Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 3273
Resolució i anunci de licitació del contracte de serveis per a la prestació del servei de monitoratge de les activitats esportives d'estiu de l'IMAF

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitats Físiques per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el contracte per a la Prestació del servei de monitoratge de les activitats esportives d'estiu de l'IMAF.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

 

Inca, 30 de març de 2017

El president de l’OA IMAF,

Virgilio Moreno Sarrió

 

Resolució de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitats Físiques per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del contracte per a la Prestació del servei de monitoratge de les activitats esportives d'estiu de l'IMAF.

1.- Entitat adjudicatària: IMAF.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament d’Inca.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Prestació del servei de monitoratge de les activitats esportives d'estiu de l'IMAF

b) Lloc d’execució: Inca.

c) Termini d’execució: Temporada d’estiu (entre el dia 26 de juny i el 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos).

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 123.858,50. - euros, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els descrits en els plecs.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

Criteris de valoració mitjançant fórmules, percentatges o xifres (màxim 90 punts) seran els següents:

1.- El preu del contracte, amb una puntuació de fins a 70 punts.

2.- Millores del servei i materials.

2.1. Contractació de  premonitors (ajudants de monitor), sense cost per l'IMAF, a jornada parcial de 5 h/dia (25 h/setmana), entre el 26 de juny i el 28 de juliol (total 5 setmanes)......................................... Fins a 10 punts

Perfil: joves estudiants entre 16 i 17 anys (inclosos).

- Contratació d'1ajudant de monitor: ............................................................................. 2,5 punts

- Contractació de 2 ajudants de monitor: ........................................................................ 5 punts

- Contratació de 3 ajudants de monitor: ....................................................................... 7,5 punts

- Contractació de 4 ajudants de monitor: ...................................................................... 10 punts

A títol informatiu, el salari a percebre 1 ajudat de monitor seria d'entre el 50% i el 60% del Salari base anual del grup  5 que actualitzat a 2017 seria d'11.728,37 € (11.120,27 € + 0,5% d'increment + 552,5 € de plus de transport)

2.2. Regal obsequi per les persones inscrites. Aportació, sense cost per a l'IMAF de camisetes tècniques de màniga curta, tallatge infantil i adults tant per a dones com  per a homes......... Fins a 10 punts

- Aportació de 250 unitats de camisetes: ........................................................................ 1 punts

- Aportació de 500 unitats de camisetes: ........................................................................ 5 punts

- Aportació de 1.000 unitats de camisetes: ................................................................... 10 punts

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500.- euros.

 

Inca, 30 de març de 2017

El president de l’OA IMAF,

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma