Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 3884
Aprovació inicial de la modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari nº4/2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Aprovació inicial de la modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari nº4/2017.

A la Intervenció d'aquest Ajuntament d'acord amb l'article 179 i amb relació amb els articles 169, 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic la modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari núm. 4/2017 finançada amb baixes d'altres aplicacions pressupostàries, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 30 de març de 2017.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció al tràmits següents:

  1. Termini d’exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la data d’inserció d’aquesta anunci en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma.
  2. Oficina de presentació: Registre General.
  3. Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en ple.

Si no es presenta cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne un altre.

   

Inca a 31 de març de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma