Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Relació de llocs de treball de l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià

    Número de registre 4574 - Pàgines 13243-13249


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels patis interiors dels edificis del conjunt históric i artístic per a activitats de bar cafeteria, restaurant i qualsevol altre establiment de restauració que es determini reglamentàriament per llei (exp. 2016/003960)

    Número de registre 4593 - Pàgines 13250-13255


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva expedient modificació pressupostària MP ORD 4/2017 de crèdits estraordinaris finançats amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals

    Número de registre 4638 - Pàgina 13256


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 4617 - Pàgines 13257-13261Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma