Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 3855
Acord del Consell Executiu, de 12 d'abril de 2017, relatiu a l’aprovació de la Convocatòria de subvencions any 2017 al fons municipal d'inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural, de les entitats d'administració local o dels organismes públics que en depenen

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Ref. Base de Dades Nacional de Subvencions: 342600

El Consell Executiu, en la sessió de 12 d'abril de 2017, ha pres, entre altres, l’acord que transcric literalment a continuació:

«Antecedents

»1. La Direcció Insular de Cultura ha emès una memòria justificativa sobre la convocatòria de subvencions 2017 del fons municipal d'inversions per equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen.

»2. S'ha emès informe jurídic favorable respecte a la convocatòria esmentada.

»3. A l'expedient de referència consta l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 20.33430.76200 per dur a terme la convocatòria esmentada, atès el document comptable RC amb el núm. de referència 22017001482, per un import de 300.000,00 €.

»4. En data 6 d'abril de 2017 la intervenció general ha emès informe de fiscalització favorable.

»Fonaments de dret

»1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

»2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006).

»3. L’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 2016 (BOIB, núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

»4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

»5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic

»6. Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB núm. 100, de 10 d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999.

»7. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre de 2000).

»8. El Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 2001), i modificat per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011), 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014), 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015), 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016) i 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2017).

»9. El Decret d'organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB  núm. 109, de 18 de juliol de 2015), parcialment modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer) i el de 09-03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de març).

»10. Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2017.

»Atesos el antecedents i els fonaments de dret exposats, en virtut de les atribucions que m'han estat conferides, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, adopti el següent,

»Acord

»1. Aprovar l'expedient 28/2017, relatiu a la convocatòria de subvencions 2017 al fons municipal d'inversions per equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen.

»2. Autoritzar una despesa de 300.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33430.76200 (RC núm. de referència 22017001482) per atendre les subvencions de la convocatòria esmentada.

»3. Aprovar la convocatòria.

»4. Ordenar la publicació en el BOIB de la convocatòria esmentada, per conducte de la base de dades nacional de subvencions»

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 12 d'abril de 2017

El secretari general

(per delegació de la Presidència,

Decret de 17-07-2015, BOIB núm. 114, de 28-07-2015)

Jeroni M. Mas Rigo

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ANY 2017 AL FONS MUNICIPAL D'INVERSIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS I PER A LES FESTES DECLARADES D'INTERÈS CULTURAL, DE LES ENTITATS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2017 es destina la quantitat de 300.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 20 33430 76200 per atendre les subvencions d’aquesta convocatòria, distribuïts entre les diferents línies d’ajuda, de la següent manera:

Línia I: 280.000,000 € per a les ajudes  a les biblioteques, arxius, museus, teatres, auditoris i sales d’exposicions.

Aquesta dotació es distribueix de la manera que s’indica tot seguit, atesos els 6 tipus d’infraestructures en què s’ubiquen els centres culturals als quals es pot destinar la dotació dels equipaments objecte de la convocatòria:

  • 130.000,00 € per a les subvencions de biblioteques.
  • 40.000,00 €  per a les subvencions d’arxius.
  • 40.000,00 € per a les subvencions de museus.
  • 40.000,00 € per a les subvencions de teatres.
  • 20.000,00 € per a les subvencions d’auditoris.
  • 10.000,00 € per a les subvencions de sales d’exposicions.

Si es produís qualque romanent en alguna de les quantitats en les línies assenyalades, la comissió tècnica d’avaluació de les sol·licituds pot proposar a l'òrgan instructor que acreixi les altres quantitats de manera proporcional.

Línia II: 20.000,00 € per a les ajudes a les festes declarades d’interès cultural pel Consell de Mallorca (FIC).

 

Tercer. Finalitat, objecte i condicions

Finalitat: El Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, en l’exercici de les seves competències pretén, impulsar una política cultural pròpia i, en aquest cas en particular, mitjançant la convocatòria d’aquestes ajudes, pretén continuar amb la tasca de millorar la infraestructura dels equipaments culturals de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen donant resposta a les mancances que pateixen aquestes infraestructures culturals de la nostra illa per tal de millorar i de garantir la prestació el servei públic que presten a la ciutadania.

Objecte: projectes en relació a la dotació de les infraestructures o dels equipaments culturals destinats a la col·lectivitat o la ciutadania en general.

Aquestes infraestructures o equipaments culturals, així com les festes d'interès cultural han de presentar les característiques següents:

- Biblioteca: Ha de ser un centre obert al públic, que ha de tenir personal tècnic específic i ha de reunir les característiques adients per dur a terme les activitats pròpies del servei, com per exemple: bones condicions de salubritat, higiene, il·luminació, climatització, prestatgeries, altre mobiliari, sales de lectura, sales per a activitats de dinamització de la biblioteca.

- Arxiu: Ha de ser un centre obert al públic amb personal tècnic específic i qualificat i ha de disposar de les instal·lacions adients per a la consulta i la custòdia dels documents, com per exemple: bones condicions de salubritat, higiene, il·luminació, climatització, prestatgeries, altre mobiliari, etc.

- Museu: Centre obert al públic que ha de presentar les característiques adients per tal de poder exposar amb caràcter permanent i de forma ordenada una col·lecció de béns amb la finalitat de difondre uns coneixements, com per exemple: personal qualificat que el gestioni, bones condicions de salubritat, higiene, il·luminació, climatització, prestatgeries, altre mobiliari, etc.

- Teatres: Centre obert al públic que ha de presentar les característiques i les instal·lacions adients per tal de poder representar obres dramàtiques i altres espectacles propis de l'escena.

- Auditori: Centre obert al públic que ha de presentar les característiques i les instal·lacions adients per tal de poder dur a terme audicions, conferències, presentacions, activitats acadèmiques d'índole massiva, musical o representacions escèniques.

Sales d'exposicions: Centre obert al públic que ha de presentar les característiques adients per tal de poder exposar, promoure i difondre les arts visuals, amb caràcter temporal o permanent i de forma ordenada una col·lecció de bens.

Festes d'interès cultural: són aquelles declarades d'interès cultural pel Consell de Mallorca, inscrites al Registre Insular de Festes d’Interès Cultural, tota vegada seguit el procediment establert en el Reglament 3/2012, del procediment a seguir sobre la declaració de festes d’interès cultural de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 20, de 9 de febrer de 2013).

Per això, els ajuntaments o, si n’és el cas, els organismes públics que en depenen, han de permetre, si escau, la inspecció dels tècnics del Consell de Mallorca, amb anterioritat a la concessió de l’ajuda del Consell de Mallorca, als efectes de verificar si la biblioteca, l'arxiu, el museu, el teatre, l'auditori o la sala d'exposicions destinatari dels equipaments, acompleix amb els requisits establerts en aquest apartat.

Els equipaments que són objecte concret de subvenció d’aquesta convocatòria són els que es recullen en els apartats següents, per la qual cosa no hi tenen cabuda altres equipaments:

Equipaments de biblioteques:

- Mobiliari específic per a biblioteques

- Lectors de llibres electrònics

- Lectors de codis de barres

- Ordinadors de sobretaula

- Ordinadors portàtils

- Impressores

- Escàners

- Altre material informàtic directament adient per a les seves funcions.

- Senyalització

- Altres equips tècnics que millorin les condicions d'ús.

Equipaments de arxius

- Aspiradors amb filtres Hepa per a la neteja.

- Termohigròmetres.

- Caixes de conservació per a documentació, llibres i fotografies.

- Sobres de conservació per a documentació i fotografies.

- Mobiliari específic per a arxius.

- Ordinadors de sobretaula.

- Ordinadors portàtils.

- Impressores.

- Escàners.

- Altre material informàtic directament adient per a les seves funcions.

- Senyalització.

- Altres equips tècnics que millorin les condicions d'ús

Equipaments de museus

- Mobiliari per a sales d’exposició.

- Mobiliari per al magatzem.

- Ordinadors de sobretaula.

- Ordinadors portàtils.

- Altre material informàtic directament adient per a les seves funcions.

- Aparells i objectes per a la conservació preventiva.

- Senyalització.

- Altres equips tècnics que millorin les condicions d'ús

Equipaments de teatres

- Mobiliari específic per a teatres.

- Equips tècnics específics per a l'escena.

- Senyalització.

- Altres equips tècnics que millorin les condicions d'ús

Equipaments d'auditoris

- Mobiliari específic per a auditoris

- Equips tècnics específics per a l'escena

- Senyalització.

- Altres equips tècnics que millorin les condicions d'ús

Equipaments sales d'exposicions

- Mobiliari específic per a sales d'exposicions

- Equips tècnics adients per el seu ús i funcions

- Senyalització.

- Altres equips tècnics que millorin les condicions d'ús

Equipaments festes d'interès cultural (FIC)

- Mobiliari necessari per el desenvolupament de la festa i/o custòdia dels complements.

- Vestuari i complements adients i directament relacionats amb el desenvolupament de la festa.

Condicions:

Temporalització de la convocatòria: entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017 (ambdós inclosos).

Limitació en el nombre de projectes: Es pot presentar i subvencionar, com a màxim, 1 projecte de dotació d’equipaments per entitat sol·licitant i per a cada tipus d’infraestructura objecte d’aquesta convocatòria (biblioteques, arxius, museus, teatres, auditoris i sales d’exposicions), així com, 1 projecte per a les festes d’interès cultural.

Afectació: els equipaments subvencionats queden afectats durant el termini mínim de 3 anys, comptadors des de la seva adquisició, a la finalitat prevista per a la qual es concedeixi la subvenció.

El canvi d’ubicació de l’equipament subvencionat no suposa un incompliment d’aquesta obligació sempre i quan continuïn afectats a la finalitat per a la qual es concedeixi la subvenció, però, en qualsevol cas, s’ha de posar en coneixement del Departament del Consell de Mallorca competent en matèria de cultura. Tampoc no es considera un incompliment d’aquesta obligació quan els equipaments siguin substituïts per uns altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es concedeixi la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada pel Departament del Consell de Mallorca competent en matèria de cultura.

L’incompliment de l’obligació de destinació, que es produeix en tot cas amb l’alienació o gravamen del bé o equipament, ha de ser causa de reintegrament i el bé o equipament queda afecte al pagament del reintegrament, sigui qui sigui el seu posseïdor, llevat que sigui un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l’adquisició dels béns o equipaments amb bona fe i títol just o en un establiment mercantil o industrial en el cas de béns o equipaments no inscriptibles.

Quart. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les entitats d’Administ ració local de Mallorca o els organismes públics que en depenen, que duguin a terme, dins el període de temporalització assenyalat en el punt tercer, un projecte de dotació d’equipaments per a les biblioteques, els arxius, els museus, els teatres, els auditoris i les sales d'exposicions, ubicats en immobles de titularitat o d’ús públic municipal, així com per a les festes declarades d'interès cultural pel Consell de Mallorca.

 

Quint. Règim de concurrència

El procediment de selecció de les entitats beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en els termes que preveu l’article 21 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM i en virtut de la qual es comparen, en un únic procediment, totes les sol·licituds presentades amb la intenció d’establir-hi una prelació a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè d’aquesta convocatòria i, d’aquesta manera, concedir les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, d’acord amb els criteris i dins els límits recollits en el punt onzè i fins a l’import del crèdit pressupostari establert.

Sisè. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment. Composició de la comissió avaluadora

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia d’aquesta convocatòria i dels actes que se’n deriven: concessió i justificació de les subvencions i pagament.

Òrgan competent per aprovar i resoldre la convocatòria: el Consell executiu del Consell de Mallorca.

La instrucció correspon a la Secretaria tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, que ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria.

Comissió d’avaluació

Presidència:

Sr. Rafel M. Creus Oliver, director insular de Cultura. El seu substitut és el Sr. Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura.

Secretaria:

Sra. Ana M. Catalán Carrera, cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.

Vocals:

Per a les sol·licituds d'equipaments de biblioteques:

- Juan José Riera Ferrer, cap de secció de la Xarxa de Biblioteques, o la funcionària o el funcionari que el substitueixi.

- Guillem Mas Miralles, tècnic del Centre Coordinador de Biblioteques, o la funcionària o funcionari que el substitueixi.

- Catalina Maria Quetglas Vicens, tècnica de la Secció de Biblioteques, o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.

Per a les sol·licituds d'equipaments d'arxius:

- Dolors Medrano Bosch, cap de la Unitat de gestió documental i recursos informàtics, o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.

- Miquel Gil Cuenca, cap de la Unitat de Xarxa d’Arxius, Difusió i Informació, o la funcionària o el funcionari que el substitueixi.

Per a les sol·licituds d'equipaments de museus:

- Gabriel Pons Homar, cap de la Secció de Museus, o la funcionària o el funcionari que el substitueixi.

- Maria del Mar Gaita Socies, tècnica de la Secció de Museus, o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.

Per a les sol·licituds d'equipaments de teatres:

- Cristina Llambias Cortès, tècnic de Cultura, o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.

- Juan Francisco González Cruz, coordinador Àrea de producció i cors de la Fundació del Teatre Principal de Palma, o la funcionària o el funcionari que el substitueixi.

Per a les sol·licituds d'equipaments d'auditoris:

- Cristina Llambias Cortès, tècnic de Cultura, o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.

- Juan Francisco González Cruz, coordinador .Àrea de producció i cors de la Fundació del Teatre Principal de Palma. o la funcionària o el funcionari que el substitueixi.

Per a les sol·licituds d'equipaments de sales d'exposicions:

- Cristina Llambias Cortès, tècnic de Cultura, o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.

- Climent Romaguera Rubí, tècnic de grau mitjà de Cultura, o la funcionària o el funcionari que el substitueixi.

Per a les sol·licituds d'equipaments per a festes d'interès cultural (FIC):

- Jordi Fiol i Garcias, tècnic jurídic del la Secretaria tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, o la funcionària o el funcionari que el substitueixi.

- Rosa Maria Calafell Riera, tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.

Setè. Documents i informacions que s’han d’adjuntar a la petició

A) Documentació comuna per a ambdues línies

1. Model de sol·licitud (annex 1).

2. Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant o de persona autoritzada, davant autoritat administrativa, de què l’entitat no ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma (annex 1)

3. Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de l'Estat i amb la Seguretat Social, en el cas que hagi triat l’opció de no autoritzar al Consell de Mallorca per obtenir-la de manera directa. (annex 1).

4. Declaració responsable expressa sobre si l’impost indirecte IVA es recuperarà i/o compensarà, o no (annex 1).

5. Fotocòpia del NIF de l’entitat i del NIF o NIE del representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar la sol·licitud.

6. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representació legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

7. Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant o de persona autoritzada, davant autoritat administrativa, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’art. 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM. (annex 2).

8. Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant o de persona autoritzada, de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per dur a terme el projecte cultural i, si s’escau, de la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores; així com dels ingressos prevists per l’execució del projecte (vendes, entrades, etc) o de l’obtenció d’altres recursos que el financin (annex 2).

9. Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció (annex 4).

10. Declaració responsable per la qual l’entitat sol·licitant es compromet, en cas d’obtenir la subvenció, a destinar la dotació dels equipaments adquirits objecte de la subvenció a la finalitat prevista durant un període mínim de 3 anys (annex 2).

11. Certificat emès pel secretari/a o secretari/a municipal acreditatiu de la titularitat o de l’ús públic municipal de l’/dels immoble/s en què s’ubica/ubiquen el/s centre/s (biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori o sala d'exposicions) al/s qual/s van destinats els equipaments objecte de la sol·licitud de subvenció.

12. Informe del responsable tècnic de la biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori i sala d'exposicions sobre les característiques de la infraestructura cultural, així com les festes d'interès cultural a què fa referència l'apartat 2  "Objecte" del punt tercer de la convocatòria. (En el cas de biblioteques, només s'ha de presentar aquest informe si la biblioteca no pertany al Centre Coordinador de Biblioteques).

B) Documentació específica per a equipaments de biblioteques:

1. Memòria descriptiva del projecte, signada pel representant legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d'equipament de biblioteca objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació següent:

a. Justificació dels motius i/o necessitat de dotació de l’/dels equipament/s, així com del seu nombre, en el cas que s’adquireixi més d’1 unitat.

b. Objectius a assolir per l’/pels equipament/s.

c. Ubicació de l'/dels equipament/s. (Indiqueu la denominació del centre o dels centres a què es destinaran o en el que es trobaran habitualment).

2. Certificat emès pel secretari/a o secretari/a interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 3, 4 i 9 de l'apartat A del punt desè de la convocatòria, i sobre la relació dels centres bibliotecaris ubicats en immobles de titularitat de l’entitat sol·licitant de la subvenció. (es pot fer servir l'annex 5- Biblioteques)

3. Declaració responsable del Servei Bibliotecari sobre els aspectes recollits en els núm. 5, 6 i 7 de l'apartat A del punt desè (es pot fer servir l'annex 5A- Biblioteques).

4. Autorització per utilitzar les dades estadístiques del 2017 presentades al Centre Coordinador de Biblioteques per a l'avaluació del criteri relatiu a dades estadístiques. (es pot fer servir l'annex 6-A)

5. Annex 6-B de subministrament de dades estadístiques. Només s’ha de lliurar en cas de no presentar l’Annex 6-A. Les biblioteques no adscrites han de presentar necessàriament l’annex 6-B relatiu a la comunicació de dades estadístiques.

6. Pressupost equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb que s’ha de finançar (annex 3).

C) Documentació específica per a equipaments d'arxius:

1. Memòria descriptiva del projecte, signada pel representant legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament d'arxiu objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació següent:

a. Justificació dels motius i/o necessitat de dotació de l’/dels equipament/s, així com del seu nombre, en el cas que s’adquireixi més d’1 unitat.

b. Objectius a assolir per l’/pels equipament/s.

c. Ubicació de l'/dels equipament/s. (Indiqueu la denominació del centre o dels centres a què es destinaran o en el que es trobaran habitualment).

2. Certificat emès pel secretari/a o secretari/a interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2, 3 i 6 de l'apartat B del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5-Arxius).

3. Declaració responsable del personal tècnic específic de l'arxiu sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 4 i 5 de l'apartat B del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5A-Arxius).

4. Pressupost equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb que s’ha de finançar (annex 3).

D) Documentació específica per a la sol·licitud d'equipaments de museus:

1. Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de museu objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació següent:

a. Justificació dels motius i/o necessitat de dotació de l’/dels equipament/s, així com del seu nombre, en el cas que s’adquireixi més d’1 unitat.

b. Objectius a assolir per l’/pels equipament/s.

c. Ubicació de l'/dels equipament/s. (Indiqueu la denominació del centre o dels centres a què es destinaran o en el que es trobaran habitualment).

2. Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2, 3 i 7 de l'apartat C del punt desè del a convocatòria (es pot servir l'annex 5-Museus).

3. Declaració responsable de la persona encarregada de la direcció o de la gestió del museu sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 4, 5 i 6 de l'apartat C del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5A-Museus).

4. Pressupost equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb que s’ha de finançar (annex 3)

E) Documentació específica per a la sol·licitud d'equipaments de teatre:

1. Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de teatre objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació següent:

a. Justificació dels motius i/o necessitat de dotació de l’/dels equipament/s, així com del seu nombre, en el cas que s’adquireixi més d’1 unitat.

b. Objectius a assolir per l’/pels equipament/s.

c. Ubicació de l'/dels equipament/s. (Indiqueu la denominació del centre o dels centres a què es destinaran o en el que es trobaran habitualment).

2. Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2 i 5 de l'apartat D del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5-Teatre).

3. Declaració responsable de la persona encarregada de la direcció o de la gestió del teatre sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 3 i 4 de l'apartat D del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5A-Teatre).

4. Pressupost equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb que s’ha de finançar (annex 3).

F) Documentació específica per a la sol·licitud d'equipaments d’auditori:

1. Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de auditori objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació següent:

a. Justificació dels motius i/o necessitat de dotació de l’/dels equipament/s, així com del seu nombre, en el cas que s’adquireixi més d’1 unitat.

b. Objectius a assolir per l’/pels equipament/s.

c. Ubicació de l’/dels equipament/s. (Indiqueu la denominació del centre o dels centres a què es destinaran o en el que es trobaran habitualment).

2. Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2 i 5 de l'apartat E del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5-Auditori).

3. Declaració responsable de la persona encarregada de la direcció o de la gestió de l'auditori sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm.3 i 4 de l'apartat E del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5A-Auditori).

4. Pressupost equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb que s’ha de finançar (annex 3).

G) Documentació específica per a la sol·licitud d'equipaments de sales d'exposicions:

1. Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de sales d'exposicions objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació següent:

a. Justificació dels motius i/o necessitat de dotació de l’/dels equipament/s, així com del seu nombre, en el cas que s’adquireixi més d’1 unitat.

b. Objectius a assolir per l’/pels equipament/s.

c. Ubicació de l’/dels equipament/s. (Indiqueu la denominació del centre o dels centres a què es destinaran o en el que es trobaran habitualment).

2. Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2 i 5 de l'apartat F del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5-Sales d’exposicions).

3. Declaració responsable de la persona encarregada de la direcció o de la gestió de la sala d'exposicions sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 3 i 4 de l'apartat F del punt desè (es pot servir l'annex 5A-Sales d’exposicions).

4. Pressupost equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb que s’ha de finançar (annex 3).

H) Documentació específica per a la sol·licitud d'equipaments per a festes d'interès cultural

1. Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de festes d'interès cultural objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació següent:

a. Justificació dels motius i/o necessitat de dotació de l’/dels equipament/s, així com del seu nombre, en el cas que s’adquireixi més d’1 unitat.

b. Objectius a assolir per l’/pels equipament/s.

2.  Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 1, 2 i 3 per a la línia II del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5-Festes declarades d’interès cultural).

3.  Pressupost equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb que s’ha de finançar (annex 3).

Vuitè. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Cal presentar-les en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies hàbils següents al de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admetran.

Novè. Termini de resolució i notificació

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució d'aquest procediment és de 6 mesos, comptadors a partir del dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n'hagi dictat  la resolució, s'entenen desestimades totes les sol·licituds.

Desè. Criteris d'avaluació

Per a la línia I, dotació d’equipaments per a les biblioteques, els arxius, els museus, els teatres, els auditoris i les sales d'exposicions.

El procediment de la convocatòria és el de concurrència competitiva amb l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació relacionats a continuació:

* En relació al nombre d'habitants dels diferents municipis, aquest és el que publica l'Institut Nacional d'Estadística per a l'any 2016.

Criteris

A) Per a les sol·licituds d'equipaments de biblioteques

1) El nombre d’habitants del municipi d’acord amb aquesta escala:

Municipis fins a 2.000 habitants: 6 punts

Municipis de 2.001 a 5.000 habitants: 5 punts

Municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 4 punts

Municipis de 10.001 a 20.000 habitants: 3 punts

Municipis de 20.001 a 50.000 habitants: 2 punts

Municipis de més de 50.000 habitants: 1 punt

2) Si l’entitat té més d'un centre bibliotecari: 1 punt per cada biblioteca de més. Màxim: 6 punts.

3) Inversió global en el Servei bibliotecari del municipi durant l’any 2016. Màxim: 5 punts.

Es valorarà la inversió feta per part de l'entitat a la qual pertany el Servei bibliotecari del municipi exceptuant despeses de personal, manteniment de les instal·lacions i aquelles inversions o la part corresponent que s’hagi/n finançat amb subvencions rebudes. Aquells municipis que tinguin la inversió màxima, obtindran la totalitat dels punts d’acord amb l’establert al quadre següent; en el cas que la inversió sigui inferior, la puntuació es calcula de forma proporcional i el resultat s’arrodoneix a un nombre enter.

Nota: En el cas de municipis amb més d’una biblioteca se sumaran les quantitats invertides a totes les biblioteques.

 

Inversió màxima

Puntuació

Fins a 2.000 habitants

1.000 € / 100%

5 punts

De 2001 a 5.000 habitants

1.500 € / 100%

5 punts

De 5.001 a 10.000 habitants

2.000 € / 100%

5 punts

De 10.001 a 20.000 habitants

2.500 € / 100%

5 punts

De 20.001 a 50.000 habitants

3.000 € / 100%

5 punts

Més de 50.000 habitants

3.500 € / 100%

5 punts

4) Hores ordinàries setmanals d’obertura al públic. Màxim: 5 punts. Aquells municipis que justifiquin les hores ordinàries màximes setmanals d’obertura al públic que s’especifiquen a la taula següent, obtindran la totalitat dels punts; en el cas que el nombre d’hores sigui inferior, la puntuació es calcula de forma proporcional i el resultat s’arrodoneix a un nombre enter.

Nota: S’entén per horari ordinari setmanal aquell nombre d’hores que integren la jornada en què està oberta la biblioteca, habitualment, durant un llarg període de temps. Resten de fora d’aquest terme, aquells horaris extraordinaris siguin per raons de temporada siguin per la concurrència d’altres causes puntuals. El nombre d’hores setmanals per municipi està establert pels paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears, aprovats per acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011.

MUNICIPI

Habitants 2016

Hores d'obertura setmanal

Palma

402.949

555

Calvià

49.580

120

Manacor

40.279

90

Marratxí

36.001

75

Llucmajor

35.057

75

Inca

30.944

75

Alcúdia

19.296

65

Felanitx

17.319

35

Pollença

16.222

35

Sóller

13.791

35

Pobla, Sa

12.714

35

Santa Margalida

11.632

35

Capdepera

11.356

35

Santanyí

11.220

35

Son Servera

11.119

35

Andratx

10.873

35

Campos

10.164

35

Sant Llorenç des Cardassar

8.138

30

Binissalem

7.966

30

Artà

7.448

30

Santa María del Camí

6.832

30

Muro

6.729

30

Bunyola

6.669

30

Lloseta

5.710

30

Algaida

5.394

30

Alaró

5.282

30

Porreres

5.197

30

Esporles

4.959

25

Salines, Ses

4.895

25

Consell

3.869

25

Selva

3.864

25

Sineu

3.629

25

Sencelles

3.096

25

Vilafranca de Bonany

2.941

25

Montuïri

2.884

25

Petra

2.774

25

Campanet

2.507

25

Llubí

2.157

25

Maria de la Salut

2.073

25

Sant Joan

2.042

25

Puigpunyent

2.021

25

Valldemossa

2.003

25

Santa Eugènia

1.636

15

Mancor de la Vall

1.383

15

Lloret de Vistalegre

1.257

15

Costitx

1.246

15

Búger

1.050

15

Ariany

859

10

Fornalutx

687

10

Deià

642

10

Banyalbufar

522

10

Estellencs

323

10

Escorca

230

10

5) Difusió de la biblioteca. Màxim 2 punts. Es valorarà si el Servei bibliotecari del municipi disposa de web pròpia, blog o alguna xarxa social. Es donarà mig punt per eina. En cas que la difusió del centre es faci a través de la web genèrica de l’ajuntament: 0,25 punts. S’ha d’incloure l’adreça electrònica de les eines de difusió indicades.

6) Formació no reglada. Màxim 2 punts. Es valoraran els cursos específics relacionats amb el lloc de feina que hagi realitzat el personal del Servei bibliotecari del municipi durant el 2016. Es valorarà a raó de 0,05 punts per hora de formació. Es consultaran d’ofici les dades dels cursos organitzats pel Centre Coordinador de Biblioteques.

7) Col·lecció local. Màxim 2 punts. Es valorarà 0,5 punts per ítem.

- Recull de monografies i d’audiovisuals d’autors i/o temàtica local

- Recopilació de publicacions periòdiques locals

- Dossiers de premsa de temàtica local

- Literatura grisa (fulletons, díptics, cartells, programes de festes, etc.) de caràcter local.

8) Dades estadístiques del Servei bibliotecari del municipi durant l’exercici 2016. 2 punts. Per tant si faltés qualque dada estadística de les recollides a l’annex 6-B no s’obté cap punt, és a dir, la puntuació ha de ser zero.

9) Disposar de plans d'igualtat del personal al servei de l'administració local o els organismes públics que en depenen, d'acord amb la normativa que les és aplicable: 2 punts.

B) Per a les sol·licituds d'equipaments d'arxius

1) El nombre d’habitants del municipi d’acord amb l'escala recollida al criteri d'avaluació 1 per als equipaments de biblioteques.

2) Inversió global de l’Ajuntament a l’arxiu municipal durant l’any 2016. Màxim: 5 punts. Es valorarà la inversió realitzada per l’Ajuntament a l’arxiu municipal, exceptuant les despeses de personal, manteniment de les instal·lacions i subvencions rebudes per a aquesta finalitat. Aquell municipi que hagi fet la inversió màxima en comparació amb la resta obtindrà la totalitat dels punts, la puntuació corresponent a la resta de les inversions es determina de manera proporcional i s'ha d'arrodonir a un nombre enter, d’acord amb el quadre l’establert a l’apartat 3A) dels criteris d’avaluació de biblioteques.

3) Hores ordinàries setmanals d’obertura al públic. Màxim 6 punts

Arxius amb obertura d’1h a 20h. setmanals: 2 punts

Arxius amb obertura de més de 20h a 30 h. setmanals: 3 punts

Arxius amb obertura de més de 30h a 40 h setmanals: 4 punts

Arxius amb obertura de més de 40h a 50 h setmanals: 5 punts

Arxius amb obertura més de 50 h setmanals: 6 punts

Nota: S’entén per horari ordinari setmanal aquell nombre d’hores que integren la jornada en què està obert l'arxiu, habitualment, durant un llarg període de temps. Resten fora d’aquest terme, aquells horaris extraordinaris siguin per raons de temporada siguin per la concurrència d’altres causes puntuals.

4) Difusió de l’arxiu. Màxim 6 punts. Es valorarà si l’arxiu municipal disposa de web pròpia, blog o alguna xarxa social. Es donaran 2 punts per eina. S’ha d’incloure l’adreça electrònica de les eines de difusió. En cas que la difusió del centre es faci a través de la web genèrica de l’ajuntament: 1 punt.

5) Gestió de l’arxiu durant l’any 2016 (activitats, publicacions, etc.) Puntuació màxima: 5 punts.

Per cada publicació de l’arxiu: 2 punts

Per cada activitat de l’arxiu (conferència, curs, etc): 2 punts

Per cada exposició: 1 punt

6) Disposar de plans d'igualtat del personal al servei de l'administració local o els organismes públics que en depenen, d'acord amb la normativa que les és aplicable: 2 punts.

C) Per a les sol·licituds d'equipaments de museus

1) El nombre d’habitants del municipi d’acord amb l'escala recollida al criteri d'avaluació 1 per als equipaments de biblioteques.

2) Horari ordinari setmanal d’obertura al públic: Màxim 6 punts

Centres amb obertura al públic d’1h a 20 h setmanals: 1 punt

Centres amb obertura al públic de més de 20h a 30 h setmanals: 3 punts

Centres amb obertura al públic de més de 30h a 40 h setmanals: 4 punts

Centres amb obertura al públic de més de 40h a 50 h setmanals: 5 punts

Centres amb obertura al públic més de 50 h setmanals: 6 punts

Nota: S'entén per horari ordinari setmanal aquell nombre d’hores que integren la jornada en què està obert el museu, habitualment, durant un llarg període de temps. Resten fora d’aquest terme, aquells horaris extraordinaris, siguin per raons de temporada siguin per la concurrència d’altres causes puntuals.

3) Inversió global de l’ajuntament al museu municipal durant l’any 2016. Màxim: 5 punts. (D’acord amb el quadre 3A) de biblioteques)

Es valorarà la inversió feta per part de l’ajuntament al museu municipal exceptuant les despeses de personal, manteniment de les instal·lacions i subvencions rebudes per a aquesta finalitat. Aquell municipi que hagi fet la inversió màxima en comparació amb la resta obtindrà la totalitat dels punts, la puntuació corresponent a la resta de les inversions es determina de manera proporcional i s'ha d'arrodonir a un nombre sencer.

4) Nombre de visitants del museu. Màxim 5 punts.

Fins a 20.000 visitants: 2 punts

De 20.001 a 30.000 visitants: 3 punts

De 30.001 a 40.000 visitants: 4 punts

De 40.001 visitants en endavant: 5 punts

5) Difusió del museu. Màxim 6 punts. Es valorarà si el museu disposa de web pròpia o alguna xarxa social. Es donaran 2 punts per eina. S’ha d’incloure l’adreça electrònica de l’eina de difusió. En cas que la difusió del centre es faci a través de la web genèrica de l’ajuntament: 1 punt.

6) Gestió del museu durant l’any 2016 (activitats, registre, publicacions...): Puntuació Màxima: 7 punts.

Per cada publicació del museu: 2 punts

Per cada activitat del museu (conferència, taller, etc): 0,5 punts

Per cada exposició: 1 punt

Per l’ús d’un sistema de gestió informàtica del museu: 4 punts

7) Disposar de plans d'igualtat del personal al servei de l'administració local o els organismes públics que en depenen, d'acord amb la normativa que les és aplicable: 2 punts.

D) Per a les sol·licituds d'equipaments de teatres

1) El nombre d’habitants del municipi d’acord amb l'escala recollida al criteri d'avaluació 1 per als equipaments de biblioteques.

2) Inversió global de l’ajuntament al teatre municipal durant l’any 2016. Màxim: 5 punts. (d’acord amb el quadre 3A) de biblioteques).

Es valorarà la inversió feta per part de l’ajuntament al teatre municipal exceptuant les despeses de personal, manteniment de les instal·lacions i subvencions rebudes per a aquesta finalitat. Aquell municipi que hagi fet la inversió màxima en comparació amb la resta obtindrà la totalitat dels punts, la puntuació corresponent a la resta de les inversions es determina de manera proporcional i s'ha d'arrodonir a un nombre sencer.

3) Nombre d'espectadors durant l'any 2016. Màxim 5 punts.

Fins a 5.000 espectadors: 2 punts

De 5.001 fins a 10.000 espectadors: 3 punts

De 10.001 fins a 15.000 espectadors: 4 punts

De 15.001 espectadors en endavant: 5 punts

4) Difusió del teatre. Màxim 6 punts. Es valorarà si el teatre disposa de web pròpia o alguna xarxa social. Es donaran 2 punts per eina. S’ha d’incloure l’adreça electrònica de l’eina de difusió. En cas que la difusió del centre es faci a través de la web genèrica de l’ajuntament: 1 punt.

5) Disposar de plans d'igualtat del personal al servei de l'administració local o els organismes públics que en depenen, d'acord amb la normativa que les és aplicable: 2 punts.

E) Per a les sol·licituds d'equipaments d'auditoris

1) El nombre d’habitants del municipi d’acord amb l'escala recollida al criteri d'avaluació 1 per als equipaments de biblioteques.

2) Inversió global de l’ajuntament a l'auditori municipal durant l’any 2016. Màxim: 5 punts. (d’acord amb el quadre 3A) de biblioteques)

Es valorarà la inversió feta per part de l’ajuntament a l'auditori municipal exceptuant les despeses de personal, manteniment de les instal·lacions i subvencions rebudes per a aquesta finalitat. Aquell municipi que hagi fet la inversió màxima en comparació amb la resta obtindrà la totalitat dels punts, la puntuació corresponent a la resta de les inversions es determina de manera proporcional i s'ha d'arrodonir a un nombre sencer.

3) Nombre d'espectadors/assistents durant l'any 2016. Màxim 5 punts.

Fins a 1.000 espectadors: 2 punts

De 1.001 fins a 2.000 espectadors: 3 punts

De 2.001 fins a 3.000 espectadors: 4 punts

De 3.001 espectadors en endavant: 5 punts

4) Difusió de l'auditori. Màxim 6 punts. Es valorarà si l'auditori disposa de web pròpia o alguna xarxa social. Es donaran 2 punts per eina. S’ha d’incloure l’adreça electrònica de l’eina de difusió. En cas que la difusió del centre es faci a través de la web genèrica de l’ajuntament: 1 punt.

5) Disposar de plans d'igualtat del personal al servei de l'administració local o els organismes públics que en depenen, d'acord amb la normativa que les és aplicable: 2 punts.

F) Per a les sol·licituds d'equipaments de sales d'exposicions

1) El nombre d’habitants del municipi d’acord amb l'escala recollida al criteri d'avaluació 1 per als equipaments de biblioteques.

2) Inversió global de l’ajuntament a la sala d'exposicions municipal durant l’any 2016. Màxim: 5 punts. (D’acord amb el quadre 3A) de biblioteques)

Es valorarà la inversió feta per part de l’ajuntament a la sala d'exposicions municipal exceptuant les despeses de personal, manteniment de les instal·lacions i subvencions rebudes per a aquesta finalitat. Aquell municipi que hagi fet la inversió màxima en comparació amb la resta obtindrà la totalitat dels punts, la puntuació corresponent a la resta de les inversions es determina de manera proporcional i s'ha d'arrodonir a un nombre sencer.

3) Nombre de visitants durant l'any 2016. Màxim 5 punts.

Fins a 1.000 visitants: 2 punts

De 1.001 fins a 2.000 visitants: 3 punts

De 2.001 fins a 3.000 visitants: 4 punts

De 3.001 visitants en endavant: 5 punts

4) Difusió de la sala d'exposicions. Màxim 6 punts. Es valorarà si la sala d'exposicions disposa de web pròpia o alguna xarxa social. Es donaran 2 punts per eina. S’ha d’incloure l’adreça electrònica de l’eina de difusió. En cas que la difusió del centre es faci a través de la web genèrica de l’ajuntament: 1 punt.

5) Disposar de plans d'igualtat del personal al servei de l'administració local o els organismes públics que en depenen, d'acord amb la normativa que les és aplicable: 2 punts.

Per a la línia II, dotació d’equipaments per a les festes declarades d'interès cultural.

El procediment de la convocatòria és el de concurrència competitiva amb l’aplicació dels criteris d’avaluació relacionats a continuació:

Criteris

1) ) Difusió de la festa: Màxim 10 punts. Es valorarà si la festa declarada d'interès cultural disposa de web pròpia o alguna xarxa social. Es donaran 2 punts per eina. S’ha d’incloure l’adreça electrònica de l’eina de difusió. En cas que la difusió de la festa es faci a través de la web genèrica de l’ajuntament: 1 punt.

2) Activitats culturals complementaries o paral·leles al voltant de la festa: màxim 5 punts.

Fins a 2 activitats: 1 punt

De 3 a 4 activitats: 3 punts

De 5 activitats en endavant: 5 punts

3) Disposar de plans d'igualtat del personal al servei de l'administració local o els organismes públics que en depenen, d'acord amb la normativa que les és aplicable: 2 punts.

4) Si hi ha empat en l’ordre de prelació entre dues entitats, s’aplicarà com a criteri de desempat prioritzar la sol·licitud de l’entitat del municipi que tengui un menor nombre d’habitants.

* En relació al nombre d'habitants dels diferents municipis, aquest és el que publica l'Institut Nacional d'Estadística per a l'any 2016.

Onzè.- Import de les subvencions

La determinació de l’import de la subvenció ha de respectar els criteris i límits següents:

Línia I, dotació d’equipaments per a les biblioteques, els arxius, els museus, els teatres, els auditoris i les sales d'exposicions.

Es fixa en virtut de la puntuació obtinguda i del valor del punt. Per calcular el valor del punt, en primer lloc, s’agrupen les sol·licituds en funció de la infraestructura (biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori o sala d'exposicions) a què es destinen els equipaments, es comparen les sol·licituds en cada grup, i s'estableix una prelació mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè. D’altra banda, i en segon lloc, les quantitats econòmiques previstes en el punt segon (dotació pressupostària) per a la línia I, es prorrategen entre la suma total de la puntuació obtinguda per les sol·licituds admeses corresponents. Posteriorment, aquest valor del punt s’ha de multiplicar per la puntuació individual de cada sol·licitud i del seu projecte. D’aquesta manera es determinarà l’import de la subvenció que correspon a cada entitat beneficiària.

El valor del punt s’ha de fixar amb dos decimals sense arrodonir.

Límits

1.- No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2.- No pot ser superior a l’import total del pressupost subvencionable.

3.- En tot cas, la subvenció no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat objecte de la sol·licitud, el pressupost d’ execució d’aquest projecte.

Línia II, dotació d'equipament per a les festes declarades d'interès cultural (FIC).

L’import de la subvenció no pot superar els límits que s’indiquen a continuació:

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2. No pot ultrapassar el 80% del pressupost subvencionable del projecte.

3. En tot cas, l’import de la subvenció no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat objecte de la sol·licitud, el pressupost d’execució d’aquest projecte.

No són despeses subvencionables, en relació a les diferents línies d'ajut i, per tant, no formen part ni del pressupost subvencionable aquelles que es relacionen en l’article 44 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, així com tampoc:

· Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon, internet.

· Les despeses relatives a dinars, refrigeris, serveis d’àpats o d’altres de semblants.

Dotzè.- Períodes d’elegibilitat de les despeses subvencionables

La temporalització de les despeses ha de coincidir amb la de la convocatòria assenyalada al punt tercer, es a dir, entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017 (ambdós inclosos).

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin emès amb posterioritat a la data d’acabament de la temporalització, sempre que, d’una banda, s’hagin emès dins el termini de 10 dies hàbils següents al de la data d’acabament d’aquesta i, d’altra banda, que el lliurament de béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la temporalització assenyalada en el paràgraf primer d’aquest punt. Amb tot, la data d’expedició de les factures no pot depassar la data límit per presentar la documentació justificativa assenyalats en el punt catorzè.

Tretzè.- Documentació necessària per a justificar el compliment de la finalitat de la subvenció.

D’acord amb l’article 38 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, la modalitat de justificació d’aquesta convocatòria és la prevista en l’apartat a), és a dir, amb el compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants de despesa.

El fet que l’entitat beneficiària no sigui deutora per una resolució de reintegrament s’acreditarà mitjançant una declaració responsable d’aquesta (annex 9).

El compte justificatiu de la despesa es durà a terme, segons el regulat en l’article 39 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, amb les següents especificitats:

A) MEMÒRIA TÈCNICA

És la documentació amb la qual l’entitat beneficiària demostra que ha fet el projecte cultural subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que ha comunicat al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i han estat autoritzats.

La memòria tècnica està integrada per la documentació següent:

- Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants. Si no s’ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat.

- Un exemplar de la publicitat original escrita i gràfica relativa a l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini del Departament de C ultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució, sempre que la concessió de la subvenció hagi estat anterior a la realització de l'activitat.

- Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la realització del projecte de dotació d’equipaments subvencionat.

B) MEMÒRIA ECONÒMICA

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents que es regulen en l’article 39 1. 2 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, tenint en compte a més a més:

1. Annex 8: declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat en els termes que regula l’article 39 1. 2 a) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM.

2. Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat (annexes 7-A i 7-B)

La relació de les despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les despeses del pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: número d’ordre, número de factura, data d'emissió de la factura, proveïdor, NIF, concepte de la factura, import total imputat de la factura i la data de pagament (annex 7-A)

La relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l’import i la procedència (si no hi ha hagut altres ingressos per finançar el projecte tret de la subvenció, s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància) (annex 7-B).

Aquesta informació també caldrà enviar-la, degudament identificada, a la Unitat Jurídica Administrativa per correu electrònic a la següent adreça: sjacultura@conselldemallorca.net

3. Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 39 1. 2 f) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM) (annex 8).

4. Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera i/o compensa l’IVA (art. 39 1. 2 g) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM) (annex 8).

5. Còpia acarada, pel secretari/secretària o secretari/secretària-interventor/a de l’entitat beneficiària, de les factures o d’altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa, en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de la despesa subvencionable del pressupost executat, que han d’estar expedides a nom de l’entitat beneficiària i, a més, han de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients:

o Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari

o Data i número de factura

o Concepte de la despesa

o Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)

o El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura.

o Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar. O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o els preceptes corresponents de la Llei de l’impost.

Així mateix, en relació a les factures o altres documents justificatius de la despesa subvencionable, l'entitat beneficiària ha de presentar declaració responsable en el sentit que aquestes o aquests no s'han presentat i no es presentaran a l'efecte d'altres ajuts o subvencions (annex 7-C).

6. Qualsevol altra documentació que es derivi d’aquesta convocatòria o li sigui requerida als efectes de comprovar la justificació econòmica del projecte cultural.

Catorzè.- Forma, terminis, lloc i condicions per al pagament i per a la justificació.

Les factures o els justificants del pressupost subvencionable executat s’han de presentar seguint els requisits regulats en l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions i de forma ordenada, és a dir, s’han d’agrupar amb el mateix ordre establert en la relació de despeses que ha de presentar amb l’annex 7-A.

Així mateix, en concordança amb l'art. 48.1 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, es pot acreditar el pagament de les factures objecte de justificació mitjançant certificació de les obligacions reconegudes, emesa pel secretari/secretària-interventor/a, detallant cada factura, el seu número, l'import, agrupades amb el mateix ordre establert en la relació de despeses assenyalada en el paràgraf anterior.

Termini de presentació: Si la resolució de la concessió de la convocatòria es dictés i publiqués després de finalitzar la temporalització establerta en el punt tercer, el beneficiari ha de presentar la documentació justificativa en el termini de 10 dies hàbils comptadors des del dia següent al de la publicació de la concessió de les subvencions.

Si la resolució de la concessió de la convocatòria es dictés i publiqués abans de finalitzar la temporalització establerta en el punt tercer, el beneficiari ha de presentar la documentació justificativa en el termini de 10 dies hàbils comptadors des del dia següent al de la finalització de l’esmentat termini (31 d'agost de 2017).

Lloc de presentació: Cal presentar-la en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria.

Quinzè. Publicació de la convocatòria

El Consell de Mallorca, en compliment del previst en l’article 19.2 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, trametrà a la base de dades nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria, i sobre les resolucions de concessió que es derivin, i es publicarà en el BOIB per conducte de la base de dades esmentada, a més d’exposar-se en el tauler d’anuncis del Centre Cultural de la Misericòrdia i penjar-se en la pàgina web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net).

Setzè. Revocació del a subvenció

Serà d’aplicació el previst en l’article 56 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, amb les particularitats següents:

1. Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en la convocatòria, o incorre en alguna de les causes de l’article 56 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, o altera aspectes rellevants del projecte que s’hagin pogut tenir en compte per concedir l’ajuda, els òrgans competents del Consell l’han de revocar. En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord amb el que estableix l’article 57 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM.

2. Si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s’han assolit les finalitats de la subvenció, se n’ha de fer una revocació parcial. En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar parcialment la subvenció, d’acord amb els criteris següents:

Per a la línia I

A) En el cas que s’hagi realitzat parcialment el projecte cultural, que ha de suposar, com a mínim, haver realitzat el 50% de les activitats previstes (quan el projecte només estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats d'execució amb una naturalesa i identitat pròpia) i haver assolit els objectius de la subvenció, o haver realitzat totalment aquest però el pressupost inicial subvencionable no estigui ben justificat, la subvenció s'ha de reduir proporcionalment al pressupost executat subvencionable.

Per a la línia II

A) En el cas que s’hagi realitzat parcialment el projecte cultural, que ha de suposar, com a mínim, haver realitzat el 50% de les activitats previstes i haver assolit els objectius de la subvenció, aquesta s'ha de reduir proporcionalment al pressupost executat subvencionable.

B) En el cas que s’hagi realitzat totalment el projecte cultural però el pressupost inicial subvencionable no estigui ben justificat, 1) perquè la documentació justificativa tingui deficiències o sigui inadequada per no ajustar-se als requisits de la convocatòria, o 2) perquè sigui insuficient per no haver-se acomplert del tot, la revocació parcial de la subvenció inicial s’ha de fer de la manera següent.

b1) Si la subvenció concedida representa el 80 % del pressupost inicial subvencionable, la subvenció s’ha de reduir proporcionalment al pressupost executat subvencionable.

b2) Si la subvenció concedida és inferior al 80 % del pressupost inicial subvencionable, aquesta no experimentarà canvis sempre que no representi més del 80 % del pressupost executat subvencionable. Si, contràriament, aquesta representa més del 80 % , la subvenció s’haurà de reduir fins al 80 % del pressupost executat subvencionable.

b3) En el cas que hi hagi un beneficiari la subvenció del qual fos el romanent de la convocatòria, la subvenció no experimenta canvis, sempre que aquesta no representi més del 80 % del pressupost executat subvencionable.

4. Si l’import total de la subvenció més la resta d’altres ajuts, ingressos o fons propis que han finançat la realització del projecte cultural, en supera el pressupost total executat, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que l’excedeix.

Dissetè. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria.

Si per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l’òrgan, que la va aprovar, l’ha de deixar sense efectes previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor.

Divuitè. Recursos

Contra l'acord que aprova aquesta convocatòria, així com, contra els acords de concessió que se'n derivin, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS AL FONS MUNICIPAL D'INVERSIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS I PER A LES FESTES DECLARADES D'INTERÈS CULTURAL PEL CONSELL DE MALLORCA 2017, PER A LES ENTITATS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

Entitat:

NIF:

Domicili (als efectes de notificacions): 

Carrer o plaça:

Localitat:

CP:

Telèfon de persona de contacte:

Fax:

Correu electrònic de contacte:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL O PERSONA AUTORITZADA

Nom i llinatges:

NIF/NIE:

Telèfon:

e-mail:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

OBJECTE (marqueu amb una “X” i empleneu les caselles corresponents)

- Equipaments de BIBLIOTEQUES (hi heu d’ indicar el nom dels equipaments de biblioteques –atesa la nomenclatura que recull al punt tercer d’aquesta convocatòria- i el nombre d’unitats respectives a cadascun, així com la denominació, localitat i adreça del centre bibliotecari al qual es destinen)

NOM EQUIPAMENT

NOMBRE UNITATS EQUIPAMENT

DENOMINACIÓ CENTRE BIBLIOTECARI

LOCALITAT I ADREÇA CENTRE BIBLIOTECARI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

( ) Import total del pressupost amb IVA:

( ) Import total del pressupost sense IVA:

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

· Equipaments d’ ARXIUS (hi heu d’ indicar el nom dels equipaments d’ arxius –atesa la nomenclatura que recull al punt tercer d’aquesta convocatòria- i el nombre d’unitats respectives a cadascun, així com la denominació, localitat i adreça del centre arxivístic al qual es destinen)

NOM EQUIPAMENT

NOMBRE UNITATS EQUIPAMENT

DENOMINACIÓ CENTRE ARXIVÍSTIC

LOCALITAT I ADREÇA CENTRE ARXIVÍSTIC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

( ) Import total del pressupost amb IVA:

( ) Import total del pressupost sense IVA:

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

 -Equipaments de MUSEUS (hi heu d’ indicar el nom dels equipaments de museus –atesa la nomenclatura que recull al punt tercer d’aquesta convocatòria- i el nombre d’unitats respectives a cadascun, així com la denominació, localitat i adreça del centre museístic al qual es destinen)

NOM EQUIPAMENT

NOMBRE UNITATS EQUIPAMENT

DENOMINACIÓ CENTRE MUSEÍSTIC

LOCALITAT I ADREÇA CENTRE MUSEÍSTIC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

( ) Import total del pressupost amb IVA:

( ) Import total del pressupost sense IVA:

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

 -Equipaments de TEATRES (hi heu d’ indicar el nom dels equipaments de teatres –atesa la nomenclatura que recull el punt tercer d’aquesta convocatòria- i el nombre d’unitats respectives a cadascun, així com la denominació, localitat i adreça del teatre al qual es destinen)

NOM EQUIPAMENT

NOMBRE UNITATS EQUIPAMENT

DENOMINACIÓ DEL TEATRE

LOCALITAT I ADREÇA DEL TEATRE

1.

2.

3.

4.

( ) Import total del pressupost amb IVA:

( ) Import total del pressupost sense IVA:

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

 -Equipaments d'AUDITORIS (hi heu d’ indicar el nom dels equipaments d'auditoris –atesa la nomenclatura que recull al punt tercer d’aquesta convocatòria- i el nombre d’unitats respectives a cadascun, així com la denominació, localitat i adreça de l'auditori al qual es destinen)

NOM EQUIPAMENT

NOMBRE UNITATS EQUIPAMENT

DENOMINACIÓ DE L’AUDITORI

LOCALITAT I ADREÇA DE L’AUDITORI

1.

2.

3.

4.

( ) Import total del pressupost amb IVA:

( ) Import total del pressupost sense IVA:

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

 -Equipaments de SALES D'EXPOSICIONS  (hi heu d’ indicar el nom dels equipaments de sales d'exposicions –atesa la nomenclatura que recull al punt tercer d’aquesta convocatòria- i el nombre d’unitats respectives a cadascun, així com la denominació, localitat i adreça de la sala d'exposicions al qual es destinen)

NOM EQUIPAMENT

NOMBRE UNITATS EQUIPAMENT

DENOMINACIÓ DE LA SALA D’EXPOSICIONS

LOCALITAT I ADREÇA DE LA SALA EXPOSICIONS

1.

2.

3.

4.

( ) Import total del pressupost amb IVA:

( ) Import total del pressupost sense IVA:

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

-Equipaments per a les FESTES D'INTERÈS CULTURAL (hi heu d’ indicar el nom dels equipaments per a les festes d'interès cultural –atesa la nomenclatura que recull al punt tercer d’aquesta convocatòria- i el nombre d’unitats respectives a cadascun, així com la denominació i la localitat on es duu a terme la festa d'interès cultural a la qual es destinen)

NOM EQUIPAMENT

NOMBRE UNITATS EQUIPAMENT

DENOMINACIÓ DE LA FESTA D’INTERÈS CULTURAL

LOCALITAT DE LA FESTA D’INTERÈS CULTURAL

1.

2.

3.

4.

( ) Import total del pressupost amb IVA:

( ) Import total del pressupost sense IVA:

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

Nota: * Als efectes establerts en el punt setzè, on es regula la revocació parcial, és a dir, en cas d’execució parcial del projecte, sempre que estigui integrat per vàries activitats o per una sola susceptible de dividir-se en unitats d’execució, heu d’indicar , en un full adjunt a la sol·licitud, la distribució de la subvenció entre les distintes parts del projecte.

DECLARACIONS

____________________________________, amb NIF, ___________________, amb domicili a ____________________________________

___________________ i amb número de telèfon ____________________, en representació de l'entitat sol·licitant,

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1) Que accept la regulació de la convocatòria.

2) Que n’adjunt la documentació exigida.

3) Que en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte, d’acord amb l’article 39 1. 2 g) de l’Ordenança general de subvencions del CIM:

(  ) No recuperarà ni compensarà l’IVA suportat de la despesa subvencionable

(  ) Sí recuperarà i/o compensarà l’IVA suportat de la despesa subvencionable

4) En compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol (BOE de dia 22 d’agost de 2016) d’igualtat de dones i homes:

(  ) No

(  )

He estat sancionat/da o condemnat/da, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.

5) AUTORITZACIÓ PER SOL·LICITAR CERTIFICATS TELEMÀTICS DE L’AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Autoritz al Consell Insular de Mallorca a sol·licitar i obtenir, davant de l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat i la Tresoreria General de la Seguretat Social, la informació rellevant necessària per comprovar que estic al corrent de les meves obligacions tributàries per a qualsevol tràmit necessari relatiu a aquesta convocatòria, tot d’acord amb l’article 10, 2 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, que permet, prèvia autorització de la persona interessada, cedir les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per desenvolupar les seves funcions (art. 11. de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; art. 10 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, i art. 13.2 b) del Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques), així com utilitzar mitjans telemàtics per substituir l’aportació de certificats per part dels ciutadans.

( ) SI                                                ( ) NO

Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignant es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant escrit adreçat al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (Servei Jurídic Administratiu) i subscrit per aquesta (persona física), pel representant legal de la persona (jurídica) sol·licitant de l’ajuda o per persona autoritzada.

6) D'acord amb el que disposa l'art. 10 de l'Ordenança General de Subvencions del CIM, l'entitat a qui represent i amb relació a les obligacions tributàries davant l'Agència Tributària de l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social:

( ) Es troba al corrent.                      ( ) No es troba al corrent.

(Emplenar en el cas de triar l’opció de no autoritzar al Consell de Mallorca per obtenir la informació directament)

___________________________________, ___ d __________________ de 201__

(Signatura)

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:

1.Les dades que contingui la sol·licitud d'admissió , la documentació que s'hi adjunti o la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria, s'incorporen a un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix, per una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta convocatòria per tal d'assolir els objectius i les finalitats recollits en el punt tercer i, per altra banda, si n'és el cas, per dur a terme la tramitació dels expedientes sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2. Cessions de les dades previstes: a les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB, tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca, www.conselldemallorca.net), segons el que preveu l’article 18 Llei 38/2003 i l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; a les persones interessades en els termes prevists en l’esmentada llei; i a la Intervenció General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvencions.

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (Centre Cultural la Misericòrdia, plaça de l’Hospital 4. 07012. Palma).

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS. CONSELL DE MALLORCA

ANNEX 2
DECLARACIONS RESPONSABLE:

A) DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O SUBVENCIÓ PER ALS PROJECTES OBJECTE DE LA SOL·LICITUD I, SI N’ÉS EL CAS, RELACIÓ DELS AJUTS I SUBVENCIONS SOL·LICITATS O CONCEDITS, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES

B) DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN L’ARTICLE 8 DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DEL CIM

C) D’ALTRES INGRESSOS DERIVATS DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE QUE ES DESTININ AL MATEIX PROJECTE

D) DE COMPROMÍS, EN CAS D’OBTENIR LA SUBVENCIÓ, A DESTINAR LA DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS ADQUIRITS A LA FINALITAT PREVISTA DURANT EL PERÍODE MÍNIM ESTABLERT EN EL PUNT TERCER (FINALITAT, OBJECTE I CONDICIONS)

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

Entitat:

NIF:

Domicili

Carrer o plaça:

Núm:

Pis:

Localitat:

Codi postal:

Telèfon de la persona de contacte:

Correu electrònic:

Fax:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i llinatges:

NIF:

Domicili

Carrer o plaça:

Núm:

Pis:

Localitat:

Codi postal:

Telèfon del persona de contacte:

Fax:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

A) Pel que fa referència a la sol·licitud d’altres subvencions, ajuts o suports per als equipaments objecte de la sol·licitud (marqueu les caselles corresponents):

(...)      Biblioteca

(...)      Arxiu

(...)      Museu

(...)      Teatre

(...)      Auditori

(...)      Sala d'exposicions

(...)      Festes d'interès cultural

(...)      Que l’entitat no ha demanat ni ha rebut cap altre suport, ajut o subvenció.

(...)      Que l’entitat ha demanat i/o ha rebut els suports, els ajuts o les subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció:_____________________________________________

Centre destinatari de l’ajut o subvenció: ____________________________________

Marqueu amb una “X” la casella corresponent

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció:_____________________________________________

Centre destinatari de l’ajut o subvenció: ____________________________________

Marqueu amb una “X” la casella corresponent

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció:_____________________________________________

Centre destinatari de l’ajut o subvenció: ____________________________________

Marqueu amb una “X” la casella corresponent

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció:_____________________________________________

Centre destinatari de l’ajut o subvenció: ____________________________________

Marqueu amb una “X” la casella corresponent

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció:_____________________________________________

Centre destinatari de l’ajut o subvenció: ____________________________________

Marqueu amb una “X” la casella corresponent

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció:_____________________________________________

Centre destinatari de l’ajut o subvenció: ____________________________________

Marqueu amb una “X” la casella corresponent

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

Entitat subvencionadora:_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció:_____________________________________________

Centre destinatari de l’ajut o subvenció: ____________________________________

Marqueu amb una “X” la casella corresponent

No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda

Rebuda

B) Declar sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent de la subvenció en tingui coneixement, que:

( ) L’entitat no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM.

C) Pel que fa als ingressos que es derivin del funcionament del/s centre/s o festa d'interès cultural (marqueu la infraestructura que sigui objecte de la vostra sol·licitud, així com la festa d'interès cultural):

(...)      Biblioteca

(...)      Arxiu

(...)      Museu

(...)      Teatre

(...)      Auditori

(...)      Sala d'exposicions

(...)      Festes d'interès cultural

(...)      Que no se’n preveuen

(...)      Que se’n preveuen i:

(...)      No es destinaran als equipaments o festes d’interès cultural sol·licitats

(...)      Es destinaran als equipaments o festes d’interès cultural sol·licitats els següents ingressos concurrents:

Tipus (biblioteca/arxiu/museu/teatre/auditori/sala d'exposicions/festa d'interès                    cultural):

Tipus d'ingressos                                                                   Import destinat

..........................................................................................    ..............................

..........................................................................................    ...............................

..........................................................................................    ...............................

Tipus (biblioteca/arxiu/museu/teatre/auditori/sala d'exposicions/festa d'interès                    cultural):

Tipus d'ingressos                                                                   Import destinat

..........................................................................................    ..............................

..........................................................................................    ...............................

..........................................................................................    ...............................

Tipus (biblioteca/arxiu/museu/teatre/auditori/sala d'exposicions/festa d'interès                    cultural):

Tipus d'ingressos                                                                   Import destinat

..........................................................................................    ..............................

..........................................................................................    ...............................

..........................................................................................    ...............................

Tipus (biblioteca/arxiu/museu/teatre/auditori/sala d'exposicions/festa d'interès                    cultural):

Tipus d'ingressos                                                                   Import destinat

..........................................................................................    ..............................

..........................................................................................    ...............................

..........................................................................................    ...............................

Tipus (biblioteca/arxiu/museu/teatre/auditori/sala d'exposicions/festa d'interès                    cultural):

Tipus d'ingressos                                                                   Import destinat

..........................................................................................    ..............................

..........................................................................................    ...............................

..........................................................................................    ...............................

Tipus (biblioteca/arxiu/museu/teatre/auditori/sala d'exposicions/festa d'interès                    cultural):

Tipus d'ingressos                                                                    Import destinat

..........................................................................................    ..............................

..........................................................................................    ...............................

..........................................................................................    ...............................

..........................................................................................    ...............................

Tipus (biblioteca/arxiu/museu/teatre/auditori/sala d'exposicions/festa d'interès                    cultural):

Tipus d'ingressos                                                                   Import destinat

..........................................................................................    ..............................

..........................................................................................    ...............................

..........................................................................................    ...............................

D) L’entitat sol·licitant es compromet, en cas d’obtenir la subvenció, a destinar la dotació dels equipaments adquirits objecte de la subvenció a la finalitat prevista durant un període mínim de 3 anys.

_______________________________, _____ de ____________________de 2017

El representant legal o persona autoritzada                            N’he pres nota

de l’entitat sol·licitant                                                            El secretari tècnic

(signatura)                                                                              del Departament de Cultura,

                                                                                              Patrimoni i Esports

                                                                                              (signatura)

_____________________________                                    ____________________

nom i cognoms)                                                                     Jaume Colom Adrover

ANNEX 3
(Aquest annex s’ha d'emplenar per a cada projecte cultural pel qual es sol·licita l'ajuda)
PRESSUPOST DEL PROJECTE D’EQUIPAMENT CULTURAL

Títol del projecte cultural: ....................................................................

DESPESES

(Aquí s’han de recollir els tipus de despesa que són necessàries per fer el projecte cultural)

 

TIPUS DE DESPESA

ESPECIFICAR

IMPORT AMB IVA    £

IMPORT SENSE IVA £

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IMPORT TOTAL

INGRESSOS

(S’han d’indicar els altres ajuts, subvencions, recursos o fons propis amb què finança la realització del projecte)

TIPUS D’INGRÉS I, SI ESCAU, ENTITAT CONCEDENT

IMPORT

1. Subvenció sol·licitada al Consell de Mallorca

2.

3.

4.

5.

6.

IMPORT TOTAL

........................................................, ........... d......................................................... de 2017

El representant legal o persona autoritzada de l’entitat sol·licitant

(signatura)

___________________________________________

                                                           (Nom i cognoms)

 

ANNEX 4
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR

NIF DEL PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT

C. POSTAL

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL

BIC

IBAN

BANC

OFICINA

COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT          ____________, ___d ___________ 2017

DE L’ENTITAT BANCÀRIA

(Aquestes dades coincideixen amb les

que consten en aquesta oficina)

El director / el delegat,                                                          El perceptor,

Signatura: ________________                                             Signatura

(segell de l’entitat bancària)

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen en fitxers propietat del consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament de Modernització i Funció Pública de la Corporació.

 

ANNEX 5 - BIBLIOTEQUES

......................................................................................................., secretari/ària de l’Ajuntament de .........................................................................., província de les Illes Balears.

CERTIFIC:

a) Que la inversió de l’Ajuntament al Servei bibliotecari durant l’any 2016 va ser de _________________€ amb les dades que s’indiquen tot seguit, d'acord amb els requisits establerts al punt 3 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a biblioteques

INVERSIONS 2016

Descripció breu de la inversió / Import / Destinació de la inversió:

b)Que durant l’any 2016 el nombre d’hores ordinàries setmanals que el Servei bibliotecari ha estat oberta al públic és de ............... hores (d'acord amb els requisits establerts al punt 4 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a biblioteques).

c) Que els centres bibliotecaris ubicats en immobles de titularitat o d’ús públic de l’Ajuntament, amb indicació del nom del centre, localitat, i adreça, són els relacionats a continuació:

d) Que l'entitat disposa de plans d'igualtat del personal al servei d'aquesta, que tot seguit s'indiquen:

....................................................., ........... de ................................... de 2017

El/la secretari/ària de l’Ajuntament

(signatura)

  

ANNEX 5A - BIBLIOTEQUES

DECLARACIÓ RESPONSABLE

_____________________________________, bibliotecari/ària del Servei bibliotecari de l’Ajuntament de __________________________________, declar sota la meva responsabilitat:

1. Que el Servei bibliotecari de l’Ajuntament de __________________________________ disposa de:

Portal web. Adreça web:

Facebook. Adreça web:

Twitter. Adreça web:

Altres. Quina/es:

Adreça/adreces web: 

(Heu d’indicar l’adreça electrònica de les eines de difusió que heu assenyalat)

2. Que el Servei bibliotecari de l’Ajuntament de ___________________ té un fons de col·lecció local del seu municipi.           (...) Sí        (...) No

3. Que formen part de la col·lecció local del municipi (s’han de marcar amb una creu els ítems dels quals disposi el municipi):

(...)   Monografies i d’audiovisuals d’autors i/o temàtica local          

(...)   Publicacions periòdiques locals                                                 

(...)   Dossiers de premsa de temàtica local                                        

(...)   Literatura grisa (fulletons, díptics, cartells, programes de festes, etc.) de caràcter local.

4. Que el personal adscrit al Servei de Biblioteques, durant l’any 2016 ha realitzat els cursos de formació no reglada, que tot seguit s'indiquen, relacionats amb el seu lloc de feina següents:

(S'ha d'adjuntar fotocòpia compulsada del certificat del curs, excepte en els casos que els cursos estiguin certificats pel Centre Coordinador de Biblioteques. En aquest cas, les dades es consultaran d’ofici.)

Nom i llinatges / Curs realitzat / Nombre d’hores del curs

....................................................., ........... de ................................... de 2017

El/la responsable del Servei bibliotecari

(signatura)

ANNEX 5 - ARXIUS

............................................................................................, secretari/ària de l’Ajuntament de .........................................................................., província de les Illes Balears.

CERTIFIC:

a)  Que la inversió de l’Ajuntament en l'Arxiu municipal durant l’any 2016 va ser de ............. € amb les dades que s’indiquen tot seguit, d'acord amb els requisits establerts al punt 2 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a arxius.INVERSIONS 2016

Descripció breu de la inversió / Import / Destinació de la inversió:

b) Que durant l’any 2016 el nombre d’hores ordinàries setmanals que l'Arxiu municipal ha estat oberta al públic és de ............ hores (d'acord amb els requisits establerts al punt 3 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a arxius).

c)  Que l'entitat disposa de plans d'igualtat del personal al servei d'aquesta, que tot seguit s'indiquen:

....................................................., ....... de ................................... de 2017

El/la secretari/ària de l’Ajuntament

(signatura)

 

ANNEX 5A - ARXIUS

DECLARACIÓ RESPONSABLE

..........................................................................................personal tècnic responsable de l'arxiu de l’Ajuntament de ..................................................

..................................., declar sota la meva responsabilitat:

1. Que l'Arxiu de l’Ajuntament de ........................................... disposa de: 

 Portal web. Adreça web:

Facebook. Adreça web:

Twitter. Adreça web:

Altres. Quina/es:                             

Adreça/adreces web: 

(Heu d’indicar l’adreça electrònica de les eines de difusió que heu assenyalat)

2. Que durant l'any 2016 l'Arxiu Municipal ha dut a terme les accions o les iniciatives, que tot seguit s'indiquen, als efectes de l'establert al punt 5 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a arxius:

....................................................., ............ de ................................... de 2017

El/la responsable del Servei bibliotecari

(signatura)

ANNEX 5 - MUSEUS

.........................................................................................., secretari/ària de l’Ajuntament de .........................................................................., província de les Illes Balears.

CERTIFIC:

a) Que la inversió de l’Ajuntament en el Museu durant l’any 2016 va ser de ............. € amb les dades que s’indiquen tot seguit, d'acord amb els requisits establerts al punt 3 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a museus

INVERSIONS 2016

Descripció breu de la inversió / Import / Destinació de la inversió:

b) Que durant l’any 2016 el nombre d’hores ordinàries setmanals que el Museu ha estat oberta al públic és de ............... hores (d'acord amb els requisits establerts al punt 2 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a museus).

c) Que l'entitat disposa de plans d'igualtat del personal al servei d'aquesta, que tot seguit s'indiquen:

....................................................., ............. de ................................... de 2017

El/la secretari/ària de l’Ajuntament

(signatura)

ANNEX 5A - MUSEUS

DECLARACIÓ RESPONSABLE

................................................................................................., com a ...................................................................................... del museu de l’Ajuntament de

......................................................................., declar sota la meva responsabilitat:

1. Que el Museu de l’Ajuntament de ........................................... disposa de: 

Portal web. Adreça web:

Facebook. Adreça web:

Twitter. Adreça web:

Altres. Quina/es:

Adreça/adreces web:

(Heu d’indicar l’adreça electrònica de les eines de difusió que heu senyalat)

2. Que el nombre de visitants que ha tingut el museu durant l'any 2016 han estat de ................... .

3. Que durant l'any 2016 el Museu municipal ha dut a terme les accions o les iniciatives, que

tot seguit s'indiquen, als efectes de l'establert al punt 6 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a museus:

....................................................., ........... de ................................... de 2017

El/la responsable del museu

(signatura)

ANNEX 5 - TEATRE

..................................................................................., secretari/ària de l’Ajuntament de .........................................................................., província de les Illes Balears.

CERTIFIC:

a. Que la inversió de l’Ajuntament en el teatre durant l’any 2016 va ser de ............. € amb les dades que s’indiquen tot seguit, d'acord amb els requisits establerts al punt 2 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a teatres

INVERSIONS 2016

Descripció breu de la inversió / Import / Destinació de la inversió:

b. Que l'entitat disposa de plans d'igualtat del personal al servei d'aquesta, que tot seguit s'indiquen:

....................................................., ............. de ................................... de 2017

El/la secretari/ària de l’Ajuntament

(signatura)

  

 

ANNEX 5A - TEATRE

DECLARACIÓ RESPONSABLE

..........................................................................., , com a ...................................................................................... del teatre de l’Ajuntament de

......................................................................., declar sota la meva responsabilitat:

1. Que el Teatre de l’Ajuntament de ........................................... disposa de: 

Portal web. Adreça web:

Facebook. Adreça web:

Twitter. Adreça web:

Altres. Quina/es:                             

Adreça/adreces web: 

(Heu d’indicar l’adreça electrònica de les eines de difusió que heu senyalat)

2. Que el nombre d’espectadors que ha tingut el teatre durant l'any 2016 han estat de ................... .

....................................................., ........... de ................................... de 2017

La/el responsable del teatre

(signatura)

ANNEX 5 - AUDITORI

......................................................................................................., secretari/ària de l’Ajuntament de .........................................................................., província de les Illes Balears.

CERTIFIC:

a. Que la inversió de l’Ajuntament en l’auditori durant l’any 2016 va ser de .................... € amb les dades que s’indiquen tot seguit, d'acord amb els requisits establerts al punt 2 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a auditoris.

INVERSIONS 2016

Descripció breu de la inversió / Import / Destinació de la inversió:

b. Que l'entitat disposa de plans d'igualtat del personal al servei d'aquesta, que tot seguit s'indiquen:

....................................................., ............. de ................................... de 2017

El/la secretari/ària de l’Ajuntament

(signatura)

ANNEX 5A - AUDITORI

DECLARACIÓ RESPONSABLE

...............................................................................................,com a ............................................................................... de l’auditori de l’Ajuntament de  ......................................................................., declar sota la meva responsabilitat:

1. Que l’auditori de l’Ajuntament de ...................................................... disposa de: 

Portal web. Adreça web:

Facebook. Adreça web:

Twitter. Adreça web:

Altres. Quina/es:                             

Adreça/adreces web: 

(Heu d’indicar l’adreça electrònica de les eines de difusió que heu senyalat)

2. Que el nombre d’espectadors/assistents que ha tingut l’auditori durant l'any 2016 han estat de ................... .

....................................................., ........... de ................................... de 2017

La/el responsable de l’auditori

(signatura)

ANNEX 5 - SALES D’EXPOSICIONS

.........................................................................................., secretari/ària de l’Ajuntament de ............................................................., província de les Illes Balears.

CERTIFIC:

a. Que la inversió de l’Ajuntament en la sala d’exposicions durant l’any 2016 va ser de ................... € amb les dades que s’indiquen tot seguit, d'acord amb els requisits establerts al punt 2 del criteris d'avaluació de les sol·licituds d'equipaments per a teatres

 INVERSIONS 2016

Descripció breu de la inversió / Import / Destinació de la inversió:..................................................................

b. Que l'entitat disposa de plans d'igualtat del personal al servei d'aquesta, que tot seguit s'indiquen:.............................................

....................................................., ............. de ................................... de 2017

El/la secretari/ària de l’Ajuntament

(signatura)

ANNEX 5A - SALES D’EXPOSICIONS

DECLARACIÓ RESPONSABLE

.......................................................................................,com a ................................................................. de la sala d’exposicions de l’Ajuntament de ................................................................, declar sota la meva responsabilitat:

1. Que la sala d’exposicions de l’Ajuntament de ............................................... disposa de: 

Portal web. Adreça web:

Facebook. Adreça web:

Twitter. Adreça web:

Altres. Quina/es:                             

Adreça/adreces web: 

(Heu d’indicar l’adreça electrònica de les eines de difusió que heu senyalat)

2. Que el nombre de visitants que ha tingut la sala d’exposicions durant l'any 2016 han estat de ................... .

....................................................., ........... de ................................... de 2017

La/el responsable de la sala d’exposicions

(signatura)

ANNEX 5 - FESTES DECLARADES D'INTERÈS CULTURAL

.............................................................................................., secretari/ària de l’Ajuntament de .........................................................................., província de les Illes Balears.

CERTIFIC:

1. Que la festa declarada d'interès cultural_______________________________ disposa de:

Portal web. Adreça web:

Facebook. Adreça web:

Twitter. Adreça web:

Altres. Quina/es:                             

Adreça/adreces web: 

2. Que les activitats culturals complementaries o paral·leles al voltant de la festa declarada d'interès cultural ___________________________, són los que a continuació s'indiquen:

3. Que l'entitat disposa de plans d'igualtat del personal al servei d'aquesta, que tot seguit s'indiquen:

....................................................., ............. de ................................... de 2017

El/la secretari/ària de l’Ajuntament

(signatura)

  

ANNEX 6-A

AUTORITZACIÓ

....................................................................................., batle president/ batlessa presidenta de l’Ajuntament de ..........................................................,

.........................................

EXPOSA:

Que el Servei bibliotecari de l’Ajuntament esmentat ha presentat al Centre Coordinador de Biblioteques les dades estadístiques corresponents a l’any 2016 i, per tant, autoritza al Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports a fer-ne ús per a la valoració de l’apartat “Dades estadístiques" de la convocatòria de subvencions any 2017 per a la dotació d’equipaments de biblioteques, arxius, museus, teatres, auditoris i sales d’exposicions, així com per a fires d’interès cultural per a les entitats d’administració local o dels organismes que en depenen.

....................................................., ............ de ................................... de 2017

El batle president /la batllessa presidenta

(signatura)

ANNEX 6-B

1

BIBLIOTECA DE

2

SERVEIS

2.3

ÚS DELS SERVEIS

Total

2.3.1

Visites rebudes ( sense comptar usuaris d'activitats)

2.3.2

Usuaris d'activitats

2.3.3

Servei de préstec-nombre de préstecs

3

RESGISTRE D'USUARIS

3.1

NOMBRE D'USUARIS a 31-12-2016

Total

4

COL·LECCIÓ

4.2

DADES CABIB (catàleg automatitzat)

Total registres d'exemplar al catàleg automatitzat

Total

4.2.1

Nombre total de registres d'exemplar a 31-12-2016

5

PERSONAL (en plantilla o fent feina tot l'any)

5.1

NOMBRE DE PERSONES

TÈCNICS

AUXILIARS

BECARIS

VOLUNTARIS

ALTRES

Dades a 31 de desembre de l'any 2016

      A1                     A2

      C1                   C2

Nombre de persones que treballen a jornada completa

Nombre de persones que treballen amb altres jornades

Subtotal

Total final

6

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

6.1

DADES GENERALS DE LA BIBLIOTECA

SI / NO

Especificau

6.1.1

Comparteix edifici amb altres equipaments públics?

En cas afirmatiu, amb quins equipaments

6.1.2

Ofereix altres serveis públics? (informació jove, etc.)

En cas afirmatiu, quin tipus

6.1.3

Té accés directe des del carrer?

6.1.4

És accessible?

Total o parcialment (quines parts)

6.1.5

Ha tingut obres, reformes o canvi d'ubicació?

En cas afirmatiu, quin tipus

6.2

ESPAIS

N'hi ha?

6.2.1

* Espai d'informació i recepció

6.2.2

* Espai de lectura d'adults

6.2.3

* Espai de lectura d'infants

6.2.4

* Sala polivalent

6.2.5

* Sala de formació permanent

6.2.6

* Sala de treball en grup per a adults

6.2.7

* Sala de treball en grup per a infants

6.2.8

* Espai de treball intern

6.2.9

* Terrasses, jardins, etc.

6.2.10

* Dipòsit de documents

6.2.11

* Superfície útil

6.2.12

* Superfície d'ús bibliotecari

6.2.13

* Metres lineals de prestatgeria a sala

6.2.14

* Metres lineals de prestatgeria al dipòsit

6.2.15

* Llocs de lectura

6.3

EQUIPAMENTS

Total

6.3.1

* Nombre d'ordinadors d'ús públic exclusiu

6.3.2

* Nombre d'ordinadors d'ús intern exclusiu

6.3.3

* Nombre d'ordinadors d'ús exclusiu formació usuaris

6.3.4

* Connexió inalàmbrica Wi-fi

6.3.5

* Nombre de fotocopiadores

6.3.6

* Nombre d'impressores

6.3.7

* Nombre d'impressores de carnets

6.3.8

* Nombre d'escàners

6.3.9

* Nombre de reproductors d'imatges

6.3.10

* Nombre de reproductors de so

6.4

MESURES

N'hi ha?

6.4.1

* Climatització d'estiu

6.4.2

* Climatització d'hivern

6.4.3

* Deshumidificadors

6.4.4

* Antirobatori per als documents

6.4.5

* Antirobatori per a l'edifici

6.4.6

* Antiincendis

ANNEX 7-A

RELACIÓ DE DESPESES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT

N.

ORDRE

N.

FACTURA

DATA

EMISIÓ

PROEVÏDOR

NIF

CONCEPTE

TOTAL IMPUTAT

DATA

PAGAMENT

TOTAL DESPESES

D’EXECUCIÓ

Data:

Signatura:

  

ANNEX 7-B

RELACIÓ D’INGRESSOS DEL PROJECTE SUBVENCIONAT

AJUDES, SUBVENCIONS O ALTRES INGRESSOS ECONÒMICS

PROCEDÈNCIA

IMPORT

CONSELL DE MALLORCA

FONS PROPIS

ALTRES..

TOTAL INGRESSOS

*** El total d’ingressos ha de ser igual al total de despeses.

*** En el cas que el projecte s’hagi finançat només amb l’ajuda del Consell de Mallorca i el fons de l’entitat, aquesta haurà de presentar una declaració responsable en què es faci constar aquest fet.

Data:

Signatura:

    

ANNEX 7-C

(Aquest annex només s’ha d’emplenar i presentar si s’ha de justificar la subvenció que s’hagi concedit en aquesta convocatòria)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER PRESENTAT I DE QUE NO ES PRESENTARAN LES FACTURES O ALTRES DOCUMENTS PROBATORIS DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA SUBVENCIONABLE A L'EFECTE D'ALTRES AJUTS O SUBVENCIONS

___________________________________________, titular del NIF/NIE ____________________, com a representant legal de l’entitat ______________________________________________________, declar, que l’entitat _______________________________________________, amb el NIF. _____________________, que les factures o altres documents probatoris de la justificació de la despesa subvencionable, no s'han presentat, ni es presentaran a l'efecte d'altres ajuts o subvencions.

Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports,a l'efecte pertinent.

__________________________________, _____ d___________________________de 2017

El representant legal o persona autoritzada                          N’he pres nota,

de l’entitat beneficiària                                                         El secretari tècnic

(signatura)                                                                             del Departament de Cultura,

                                                                                              Patrimoni i Esports

                                                                                              (signatura)

_______________________________                                __________________________

 (nom i cognoms)                                                                  Jaume Colom Adrover

  

ANNEX 8
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D’EQUIPAMENTS SUBVENCIONAT

(Aquest annex només s’ha d’emplenar si s’ha de justificar la subvenció que s’hagi concedit en aquesta convocatòria. S’hi haurà de presentar un annex per cada projecte de dotació d’equipaments subvencionat, atès el tipus de centre al qual hi estiguin destinats –biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori, sala d’exposicions, així com per a festes d'interès cultural-.)

____________________________________, com a representant legal de l’entitat______________________________________________________, amb NIF______________________, en relació amb la subvenció concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme el projecte d’equipaments (indicar el tipus d’infraestructura al qual hi estan destinats: biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori i sales d’exposicions; així com festes d’interès cultural) ______________________________________________,

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1.- Que l’esmentat projecte s’ha realitzat.

2.- Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta.

Notes:

a. La relació de les despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les despeses del pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: número d’ordre, número de factura, data d'emissió de la factura, proveïdor, NIF, concepte de la factura, import total imputat de la factura i la data de pagament.

b. La relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l’import i la procedència (si no hi ha hagut altres ingressos per finançar el projecte tret de la subvenció, s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància).

c. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari.

d. Aquesta informació també caldrà enviar-la a la Unitat Jurídica Administrativa, degudament identificada, per correu electrònic a la següent adreça: sjacultura@conselldemallorca.net

3. Que l’import total de les despeses relacionades, és a dir, ________________ €, correspon sense cap dubte al pressupost del projecte cultural subvencionat, i que no tenen un valor superior al de mercat.

4.- Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 39.1 2 g) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM:

· No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

· Sí recupera i/o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

5.- Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera – amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

6.- Que s’adjunta fotocòpia compulsada de la totalitat dels justificants originals del pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ________________________, el ________, d   ___________________ de 2017

(signatura)

ANNEX 9

(Aquest annex només s’ha d’emplenar i presentar si s’ha de justificar la subvenció que s’hagi concedit en aquesta convocatòria)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

___________________________________, com a representant legal de l’entitat ___________________________________________________, declar, que l’entitat __________________________________________, amb el NIF. _______________, no és deutora per una resolució de reintegrament de subvencions.

Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, a l’efecte de l’article 8.2 g) de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

El representant legal                                                             N’he pres nota,                      

de l’entitat beneficiària                                                        El secretari tècnic      

(signatura)                                                                            del Departament de Cultura,

Patrimoni i Esports

(signatura)

____________________________                          ___________________________

(Nom i cognoms)                                                       Jaume Colom Adrover          

................................................, ........ d..............................................de 2017

GUIA DE DOCUMENTACIÓ PER ADJUNTAR AMB LA SOL·LICITUD

Marqueu amb una “X” les caselles corresponents.

Documentació comuna:

(...)  1) Model de sol·licitud (annex 1).

(...)  2) Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant o de persona autoritzada, de què l’entitat no ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma (annex 1).

(...)   3) Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant o de persona autoritzada, d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social i davant l’Administració Tributària de l’Estat (annex 1).

(...)   4) Declaració responsable, sobre si l’impost indirecte IVA es recuperarà i/o compensarà, o no (annex 1).

(...)  5) Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del  representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar la sol·licitud.

(...)  6) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que  la signi una persona distinta.

(...)  7) Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant o de persona autoritzada,davant d'autoritat administrativa, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (annex 2).

(   )  8) D’altres ingressos derivats del funcionament del centre (biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori, sala d’exposicions), així com en relació a les festes declarades d’interès cultural; que es destinin al mateix projecte, si s’escau; de no haver demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a aquest; i de la relació de les subvencions i ajudes sol·licitades concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (annex 2).

(...)  9) Certificat bancari normalitzat acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció (annex 4).

(...)  10) Declaració responsable, per la qual l’entitat sol·licitant es compromet, en cas d’obtenir la subvenció, a destinar la dotació dels equipaments adquirits objecte de  la subvenció a la finalitat prevista durant un període mínim de 3 anys (annex 2)

(...) 11) Certificat emès pel secretari/a o secretari/a municipal acreditatiu de la titularitat o ús públic municipal de l’/dels immoble/s en què s’ubica/ubiquen el/s centre/s (biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori o sala d’exposicions) al/s qual/s van destinats els equipaments objecte de la sol·licitud de subvenció.

(...) 12) Informe del responsable tècnic de la biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori i sala d'exposicions sobre les característiques de la infraestructura cultural, així com les festes d'interès cultural a què fa referència l'apartat 2 "Objecte" del punt tercer de la convocatòria. (En el cas de biblioteques, només s'ha de presentar aquest informe si la biblioteca no pertany al Centre Coordinador de Biblioteques).

Documentació específica per a equipaments de biblioteques:

(...)  1) Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de biblioteca objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació que es recull al núm.1 de l’apartat B) del punt setè de la convocatòria.

(...)  2) Certificat emès pel secretari/a o secretari/a interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núms. 3, 4 i 9 de l'apartat A del punt desè, i sobre la relació de centres bibliotecaris de titularitat de l’entitat sol·licitant de la subvenció. (es pot servir l'annex 5-Biblioteques).

(...)  3) Declaració responsable del Servei Bibliotecari sobre els aspectes recollits en els núm. 5, 6 i 7 de l'apartat A del punt desè.(es pot servir l'annex 5A-Biblioteques").

(...) 4) Autorització per utilitzar les dades estadístiques del 2017 presentades al Centre Coordinador de Biblioteques per a l'avaluació del criteri relatiu a dades estadístiques. (es pot servir l'annex 6-A).

(...) 5) Annex 6-B de subministrament de dades estadístiques. Només s’ha de lliurar en cas de no presentar l’Annex 6A. Les biblioteques no adscrites han de presentar necessàriament l’annex 6B relatiu a la comunicació de dades estadístiques.

(...) 6) Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui les partides que l’integren, el qual ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar (annex 3).

Documentació específica per a equipaments d'arxius:

(...) 1) Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament d'arxiu objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació que es recull al núm. 1 de l'apartat C del punt setè de la convocatòria.

(...) 2) Certificat emès pel secretari/a o secretari/a interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2, 3 i 6 de l'apartat B del punt desè de la convocatòria. (es pot servir l'annex 5-Arxius).

(...) 3) Declaració responsable del personal tècnic específic de l'arxiu sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 4 i 5 de l'apartat B del punt desè de la convocatòria.(es pot servir l'annex 5A-Arxius).

(...) 4) Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui les partides que l’integren, el qual ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar. (annex 3).

Documentació específica per a equipaments de museus:

(...) 1) Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de museu objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació que es recull al núm. 1 de l'apartat D del punt setè de la convocatòria.

(...) 2) Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2, 3 i 7 de l'apartat C del punt desè de la convocatòria. (es pot servir l'annex 5-Museus)

(...) 3) Declaració responsable de la persona encarregada de la direcció o de la gestió del museu sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 4, 5 i 6  de l'apartat C del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5A-Museus)

(...) 4) Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui les partides que l’integren, el qual ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar (annex 3).

Documentació específica per a equipaments de teatre:

(...) 1) Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de teatre objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació que es recull al núm. 1 de l'apartat E del punt setè de la convocatòria.

(...) 2) Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2 i 5 de l'apartat D del punt desè de la convocatòria. (es pot servir l'annex 5-Teatres)

(...) 3) Declaració responsable de la persona encarregada de la direcció o de la gestió del teatre sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 3 i 4  de l'apartat D del punt desè de la convocatòria.(es pot servir l'annex 5A-Teatres)

(...)  4) Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui les partides que l’integren, el qual ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar (annex 3).

Documentació específica per a equipaments d’auditori:

(...) 1) Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de auditori objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació que es recull al núm. 1 de l'apartat F del punt setè de la convocatòria.

(...) 2) Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2 i 5 de l'apartat E del punt desè de la convocatòria. (es pot servir l'annex 5-Auditori)

(...) 3) Declaració responsable de la persona encarregada de la direcció o de la gestió de l'auditori sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 3 i 4  de l'apartat E del punt desè de la convocatòria.(es pot servir l'annex 5A-Auditori)

(...) 4) Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui les partides que l’integren, el qual ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar (annex 3).

Documentació específica per a equipaments de sales d'exposicions:

(...) 1) Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir, per a cada tipus d’equipament de sales d'exposicions objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació que es recull al núm.1 de l'apartat G del punt setè de la convocatòria.

(...) 2) Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 2 i 5 de l'apartat F del punt desè de la convocatòria. (es pot servir l'annex 5-Sales d’exposicions)

(...) 3) Declaració responsable de la persona encarregada de la direcció o de la gestió de la sala d'exposicions sobre els aspectes recollits en el criteri d'avaluació recollits als núm. 3 i 4  de l'apartat F del punt desè de la convocatòria.(es pot servir l'annex 5A-Sales d’exposicions)

(...) 4) Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui les partides que l’integren, el qual ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar (annex 3).

Documentació específica per a equipaments de festes d'interès cultural:

(...) 1) Memòria descriptiva del projecte, signada pel representat legal de l’entitat sol·licitant, en què s’ha de reflectir,  per a cada tipus d’equipament de les festes declarades d’interès cultural objecte de la sol·licitud de subvenció, la informació que es recull al núm.1 de l'apartat H del punt setè de la convocatòria.

(...) 2) Certificat emès pel secretari/a o secretari/a - interventor/a municipal sobre els fets que són objecte dels criteris d'avaluació recollits en els núm. 1, 2 i 3 per a la línia II del punt desè de la convocatòria (es pot servir l'annex 5-Festes declarades d’interès cultural).

 (...) 3) Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui les partides que l’integren, el qual ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar (annex 3)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma