Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

Núm. 3451
Llista provisional del personal de l’Administració de l’Agència de defensa del territori de Mallorca, inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’acord en matèria de carrera professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Antecedents

En data 9 de març de 2017, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar l’acord de la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS en matèria de carrera professional, signat dia 26 de gener de 2017 per la representació de l’Administració i les organitzacions sindicals que formen part de la Mesa, el qual es va publicar en el BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017.

La disposició transitòria primera d’aquest Acord preveu un període transitori —que té per finalitat l’enquadrament inicial de nivell— amb caràcter extraordinari al qual pot optar, per una sola vegada, el personal inclòs en el punt 2 de l’Acord. Fora d’aquest període d’implantació, només poden desenvolupar la seva carrera professional horitzontal en el model ordinari.

Durant aquesta fase extraordinària, el personal serà classificat en el nivell que li correspongui tenint en compte únicament i exclusivament el temps de serveis prestats amb independència del cos, grup o escala, o en qualsevol grup professional laboral.

Els requisits i els mèrits que s’hagin de tenir en compte en aquesta fase extraordinària d’implantació s’han d’entendre referits a 31 de desembre de 2016.

La mateixa disposició preveu que en el termini d’un mes a partir de l’endemà que l’Acord sigui aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista on constin totes les persones incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en la qual figuri el nom i llinatges; el número del DNI; el subgrup, el cos o l’escala o el grup i la categoria professional; el nivell reconegut i el període de serveis previs sobrers, una vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent de la carrera professional.

En el termini de deu dies des de l’endemà que es publiqui aquesta llista, les persones que no hi estiguin d’acord hi poden presentar reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, optar per renunciar a la seva participació en el sistema de carrera professional horitzontal.

Una vegada examinades les reclamacions, s’han d’aprovar les llistes definitives i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquestes llistes definitives han de contenir les mateixes dades que les de la llista provisional.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista provisional del personal funcionari admès en el procés extraordinari d’enquadrament inicial de nivell de carrera professional, amb indicació del nom i llinatges; el número del DNI; el subgrup, el cos o l’escala o el grup i la categoria professional; el nivell reconegut i el període de serveis previs sobrers, una vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent de la carrera professional en l’àmbit de l’Agència de defensa del territori de Mallorca. Aquesta llista s’adjunta a aquesta Resolució com a annex.

2.  Establir un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones que no hi estiguin d’acord puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, optar per renunciar a participar-hi.

 

3.  Disposar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 d’abril de 2017

                              El Director gerent de l’Agència                                                          El Secretari de l’Agència

                                                                                                                                 (Res. Pres 27/11/08. BOIB 171, 6/12/08)

                                  Bartomeu Tugores Truyol                                                                    Manuel García Aguirre

 

ADTM

NIF

Llinatges i nom

Grup / Subgrup

Categoria

Nivell

Dies sobrants

18233072Y

BOSCH MORANTA, BARTOLOME

B

Delineant

III

1.815

43050894T

BURGUERA VIDAL, CATALINA

A1

Tècnic -a superior

 I

487

43110075W

CALLEJON HERNANDEZ, RAQUEL

C1

Delineant

 I

623

43059858V

CAMPINS SANTUCCI, FRANCETTE

A1

Arquitecte -a superior

 I

1.001

78181474N

COLL VICENS, FRANCISCA

C2

Auxiliar administració general

 II

1.329

25999136M

GARCIA AGUIRRE, MANUEL

A1

TAG

 IV

-

18969454C

GARCIA SASTRE, MARTIN ALEJANDRO

C1

Delineant

 II

1.669

43032383G

GRAJERA BOZA, EVA MARIA

A1

TAG

 II

298

43130423H

IGNACIO MADRID, JUANA

C2

Auxiliar administració general

 I

1.791

43064606G

JIMENEZ RIBAS, MARIA NIEVES

C1

Delineant

 I

940

43049008T

LEON MARIN, ELISA

C1

Administratiu -iva  administració general

 IV

-

46133977W

MARTINEZ TRIVIÑO, JORGE

A2

Arquitecte -a tècnic -a

 I

1.236

43100531A

MAYANS MAS, CARMEN

A1

TAG

 II

977

43093575Q

MIR BARCELO, ESPERANZA

A1

Tècnic -a superior

III

504

18220154Z

MONSERRAT NICOLAU, BARBARA

C2

Auxiliar administració general

II

973

43041993T

MOREY RIPOLL, MATIAS

A1

TAG

 IV

-

43108506C

ORTEGA TABERNER, ESPERANZA

B

Delineant

 I

334

43077936V

PEREZ NOGUERA, ALICIA MARIA

A1

TAG

 III

208

43062602R

PEREZ REYES, MARIA CARMEN

C1

Administratiu -iva  administració general

 III

1.141

40998284W

SANZ CABALLERO, SANDRA

A1

Tècnic -a superior

 I

1.155

43039826H

SOLER SERRA, GUILLERMO

A1

Tècnic -a superior

 III

340

43068387J

THOMAS LLITERAS, ISABEL

A1

TAG

 II

956

43065389M

TUGORES TRUYOL, BARTOMEU

A1

TAG

 III

223


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma