Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou de Campos, al terme municipal de Campos

    Número de registre 4700 - Pàgines 13503-13504


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Presidència - Modificació de l'estructura interna del Departament de Benestar Social i Família

    Número de registre 4683 - Pàgina 13505


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva Modificació Pressupostària 13/2017, per crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals aprobada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 3 d'abril de 2017

    Número de registre 4656 - Pàgina 13506


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació ordenaça de preus públics de l'Escola d'Estiu

    Número de registre 4743 - Pàgines 13507-13508


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'ajuda a domicili i menjar a domicili

    Número de registre 4692 - Pàgines 13509-13511


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de la modificació del reglament municipal de participació ciutadana

    Número de registre 4774 - Pàgines 13512-13527


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 02/2017 de modificació de crèdit per crèdit extraordinari

    Número de registre 4693 - Pàgina 13528


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 04/2017 de modificació de crèdit per transferència

    Número de registre 4694 - Pàgina 13529Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma