Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 4371
Contracte d'obres del projecte de reforma i rehabilitació del teatre principal d’Inca, co-finançat al 50% amb càrrec al programa operatiu feder 2014-2020 de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució del President de la Fundació Teatre Principal d’Inca per la qual s’exposa al públic el projecte i plec de condicions que han de regir el  Contracte d'obres del projecte de reforma i rehabilitació del Teatre Principal d'Inca, cofinançat al 50% amb càrrec al programa operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears

De conformitat amb el que disposa l’art 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el projecte d’aquesta obra s’exposa el públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de quinze dies hàbils.

També de conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 28 d'abril de 2017

El President,

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució del President de la Fundació Teatre Principal d’Inca  per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte d'obres del projecte de reforma i rehabilitació del Teatre Principal d'Inca, co-finançat al 50% amb càrrec al programa operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

1.- Entitat adjudicatària: Fundació Teatre Principal d’Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament d’Inca.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte d'obres del projecte de reforma i rehabilitació del Teatre Principal d'Inca.

b) Lloc d’execució: Teatre Principal d’Inca.

c) Termini d’execució: setze mesos, dels quals sis mesos corresponen a l’exercici 2017 i deu mesos a l’exercici 2018.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 5.110.325.- euros, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: 153.309,75.- euros.

6.- Garantia definitiva i complementària: Un total del 10% del preu d’adjudicació, sense Iva:

- Definitiva: 5% del preu d’adjudicació sense Iva.

- Complementària: 5% del preu d’adjudicació sense Iva.

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: http://incaciutat.com/arees/secretaria/perfil-del-contractant/

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

8.- Requisits específics del contractista: els descrits en els plecs.

9.- Classificació: serà requisit imprescindible que el contractista estigui classificat a:

- Grup C

Subgrup 2, categoria 4 (anterior categoria E)

Subgrup 4, categoria 4 (anterior categoria E)

- Grup I

Subgrup 9, categoria 4 (anterior categoria E)

- Grup J

Subgrup 2, categoria 3 (anterior categoria D)

10.- Assegurança de responsabilitat civil: per un import de 1.200.000.- euros.

11.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

12.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

13.- Criteris d’adjudicació: l’oferta econòmicament més avantatjosa.

14.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 1.000 euros.

Inca, 28 d'abril de 2017

El President,

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma