Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 12/2017, de 5 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, de nomenament del representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Comissió Permanent del Consorci del Museu Militar de Menorca

    Número de registre 4588 - Pàgina 12895


  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 14/2017, de 5 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, de delegació d’assistència i vot a la Junta de Fundadors del Consorci del Museu Militar de Menorca

    Número de registre 4589 - Pàgina 12896


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l’activitat de lloguer d’embarcacions i vaixells d’esbarjo

    Número de registre 4586 - Pàgines 12897-12903


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 4505 - Pàgines 12904-12914


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 19 d'abril de 2017 mitjançant el qual es modifica la Relació de Llocs de feina de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per modificar la forma de proveïment de "PL" (personal laboral) a "C" (concurs) de determinats llocs de feina/expansions vacants

    Número de registre 4402 - Pàgines 12915-12916


  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva acord de modificació de crèdits 3/2017 AMORT, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria

    Número de registre 4488 - Pàgina 12917


  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovat definitivament l'Acord de modificació pressupostaria en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria i romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat, resultant de la liquidació de l'exercici anterior

    Número de registre 4489 - Pàgina 12918


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva Estudi de Detall dotació escala d'incendis i ascensor Hotel Alcudia Garden

    Número de registre 4566 - Pàgines 12919-12928


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Rectificació error a la modificació de la plantilla de personal. Exp 196/17

    Número de registre 4558 - Pàgina 12929


  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva Pressupost General del 2017

    Número de registre 4430 - Pàgines 12930-12932


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdits 01/17 per crèdit extraordinari i modificació de l’annex d’inversions

    Número de registre 4539 - Pàgina 12933


  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva del reglament regulador de l'ús i funcionament de Punt Verd

    Número de registre 4435 - Pàgines 12934-12938Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma