Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 2762
Licitació del concurs per a la contractació de les obres necessàries per l’adequació dels ascensors de l’Hospital Son Llàtzer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1.- Entitat adjudicadora

a) Organisme: Hospital Son Llàtzer.

b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació Administrativa del Hospital Son Llàtzer.

c) Número d’expedient: HSLL 14/2017

2.- Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: contractació de les obres necessàries per l’adequació dels ascensors de l’Hospital Son Llàtzer.

b) Lloc de lliurament: Hospital Llàtzer

c) Duració: La durada del contracte serà de 120 dias.

d) Divisió per lots: No

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert

4.- Pressupost base de licitació.

Import sense IVA: 204.632,50.-€ (dos cents quatre mil sis cents trenta dos euros amb cinquanta cèntims)

IVA al 21%: 42.973,82.-€ (quaranta i dos mil nou cents setanta tres euros amb vuitanta dos cèntims)

Import IVA inclòs:247.605,32.-€ (dos cents quaranta set mil sis cents cinc euros amb trenta dos cèntims)

5.- Import estimat

Import sense IVA: 204.632,50.-€ (dos cents quatre mil sis cents trenta dos euros amb cinquanta cèntims)

6.- Garanties.

Provisional: No

Definitiva: Si

7.- Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Hospital Son Llàtzer. Departament de Contractació Administrativa

b) Domicili:  Ctra Manacor km. 4

c) Localitat i codi postal: 07198 Palma de Mallorca

d) Telèfon: 871 20 23 33

e) Fax: 871 20 20 07

f) www.hsll.es

8.- Requisits específics del contractista.

a) Classificació (grup, subgrup, i categories):

b) Altres requisits:

9.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit: als 26 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOIB

b) Hora límit: 14:00 hores

c) Documentació a presentar: es presentarà la documentació establerta al plec que regeix aquesta contractació

d) Lloc:

  1º Entitat: Hospital Son Llàtzer. Departament de Contractació Administrativa.

  2º Domicili: Ctra Manacor, km. 4

  3º Localitat i codi postal: Palma de Mallorca, 07198

e) Termini durant el qual el licitador haurà de mantenir la seva oferta (concurs): sis mesos.

f)  Admissió de variants (concurs): Indicades al plec tècnic.

g) Número previst ( o número màxim o mínim) d’empreses a les que es pretén convidar a  presentar ofertes ( procediment restringit):

10.- Obertura d’ofertes.

a) Entitat:

b) Domicili:

c) Localitat:

d) Data: Seran avisats per fax

e) Hora:

11.-  Altres informacions:

12.-  Despeses anuncis: seran a càrrec de l’empresa adjudicatària

13.- Data de tramesa de l’anunci al  “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en el seu cas):   No

Palma, 17 de març de 2017

El Director Gerent del Hospital Son Llàtzer

Francisco Marí Marí


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma