Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3629 - Pàgines 10088-10089


  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 8/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern

    Número de registre 3631 - Pàgines 10090-10091


  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3632 - Pàgines 10092-10094


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de Ses Salines relativa a l’article 100 de les Normes urbanístiques consistent en la incorporació com a ús admès, l’ús turístic per a hotels de ciutat i/o allotjaments de turisme interior dins la Zona Intensiva d’Especial Protecció del nucli de Ses Salines

    Número de registre 3492 - Pàgines 10095-10096


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva modificació Protocols de les Festes de Sant Jaume

    Número de registre 3485 - Pàgines 10097-10102


  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i paisatge urbà i de la modificació de l’Ordenança per regular l’exercici de la venda ambulant en el municipi des Mercadal

    Número de registre 3501 - Pàgines 10103-10134


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança que regula els horaris dels establiments d'oferta complementària, espectacles públics i activitats recreatives

    Número de registre 3556 - Pàgines 10135-10139


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Reguladora de la protecció de l'atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions

    Número de registre 3559 - Pàgines 10140-10170


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de Policia i Bon Govern

    Número de registre 3487 - Pàgina 10171


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Estudi de detall aprovació definitiva

    Número de registre 3574 - Pàgina 10172


  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació del Regalment d'Administració electrònica

    Número de registre 3605 - Pàgina 10173Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma