Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 3661
Resolució i anunci de licitació del contracte de serveis per al seguiment, control de qualitat i compliment del servei de recollida de residus del municipi d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el Contracte de serveis per al seguiment, control de qualitat i compliment del servei de recollida de residus del municipi d'Inca

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 6 d'abril de 2017

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis per al seguiment, control de qualitat i compliment del servei de recollida de residus del municipi d'Inca

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte de serveis per al seguiment, control de qualitat i compliment del servei de recollida de residus del municipi d'Inca

b) Lloc d’execució: Inca.

c) Termini d’execució: dos anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 25.000.- euros anuals, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els descrits en els plecs.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

a.- Criteris en que la valoració està sotmesa a una fórmula matemàtica: El preu del contracte, fins a 55 punts.

b.- Criteris en que la valoració està sotmesa a un judici de valor, fins a 45 punts, i segons els subcriteris que s’indiquen:

Criteris i subcriteris

Puntuació

1 Justificació i metodologia: fins a 15 punts.

Proposta sobre la metodologia d’anàlisi per a cada un dels serveis

Fins 5 punts

Proposta dels models concrets de captura de dades per a cada un des indicadors

Fins 5 punts

Anàlisi de les necessitats de mitjans humans i materials per a desenvolupar les tasques de seguiment

Fins 5 punts

2 Concreció i obtenció de resultats de la proposta: fins a 10 punts.

Descripció dels indicadors que s’especifiquen en el plec

Fins 5 punts

Relació de resultats obtinguts

Fins 2 punts

 Metodologia d’aplicació de la ROA

Fins 3 punts

3 Cronograma i flexibilitat de la proposta: fins a 10 punts.

Descripció de la temporalització per a cada una de les tasques

Fins 6 punts

Descripció de la posada en marxa del sistema

Fins 4 punts

4 Qualitat i adequació de la proposta a l’àmbit territorial: fins a 10 punts.

Adequació de la proposta a les necessitats del plec, descartant descripcions genèriques o poc adaptades.

Fins 5 punts

Descripció de l’àmbit territorial del servei

Fins 2 punts

Descripció dels sistemes tecnològics per a la captura de dades

Fins 3 punts

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500.- euros.

Inca, 6 d'abril de 2017

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma