Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 3074
Licitació del contracte d'obres de construcció d'una planta fotovoltaica d'autoconsum al Centre Sociosanitari de Santa Rita, per procediment obert i tramitació urgent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Consell Executiu de data 27/3/2017, ha aprovat el plec de clàusules administratives que regirà el contracte d'obres de construcció d'una planta fotovoltaica d'autoconsum al Centre Sociosanitari de Santa Rita, per procediment obert i tramitació urgent. Els esmentats plecs s'exposen al públic per un termini de DEU (10) dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOIB, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que estimin adients.

Simultàniament s'anuncia la licitació del contracte, si bé s'ajornarà la licitació, així com el termini per presentar proposicions, en el supòsit que es formulin reclamacions contra els esmentats plecs, quan resulti necessari per resoldre la qüestió plantejada. Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

a) Organisme: Consell Insular de Menorca

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Servei de contractació

2) Domicili: Pça. Biosfera, núm. 5, de Maó, o Pça. Catedral, 5, de Ciutadella

3) Localitat i codi postal: Maó, 07703 o Ciutadella, 07760

4) Telèfon: 902 35 60 50

5) Fax: 971 35 24 83

6) Correu electrònic: contractacio@cime.es

7) Direcció de Internet del perfil del contractant: www.cime.es/contractes

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el tretzè (13) dia natural després de la publicació d’aquest anunci al BOIB, en horari del registre general d’entrada del CIM

d) Número d’expedient: 4301/000011.Ob/2017

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Obres

b) Descripció: Contracte d'obres de construcció d'una planta fotovoltaica d'autoconsum al Centre Sociosanitari de Santa Rita.

c) Divisió per lots i número de lots/número d’unitats: ---

d) Lloc d’execució: Centre Sociosanitari de Santa Rita.

1) Domicili: c/ Jerònia Alzina, 43

2) Localitat i codi postal: Ciutadella. 07760

e) Termini d’execució: Tres (3) mesos.

f) Admissió de pròrroga: No

g) Establiment d’un acord marc: ---

h) Sistema dinàmic d’adquisició: ---

i) CPV (Referència de nomenclatura): 45315300-1 Instal·lacions de subministrament d’electricitat.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment: obert

c) Subhasta electrònica: ---

d) Criteris d’adjudicació: els especificats en la lletra A del quadre de criteris del plec de clàusules administratives que regeixen aquesta contractació:

1. Criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Sobre B1): Màxim 5 punts.

1.1.Criteri de caràcter mediambiental. Màxim 5 punts.

2. Criteris avaluables mitjançant fórmules (Sobre B2): Màxim 95 punts.

2.1 Millora de l'oferta econòmica: fins a 50 punts.

2.2 Ampliació del termini de garantia: fins a 30 punts.

2.3 Reducció del termini d'execució de l'obra: fins a 10 punts.

2.4 Criteri de caràcter social: fins a 5 punts.

4. Valor estimat del contracte: cent setanta-vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb cinquanta-un cèntims (€.- 178.473,51) IVA exclòs, conforme a l’art. 88 del TRLCSP.

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: cent setanta-vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb cinquanta-un cèntims (€.- 178.473,51) IVA exclòs.

b) import total: dos-cents quinze mil nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-cinc cèntims (€.- 215.952,95) IVA inclòs.

6. Garanties exigides:

Provisional (import): ---

Definitiva (%): 5% sobre l’import d’adjudicació.

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació (no obligatòria) (grup, subgrup i categoria): Grup I: Instal·lacions elèctriques; subgrup 2: Centrals de producció d’energia. Categoria 1.

b) Solvència econòmica i financera:L'especificat en la lletra F2 del quadre de característiques del contracte. Es pot substituir per la classificació expressada en l'apartat a) anterior.

c) Solvència tècnica i professional: L'especificat en la lletra F3 (Es pot substituir per la classificació expressada en l'apartat a) anterior) i l'expressat en la lletra F5, del quadre de característiques del contracte.

d) Altres requisits específics: ---

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins el tretzè (13) dia natural després de la publicació d’aquest anunci al BOIB, en horari del registre general d’entrada del CIM.

b) Modalitat de presentació: presencial o correus

c) Lloc de presentació:

1. Dependència. Consell Insular de Menorca.

2. Domicili: Plaça. Biosfera, núm. 5

3. Localitat i codi postal: Maó, 07703

4. Adreça electrònica. ---

d) Número previst d’empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): ---

e) Admissió de variants, si procedeix: ---

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos comptats des de l'endemà al de l'obertura de les proposicions (161.2 TRLCSP)

9. Obertura de les ofertes

a) Descripció: Meses de contractació:

- Obertura pública dels sobres B1, contenidors de l'oferta relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules

- Obertura pública dels sobres B2, contenidors de l'oferta relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules

b) Direcció: Plaça Biosfera, núm. 5

c) Localitat i codi postal: 07703 Maó

d) Data i hora: es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant (www.cime.es/contractes)

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari, per un import màxim de 600 euros.

11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: ---

12. Altres informacions: Condicions especials d'execució: veure la lletra M del quadre de característiques del contracte.

 

Maó, 27 de març de 2017

El Secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma