicar els criteris i barems de l’apartat 9. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant l’any 2016 o en alguns casos en els quals els títols aconseguits durant els anys 2014 i 2015 continuïn vigents.

b) Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, des d’abans de l’1 de gener de 2014 fins a l’actualitat.

c) Tenir el domicili fiscal a Espanya.

d) Els esportistes que havent competit l’any 2016 representant una comunitat autònoma, sigui aquesta la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Els esportistes que havent competit l’any 2016 amb llicència federativa autonòmica, sigui aquesta de la federació autonòmica de les Illes Balears. No és necessari complir aquest requisit en el cas que no hagi federació autonòmica balear de la modalitat esportiva practicada per l’esportista o en cas que l’esportista tengui llicència nacional.

f) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. En el cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l’esportista pot presentar la sol·licitud d’ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

2.2 Queden exclosos d’aquesta convocatòria els esportistes que es trobin en algun dels casos següents durant les competicions disputades l’any 2016:

Competidors de lligues professionals de futbol.

Competidors de lligues professionals de bàsquet.

Ciclistes professionals que tenguin contracte amb un equip de la World Tour.

Tennistes professionals ATP que hagin disputat una fase final d’un màster 250 o una competició de nivell superior.

Tennistes professionals WTA que hagin disputat una fase final d’un torneig premium o una competició de nivell superior.

Jugadors de golf professionals del PGA Tour i de l’European Tour.

Competidors de moto GP.

Competidors de fórmula 1.

Competidors del World Rally Championship.

3. Import màxim i crèdit pressupostari

3.1 La Conselleria de Cultura, Participació i Esports destina a aquesta convocatòria un màxim de 550.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 26501.461A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

3.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la partida pressupostària o modificar la partida a la qual s’imputa aquesta convocatòria, s’ha de fer mitjançant una resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports.

4. Sol·licitud i documentació

4.1 El beneficiari de l’ajut és l’encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert. En cas que aquest no pugui fer la tramitació per qualsevol motiu, pot delegar aquesta funció en una altra persona amb una autorització signada. En cas de menors d’edat o persones dependents pot presentar la sol·licitud el representant legal de l’esportista.

4.2 Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d’anar adreçades a la Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

4.3 L’imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents models necessaris per sol·licitar l’ajut es poden aconseguir per Internet en la pàgina web de la Direcció General d’Esports i Joventut (http://esports.caib.es).

4.4 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que fixa l’apartat cinquè de l’annex 1 d’aquesta Resolució al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

4.5 Documentació que s’ha d’aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari. Podrà signar el document l’esportista, la persona autoritzada per aquest o el representant legal de l’esportista.

b) En cas de delegar la tramitació de la sol·licitud a una altra persona, document per autoritzar aquesta per fer la sol·licitud en el seu lloc, o llibre de família si l’esportista és menor d’edat.

c) Fotocòpia del document oficial d’identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau.

d) Declaració responsable de la persona sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d’incompatibilitat per ser beneficiària de l’ajut, de conformitat amb la normativa aplicable.

e) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

f) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no haver competit representant a altres comunitats autònomes durant l’any 2016.

g) Declaració responsable de la persona sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

h) En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L’imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d’Esports i Joventut.

i) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’òrgan instructor ha d’adjuntar d’ofici aquest certificat.

j) Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l’Estat i amb la Seguretat Social (per autoritzar la consulta veure punt 4.6).

k) Relació dels millors resultats obtinguts entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016 (ambdós inclosos) o dels resultats encara vigents dels anys 2014 i 2015 de campionats que no s’hagin realitzat durant el 2016 de cada àmbit de competició, d’acord amb el model de certificat de resultats normalitzat, que ha d’estar validat amb el segell de l’entitat esportiva corresponent i signat pel seu president o representant legal.

l) Classificació final de cada un dels resultats presentats on aparegui el nom de la competició i l’any, els noms dels competidors i la posició obtinguda. A més, en els resultats d’àmbit mundial, europeu i internacional ha d’aparèixer el país al qual pertanyen cada un dels esportistes o equips participants.

m) Si un resultat és d’equip i no apareix en la classificació el nom dels seus components, s’ha de presentar un certificat de la federació corresponent que indiqui que l’esportista pertanyia a la plantilla de l’equip durant la competició corresponent al resultat.

n) Certificat federatiu de llicència esportiva balear o nacional del 2017 o còpia compulsada de les llicències originals. En cas d’esportistes que pertanyen a associacions esportives no federatives amb representació internacional, certificat o còpia de la llicència corresponent.

o) Certificat d’empadronament que demostri que es compleix el requisit b de l’apartat 2.1, en cas de no haver nascut a una localitat de les Illes Balears.

p) Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l’Agencia Tributaria d’aquesta circumstancia.

q) En el cas d’haver estat en concentració permanent (com a intern o extern) durant un mínim de tres mesos de l’any 2016 en un CAR o CEAR reconegut pel CSE, s’ha de presentar un certificat que acrediti aquesta situació emès pel director o representant legal d’aquesta organització. Als esportistes del CTEIB, l’òrgan instructor ha d’adjuntar d’ofici aquest certificat, encara que l’esportista ho haurà d’indicar a la seva sol·licitud.

r) En cas de presentar el certificat del punt esmentat al punt anterior s’ha de presentar un certificat d’haver representat la selecció nacional absoluta en una competició internacional oficial entre els anys 2014 i 2016 emès per la federació nacional corresponent.

s) En cas que l’esportista hagi estat lesionat durant les competicions més importants de 2016, s’ha de presentar un certificat de la lesió esportiva que acrediti el temps de baixa i relació de les competicions que no s’han pogut fer com a conseqüència de la lesió.

4.6 En relació amb la documentació requerida a  l’apartat j) i, d’acord amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, el sol·licitant pot autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports perquè efectuï les consultes telemàtiques per a la verificació de les dades.

En el model normalitzat de sol·licitud de l’ajut que es posa a disposició dels interessats es preveu l’autorització a l’òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social.

Si la persona sol·licitant denega de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d’Esports i Joventut, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, haurà de requerir a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

4.7 Si la sol·licitud de subvenció inclou el número de fax o l’adreça de correu electrònic de la persona física interessada, s’entén que aquest s’aporta a l’efecte de notificacions dels actes de tràmit i, en especial, de la proposta de resolució, i les de comunicacions que les persones beneficiàries mantenguin amb l’òrgan competent en la instrucció dels procediments de concessió de subvencions.

4.8 La Direcció General d’Esports i Joventut, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l’expedient.

4.9 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s’haurà de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l’advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes prevists en l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

4.10 L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d’admetre la sol·licitud.

5. Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Competència i resolució

6.1 La Direcció General d’Esports i Joventut és l’òrgan competent per instruir el procediment, és l’òrgan competent per tramitar els expedients i ha de fer d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la Comissió Avaluadora. Aquesta ha d’emetre un informe que serveixi de base per elaborar la proposta de resolució. En aquest informe, la Comissió Avaluadora ha d’establir la llista ordenada per puntuació dels possibles esportistes beneficiaris.

6.2 El director general d’Esports i Joventut ha d’emetre les propostes de resolució de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la relació dels beneficiaris proposats per la Comissió Avaluadora per atorgar l’ajut, així com les sol·licituds excloses amb el motiu de l’exclusió.

6.3 D’acord amb l’article 46.1.b de la Llei 39/2015, els actes a què es refereix el punt 2 anterior s’han de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, a la pàgina web de la Direcció General d’Esports i Joventut i la difusió en el tauler d’anuncis de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, perquè, en el termini de deu dies hàbils, hi puguin al·legar allò que considerin oportú. Si transcorregut aquest termini la persona o entitat interessada no ha presentat al·legacions, s’ha de considerar que hi està conforme i s’ha de continuar amb el procediment.

6.4 Una vegada publicades les propostes de resolució, els esportistes beneficiaris han de comunicar a l’òrgan instructor l’acceptació o renuncia de la proposta en el termini de cinc dies naturals. En tot cas, es considera que l’esportista beneficiari accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en un termini de cinc dies naturals comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat.

6.5 La resolució expressa de la consellera de Cultura, Participació i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos comptadors des de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds.

6.6 Les resolucions de concessió o denegació de l’ajut sol·licitat exhaureixen la via administrativa i, en contra, s’hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes. També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos comptadors des de l’endemà d’haver estat publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Comissió Avaluadora

7.1 De conformitat amb l’article 10 de l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012, es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

President: el director general d’Esports i Joventut

Secretària: la cap de la Secció VI de la Direcció General d’Esports i Joventut.

Vocals: el cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d’Esports i Joventut i els caps de Secció II i V  de la Direcció General d’Esports i Joventut.

7.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

Examinar les sol·licituds presentades.

Emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d’Esports i Joventut.

Les decisions d’aquesta Comissió es prenen per majoria simple i en cas d’empat el president té el dret de vot de qualitat.

8. Comissió Tècnica

8.1 Per criteris esportius i tècnics i de conformitat amb l’article 11 de l’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012, es constitueix la Comissió Tècnica, composta per:

Dos tècnics de la Direcció General d’Esports i Joventut, per designació del director general d’Esports.

El director de l’Àrea de Promoció i Patrocini de la Fundació per a l’Esport Balear.

Dos tècnics de l’Àrea de Promoció i Patrocini de la Fundació per a l’Esport Balear, a proposta del gerent de la Fundació per a l’Esport Balear.

8.2 Les funcions de la Comissió Tècnica són:

Avaluar les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris d’avaluació establerts en el punt 9.

Emetre l’informe tècnic que ha de servir de base a la Comissió Avaluadora perquè aquesta emeti l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d’Esports i Joventut.

9. Criteris i barems per avaluar les sol·licituds

9.1 El procediment per concedir aquests ajuts serà el de distribuir o prorratejar l’import global màxim destinat a la convocatòria entre els sol·licitants que compleixin els requisits per ser-ne beneficiaris, d’acord amb els criteris de valoració que es detallen als apartats següents.

9.2 Els imports de les ajudes que s’atorgaran als esportistes sol·licitants es calcularan sobre la base dels resultats esportius que presentin i les característiques de les competicions en les quals hagin aconseguit aquests resultats.

9.3 Els requisits que han de complir els resultats presentats són els que s’indiquen a continuació:

Data de consecució dels resultats, nombre de resultats valorats i categories d’edat permeses

a)   Els resultats s’han d’haver aconseguit en competicions celebrades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, ambdós inclosos. Excepcionalment, poden presentar-se resultats vigents de campionats del món, campionats d’Europa, jocs olímpics o paralímpics, jocs del Mediterrani o Universíada, celebrats entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2015, ambdós inclosos.

b) Només es valorarà un resultat per cada un dels quatre àmbits de competició (el millor per àmbit, en el cas que es presentin diversos del mateix àmbit), amb un màxim de quatre resultats avaluats.

c) Els resultats han de correspondre a campionats d’alguna de les dues primeres categories d’edat de l’esport corresponent, encara que es consideraran algunes categories d’alguns esports dins d’un nou grup anomenat 1B, d’acord amb les taules de l’annex 2. Excepcionalment, s’admetran els resultats de la tercera categoria d’edat només per a proves olímpiques i en resultats d’àmbit mundial i europeu. Les competicions amb categories de tipus “SUB-x” s’inclouran en les categories inferiors a l’absoluta amb el criteri següent:

Categories

Equivalència

Sub-20 a sub-23

Categoria d’edat 1B

Sub-18 a sub-19

Categoria d’edat 2

Sub-16 i sub-17

Categoria d’edat 3

Taula 1: equivalències a les categories sub-x

Oficialitat i nivell de les competicions

d) En cas d’un resultat en una prova convencional (no adaptada), el resultat ha de correspondre a una competició que aparegui al calendari oficial d’una federació de les Illes Balears, si la competició és d’àmbit autonòmic; d’una federació nacional reconeguda pel Consell Superior d’Esports, si la competició és d’àmbit nacional; d’una federació internacional reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional o organismes associats, si la competició és d’àmbit internacional.

e) En cas d’un resultat en una prova adaptada, aquest ha de correspondre a una competició que aparegui al calendari oficial d’una federació nacional reconeguda pel Comitè Paralímpic Espanyol, si la competició és d’àmbit nacional; o bé d’una federació internacional reconeguda pel Comitè Paralímpic Internacional, si el resultat és d’àmbit internacional.

f) Només es consideraran els campionats de màxim nivell o divisió més alta a l’àmbit corresponent, i no aquells de nivells o divisions inferiors (per exemple no són vàlids els resultats de la primera divisió nacional d’atletisme o de natació, ja que per sobre existeix la divisió d’honor).

Competicions de participació col·lectiva

g) No s’han d’avaluar els resultats d’equip que es calculin com la suma dels resultats individuals dels seus esportistes components quan, a més de la classificació per equips, hi hagi una classificació individual (per exemple, classificació per equips en cros, classificació per autonomies, etc.).

h) Per comptabilitzar resultats de competicions per equips o seleccions, l’esportista ha d’haver estat oficialment inscrit en l’acta del campionat com a membre de l’equip. Si els campionats es fan en diverses fases, únicament es consideraran membres de l’equip els jugadors que participin en la fase final del campionat.

i) A l’efecte d’aplicar un coeficient corrector pel nombre de components de l’equip, no es comptabilitzaran el nombre de suplents de l’equip durant la competició (per exemple, en bàsquet s’han de comptabilitzar cinc components).

Nombre de països en proves no olímpiques / no paralímpiques i en proves internacionals

j) El nombre de països participants que es tendran en compte a les competicions d’àmbit mundial i europeu en els grups de proves no olímpiques i no paralímpiques (llevat de les modalitats del grup 2), i en les proves internacionals de totes les modalitats (llevat de resultats als jocs de la Mediterrània i preolímpics classificatoris per als jocs olímpics) serà el  nombre total de països que han participat a la prova avaluada.

k) En els casos de campionats del món i d’Europa que tenguin fases classificatòries per accedir a la fase final, el nombre de països que es tendran en compte serà el del conjunt de fases.

i) A competicions internacionals de modalitats olímpiques no s’aplicarà el factor corrector per nombre de països en el cas de que hi participin sis o més competidors o equips, que hagin estat classificats entre els setze primers als últims Jocs Olímpics o als últims Campionats del Món a la mateixa prova que s’estigui avaluant.

Competicions amb diverses proves o celebracions durant l’any o temporada

m) En campionats del món, Europa o Espanya amb diverses proves, es considerarà  vàlid el resultat global aconseguit després de sumar els resultats de totes les proves fetes un cop finalitzat el campionat. A les copes del món, Europa i Espanya s’adoptarà el mateix criteri si hi ha diferents copes durant la temporada esportiva.

n D’altra banda, el sol·licitant pot presentar el resultat d’una única prova d’un campionat o copa del món, Europa o Espanya, tot i que en aquest cas, s’ aplicarà un coeficient corrector segons el nombre de proves que tengui la competició global (per exemple, es podria presentar el resultat d’una jornada de la lliga de divisió d’honor d’atletisme, indicant que hi ha un total de tres proves amb les mateixes característiques)

Nombre mínim de competidors i posicions admeses

o) No s’avaluaran els resultats de proves amb menys de quatre esportistes, equips o països participants, entenent en aquest últim cas que han de participar un mínim de quatre països a la prova avaluada, independentment del nombre de països que concorrin a la competició global.

p) No s’avaluaran els resultats que no compleixin amb la “Regla del l’antepenúltim”, és a dir, per tal que el resultat sigui vàlid almenys dues persones o equips hauran de quedar per darrere l’esportista sol·licitant, o el seu equip, en la classificació corresponent a aquest resultat.

q) No s’avaluaran els resultats de proves de combat, enfrontament directe i esports col·lectius, en cas d’esportistes o equips que no hagin obtingut almenys una victòria en un combat o partit.

Consideracions en l’aplicació de les normes de l’apartat “Nombre mínim de competidors i posicions admeses

r) En campionats que tenguin fases classificatòries per accedir a la fase final, es tindran en compte els participants del conjunt de totes les fases en l’aplicació de les normes de l’apartat “Nombre mínim de competidors i posicions admeses”.

t) En campionats en què es tengui en compte la participació en la taula 2 del punt 9.4 (campionats i copes del món, i jocs olímpics o paralímpics), i en els campionats o copes d’Europa de proves olímpiques o paralímpiques no s’aplicaran les normes de l’apartat “Nombre mínim de competidors i posicions admeses”.

s) En campionats en què la participació depengui de la consecució d’una marca o puntuació mínima en competicions classificatòries prèvies, i en el cas d’esportistes o equips de projecció internacional  de modalitats  olímpiques o paralímpiques, la Comissió Avaluadora estudiarà la possibilitat de no aplicar les normes de l’apartat “Nombre mínim de competidors i posicions admeses”.

Altres resultats

u) En cas que el resultat presentat no es pugui valorar amb les variables i els requisits recollits en aquest annex, la Comissió Avaluadora podrà establir equivalències entre aquest resultat i un altre de similar que pugui avaluar-se.

9.4 En funció de la modalitat esportiva, el tipus de competició, la posició aconseguida i la categoria d’edat en la qual s’ha participat, els diferents resultats possibles tenen assignades unes puntuacions inicials, d’acord amb la taula següent:

Àmbit

Proves de modalitats d’esports individuals, llevat de combat i enfrontament directe

1r

2n

3r

4t a 8è

9è a 12è

13è a 24è

Partici-pació

Proves de modalitats de combat, enfrontament directe i esports col·lectius

1r

2n

3r

4t

5è a 8è

9è a 16è

Partici-pació

Món

Jocs olímpics o paralímpics

120

102

90

60

40

30

24

Món

Campionat del món o copa del món (prova única o resultat global, final si hi ha diverses proves l’any o temporada)

100

85

75

50

33

25

20

Món

Prova del campionat del món o de la copa del món (si hi ha diverses proves l’any)

S’aplicarà un coeficient corrector a la puntuació del campionat o copa del món segons el nombre de proves o celebracions durant la temporada

-

Món

Universíada

60

51

45

30

20

15

-

Món

Campionat del món universitari

50

43

38

25

17

13

-

Europa

Campionat d’Europa o copa d’Europa (prova única o resultat global final si hi ha diverses proves)

75

64

56

38

25

19

-

Europa

Prova del campionat d’Europa o de la copa d’Europa (si n’hi ha diverses l’any)

S’aplicarà un coeficient corrector a la puntuació del campionat o copa d’Europa segons el nombre de proves o celebracions durant la temporada

Interna-cional

Jocs de la Mediterrània (multiesportiu)

50

43

38

25

17

13

-

Interna-cional

Campionat internacional (amb correcció per nombre de països)

50

43

38

25

17

13

-

Interna-cional

Preolímpic classificatori jocs olímpics

50

43

38

25

17

13

-

Nacional

Campionat d’Espanya o copa d’Espanya (prova única o resultat global final si hi ha diverses proves)

35

30

26

18

12

-

-

Nacional

Prova del campionat d’Espanya o de la copa d’Espanya (si hi ha diverses proves l’any)

S’ha d’aplicar un coeficient corrector a la puntuació del campionat o copa d’Espanya, segons el nombre de proves o celebracions durant la temporada

-

-

Taula 2: puntuacions per resultat i posició aconseguida

9.5 En funció del tipus de resultat, per obtenir la puntuació final de cadascun, s’ha de multiplicar la puntuació inicial de la taula 2 pels corresponents coeficients correctors, d’acord amb les taules següents:

Coeficients correctors en funció del grup (vegeu l’annex 2) al qual pertany la modalitat esportiva:

Grup

Coeficient (C. MOD)

Grup 1

1,00

Grup 2

0,80

Grup 3

0,60

Grup 4

0,40

Grup 5

0,20

Taula 3: coeficients per grups de modalitats

S’ha d’aplicar un coeficient corrector (ADAP) de 0,7 si el resultat correspon a una prova o modalitat d’un esport adaptat.

Coeficients correctors en funció de la categoria d’edat de la competició (vegeu l’annex 2):

Categoria d’edat

Coeficient (C. EDAT)

Categoria d’edat 1A

1,00

Categoria d’edat 1B

0,70

Categoria d’edat 2

0,50

Categoria d’edat 3

0,30

Taula 4: coeficients per categoria d’edat

Si la modalitat o prova del resultat no és de tipus individual, la puntuació s’ha de multiplicar per un coeficient corrector en funció del nombre de components del grup o equip que ha aconseguit el resultat:

Nombre d’esportistes

Coeficient (C. EQUIP)

2

0,85

3

0,70

4

0,60

5 o més

0,50

Taula 5: coeficients per nombre de components en el grup o equip

En les competicions d’àmbit mundial i europeu de modalitats no olímpiques i no paralímpiques (llevat de les del grup 2) i en totes les competicions d’àmbit internacional (llevat dels resultats en els jocs de la Mediterrània i preolímpics classificatoris per als jocs olímpics) s’ha d’aplicar un coeficient segons el nombre de països participants:

Nombre de països

Coeficient (C. PAÍS)

16 o més

1,00

15

0,95

14

0,90

13

0,85

12

0,80

11

0,75

10

0,70

9

0,65

8

0,60

7

0,55

6

0,50

5

0,45

4

0,40

Taula 6: coeficients per nombre de països

Si el resultat correspon a una única competició que forma part d’una competició global, com ara una prova del campionat del món o de la copa del món, s’ha d’aplicar un coeficient en funció del nombre de proves del campionat global:

Nombre de proves

Coeficient (C. PROV. 1)

1

1,00

2

0,85

3

0,70

4

0,60

5

0,50

6

0,40

7 o més

0,30

Taula 7: coeficients per nombre de proves, si es presenta un resultat d’una prova parcial

Al contrari, si el resultat es correspon amb la classificació global final d’un campionat o copa del món, que és la suma dels resultats aconseguits en les diferents proves, s’ha de valorar la importància d’aquest campionat aplicant el següent coeficient corrector, segons el nombre de proves. En cas d’aplicar aquest corrector, l’esportista podrà sumar la puntuació del següent millor resultat presentat, però no de la resta, en el cas de que hi hagi més.

Nombre de proves

Coeficient (C. PROV. 2)

3 o 4

1,25

5 o 6

1,50

7 a 9

1,75

10 o més

2,00

Taula 8: coeficients per nombre de proves, si es presenta només un resultat global final d’àmbit mundial

Coeficients correctors en funció de l’any en el qual s’ha aconseguit el resultat.

Any del resultat

Coeficient (C. ANY)

2016

1,00

2015

0,50

2014

0,25

Taula 9: coeficients per l’any del resultat

9.6 Els esportistes que presentin un certificat acreditant una lesió esportiva que els hagi impedit participar en competicions importants durant l’any 2016, poden presentar els resultats esportius no vigents obtinguts entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015, que s’avaluaran com si encara fossin vigents, tenint en compte el coeficient corrector en funció de l’any en que s’han aconseguit. A l’igual que la resta d’esportistes, també podran presentar altres resultats vigents obtinguts des de l’1 de gener de 2014.

9.7 Els imports dels ajuts es calcularan multiplicant les puntuacions obtingudes per cada sol·licitant pel valor del punt, d’acord amb les fórmules següents:

Import de l’ajut

IMPORT

=

(

SUMATORI PUNTUACIONS FINALS DE TOTS ELS RESULTATS ADMESOS

+

PUNTUACIÓ ADDICIONAL

)

×

VALOR PUNT

La puntuació final de cada resultat és la puntuació inicial multiplicada per tots els coeficients que s’hagin d’aplicar, tal com es recull en la taula següent: 

PUNTUACIÓ FINAL D’UN RESULTAT

=

PUNTUACIÓ INICIAL

Taula 2

Obtenir la puntuació inicial de la taula 2

×

COEFICIENT PER GRUP DE MODALITAT

C. MOD

Taula 3

Multiplicar pel coeficient corresponent al grup de la modalitat esportiva.

x

COEFICIENT PER RESULTATS D’ESPORTS ADAPTATS

C. ADAP

Multiplicar per 0,7 si és un resultat d’una prova o modalitat d’un esport adaptat.

×

COEFICIENT PER CATEGORIA D’EDAT

C. EDAT

Taula 4

Multiplicar pel coeficient corresponent a la categoria d’edat del resultat valorat.

×

COEFICIENT PER NOMBRE DE COMPONENTS DEL GRUP O L’EQUIP

C. EQUIP

Taula 5

Multiplicar pel coeficient corresponent al nombre de components al grup o equip que aconsegueix el resultat.

×

COEFICIENT PER NOMBRE DE PAÏSOS

C. PAÍS

Taula 6

Multiplicar pel coeficient corresponent al nombre de països participants, si és un resultat d’una competició mundial o europea d’una prova no olímpica o no paralímpica (llevat de les del grup 2), o és un resultat d’una competició internacional de qualsevol modalitat (excepte jocs de la Mediterrània i preolímpics).

×

COEFICIENT 1 PER NOMBRE DE PROVES
(per a una única prova d’un campionat de diverses proves)

C. PROV. 1

Taula 7

Multiplicar pel coeficient 1 per nombre de proves de la competició, si és un resultat d’una única prova que forma part d’un campionat amb diverses proves.

×

COEFICIENT 2 PER NOMBRE DE PROVES
(si és un resultat global final de diverses proves)

C. PROV. 2

Taula 8

Multiplicar pel coeficient 2 per nombre de proves, si és un resultat global final d’un campionat d’àmbit mundial amb diverses proves durant la temporada o l’any.

×

COEFICIENT PER ANY DEL RESULTAT

C. ANY

Taula 9

Multiplicar pel coeficient corresponent a l’any en què es va aconseguir el resultat.

Puntuacions addicionals:

S’atorgaran 120 punts addicionals per haver participat en els jocs olímpics o paralímpics de Rio 2016, o en els jocs olímpics o paralímpics de Sochi 2014.

S’atorgaran 25 punts addicionals als esportistes que acreditin haver estat en concentració permanent (com a intern o extern) durant un mínim de tres mesos de l’any 2015 en un centre d’alt rendiment (CAR) o centre específic d’alt rendiment (CEAR) del CSE (vegeu l’annex 3), o en un programa de tecnificació de la Fundació per a l’Esport Balear, juntament amb l’acreditació d’haver representat la selecció espanyola absoluta en una prova o modalitat olímpica, en una competició internacional oficial duta a terme entre els anys 2014 i 2016. Aquests punts no seran acumulables amb els de l’esportista olímpic o paralímpic del punt anterior, i no s’atorgaran si l’esportista no ha obtingut amb l’avaluació dels resultats presentats el mínim de 10 punts necessaris per accedir a la convocatòria.

Si compleix les condicions del punt anterior en un esport no olímpic o no paralímpic, s’atorgaran 10 punts addicionals. I, no s’atorgaran si l’esportista no ha obtingut amb l’avaluació dels resultats presentats el mínim de 10 punts necessaris per accedir a la convocatòria.

Si un esportista ha obtingut una puntuació addicional com a esportista olímpic/ paralímpic i una altra per pertinença a un CAR, CEAR, CTEIB més selecció nacional absoluta, només podrà comptabilitzar la més alta de les dues, a efectes d’obtenir la puntuació final.

Valor punt:

S’ha d’utilitzar un mètode repetitiu d’aproximacions successives a la solució del valor punt, considerant les restriccions següents:

El sumatori de tots els ajuts no podrà superar el crèdit disponible.

L’import del valor punt s’obté de dividir l’import de la convocatòria entre la suma total dels punts obtinguts per tots els beneficiaris i no podrà superar els 100 euros.

Per optar a l’ajut, com a mínim s’ha d’obtenir un import de 750 euros ( SUMATORI VALOR PUNT). En cas que l’import (SUMATORI VALOR PUNT) superi els 20.000,00 euros, l’ajut tendrà un import màxim de 20.000,00 euros.

10. Pagament i justificació d’activitats

10.1 El pagament de l’ajut es farà efectiu en un únic lliurament a partir de la data de la resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports que inclou la llista definitiva dels esportistes beneficiaris i els imports assignats a cadascun d’ells.

10.2 En aquests pagaments, l’aplicació de les retencions de l’IRPF s’ha de fer d’acord amb el que disposin la Llei i el Reglament d’impost sobre la renda de les persones físiques o altres normes que regulin aquesta matèria.

10.3 L’ajut es justifica en el moment que es compleixen els requisits per ser beneficiari d’aquest.

11. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts:

Comunicar, mitjançant un escrit adreçat a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, l’acceptació o renúncia de la proposta de resolució de l’ajut. En qualsevol cas, l’acceptació es produirà automàticament si en el termini de cinc dies naturals des que es notifiqui la proposta de resolució no es fa constar el contrari.

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pertoquen per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests els requereixin amb relació als ajuts concedits.

Estar al corrent de les obligacions tributàries o de qualsevol naturalesa amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durant un període d’un any comptador des de la concessió de l’ajut, prestar la seva imatge i col·laborar amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per a actuacions oficials i protocol·làries així com per a projectes de promoció de la pràctica esportiva, salut, prevenció de drogodependències i igualtat de gènere sempre que no interrompi la seva assistència a competicions oficials.

Durant un període d’un any comptador des de la concessió de l’ajut, incorporar el logotip de la marca “Govern de les Illes Balears” o “Esport Illes Balears” a la indumentària de competició, sempre que la normativa específica del campionat, club o selecció amb què participa ho permeti.

12. Revocació

S’haurà de revocar la concessió de l’ajut si, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió.

13. Reintegrament

13.1 Com a conseqüència de la revocació s’ha de reintegrar totalment o parcialment l’import de l’ajut obtingut i, si escau, l’exigència de l’interès de demora, en els casos següents:

L’ incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir l’ajut.

L’obtenció de l’ajut sense que es compleixin les condicions requerides per a això o l’alteració de les condicions tingudes en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables a l’esportista beneficiari.

La negativa a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l’obstrucció injustificada d’aquestes actuacions.

Haver rebut sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, sanció ferma per dopatge o sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge, durant l’any 2016.

Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

13.2 Per al reintegrament, s’ha d’aplicar el procediment que determina a aquest efecte l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

13.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

14. Règim d’infraccions i sancions

L’ incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dóna lloc a aplicar el règim d’infraccions i sancions establertes legalment.

15. Inspecció

D’acord amb el que disposa aquesta convocatòria, els ajuts que concedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports s’han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent que hi és aplicable.

ANNEX 2

Aquest annex estableix les equivalències entre alguns elements genèrics de l’annex 1 de la convocatòria amb les característiques específiques de cada esport.

Per a cada un dels esports s’indiquen els següent elements:

Categories d’edat: s’ha cercat una equivalència entre les categories d’edat de l’esport tractat, i les quatre categories especificades a l’annex 1 de la convocatòria (taula 4). S’indica l’edat aproximada de cada categoria (el símbol >= indica edat major o igual a l’assenyalada).

Modalitats esportives: s’indiquen les modalitats esportives principals de l’esport (normalment agrupant diverses proves), i se’ls assigna un grup d’esports d’entre els cinc grups identificats a l’annex 1 (taula 3).

Competicions: es nomenen algunes competicions específiques de l’esport, cercant la seva equivalència amb les competicions de l’annex 1 (taula 2).

En cas de presentar un resultat esportiu d’un esport que estigui tractat de forma específica. El procediment a seguir és el següent:

Cercar la competició corresponent al resultat que volem presentar a la taula de competicions de l’esport i introduir al formulari de sol·licitud la competició equivalent que apareix a la mateixa fila. Per exemple, si es vol presentar un resultat d’una competició 2.HC de ciclisme en ruta (classificació final de la volta), s’haurà d’introduir la competició equivalent d’un Preolímpic.

En cas de que el resultat no estigui tractat de forma específica s’ha de cercar la competició a la taula 2 de l’annex 1.

Indicar la categoria d’edat i la modalitat esportiva, ambdues d’acord amb la taula d’equivalències de l’esport corresponent que aparegui en aquest annex.

Indicar altres dades de la competició, data, localitat, la posició obtinguda, la categoria d’edat i la descripció de la prova.

En cas necessari, indicar el nombre de proves o nombre de països (a la prova), per aplicar les correccions indicades a la mateixa taula d’equivalències. En el cas del nombre de proves, en algunes s’indiquen el nombre exacte. En el cas de no aparèixer el nombre de proves, el beneficiari haurà d’indicar el nombre de proves de la competició que presenta.

Atletisme

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Sènior

>= 23

Categoria d’edat 1A

Promesa

Sub-23 (22-20)

Categoria d’edat 1B

Junior

18 - 19

Categoria d’edat 2

Juvenil*

16 - 17

Categoria d’edat 3

* A la categoria juvenil només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitats

Grup

Aire Lliure prova mesures olímpiques

Grup 1

Aire Lliure prova mesures NO olímpiques

Grup 3

Pista coberta mesures olímpiques

Grup 2

Pista coberta mesures NO olímpiques

Grup 3

Carreres muntanya i Trail

Grup 3

Resultats per equips o clubs

Grup 3

Altres modalitats

Grup 4

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials:

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions / observacions

Internacional

Iberoamericans

Jocs de la Mediterrània

-

Nacional

Classificació final de la Copa de clubs de Divisió d’Honor

Campionat d’Espanya

Reducció segons el nombre de components de l’equip del club.

No es podran presentar resultats individuals d’aquesta competició, només el resultat de l’equip.

Nacional

Copa de clubs de Primera Divisió

-

No es poden presentar resultats d’aquesta competició, ja que no és la competició de màxim nivell.

Bàdminton

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Absoluta

>= 19

Categoria d’edat 1A

Junior – Sub-19

17 - 18

Categoria d’edat 2

Cadet – Sub-17*

15 - 16

Categoria d’edat 3

* A la categoria cadet i sub-17 només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitats

Grup

Individual, dobles i mixtes

Grup 1

Resultat per equips

Grup 3

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials:

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions

Nacional

Campionat nacional Màster bàdminton

Prova del Campionat d’Espanya

Reducció pel número de proves (màsters) a l’any de la mateixa categoria d’edat.

Ciclisme

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Elit

>= 23

Categoria d’edat 1A

Sub-23

19 - 22

Categoria d’edat 2

Junior*

17 - 18

Categoria d’edat 3

* A la categoria junior només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Especialitat

Modalitats olímpiques

Modalitats NO olímpiques

BMX

Grup 1

Grup 3

BTT

Grup 1

Grup 3

Ciclocròs

-

Grup 3

Pista

Grup 1

Grup 3

Ruta

Grup 1

Grup 3

Trial

-

Grup 3

Competicions

Àmbit

Competició

Especialitats

Competició equivalent

Correccions

Mundial

JJOO

BMX

BTT

Pista

Ruta

JJOO

-

Campionat del Món

Totes

Campionat del Món

-

Copa del Món (resultat global)

Totes

Campionat del Món

-

Prova de la Copa del Món

BMX (6 copes)

BTT (6 copes)

Ciclocròs (9 copes)

Pista (4-5 copes)

Trial (5 copes)

Prova del Campionat del Món

Reducció segons nombre de proves de la copa a l’any.

2.UWT, 2.WWT o 2.2U (resultat volta)

Ruta

Campionat del Món

-

2.UWT, 2.WWT o 2.2U (una etapa)

Ruta

Campionat d’Europa

-

1.UWT, 1.WWT o 1.2U

Ruta

Campionat d’Europa

-

Europeu

Campionat d’Europa

Totes

Campionat d’Europa

-

2.HC, 2.1 (resultat volta)

Ruta

Preolímpic

-

2.HC, 2.1 (una etapa)

Ruta

Campionat d’Espanya

-

1.HC, 1.1

Ruta

Campionat d’Espanya

-

Internacional

Campionat internacional

BMX

BTT

Ciclocròs

Pista

Trial

Internacionals

Reducció segons el nombre de països a la prova.

Internacional

2.2 i 1.2

Ruta

Internacionals

Reducció segons el nombre de països a la prova.

Nacional

Campionat d’Espanya

Totes

Campionat d’Espanya

-

2.12.1, 2.13.1, 2.15.1, només voltes amb tres o més etapes

Ruta

Campionat d’Espanya

-

2.12.2, només voltes amb tres o més etapes

Ruta

Prova del campionat d’Espanya

Encara que sigui un resultat global, s’aplicarà una reducció pel nombre de proves, equivalent a 3 proves (0,70).

Glossari ciclisme en ruta

Sigles

Àmbit

Tipus

Categoria

2.UWT

Mundial (UCI World Tour)

Volta per etapes

Elit

1.UWT

Mundial

Cursa d’un dia

Elit

2.WWT

Mundial

Volta per etapes

Elit

1.WWT

Mundial

Cursa d’un dia

Elit

2.2.U

Mundial

Volta per etapes

Sub23

1.2.U

Mundial

Cursa d’un dia

Sub23

2.HC

Europeu / Internacional

Volta per etapes

Elit

1.HC

Europeu / Internacional

Cursa d’un dia

Elit

2.1

Europeu / Internacional

Volta per etapes

Elit

1.1

Europeu / Internacional

Cursa d’un dia

Elit

2.2

Europeu / Internacional

Volta per etapes

Elit

1.2

Europeu / Internacional

Cursa d’un dia

Elit

2.12.1

Nacional

Volta per etapes

Elit-Sub23

2.13.1

Nacional

Volta per etapes

Sub23

2.15.1

Nacional

Volta per etapes

Elit femení

2.12.2

Nacional

Volta per etapes

Elit-Sub23

Gimnàstica Artística

Categories d’edat

Categoria edat

Edats femení

Edats masculí

Categoria equivalent

Sènior – N10

>= 16

>= 19

Categoria d’edat 1A

Junior – N9

14 - 15

Fins a 18

Categoria d’edat 2

Juvenil – N8 *

Lliure

Fins a 16

Categoria d’edat 3

* A la categoria juvenil només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitat

Grup

Olímpiques

Grup 1

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials:

 

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions

Europeu

Jocs Europeus

Campionat d’Europa

-

Lluita

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Absoluta

>= 19

Categoria d’edat 1A

Sub-23

21 - 23

Categoria d’edat 1B

Junior

18 - 20

Categoria d’edat 2

Cadet*

16 - 17

Categoria d’edat 3

* A la categoria cadet només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitat

Grup

Grecoromana (masculí)

Grup 1

Lliure (masculí i femení)

Grup 1

Altres modalitats (Sambo, Lleonesa, Platja, Grappling, etc.)

Grup 4

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions

Mundial

Golden Grand Prix Final

Universíada

-

Internacional

Campionat del Mediterrani

Internacional

Reducció segons el nombre de països a la prova.

Golden Grand Prix (classificatoris)

Internacional

Reducció segons el nombre de països a la prova.

Nacional

Copa d’Espanya

Campionat d’Espanya

-

Motociclisme

Categories d’edat

Categoria edat

Categoria equivalent

Absoluta

Categoria d’edat 1A

Junior

Categoria d’edat 2

Modalitats

Especialitat

Àmbit

Modalitat

Grup

Velocitat

Mundial

Moto GP

No permés

Moto 2 i Moto 3

Red Bull Rookies Cup (Junior)

Superbike (World SBK)

Grup 2

Supersport (World SBK)

Grup 3

Europeu

Moto 2 i Moto 3 (CEV Repsol)

European Junior Cup (Junior)

Grup 2

European Supersport cup y Superstock 1000 - FIM (World SBK)

Superbike  European Championchip (CEV Repsol)

Superstock 600 (CEV Repsol)

Grup 3

Kawasaki Z Cup (CEV Repsol – Europeu)

Grup 4

Nacional

Superstock 600, Superstock 1000

Open 600 y Open 1000

Pre Moto-3 (Junior)

Grup 2

R3 Open Cup Yamaha

Supersport

Grup 3

Motocross

Mundial

MX GP, MX of Nations, MX Women

FIM Junior

Junior World Cup

Grup 2

MX 2

Grup 3

Europeu

EMX 125, EMX 250, EMX Open, EMX Women

EMX 85 (Junior)

Grup 2

EMX 65 (Junior)

Grup 3

Nacional

Elit MX1 i MX2, MX Autonomies Elit, MX femení

MX S-18, MX 125, MX Autonomies 85cc (Junior)

Grup 2

MX Autonomies Elit

MX Autonomies 85cc

Grup 3

MX Master (35, 40, 50)

No permés

Trial

Mundial

FIM Trial GP i Trial des Nations

FIM Women’s Trial i Trial des Nations

Grup 2

FIM Trial 2

125 Cup Trial (Junior)

Grup 3

Europeu

European Championship

European Ladies

Junior Cup

Grup 2

European Youth 125 (Junior)

Grup 3

Nacional

TR1

Feminas A

Junior

Grup 2

TR2

Grup 3

TR3, TR4

No permés

Enduro

Mundial

E1, E2, E3

Women’s Enduro

Enduro Junior

Grup 2

Youth Enduro

Grup 3

Europeu

E1, E2, E3

E1 Junior

E Femení

Extrem Cup Overall

Grup 2

S 20 Junior

Grup 3

Nacional

Scrach

Femenino

Junior Open

Grup 2

E1, E2, E3

Grup 3

Senior B i C

TN Junior

No permés

Resistència

Mundial

FIM Endurance World Championship (pilots)

Grup 2

FIM World Cup (pilots)

Grup 3

Superenduro

Mundial

SuperEnduro Prestige

Women’s Enduro Cup

Junior Cup

Grup 2

Nacional

Elit, Open

Femení

Junior

Grup 2

Open

No permés

Competicions

Àmbit

Competició

Campionat equivalent

Correccions

Mundial

Competició mundial (resultat global de totes les proves)

Campionat del Món

Multiplicador segons el nombre de proves.

Prova d’una competició mundial amb vàries proves

Prova del Campionat del Món

Reducció segons el nombre de proves.

Europeu

Competició europea (resultat global de totes les proves)

Campionat d’Europa

-

Prova d’una competició europea amb vàries proves

Prova del Campionat d’Europa

Reducció segons el nombre de proves.

Nacional

Competició nacional (resultat global de totes les proves)

Campionat d’Espanya

-

Prova d’una competició nacional amb vàries proves

Prova del Campionat d’Espanya

Reducció segons el nombre de proves.

Natació Sincronitzada

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Observacions

Absoluta

> 15

Categoria d’edat 1A

-

Sènior

> 18

Categoria d’edat 1B

Només competicions nacionals

Junior

15-17

Categoria d’edat 2

-

Juvenil

16-18

Categoria d’edat 2

Només competicions nacionals

Infantil*

13-15

Categoria d’edat 3

-

* A la categoria infantil només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitat

Grup

Olímpiques

Grup 1

No olímpiques

Grup 3

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials:

Àmbit

Competició

Campionat equivalent

Correccions

Mundial

World Trophy (no olímpic)

Campionat del Món

-

Classificació mundial Copa Comen (infantil)

Campionat del Món

-

Europeu

Eurogames (junior)

Campionat d’Europa

-

Classificació mediterrània Copa Comen (infantil)

Campionat d’Europa

-

Natació

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Absolut

Masculí >= 21

Femení >= 20

Categoria d’edat 1A

Absolut Jove

Masculí 20 – 19

Femení 19 - 18

Categoria d’edat 1B

Junior

Masculí 18 – 17

Femení 17 - 16

Categoria d’edat 2

Infantil*

Masculí 16 – 15

Femení 15 - 14

Categoria d’edat 3

* A la categoria infantil només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitat

Grup

Piscina 50 m prova distància olímpica

Grup 1

Piscina 50 m prova distància NO olímpica

Grup 3

Piscina 25 m prova distància olímpica

Grup 2

Piscina 25 m prova distància NO olímpica

Grup 3

Aigües obertes distància olímpica

Grup 1

Aigües obertes distància NO olímpica

Grup 3

Resultats per equips

Grup 3

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials:

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions / observacions

Internacional

Competició internacional

Competició internacional

Només s’acceptaran competicions a on s’acudeixi en representació de la Selecció Nacional, o a on s’aconsegueixi una marca mínima per participar al Campionat d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.

Nacional

Classificació final de la Copa de clubs de Divisió d’Honor

Campionat d’Espanya

Reducció segons el nombre de components de l’equip del club.

No es podran presentar resultats individuals d’aquesta competició, només el resultat de l’equip.

Nacional

Copa de clubs de Primera Divisió

-

No es poden presentar resultats d’aquesta competició, ja que no és la competició de màxim nivell.

Piragüisme

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Absoluta

>= 24

Categoria d’edat 1A

Sub-23

<= 23

Categoria d’edat 1B

Junior

17 - 18

Categoria d’edat 2

Cadet*

15 - 16

Categoria d’edat 3

* A la categoria cadet només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitat

Grup

Olímpiques

Grup 1

Aigües tranquil·les prova NO olímpica

Grup 3

Aigües braves prova NO olímpica

Grup 3

Caiac de mar

Grup 3

Caiac polo

Grup 5

Marató

Grup 3

Competicions

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions

Mundial

Copa del Món

Universíada

-

Nacional

Copa d’Espanya 1000m

Campionat d’Espanya

-

Copa d’Espanya 200m i 500m

Campionat d’Espanya

-

Salts

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Absoluta

>= 19

Categoria d’edat 1A

Junior A

16 - 18

Categoria d’edat 2

Junior B

14 - 15

Categoria d’edat 3

* A la categoria junior B només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitat

Grup

Prova olímpica

Grup 1

Prova NO olímpica

Grup 3

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials:

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions

Mundial

Sèries mundials
(resultat final)

Campionat del Món

-

Sèries mundials
(resultat d’una prova)

Prova del Campionat del Món

Reducció pel nombre de proves.

Internacional

Grand Prix FINA

(resultat final)

Campionat d’Europa

-

Grand Prix FINA

(resultats d’una prova)

Prova del Campionat d’Europa

Reducció pel nombre de proves.

Trofeu Internacional de Dresden. Cat. Junior

Campionat d’Europa

-

Taekwondo

Categories d’edat

Combat

Poomsae

Categoria equivalent

Categoria edat

Edats

Categoria edat

Edats

Absolut

>=21

Sènior 1 i Sènior 2

18-40

Categoria d’edat 1A

Sub-21

17-20

Junior

15-17

Categoria d’edat 2

Junior*

14-16

-

-

Categoria d’edat 3

* A la categoria junior només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitat

Grup

Combat individual

Grup 1

Combat K-5

Grup 3

Tècnica i Poomsae

Grup 3

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Els resultats de combat K-5 es presentaran com a resultats d’equip, aplicant el corrector de cinc components a la puntuació.

Casos especials:

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions / observacions

Mundial

Grand Prix Final

Campionat del Món

-

Mundial

Grand Prix

Prova del Campionat del Món

Reducció pel nombre de proves a l’any de Grand Prix.

Internacional

Competició internacional

Competició internacional

Només s’acceptaran competicions internacionals classificades com Open G, aplicant la reducció dels punts segons el nombre de països a la prova.

Tennis

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Absoluta

>=19

Categoria d’edat 1A

Junior i Sub-18

17-18

Categoria d’edat 2

Cadet i Sub-16*

15-16

Categoria d’edat 3

* A la categoria cadet i sub-16 només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitats

Grup

Individual, dobles, mixtos o equips

Grup 1

Tennis platja

Grup 5

Competicions

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Mundial

JJOO

JJOO

Copa Davis

Campionat del Món

Fed Cup

Campionat del Món

Gran Slam y ATP 1.000

No s'accepta per esser categoria professional

ATP 500 y ATP 250

Campionat del Mon

Europeu

Campionat d’Europa

Campionat d’Europa

Winter Cup. Sub 16

Campionat d’Europa

Summer Cup Sub 16

Campionat d’Europa

Internacional

ATP Challenger

Campionat d’Europa

ITF Futures Men

(15.000 – 75.000)

Campionat d’Espanya

ITF Futures Women

(15.000 - 60.000)

Campionat d’Espanya

ITF Junior

Campionat d’Espanya

Nacional

Campionat d’Espanya

Campionat d’Espanya

Tir amb Arc

Categories d’edat

Categoria edat

Edats

Categoria equivalent

Sènior

>= 21

Categoria d’edat 1A

Junior

18-20

Categoria d’edat 2

Cadet*

15-17

Categoria d’edat 3

* A la categoria cadet només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Tipus d’arc

Modalitats

Grup

Recorbat

(individual, mixt o per equips)

Aire lliure modalitat olímpica

Grup 1

Aire lliure modalitat NO olímpica

Grup 3

Sala

Grup 3

Camp o 3D (bosc)

Grup 4

Compost (individual, mixt o per equips)

Aire lliure o sala

Grup 3

Camp o 3D (bosc)

Grup 4

Tradicional

Qualsevol modalitat

Grup 4

Nu “desnudo”

Qualsevol modalitat

Grup 4

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials:

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions

Mundial

Copa del Món (final)

Campionat del Món

-

Copa del Món (resultat d’una prova)

Prova del Campionat del Món

Reducció segons el nombre de proves a l’any (copes).

Europeu

Copa d’Europa (resultat global de totes les copes)

Campionat d’Europa

-

Copa d’Europa (resultat d’una prova)

Prova del Campionat d’Europa

Reducció segons el nombre de proves a l’any (copes).

Nacional

Campionat d’Espanya

Campionat d’Espanya

Rànquing campionat d’Espanya i Grans Premis

Campionat d’Espanya

-

Gran Premi d’Espanya (una prova)

Prova del Campionat d’Espanya

Reducció segons el nombre de proves a l’any (grans premis).

Tir Olímpic

Categories d’edat

Plat

Precisió

Alta precisió

Armes històriques

Recorreguts de tir

F-Class

Categoria equivalent

Sènior/Dama (21-54)

Sènior/Dama (21-54)

Única

Categoria d’edat 1A

Junior (14-20)

Junior (19-20)

-

Categoria d’edat 2

-

Juvenil (17-18) *

-

Categoria d’edat 3

* A la categoria juvenil de precisió només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Especialitat

Modalitats

Grup

Plat

Plat olímpic

Grup 1

Plat no olímpic

Grup 3

Precisió

Precisió olímpica

Grup 1

Precisió no olímpica

Grup 3

Alta precisió

Totes les modalitats

Grup 3

Armes històriques

Totes les modalitats

Grup 4

Recorreguts de tir

Totes les modalitats

Grup 4

F-Class

Totes les modalitats

Grup 4

Competicions

Àmbit

Competició

Especialitats

Competició equivalent

Correccions

Mundial

JJOO

Plat, Precisió

JJOO

-

Campionat del Món

Totes

Campionat del Món

-

Copa del Món (resultat global o prova final)

Totes

Campionat del Món

-

Copa del Món (resultat d’una prova)

Precisió

Prova del Campionat del Món

Reducció segons el nombre de proves: 2 (0,85)

Plat

Prova del Campionat del Món

Reducció pel nombre de proves: 3 (0,70)

Europeu

Campionat d’Europa

Totes

Campionat d’Europa

-

Internacional

Campionat internacional

Totes

Internacionals

Reducció segons el nombre de països a la prova.

Preolímpic

Plat, Precisió

Preolímpic

-

Jocs de la Mediterrània

Plat, Precisió

Jocs de la Mediterrània

-

Campionat Iberoamericà

Precisió, Plat

Jocs de la Mediterrània

-

Nacional

Campionat d’Espanya

Totes

Campionat d’Espanya

-

Copes nacionals

Precisió, Plat

Prova de la Copa d’Espanya

Reducció pel nombre de proves: 2 (0,85)

Resultat global Copa Presidente

Armes històriques, recorreguts de tir, Alta precisió, F. Class

Campionat d’Espanya

-

Copa Presidente PL-PR

Armes històriques PL+PR

Prova de la Copa d’Espanya

Reducció pel nombre de proves: 4 (0,60)

Copa Presidente CM

Armes històriques CM

Prova de la Copa d’Espanya

Reducció pel nombre de proves: 2 (0,85)

Copa Presidente

Recorreguts de tir

Prova de la Copa d’Espanya

Reducció pel nombre de proves: 5 (0,50)

Copa Presidente

Alta precisió

Prova de la Copa d’Espanya

Reducció pel nombre de proves: 3 (0,70)

Triatló

Categories d’edat

Categories edat

Edats

Categoria equivalent

Elit

>= 23

Categoria d’edat 1A

Sub-23

19-22

Categoria d’edat 2

Junior*

17-18

Categoria d’edat 3

* A la categoria junior només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Modalitat

Grup

Triatló distància olímpica

Grup 1

Triatló distància NO olímpica

Grup 3

Duatló

Grup 3

Aquatló

Grup 4

Altres modalitats

Grup 4

Competicions

S’han de tenir en compte les competicions especificades a la taula general, Taula 2 de l’annex 1.

Casos especials:

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions

Mundial

ITU World Series (resultat final)

Campionat del Món

Multiplicador segons el nombre de proves a l’any.

ITU World Series (resultat d’una prova)

Prova del Campionat del Món

Divisor segons el nombre de proves a l’any.

Vela

Categories d’edat

Categoria

Categoria equivalent

Absolut (a qualsevol classe)

Categoria d’edat 1A

Classes Sub-21 a Sub-24

Categoria d’edat 1B

Classes Sub-18 i Sub-19

Categoria d’edat 2

Classes Sub-16 i Sub-17

Categoria d’edat 3

* A les categories equivalents a la categoria d’edat 3 només es podran presentar resultats d’àmbit europeu i mundial.

Modalitats

Grup classes

Classes

Categoria edat

Grup esports

Classes olímpiques

470 (M&F)

RS:X (M&F)

49er

49er FX

Làser Standard

Làser Radial – Fem

Finn

Nacra 17

Categoria 1A

Grup 1

Classes paralímpiques

2.4mR

SKUD 18

SONAR

Categoria 1A

Grup 1

Classes preolímpiques i juvenils

RS:X Sub-21 (M&F)

470 Sub-24 (M&F)

Làser Radial Sub-21 (F)

Làser Standard Sub-21 (M)

49er & FX Sub-24 (M&F)

FINN Sub-23

Categoria 1B

Grup 1

RS:X - 8,5 Sub-19 (M&F)

Làser Radial Sub-19 (M&F)

420 Sub-19 (M&F)

29er Sub-19 (M&F)

Bic - Techno 293 Sub-17 (M&F)

Làser 4.7 Sub-18 (M&F

Categoria 2

Grup 1

Classes infantils i juvenils

Bic-Techno 293 Sub-17

Optimist Sub-16

420 Sub-17 (M&F)

Làser 4.7 Sub-16 (M&F)

Patí Junior (Sub-17)

Categoria 3

Grup 1

Optimist Sub-13

Bic - Techno 293 Sub-15 (M&F)

No permès

Classes nacionals

Làser Radial Abs.

420 Abs.

Vaurien

Catamarans

Patín

Snipe

Vela Radio Control - 1 Metro

Funboard

Raceboard

Fórmula Windsurfing

Categoria 1A

Grup 3

Altres classes

Qualsevol altra classe

Dos primeres categories d’edat

Grup 4

Competicions

A les competicions de vela s’ha de diferenciar el concepte de nombre de proves utilitzat en aquest document, respecte del nombre de proves que es realitzen a una mateixa regata. Una prova és equivalent a una competició a on s’aconsegueix un resultat que surt publicat com a classificació final d’aquesta competició. Per tant, les diferents regates d’una competició de vela no es consideren proves a efectes d’aplicar la normativa d’aquestes bases.

Un exemple de competicions amb diferents proves són les World Cup Series, a on cada sèrie es correspon amb una prova de la competició global.

Àmbit

Competició

Competició equivalent

Correccions

Mundial

World Cup Series (resultat d’una sèrie)

Prova del Campionat del Món

Reducció segons el número de sèries a l’any.

World Cup Series (final)

Campionat del Món

-

Europeu

EUROSAF Champions Sailing Cup

Internacional

Reducció segons el nombre de països a la prova.

Altres esports i modalitats

Categories d’edat

Només s’indica la tercera categoria d’edat als esports amb modalitats olímpiques.

Esport

Categoria 1A

Categoria 1B

Categoria 2

Categoria 3

Automobilisme

Sènior

-

Júnior

-

Bàsquet

Sènior

Sub-20 a Sub‑23

Júnior, Sub-18 i Sub‑19

Cadet, Sub‑16 i Sub‑17

Billar

Absoluta

-

Sub. 21

-

Bitlles

Absoluta

-

Sub. 19

-

Boxa

Elit

-

Joves

Cadet

Escacs

Absoluta

-

2a categoria edat

-

Escalada esportiva

Absoluta

Sub-20

Junior, Sub-18

Juvenil

Esquaix

Sènior

-

Sub. 19

-

Esquí alpí (adaptat)

Sènior

-

-

-

Futbol

Absoluta

Sub-20 a Sub‑23

Juvenil, Sub-18 i Sub‑19

Cadet, Sub‑16 i Sub‑17

Gimnàstica rítmica

Sènior

-

Júnior

Infantil

Golf

Major

-

Júnior

Cadet

Handbol

Absoluta

-

Juvenil

Cadet

Hípica

Adults

-

Joves

-

Imatge subaquàtica

Sènior

-

Juvenil

-

Judo

Absoluta

Sub-23

Júnior, Sub-20

Cadet

Karate

Sènior

Sub-21

Junior

Cadet

Natació amb aletes

Sènior

-

Juvenil

-

Orientació

Sènior

-

Júnior

-

Pàdel

Absoluta

-

Sub-23

-

Patinatge

Sènior

-

Júnior

-

Pesca submarina

Sènior

-

Juvenil

-

Petanca

Sènior

-

Juvenil

-

Pilota

Sènior

-

Juvenil

-

Rugbi

Sènior

Junior

Sub-21, Juvenil

Sub-18, Cadet

Surf

Open

-

Júnior, Sub-18

Sub-16

Tennis de taula

Absoluta

Sub-23

Juvenil

Cadet

Trot

Absoluta

-

-

-

Voleibol

Sènior

Sub-20 a Sub‑23

Juvenil, Sub-18 i Sub‑19

Cadet

Modalitats

Federació/esport

Modalitat/prova

Grup

Activitats subaquàtiques

Pesca submarina

Grup 3

Activitats subaquàtiques

Natació amb aletes

Grup 4

Activitats subaquàtiques

Imatge subaquàtica

Grup 5

Activitats subaquàtiques

Altres modalitats (rugbi subaquàtic, tir subaquàtic, etc.)

Grup 5

Atletisme (adaptat)

Aire lliure prova paralímpica

Grup 1

Atletisme (adaptat)

Aire lliure prova mesures no paralímpiques

Grup 3

Atletisme (adaptat)

Pista coberta prova mesures paralímpiques

Grup 2

Atletisme (adaptat)

Pista coberta prova mesures no paralímpiques

Grup 3

Atletisme (adaptat)

Altres modalitats

Grup 3

Automobilisme

Ral·lis: asfalt, terra i muntanya (nacional)

Grup 2

Automobilisme

Ral·lis: asfalt, terra i muntanya (mundial i europeu)

Grup 3

Automobilisme

Resistència: circuit de resistència (nacional)

Grup 2

Automobilisme

Resistència: circuit de resistència (mundial i europeu)

Grup 3

Automobilisme

Velocitat: Circuit de velocitat (Nacional)

Grup 2

Automobilisme

Velocitat: Europe F3 (Europeu)

Grup 2

Automobilisme

Velocitat: GP2 (Mundial)

Grup 2

Automobilisme

Velocitat: GT FIA, WTCC, FIA Camions (Mundial)

Grup 3

Automobilisme

Velocitat: Karting KZ2 (Mundial)

Grup 4

Automobilisme

Altres modalitats

Grup 4

Ball esportiu

Qualsevol modalitat

Grup 5

Billar

Carambola

Grup 4

Billar

Altres modalitats

Grup 5

Bitlles

Bowling

Grup 4

Bitlles

Altres modalitats

Grup 5

Boxa

Boxa olímpica

Grup 1

Caça

Qualsevol modalitat

Grup 5

Ciclisme (adaptat)

Modalitats paralímpiques

Grup 1

Ciclisme (adaptat)

Modalitats no paralímpiques

Grup 3

Dards

Qualsevol modalitat

Grup 5

Escacs

Escacs de competició

Grup 3

Escacs

Altres modalitats

Grup 5

Escacs (adaptat)

Escacs de competició (adaptat)

Grup 3

Escacs (adaptat)

Altres modalitats (adaptat)

Grup 5

Escalada

Escalada esportiva

Grup 4

Esports aeris

Modalitats amb motor

Grup 5

Esports aeris

Modalitats sense motor

Grup 4

Esquaix

Esquaix

Grup 4

Futbol

Futbol 11

Grup 1

Futbol

Futbol sala

Grup 3

Futbol

Futbol modalitat no paralímpica

Grup 3

Gimnàstica

Aeròbic esportiu

Grup 5

Gimnàstica

Esport acrobàtic

Grup 5

Gimnàstica

Trampolí prova olímpica

Grup 1

Gimnàstica

Trampolí prova NO olímpica

Grup 3

Gimnàstica rítmica

Prova olímpica

Grup 1

Gimnàstica rítmica

Prova NO olímpica

Grup 3

Gimnàstica rítmica (adaptada)

Prova paralímpica

Grup 1

Gimnàstica rítmica (adaptada)

Prova NO paralímpica

Grup 3

Hípica

Modalitats olímpiques

Grup 1

Hípica

Altres modalitats

Grup 3

Judo

Judo modalitats olímpiques

Grup 1

Judo

Judo modalitats NO olímpiques

Grup 3

Judo

Kendo

Grup 4

Judo

Wushu

Grup 4

Judo

Altres modalitats (jujutsu, aikido, etc.)

Grup 5

Karate

Kumite olímpico (nou esport olímpic Tokio 2020)

Grup 1

Karate

Kata olímpica (nou esport olímpic Tokio 2020)

Grup 1

Karate

Kumite (un estil: shotokan, shito-ryu, etc.)

Grup 3

Karate

Kata (un estil: shotokan, shito-ryu, etc.)

Grup 4

Karate

Altres modalitats (kempo, kungfu, taijutsu)

Grup 5

Karate (adaptat)

Kata (adaptat)

Grup 1

Karate (adaptat)

Kumite (adaptat)

Grup 1

Kickboxing

Kickboxing

Grup 4

Motonàutica

Runabout F1

Grup 4

Motonàutica

Rubabout F2 i altres modalitas

Grup 5

Muntanyisme

Escalada esportiva (nou esport olímpic Tokio 2020)

Grup 1

Muntanyisme

Alpinisme

Grup 4

Muntanyisme

Cursa de muntanya

Grup 3

Muntanyisme

Altres modalitats

Grup 5

Natació (adaptada)

Piscina 50 m prova distància paralímpica

Grup 1

Natació (adaptada)

Piscina 50 m prova distància NO paralímpica

Grup 3

Natació (adaptada)

Piscina 25 m prova distància paralímpica

Grup 2

Natació (adaptada)

Piscina 25 m prova distància NO paralímpica

Grup 3

Orientació

Orientació a peu

Grup 4

Orientació

Altres modalitats

Grup 5

Pàdel

Pàdel

Grup 4

Patinatge

Hoquei patins

Grup 4

Patinatge

Hoquei patins línia

Grup 4

Patinatge

Patinatge artístic

Grup 3

Patinatge

Patinatge de velocitat

Grup 4

Pesca i càsting

Qualsevol modalitat

Grup 5

Petanca

Qualsevol modalitat

Grup 5

Petanca (adaptat)

Qualsevol modalitat

Grup 5

Pilota

Qualsevol modalitat

Grup 4

Powerlifting

Aixecament amb potència

Grup 5

Rugbi

Rugbi 7

Grup 1

Rugbi

Rugbi 15

Grup 3

Socorrisme

Salvament i socorrisme

Grup 5

Stand up paddle

Surf de rem

Grup 4

Surf

Modalitats olímpiques (nou esport olímpic Tokio 2020)

Grup 1

Surf

Modalitats NO olímpiques

Grup 3

Tir amb arc (adaptat)

Modalitat paralímpica

Grup 1

Tir amb arc (adaptat)

Modalitat NO paralímpica

Grup 3

Tir de fona

Tir de fona

Grup 5

Tir olímpic (adaptat)

Modalitat paralímpica

Grup 1

Tir olímpic (adaptat)

Modalitat NO paralímpica

Grup 4

Triatló (adaptat)

Triatló distància paralímpica

Grup 1

Triatló (adaptat)

Triatló distància NO paralímpica

Grup 3

Triatló (adaptat)

Duatló adaptat

Grup 3

Triatló (adaptat)

Aquatló adaptat o altres modalitats adaptades

Grup 4

Trot

Trot

Grup 4

 

ANNEX 3

Relació de centres d’alt rendiment i centres especialitzats d’alt rendiment reconeguts pel CSE

Centro de Alto Rendimiento del CSD de Madrid

Consejo Superior de Deportes

C/ Martín Fierro, 5

28040 Madrid

Tel.: 91 589 66 96 / 67 11; fax: 91 589 67 07

A/e: car.madrid@csd.gob.es; http://www.csd.gob.es

Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès

Av. Alcalde Barnils, 3-5

08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel.: 93 589 15 72; fax: 93 675 41 06

A/e: info@car.edu; http://www.car.edu

Centro de Alto Rendimiento para Entrenamiento en Altura de Sierra Nevada (CARDA)

18196 Monachil (Granada)

Tel.: 958 48 20 03 / 04; fax: 958 48 07 44

A/e: car.granada@csd.gob.es; http://www.carsierranevada.com

Centro de Alto Rendimiento del CSD, en León

C/ Los Jesuitas, 13

24007 León

Telf.: 98 769 04 96; fax: 98 769 05 01

A/e: cear.leon@csd.gob.es

Centre Especialitzat d’Alt Rendiment de Ciclisme (Palma)

Velòdrom Palma Arena

C/ de l’Uruguai, s/n

07010 (Palma)

Tel.: 971 76 13 52; fax: 609 24 46 50

A/e:acanals@stryc.org

Centro Especializado de Alto Rendimiento de Golf (Madrid)

Centro de Excelencia

C/ Arroyo del Monte, 5

28035 Madrid

Tel.:  91 376 91 30 / fax: 91 556 32 90

A/e: rfegolf@rfegolf.es

Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo (Sevilla)

Glorieta de Beatriz Manchón, s/n

Isla de la Cartuja 47071 (Sevilla)

Tel.: 95 506 20 00; fax: 95 506 20 20

A/e: jlperez@esportandaluz.com; http://www.esportandaluz.com

Centro Especializado de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico “Juan Carlos I”, Las Gabias (Granada)

Ctra. A-338 Granada-Alhama, km 8

18110 Las Gabias (Granada)

Tel.: 958 58 23 61; fax: 958 58 22 54

A/e: administracion@fundeto.org

Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela “Príncipe Felipe” (Santander)

C/ Gamazo, s/n

Puerto Chico 39004 (Santander)

Tel.: 942 20 30 06; fax: 942 20 30 07

A/e: carvela@ayto-santander.es


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma