Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 4165
Contracte de servei de manteniment ascensors dels edificis municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb el Decret núm. 920/2017 de data 4 d’abril de 2017, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, tot atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, per a l’adjudicació del contracte de servei de manteniment ascensors dels edificis municipals.

De conformitat amb l’article 142 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es procedeix a l’anunci de la licitació en els termes següents, i simultàniament, s’exposen al públic els plecs de clàusules administratives particulars reguladors de la licitació per un termini de DEU (10) dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, perquè les persones interessades els puguin examinar i presentar les reclamacions que considerin adients, d’acord amb l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears; si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi presenten reclamacions, se suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions en els casos que sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.

1.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme. Regidora delegada de l'Àrea de Contractació (Decret 1642/2015)

b) Dependència que tramita l’expedient.- Unitat de Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència.- Unitat de Contractació

2) Domicili. Av. de la Cúria, 1

3) Localitat i codi postal. Andratx 07150

4) Telèfon. 971628011

5) Telefax. 971628005

6) Correu electrònic. contractacio@andratx.cat

7) Adreça d’Internet del perfil del contractant.- www.andratx.cat

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació.- Un dia abans a la finalització del termini de presentació d’ofertes.

d) Número d’expedient. SERVEIS 04/2017

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus.- Servei

b) Descripció.- Servei de manteniment ascensors dels edificis municipals

c) Lloc d’execució/lliurament.- Andratx

d) Domicili.- Andratx

e) Codi postal.- 07150

f) Termini d’execució/ lliurament.- 2 anys, possibilitat de pròrroga de 2 anys més.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació.- Ordinària

b) Procediment.- Obert

c) Forma: Un únic criteris d'adjudicació, el preu més baix.

4. Pressupost base de la licitació:

El preu ANUAL del contracte serà de 22.254,96 € més 4.673,54 € en concepte d’IVA, el que fa un total de 26.928,50 €

5. Garanties exigides.-

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, sense incloure l’IVA.

6. Requisits específics del contractista:

- Solvència econòmica i financera

Es pot substituir per la classificació del contractista.

Volum anual de negocis, en l’àmbit al que es refereix el contracte, per un import igual o superior al exigit en el anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o en el seu defecte, al establert reglamentàriament.

- Solvència tècnica:

Es pot substituir per la classificació del contractista.

Relació dels principals serveis o treballs realitzats durant els darrers cinc anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat del mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta de certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació. El 15è dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí de les Illes Balears d’acord amb l’article 159.2 del TRLCSP. Si el darrer dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 13,30 hores del primer dia hàbil següent.

Hora límit: 13,30 hores

b) Documents a presentar: Els senyalats a les Clàusules 12, 13 i 14 del Plec de Clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Ajuntament d’Andratx

1. Dependència.- Registre General d’Entrada de 8.30 a 13,30 hores (Servei d’Atenció al Ciutadà)

2. Domicili. Av. de la Cúria, 1

3. Localitat i codi postal. Andratx 07150

8. Obertura d’ofertes:

a) Descripció.- Ajuntament d’Andratx

b) Adreça.- Ajuntament d’Andratx, Av. de la Cúria, 1

c) Localitat i codi postal.- 07150 Andratx

d) Data i hora.- S’anunciarà al perfil del contractant

9. Despeses de Publicitat.- A càrrec de l’adjudicatari.

10. Altres Informacions.

   

Andratx, 24 d’abril de 2017

La regidora Delegada de Contractació

Estefania Gonzalvo Guirado


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma