Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Núm. 4981
Recurs d'inconstitucionalitat núm 1572-2017, contra la disposició addicional tretzena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1572-2017, promovido por la Defensora del Pueblo contra la disposición adicional decimotercera de la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2017.

Madrid, 9 de mayo de 2017

La Secretaria de Justiciadel Pleno del Tribunal Constitucional,

Herminia Palencia Guerra.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma