Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

Núm. 3415
Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, el Consell d'Eivissa i els ajuntaments de l’illa d'Eivissa per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Parts

Marc Pons i Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat, segons nomenament efectuat pel Decret 6/2016, de 6 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears i en exercici de les atribucions establertes als articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 33 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears,

El Sr. Vicent Torres Guasch, president del Consell Insular d'Eivissa (en endavant  CIE), actuant en nom i representació d'aquesta administració pública, de conformitat amb el que disposen l'article 9.1 i 2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars i l'art. 52 del Reglament orgànic del Consell Insular, així com  l'article 34.1. b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local ( LBRL).

Els batles dels ajuntaments relacionats en l’annex I d’aquest Conveni,  nomenats per l’acord del Ple de l’Ajuntament corresponent, en sessió celebrada el dia 13 de juny de 2015, i en exercici de les atribucions establertes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

Antecedents

 1. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, i modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa, en l’article 23 que els poders públics de la comunitat autònoma han de vetllar per la defensa i la protecció de la naturalesa, del territori, del medi ambient i del paisatge. Han d’establir polítiques de gestió, ordenació i millora de la seva qualitat harmonitzant-les amb les transformacions que es produeixen per l’evolució social, econòmica i ambiental. 
 2. El Consell Assessor de l’Energia de les Illes Balears, en la sessió de 18 de setembre de 2014, va aprovar el document “Energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears: Estratègies i línies d’actuació”. En aquest document s’indica que l’estratègia per aconseguir un transport mediambientalment sostenible és la generalització del vehicle elèctric per al transport privat per carretera i s’estableixen una sèrie d’actuacions en relació a la mobilitat elèctrica.
 3. El distintiu MELIB, juntament amb l’establert per la Direcció General de Tràfic per a vehicles zero emissions, serveixen per a identificar els vehicles elèctrics a les Illes Balears, amb la finalitat de què els municipis el reconeguin amb la intenció d'unificar criteris i aplicar polítiques comunes que beneficiïn els usuaris de mobilitat elèctrica en tots els municipis per igual i, al mateix temps, tenir una marca unificada en totes les illes. Cal considerar que la mobilitat no es restringeix a un sol municipi i si cada municipi anés per lliure, polítiques d'aquest tipus, que beneficien als usuaris, no serien possibles. 
 4. En la sessió del Consell Assessor de l'Energia de 18 de setembre de 2014 es va acordar la creació de la Comissió de treball del vehicle elèctric, donant continuïtat a la "Mesa del vehicle elèctric" amb l’objectiu d’estudiar i definir les diferents qüestions necessàries per poder promoure un pla per a la implantació del cotxe elèctric dins l’àmbit de les Illes Balears, amb la coordinació dels sectors públics i privats. 
 5. Per impulsar la implantació del vehicle elèctric a les Illes Balears és necessari que s’adoptin una sèrie de mesures dins l’àmbit municipal que incentivin la utilització del vehicle elèctric, aplicades mitjançant ordenances municipals però coordinades dins l’àmbit autonòmic. 
 6. El Consell d'Eivissa ofereix a través  del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en col·laboració amb el coordinador de mobilitat, exercir la coordinació en la implantació  del cotxe elèctric dins l'àmbit de la Illa d'Eivissa, i a aquestes efectes, efectuar tasques de coordinació entre el Govern i els Ajuntaments de la nostra illa. 
 7. Els ajuntaments tenen prevists a curt termini modificar les seves ordenances municipals amb la finalitat d’adoptar una sèrie de les mesures incentivadores  abans esmentades, cosa que fa que sigui necessari establir una col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular per l’impuls de la mobilitat elèctrica.
 8. Els Ajuntaments exerceixen les competències en matèria d'ordenació del tràfic de vehicles i persones a les vies urbanes establertes per l’article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora de les bases de règim local. 
 9. La revenda de l’energia elèctrica per a serveis de recàrrega energètica per a vehicles elèctrics només la poden realitzar els gestors de carga del sistema, regulats en el Reial decret 647/2011, de 9 de maig, pel qual es regula l’activitat de gestor de cargues del sistema per a la realització de serveis de recàrrega energètica.
 10. Un dels objectius del Govern de les Illes Balears, és que tots els punts de recàrrega de les Administracions Públiques, i en la mesura que sigui possible, del sector privat, siguin interoperables independentment del gestor de recàrrega que els operi, per la qual cosa els sistemes de recàrrega han de permetre la interoperabilitat i s’ha crear un sistema que gestioni i coordini els diferents operadors. 
 11. La Conselleria d’Economia i Competitivitat va encarregar, al Col·legi de Secretaris , Interventors i Tresorers d’Administració Local de les Illes Balears, un estudi del desenvolupament de la Mobilitat elèctrica dins l’àmbit municipal, en el qual es realitza una anàlisi de les implicacions de mobilitat elèctrica a les Illes Balears en l’administració local i la definició de les actuacions i processos administratius necessaris per fer efectiva la participació dels ajuntaments en el projecte de mobilitat elèctrica. 
 12. El Govern de les Illes Balears ha habilitat la pàgina web http://melib.caib.es en la qual s’inclou una extensa informació sobre la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.
 13. La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, exerceix les competències en matèria d’energies tradicionals i alternatives i de planificació i foment de l’ús de les energies renovables.

Per tot això, tant la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, el Consell d'Eivissa i els ajuntaments de l'illa d'Eivissa, relacionats en l’annex I d’aquest Conveni estan d’acord amb el desenvolupament del projecte pilot per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears, per la qual cosa acorden la subscripció d’aquest conveni de col·laboració que es regirà per les següents

Clàusules

Primera

Objecte i àmbit territorial

L’objecte del Conveni és definir la col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,  el Consell d'Eivissa i  els ajuntaments relacionats a l’annex I per dur a terme actuacions per promoure i coordinar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a la Illa d'Eivissa. 

Segona

Descripció de les actuacions que s’han de desenvolupar

a) Implantació d’un sistema de gestió centralitzat que permeti la interoperabilitat de la xarxa de punts de recàrrega per a vehicle elèctric de les administracions signats d’aquest conveni (xarxa MELIB)

És necessari crear un sistema de gestió centralitzat i interoperable de la infraestructura pública de recàrrega per a vehicle elèctric de forma que qualsevol usuari pugui utilitzar qualsevol punt de recàrrega independentment del gestor de carga que la gestioni, en endavant, xarxa MELIB.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  realitzarà la coordinació de la xarxa MELIB a través de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic. Es disposarà d'una plataforma de interconnexió dels diferents punts de recàrrega (roaming) i de la gestió de reserves de les recàrregues (en la mesura que es desenvolupi el projecte pilot) de la xarxa MELIB.

Per a l’accés a la xarxa interoperable l’usuari haurà tramitar davant la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat l’emissió de la targeta MELIB o equivalent. A mig termini, es desenvoluparà una aplicació informàtica dissenyada per a ser executada en telèfons mòbils (“app”) per tal de poder gestionar la utilització dels punts de recàrrega.

Quan es realitzi la revenda energètica de la recàrrega, d’acord amb l’establert en el Reial decret 647/2011, es realitzarà a través de gestors de càrrega del sistema, o en cas de canvi de la normativa el que s’estableixi en aquesta.

Els gestors dels punts de recàrrega hauran d'atendre les instruccions, pautes i indicacions del coordinador.

b) Promoció de les entitats participants i la mobilitat elèctrica

Realitzar tasques de divulgació i promoció de la mobilitat elèctrica de les Illes Balears  dins la xarxa MELIB.

Es facilitarà la integració dins la xarxa MELIB la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric del sector privat. Es regularan les condicions per a formar-hi part.

c) Altres actuacions

També es podran analitzar i desenvolupar les propostes d’actuació d’altres organismes i de la ciutadania en general, sempre que siguin aprovades per la Comissió de Seguiment.

 

Tercera

Obligacions i responsabilitats

1. Els ajuntaments signants es comprometen a:

a) Participar i col·laborar amb la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i el Consell Insular d'Eivissa en el desenvolupament del Projecte i la xarxa MELIB.

b) Integrar, com a mínim, els punts de recàrrega municipals amb recàrrega  pública a la xarxa de punts de recàrrega MELIB següents:

 • Els que s’instal·lin en el seu municipi durant la vigència d’aquest Conveni. Aquests punts seran interoperables amb els punts de recàrrega MELIB.
 • El punts de recàrrega que hagin estat beneficiaris de la convocatòria pública de subvencions per a establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric destinada a l’Administració pública i entitats públiques dependents (BOIB núm. 116, d’1 d’agost de 2015).

El subministrament energètic d’aquests punts de recàrrega als vehicles elèctrics ha de ser gratuït durant un període mínim de dos anys comptadors des de la data de signatura d’aquest conveni.

c) En la mesura que sigui possible, treballar per tal de que el subministrament energètic dels punts de recàrrega es realitzarà mitjançant energies renovables, bé via generació renovable in situ o adquisició d’energia renovable mitjançant el corresponent contracte de subministrament elèctric.

d) Reconèixer el distintiu autonòmic que figura en l’annex II d’aquest conveni (distintiu MELIB) com a mitjà per identificar els vehicles elèctrics, tot això, sense perjudici del reconeixement del distintiu emès per la DGT. No obstant això, en la comissió de seguiment indicada en la clàusula cinquena es podrà decidir la conveniència o no de mantenir el distintiu MELIB.

e) En el termini de 12 mesos, des de la signatura d’aquest Conveni, l’ajuntament haurà d'haver establert, com a mínim, les bonificacions següents per a vehicles elèctrics:

 • Estacionament gratuït en zona ORA per als vehicles elèctrics, en cas d'existir zones ORA en el municipi.
 • Bonificacions en els aparcaments municipals de gestió directe municipal.
 • Bonificacions fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

f) Vetllar perquè els espais d'aparcament dotats de punts de recàrrega s'utilitzin per a la recàrrega del vehicle elèctric d'acord amb els objectius del Projecte, i prendre les mesures dissuasives en cas d'incompliment.

g) Emprendre actuacions de promoció de la xarxa MELIB i implementar mesures de suport a la mobilitat elèctrica.

h) Coordinar les actuacions de promoció del vehicle elèctric amb altres mesures de sostenibilitat a la mobilitat que pugui dur a terme el municipi, com ara el foment de la intermodalitat.

i) Informar als ciutadans del procediment per a la tramitació per aconseguir la targeta MELIB o equivalent.

j) Habilitar a la pàgina web de l’ajuntament un enllaç a l’adreça web htpp://melib.caib.es  o equivalent per a la informació de la mobilitat elèctrica de les Illes Balears.

k) En totes les actuacions relacionades amb aquest projecte i, en especial, en la promoció i la publicitat, les edicions o els actes públics, l’ajuntament ha de fer una menció expressa de la col·laboració de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en tot el material divulgatiu que elabori en relació amb els projectes vinculats a aquest Conveni.

2. La  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat es compromet a: 

a) Implantar un sistema de gestió centralitzat que permeti la interoperabilitat de la xarxa de punts de recàrrega per a vehicle elèctric de les administracions signants d’aquest conveni que estarà coordinat per la Direcció General d’Energia i Canvia Climàtic.

b) Lliurar la targeta i distintiu MELIB  o equivalents.

c) Gestionar el funcionament de la targeta MELIB i del distintiu autonòmic del vehicle elèctric, sense que aquest tràmit suposi cap cost per a l’ajuntament.

d) Donar als ajuntaments i al consell  l’accés a la informació de les recàrregues efectuades en els seus punts.

e) Posar a disposició dels ajuntaments l’estudi, de Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local Illes Baleares, per al desenvolupament de la Mobilitat de les Illes Balears dins l’àmbit municipal.

f) Promoure la implicació, per l’èxit del Pla Pilot, dels sectors amb un major nombre representatiu de vehicles, com a empreses de rent a car operadors turístics i de flotes.

g) Posar a disposició dels ajuntaments tota la informació de què disposi sobre les actuacions previstes, per tal que es puguin realitzar conjuntament de la manera més òptima i eficaç.

h) Comunicar als ajuntaments els distintius lliurats amb les dades i periodicitat que s’acordi a la Comissió de Seguiment.

i) Facilitar informació i assessorament als ajuntaments sobre normativa i aspectes tècnics i pràctics d’incidència per al desenvolupament del vehicle elèctric.

j) Promocionar i realitzar tasques de divulgació, amb col·laboració dels ajuntaments ,  del vehicle elèctric i les mesures que du associades.

k) En la mesura de lo possible la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat fomentarà electrolineres amb sostre solar, així com, aparcaments dissuasoris i intermodals dotats amb punts de recàrrega per vehicle elèctric alimentats total o parcialment amb energies renovables.

3. El Consell insular d'Eivissa es compromet a:  

 1. Participar i col·laborar amb la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en el desenvolupament del Projecte MELIB.
 2. Integrar els punts de recàrrega amb recàrrega  pública a la xarxa de punts de recàrrega MELIB.
 3. Fer de principal interlocutor entre la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic i els ajuntaments. 
 4. Facilitar informació i assessorament als ajuntaments sobre normativa i aspectes pràctics d’incidència per al desenvolupament del vehicle elèctric. 
 5. Promocionar i realitzar tasques de divulgació, amb col·laboració de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i dels ajuntaments, de la mobilitat elèctrica i les mesures que du associades.

 

Quarta

Adhesió voluntària dels punts recàrrega a la xarxa MELIB

Es podran adherir de forma voluntària el punts de recàrrega pública sempre que compleixin les condicions tècniques adequades i la metodologia que serà establerta per Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat previs informes de la  Comissió de Seguiment.

Cinquena

Coordinació, seguiment i resolució de conflictes resultants d’aplicació del Conveni

a) Per tal de facilitar la coordinació entre les parts en el seguiment d’aquest Conveni es constituirà una Comissió de Seguiment, que estarà integrada per els membres següents:

 • El director general d’Energia i Canvi Climàtic.
 • El cap del Servei d'Energies Renovables, règim especial i gestió energètica.
 • 2 representants del Consell Insular d'Eivissa.
 • 2 representants de la FELIB en representació dels ajuntaments signants.

b) Les persones designades per les tres institucions esdevenen els interlocutors vàlids davant l’altra part en tot allò que afecta el desenvolupament del Conveni, i s’han de reunir tantes vegades com considerin oportú, han de dur a terme el seguiment i la interpretació i, en tot cas, han de proposar i facilitar la solució de comú acord de qualsevol qüestió que se susciti. Per tant, s’han d’encarregar d’assegurar l’acompliment dels objectius d’aquest Conveni; de proposar-ne, si és el cas, les modificacions que resultin necessàries en el decurs del temps, i de resoldre les diferències eventuals que es puguin originar.

c) Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o l’ incompliment del Conveni s’han de resoldre, si no es pot arribar a una solució acordada, mitjançant la jurisdicció contenciosa administrativa, en la forma que regula la llei.

d) La Comissió de Seguiment, podrà traslladar al grup de feina sobre la Mobilitat Elèctrica del Consell Assessor de l’Energia de les Illes Balears, les qüestions que estimi oportunes tenint en compte les opinions de la societat sobre el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.

Sisena

Causes d’extinció

Són causes d’extinció d’aquest Conveni, a més del transcurs del període de vigència i sense perjudici de les seves pròrrogues:

- La impossibilitat de realitzar les actuacions objecte del Conveni.

- L’ incompliment de les clàusules del Conveni per alguna de les parts.

- El comú acord.

Els membres de la Comissió de Seguiment seran els qui podran proposar als signants d’aquest Conveni la seva resolució, amb indicació de la causa que ho motiva i la forma en que s’han de finalitzar les actuacions en curs.

Setena

Vigència

Aquest Conveni tendrà un vigència de 4 anys des de la seva signatura, prorrogable any per any, a no ser que hi hagi denúncia expressa per alguna de les parts. La denúncia s’ha d’efectuar com a mínim un mes abans de la finalització del Conveni.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni.

    

Eivissa, 2 de febrer de 2017

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat,                El President del Consell d'Eivissa,    

Marc Pons i Pons                                                    Vicente Torres Guasch

  

ANNEX I

Relació ajuntaments signants,

L'Alcalde d'Eivissa,                                               L'Alcalde de Sta. Eulària des Riu

Rafa Ruiz Gonzalez                                              Vicente Torres Marí

L'Alcalde de Sant Josep de sa Talaia                    L'Alcalde de Sant Antoni de Portmany

Josep Marí Ribas                                                 Jose Tur Torres

L'Alcalde de Sant Joan de Labritja

Antoni  Marí Marí

 

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma