Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 2950
Resolució i anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis per la contractació del servei de vigilància, salvament, socorrisme i primeres cures de les piscines exteriors del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitats Físiques (IMAF) per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el contracte de serveis per la contractació del servei de vigilància, salvament, socorrisme i primeres cures de les piscines exteriors del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

 

Inca, 22 de març de 2017

El president de l’OA IMAF

Virgilio Moreno Sarrió

 

Resolució del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de l’Institut Municipal d’Activitats Físiques (IMAF) per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del Contracte de serveis per la contractació del servei de vigilància, salvament, socorrisme i primeres cures de les piscines exteriors del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Servei de vigilància, salvament, socorrisme i primeres cures de les piscines exteriors del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.

b) Lloc d’execució: Piscines exteriors del  Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas, Inca.

c) Termini d’execució:  La durada del present contracte correspon a la temporada d’estiu de 2017, i concretament al període de cent dos (102) dies, compresos entre  l'1 de juny i el 10 de setembre de 2017, ambdós inclosos. En el cas de que es procedeixi a la pròrroga per l’any 2018, es prestarà el servei en el període de noranta-nou dies (99), compresos entre l'1 de juny i el 9 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 13,00 euros hora, IVA exclòs,  millorable per els licitadors a les seves ofertes a favor del Ajuntament.

El valor estimat del contracte, inclosa l’eventual pròrroga i els eventuals serveis especials, es xifra en la quantitat de 63.121,50.- euros IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix.

 

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els descrits en els plecs.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació: l’oferta econòmicament més avantatjosa.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

 

Inca, 22 de març de 2017

El president de l’OA IMAF

Virgilio Moreno Sarrió.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma