Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 3932
Aprovació inicial de la modificació de l'ús detallat de l'equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com sociocultural al PGOU d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 22 de març de 2017 es va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

"1.- APROVAR inicialment la modificació de l'ús detallat de l'equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com sociocultural al PGOU d'Inca, situat al carrer Antoni M. Alcover cantonada amb el carrer Josep M. Llompart (enfront de la plaça des Lladoner) en quant a la planta baixa de l'esmentat equipament que passa a tenir l’ús de docent/assistencial, conforme a la Memòria justificativa que s’adjunta.

2.- SOTMETRE la modificació del sistema d’actuació, a informació pública durant el termini de vint dies, mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí oficial de les Illes Balears, en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme) d'aquest Ajuntament i formular al×legacions.

3.- NOTIFICAR la present modificació a les persones interessades als efectes oportuns."

Inca, 7 d'abril de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma