Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 3915
Anunci licitació "Subministrament i instal·lació de fanals solars per a la mordernització de l'enllumenat de la Platja de Talamanca i de la Platja d'en Bossa en el terme municipal d'Eivissa"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per Decret d'Alcaldia de data 12 d’abril de 2017, s'aprovà el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de "Subministrament i instal·lació de fanals solars per la modernització de l’enllumenat de la Platja de Talamanca i de la Platja d’en Bossa en el terme municipal d’Eivissa", les condicions del qual es relacionen a continuació:

1. Entitat adjudicadora:

Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació:

a) Organisme: Ajuntament d'Eivissa

b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació

c) Obtenció de documentació e informació:

1.- Dependència: Negociat de contractació.

2.- Domicili: Carrer Canàries, 35, Edifici Sa Colomina, 2ª planta.

3.- Localitat i codi postal: Eivissa 07800.

4.- Telèfon: 971.39.76.00

5.- Telefax: 971.39.75.84

6.- Correu electrònic: contractacio@eivissa.es

7.- Direcció d'Internet de la plataforma de contractació de l'Estat:  www.contrataciondelestado.es

8.- Data límit d'obtenció de documentació e informació: dins dels quinze dies naturals següents a comptar des del dia següent a la data de la publicació de l'anunci de la present licitació al BOIB.

d) Número d'expedient: 6366/2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Subministrament

b) Descripció: "Subministrament i instal·lació de fanals solars per la modernització de l’enllumenat de la Platja de Talamanca i de la Platja d’en Bossa en el terme municipal d’Eivissa"

c) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats: Si

d) Lloc d'execució

1.- Domicili: municipi d’Eivissa.

2.- Localitat i codi postal: Eivissa 07800

e) Termini d'execució: Vuit setmanes per a cada lot.

f) Admissió pròrroga: No

g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): ---

h) Sistema dinàmic d'adquisició (en el seu cas): ---

i) CPV (referència de nomenclatura): 34928510-6 Fanals per enllumenat dels carrers.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Subhasta electrònica: ---

d) Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

4. Valor estimat del contracte: cent quaranta-un mil dos-cents quaranta-dos euros amb trenta-dos cèntims (141.242,32 €)

5. Pressupost base de licitació:

Lot 1:

Import net: seixanta mil quatre-cents vint-i-tres euros amb noranta-sis cèntims (60.423,96 €)

IVA: dotze mil sis-cents vuitanta-nou euros amb tres cèntims (12.689,03 €)

Import total amb IVA: setanta-tres mil cent dotze euros amb noranta-nou cèntims (73.112,99 €).

Lot 2:

Import net: vuitanta mil vuit-cents divuit euros amb trenta-sis cèntims (80.818,36 €)

IVA: setze mil nou-cents setanta-un euros amb vuitanta-sis cèntims (16.971,86 €)

Import total amb IVA: noranta-set mil set-cents noranta euros amb vint-i-dos cèntims (97.790,22 €).

6. Garanties exigides:

a) Provisional (import): No s'exigeix.

b) Definitiva (%): el 5% del l'import d'adjudicació del contracte, exclòs l'IVA.

7. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional (en el seu cas): l'establert a la clàusula 5 del plec de condicions administratives.

b) Altres requisits específics: segons l'establert a la clàusula 5 del plec de condicions administratives

c) Contractes reservats: ---

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: a les 14:00 hores transcorreguts quinze dies naturals des del següent a la publicació d'aquest anunci.

b) Modalitat de presentació: bé presencialment, bé mitjançant tramesa per missatgeria lliurada dins el termini assenyalat, bé mitjançant enviament per correu.

c) Lloc de presentació: Ajuntament d'Eivissa

1.- Dependència: Negociat de Contractació

2.- Domicili: Carrer Canàries 35, Edifici Sa Colomina, o bé Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa a la Plaça Espanya número 1 Dalt Vila

3.- Localitat i Codi Postal: 07800, Eivissa

4.- Adreça electrònica: contractacio@eivissa.es

d) Número previst d'empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): ---

e) Admissió de variants, si procedeix: ---

f) Termini en el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: durant tota la licitació i només podrà retirar-la en el cas de què l'òrgan de contractació s'excedeixi en el termini establert per l'adjudicació.

9. Apertura d'ofertes:

a) Descripció: s'especifica al plec de condicions a la clàusula núm. 17 del plec de clàusules administratives particulars.

b) Direcció: Carrer Canàries, 35, Edifici Sa Colomina.

c) Localitat i Codi Postal: 07800, Eivissa

d) Data i hora: A les 10,00 hores del dimarts següent hàbil transcorreguts cinc dies naturals des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

10. Despeses de publicitat: a compte de l'adjudicatari

11. Data d'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (en el seu cas): ---

12. Altres informacions: Termini a efectes de reclamacions al Plec de Clàusules Administratives Particulars: 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació del present anunci.

 

Eivissa 19 abril 2017

EL REGIDOR DELEGAT

Idelfonso Molina Jimenez


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma