Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

   • Recurs d'inconstitucionalitat núm 1572-2017, contra la disposició addicional tretzena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017

    Número de registre 4981 - Pàgina 14367


  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de Batlia en relació a l'article 44 del Títol V de l'ordenança per al foment de la convivència a Calvià (BOIB núm. 129 de data 11/10/2016)

    Número de registre 4960 - Pàgines 14368-14369Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma