Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 2546
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

1. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 estableix que, d’acord amb la delegació de competències en matèria d’escolarització del conseller d’Educació i Universitat, s’autoritza el director general de Planificació, Ordenació i Centres perquè dicti les normes de desenvolupament i d’aplicació d’aquesta Ordre, mitjançant la present Resolució, per al curs acadèmic 2017-2018.

2. L’article 7.2 del títol I, capítol I, secció segona, de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de tenir com a prioritat l’ús de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa. En especial, ha de facilitar l’accés de la ciutadania, per mitjans electrònics, a la informació i al procediment administratiu, amb les limitacions que es deriven de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic. La utilització dels mitjans electrònics no ha d’implicar, en cap cas, una minva dels drets ciutadans, com tampoc restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en l’accés als serveis públics.

3. En aquest marc, des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres s’ha considerat oportú i necessari implementar un procés telemàtic d’adscripció i d’admissió que redundarà, necessàriament, en benefici dels interessats, procés telemàtic que es configura, a més, com una opció per als ciutadans.

4. L’article 87 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, regula l’equilibri en l’admissió d’alumnes i estableix, en el punt 1, que, amb la finalitat d’assegurar la qualitat educativa per a tothom, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, les administracions han de garantir una escolarització adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Per això, han d’establir la proporció d’alumnes d’aquestes característiques que s’han d’escolaritzar a cadascun dels centres sostinguts amb fons públics i han de garantir als centres els recursos personals i econòmics necessaris per oferir aquest suport.

L’article 87.3 estableix que les administracions educatives han d’adoptar les mesures d’escolarització previstes en els apartats anteriors atenent les condicions socioeconòmiques i demogràfiques de l’àrea respectiva, així com les de caire personal o familiar dels alumnes que suposin una necessitat específica de suport educatiu.

5. L’article 17.2 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016, aplicable al procés d’admissió corresponent al curs escolar 2017-2018, estableix que les sol·licituds, quan el nombre de les que s’han rebut sigui major que el de places disponibles, s’han de valorar i ordenar d’acord amb l’aplicació del barem establert en l’annex 1 i dels procediments prevists, per als casos d’empat, en l’article 18 d’aquesta Ordre.

6. Atès que en els darrers processos d’admissió s’ha produït la circumstància descrita en el paràgraf anterior -demanda de places superior a l’oferta- als centres específics, es planteja la necessitat de regular el procés d’admissió a aquesta tipologia de centres aplicant-hi, a més del barem general, un barem específic propi, amb la finalitat d’escolaritzar els infants als centres específics amb les màximes garanties.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, amb les modificacions introduïdes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

2. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

3. El Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que regula el procés i els criteris d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

4. El Decret 39/2011, de 20 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

5. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pels decrets 1/2016 i 11/2016.

6. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Publicar les instruccions generals per als centres educatius, que es recullen en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

2. Publicar el calendari dels processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial per al curs escolar 2017-2018, que figura en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

3. Publicar les zones escolars vigents per als processos d’admissió i adscripció per al curs acadèmic 2017-2018, que es recullen en l’annex 3 d’aquesta Resolució. Una vegada acabats els processos d’admissió i adscripció, es poden unificar zones limítrofes mitjançant una resolució.

4. Publicar les adscripcions de centres per al curs escolar 2017-2018, que figuren en l’annex 4 d’aquesta Resolució.

5. Publicar els aclariments per interpretar els criteris d’aplicació del barem, que figuren en l’annex 5 d’aquesta Resolució.

6. Publicar la llista de documents necessaris per poder participar en el procés d’admissió i matriculació d’alumnes a les Illes Balears, que figura en l’annex 6 d’aquesta Resolució.

7. Publicar la llista de dades que pot consultar l’Administració educativa, amb el consentiment dels interessats, per poder participar en el procés d’admissió i matriculació d’alumnes a les Illes Balears, atesa la interoperabilitat entre administracions. Aquesta llista figura en l’annex 7 d’aquesta Resolució.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que comenci a vigir a partir de la data de publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar els recursos que regulen tant la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, com la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de març de 2017

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1
Instruccions generals per als centres educatius

Primer. Matriculació d’alumnes al GestIB

1. Els centres educatius han de matricular al GestIB els alumnes que hagin obtingut plaça escolar al centre durant el període ordinari d’acord amb el calendari establert en l’annex 2.

En qualsevol cas, aquests alumnes han d’estar donats d’alta en el sistema de gestió educativa el 30 de juny de 2017 (educació infantil, educació primària i educació especial), el 7 de juliol de 2017 (ESO) i el 20 de juliol de 2017 (batxillerat).

2. En el cas que no es compleixi el calendari de matriculació que consta en l’apartat precedent, la Conselleria d’Educació i Universitat es basarà en les dades introduïdes al GestIB pels centres educatius i assignarà d’ofici, si és necessari, les places que figuren com a vacants als centres i als nivells i a les etapes educatives que s’imparteixen a cada centre.

Segon. Convocatòria d’exàmens de setembre

1. Per poder fer efectiva i agilitar de forma eficient l’admissió i la matriculació d’alumnes de l’etapa d’educació secundària obligatòria i de batxillerat, els centres educatius que imparteixen aquests nivells i etapes han de tenir consignades obligatòriament les qualificacions corresponents a la convocatòria extraordinària de setembre el dia 7 de setembre de 2017.

2. Els alumnes que, havent presentat una sol·licitud d’admissió per a batxillerat, s’hagin presentat a la convocatòria extraordinària d’exàmens del mes de setembre  en un centre fora de les Illes Balears,  tenen fins al 7 de setembre de 2017, com a màxim, per presentar el butlletí de qualificacions per justificar que compleixen els requisits.

3. Finalitzada la convocatòria extraordinària d’exàmens del mes de setembre, els centres educatius d’ensenyament secundari tenen fins al 8 de setembre de 2017, com a màxim, per fer efectiva la matriculació dels alumnes d’educació secundària que s’hi hagin presentat.

4. Finalitzada la convocatòria extraordinària d’exàmens del mes de setembre, els centres educatius d’ensenyament secundari tenen fins a l’11 de setembre de 2017, com a màxim, per fer efectiva la matriculació dels alumnes de batxillerat que s’hi hagin presentat.

5. En el cas que no es compleixi el calendari de matriculació que consta en els apartats precedents, la Conselleria d’Educació i Universitat es basarà en les dades introduïdes al GestIB pels centres educatius i assignarà d’ofici, si és necessari, les places que figuren com a vacants als nivells i a les etapes educatives que s’imparteixen a cada centre.

6. Excepcionalment, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres pot autoritzar la modificació d’aquest calendari.

Tercer. Temporalització del procés

1. La reserva de plaça en els casos d’adscripció, inclòs el batxillerat, serà vigent fins al 15 de setembre de 2017.

2. La llista d’espera d’adscripció serà vigent fins al 20 de setembre de 2017. Fins a aquesta data, els alumnes inclosos en aquesta llista tenen prioritat davant els alumnes que romanen en llista d’espera per al procés d’admissió.

3. Les llistes dels alumnes no admesos en el procés d’admissió han de romandre als centres en exposició pública fins al 29 de setembre de 2017, data en què acaba la vigència de les llistes d’espera.

Quart. Reserva de places per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

1. Si les places reservades a aquest col·lectiu no són ocupades pels alumnes als quals estan destinades, podran ser ocupades per alumnes ordinaris una vegada acabat el període de preinscripció i matrícula de setembre, sempre que es mantengui el repartiment equilibrat dins la zona escolar.

2. Excepcionalment, el director general de Planificació, Ordenació i Centres pot autoritzar l’ocupació d’aquestes places abans que acabi el termini extraordinari de matrícula a determinades zones escolars quan les necessitats d’escolarització així ho aconsellin.

3. El CEIP Camilo José Cela i IES Antoni Maura, de Palma, pel fet de ser centres adaptats per alumnes amb discapacitat motora, han de reservar durant tot el curs escolar les places per a alumnes amb necessitats educatives especials per als alumnes que presentin aquesta tipologia de discapacitat.

Cinquè. Reserva de places per a alumnes que volen cursar el PEI

1. Els alumnes que el curs 2016-2017 cursin sisè d’educació primària al CEIP Son Serra i obtenguin el certificat d’ensenyaments elementals de música i, a més, vulguin cursar ensenyaments professionals de música mitjançant el programa d’estudis integrats (PEI) tindran plaça reservada a primer d’ESO als grups PEI de l’IES Joan Maria Thomàs, si ho sol·liciten, sempre que superin la prova d’accés i obtenguin plaça al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

2. Els alumnes que el curs 2016-2017 cursin quart d’ESO al CC Escolania de Lluc i vulguin continuar els ensenyaments professionals de música mitjançant el PEI tindran plaça reservada a primer de batxillerat a l’IES Joan Maria Thomàs, si ho sol·liciten, sempre que tenguin plaça al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

 

Sisè. Posada en marxa de nous centres educatius.

1. El CEIP NOU DE CAMPOS (07014910), amb domicili al carrer de ses Estrelles, 4A, de Campos, ofertarà únicament places per al quart curs d’educació infantil. Les sol·licituds d’admissió únicament es podran presentar a la secretaria del CEIP JOAN VENY I CLAR (07000583) de Campos.

2. El CEIP NOU D’INCA (pendent de creació), amb domicili a l’avinguda del Raiguer, s/n, ofertarà únicament places per al quart curs d’educació infantil. Les sol·licituds d’admissió únicament es podran presentar a l’oficina d’escolarització d’Inca.

3. El CEIP NOU DE SANTA EULÀRIA DEL RIU (pendent de creació), ofertarà únicament places per al quart curs d’educació infantil. Les sol·licituds d’admissió únicament es podran presentar a l’oficina d’escolarització d’Eivissa.

 

ANNEX 2
Calendari dels processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes

Calendari del procés d’adscripció de primària i ESO

-  Presentació de sol·licituds:

Inici: 20/03/2017

Finalització: 24/03/2017

-  Llistes provisionals d’admesos: 28/04/2017

-  Reclamacions:

Inici: 28/04/2017

Finalització: 03/05/2017

Resolució de les reclamacions: 04/05/2017

-   Llistes definitives: 09/05/2017

-   Matriculació de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària:

Inici: 22/06/2017

Finalització: 27/06/2017

-   Matriculació d’ESO:

Inici: 27/06/2017

Finalització: 30/07/2017

Extraordinària: fins dia 15/09/2017

-  Els alumnes adscrits tindran una reserva de plaça fins al dia 15 de setembre de 2017 en el cas que no hagin obtingut cap plaça en el procés d’admissió.

Calendari del procés d’admissió de segon cicle d’infantil, primària, ESO i educació especial

-   Presentació de sol·licituds:

Inici: 02/05/2017

Finalització: 12/05/2017

-   Llistes provisionals d’admesos: 09/06/2017

-   Reclamacions:

Inici: 09/06/2017

Finalització: 13/06/2017

Resolució de les reclamacions: 14/06/2017

-   Llistes definitives: 16/06/2017

-   Matriculació de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial:

Inici: 22/06/2017

Finalització: 27/06/2017

-   Matriculació d’ESO:

Inici: 27/06/2017

Finalització: 30/06/2017

Extraordinària: fins dia 15/09/2017

Calendari del procés d’adscripció dels alumnes de batxillerat

-   Presentació de sol·licituds:

Inici: 05/06/2017

Finalització: 09/06/2017

-   Llistes provisionals d’admesos: 16/06/2017

-   Reclamacions:

Inici: 16/06/2017

Finalització: 20/06/2017

Resolució de les reclamacions: 21/06/2017

-  Llistes definitives: 23/06/2017

-   Matriculació:

Inici: 14/07/2017

Finalització: 17/07/2017

Extraordinària: fins dia 15/09/2017

Calendari del procés d’admissió dels alumnes de batxillerat, batxillerat internacional i Batxibac que han obtingut els requisits al juny o pendents d’homologació

-    Presentació de sol·licituds:

Inici: 26/06/2017

Finalització: 30/06/2017

-   Llistes provisionals d’admesos: 10/07/2017

-   Reclamacions:

Inici: 10/07/2017

Finalització: 12/07/2017

Resolució de les reclamacions: 13/07/2017

-  Llistes definitives: 17/07/2017

-   Matriculació:

Inici: 18/07/2017

Finalització: 21/07/2017

Calendari del procés d’admissió dels alumnes de batxillerat, batxillerat internacional i Batxibac que han obtingut els requisits al setembre

-   Presentació de sol·licituds:

Inici: 26/06/2017

Finalització: 30/06/2017

-   Llistes d’alumnes sol·licitants: 17/07/2017

-   Llistes provisionals: 08/09/2017

-    Reclamacions:

Inici: 08/09/2017

Finalització: 12/09/2017

Resolució de les reclamacions: 13/09/2017

-   Llistes definitives: 13/09/2017

-  Matriculació:

Inici: 13/09/2017

Finalització: 15/09/2017

D’acord amb l’article 30.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, el termini s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

 

ANNEX 3
Zones Escolars

Zones escolars de l’illa de Mallorca

L’IES Joan Maria Thomàs (Palma) desenvolupa el programa PEI per a tota la illa de Mallorca.

L’IES Son Pacs (Palma) desenvolupa el Batxillerat Internacional per a tota la illa de Mallorca.

L’IES Bendinat (Calvià) desenvolupa el BatxiBac Francès (Baccalauréat) per a tota la illa de Mallorca.

Zones escolars de Calvià

Totes les zones de Calvià es consideren limítrofes entre sí.

Centres d’educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Districte 2

Districte 3, seccions 1, 2 i 5

- Relació de centres:

07006263

CEIP BENDINAT

C. Arquitecte Francesc Casas, 14

07006809

CEIP JAUME I

C. de Lleó, 8

07012998

CEIP SON CALIU

C. Saragossa, 6

Zona B

- Delimitacions:

Districtes 3, seccions 3, 4 i 6.

Districte 4.

- Relació de centres:

07007255

CEIP CAS SABONERS

C. Coloms, 15

07007267

CEIP SON FERRER

C. Ocell del Paradís, 113

Zona C

- Delimitacions:

Districte 5

-  Relació de centres:

07007048

CEIP PUIG DE SA GINESTA

Av. de Son Pillo, 5

07008466

CEIP PUIG DE SA MORISCA

Av. del Puig de sa Morisca, s/n

07007516

CEIP SES ROTES VELLES

C. Sil,21

Zona D

- Delimitacions:

Districte 6

- Relació de centres:

07000546

CEIP XALOC

C. Col·legi Públic Xaloc, 4

Zona E

- Delimitacions:

Districte 1, seccions 1 i 3

- Relació de centres:

07000509

CEIP SES QUARTERADES

C. Ses Quarterades, 27

Zona F

- Delimitacions:

Districte 1, secció 2

- Relació de centres:

07000534

CEIP GALATZÓ

C Església, 44

Centres d’educació secundària i batxillerat

Zona A

- Delimitacions:

Districte 2.

Districte 3, seccions 1, 2 i 5

- Relació de centres:

07008855

IES BENDINAT

C. Arquitecte Francesc Casas,13

ZONA B

- Delimitacions:

Districtes 3, seccions 3, 4 i 6.

Districte 4 i 5.

- Relació de centres:

07008363

IES SON FERRER

C. Còndor, 9

Zona C

- Delimitacions:

Districtes 1, 5 i 6.

- Relació de centres:

07007899

IES CALVIÀ

Av. de Son Pillo, 1

Zona única

Només per al Batxillerat d’Arts.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l’oficina d’escolarització de Calvià.

 

- Relació de centres:

07007899

IES CALVIÀ

Av. de Son Pillo, 1

Zones escolars d’Inca

Zona única

Només per al Batxillerat d’Arts.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l’oficina d’escolarització d’Inca.

- Relació de centres:

07001551

IES BERENGUER D’ANOIA

Ctra. Palma-Alcúdia, s/n

Zones escolars de Llucmajor

Zona A

- Delimitacions:

Inclou els polígons del 8 al 30 i del 42 al 51:

 • Llucmajor poble

 • Cala Pi

 • s’Estanyol

- Relació de centres:

07001721

CC NTRA. SRA. DE GRÀCIA

C. Paraires, 3

07001711

CC SAN BUENAVENTURA

C. Convent, 25

07001733

CEI SAGRADOS CORAZONES

C. Vall, 72

07001745

CEIP REI JAUME III

C. Bartomeu Sastre Garau, s/n

07013553

CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR

C. Francesc Moragues, 35

07008511

IES LLUCMAJOR

C. Gràcia, 73

Zona B

- Delimitacions:

Inclou els polígons de l’1 al 7, del 31 al 41 i el polígon 52:

 • Resta de costa.

- Relació de centres:

07001666

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

C. Antoni Catany, 5

07008041

CEIP BADIES

C. Fragata, 6

07013395

CEIP URBANITZACIONS LLUCMAJOR

C. Tord, 40

07001681

CEIP S’ALGAR

C. Sant Bartomeu, s/n

07007000

CEIP SON VERÍ

C. Dragonera, 17

07008065

IES S’ARENAL

Ctra. Cap Blanc, s/n

Zona única

Només per al Batxillerat d’Arts.

- Delimitacions:

Els municipis d’Algaida, Campos i Llucmajor.

- Relació de centres:

07008511

IES LLUCMAJOR

C. Gràcia, 73

Zones escolars de Manacor

Centres públics i concertats

Zona A

- Delimitacions:

Zona urbana de Manacor poble més els polígons següents:

 • Polígons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 • Polígon 34 només a partir de la línia formada per les parcel·les 346, 1225, 363, 1070, 1071, 369, 1072, 374, 572, 573, 574, 575, 1254, 1226, 1212, 1199, 816, 1033, 1032, 1172 i 1171 cap al Nord-Est, totes elles incloses.

- Relació de centres:

07002233

EI SA GRADUADA

Pg. d'Antoni Maura, 54

07002245

EI SA TORRE

C. Rosselló, 3

07007711

CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER

C. Es Serralt, s/n

07013863

CEIP MOLÍ D’EN XEMA

C. Son Boga, s/n

07002026

CEIP SIMÓ BALLESTER

Av. des Tren, 20

07002038

CP ES CANYAR

C. Es Canyar, s/n

07002181

CC LA SALLE

C. San Joan Baptista de la Salle, 2

07002117

CC PUREZA DE MARÍA

C. Sant Jeroni, 7

07002130

CC SANT FRANCESC D’ASSÍS

C. Major, 28

07002105

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

C. Olesa, 7

07002208

IES MANACOR

Camí de ses Tapereres,32

07002191

IES MOSSÈN ALCOVER

Ronda de l’Institut, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Zona urbana de Porto Cristo més els polígons següents:

 • Polígons: 32, 20, 19, 18, 17, 16, 15
 • Polígon 14 només a partir de la línia formada per les parcel·les 8, 83 i 76 cap al Sud-Oest, totes elles incloses.

- Relació de centres:

 

07007097

CEIP MITJÀ DE MAR

C. Estribord, 36

07002257

CEIP SES COMES

C. Caravel·les, 44

07013371

IES PORTO CRISTO

Ctra. Porto Cristo-Son Servera, s/n

Zona C

- Delimitacions:

Zona urbana de Son Macià i Cales de Mallorca més els polígons següents:

 • Polígons: 21, 22, 23, 33
 • Polígon 34 només a partir de la línia formada per les parcel·les 346, 1225, 363, 1070, 1071, 369, 1072, 374, 572, 573, 574, 575, 1254, 1226, 1212, 1199, 816, 1033, 1032, 1172 i 1171 cap al Sud-Oest, totes elles excloses.

- Relació de centres:

07002300

CEIP MESTRE PERE GARAU

C. de l’escola, s/n

07002208

IES MANACOR

Camí de ses Tapereres,32

07002191

IES MOSSÈN ALCOVER

Ronda de l’Institut, s/n

Zona D

- Delimitacions:

Zona urbana de S’Illot i Cala Morlanda més els polígons següents:

 • Polígons: 11, 12, 13
 • Polígon 14 només a partir de la línia formada per les parcel·les 8, 83 i 76 cap al Nord-Est, totes elles excloses.

- Relació de centres:

07008031

CEIP TALAIOT

C. de l’Anfós, s/n

07013371

IES PORTO CRISTO

Ctra. Porto Cristo-Son Servera, s/n

Zona única

Només per al Batxillerat d’Arts.

 • Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l’oficina d’escolarització de Manacor, a més dels municipis d’Ariany, Petra i Sant Joan.

- Relació de centres:

07002191

IES MOSSÈN ALCOVER

Ronda de l’Institut, s/n

Zones escolars de Marratxí

Centres públics d’educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Districte 1, seccions 1, 2, 4, 5 i part de la secció 3.

 

Districte

Secció

Nucli

Disseminat

1

1

Sa Cabaneta (camí de n’Olesa del 28 i 5 fins al final, c. de Martí Rubí i c. de Cristòfol Llompart), Marratxinet

POLÍGON 1.A

(cap a Marratxinet)

1

2

Pòrtol (c. Major fins al 108 i 135 i limitació amb c. de la Trinitat cap a sa Cabaneta)

POLÍGON 2.A

1

3

Només el nucli de Sant Marçal. Delimitacions: fins al c. de Sebastià Junyer i el c. de Pere Bennàssar, Rector (aquests inclosos)

1

4

Sa Cabaneta (principi del camí de n’Olesa, c. de Jaume I fins a Son Caulelles, Can Domingo i sa Comuna)

POLÍGON 1.C

(cap a la ctra. de Sineu)

1

5

Pòrtol (c. Major del 110 i 137 fins al final, carrers adjacents cap a Santa Maria)

POLÍGON 2.B (cap a Son Seguí i Santa Maria)

- Relació de centres:

07002464

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

Ctra. de Pòrtol, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Terme municipal de Marratxí, exclosos els districtes i seccions de la zona A

- Relació de centres:

07002439

CEIP BLANQUERNA

C. dels Caülls, 21

07002397

CEIP GABRIEL JANER MANILA

C. de Weyler, 1

07013358

CEIP NOVA CABANA

C. del Gladiol, 14

07013221

CEIP SES CASES NOVES

C. de Joan Pons i Marquès, s/n

Centres públics d’educació secundària i batxillerat

Zona A

Pels estudis d’educació secundària i batxillerat en les modalitats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials.

- Delimitacions:

Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al sud.

- Relació de centres:

07014879

IES SANT MARÇAL

C. Pintor Pere Sureda, 3

Zona B

- Delimitacions:

Pels estudis d’educació secundària:

 • Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al nord.

Pels estudis de batxillerat en les modalitats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials:

 • Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al nord.

 • Municipi de Santa Maria.

 • Municipi de Santa Eugènia.

-  Relació de centres:

07008818

IES MARRATXÍ

C. de l’Arbre de la Ciència, 1

Zona única

Només per al Batxillerat d’Arts

-Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l’oficina d’escolarització de Marratxí.

- Relació de centres:

07008818

IES MARRATXÍ

C. de l’Arbre de la Ciència, 1

Centres concertats

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi de Marratxí.

- Relació de centres:

07006664

CC ES LICEU

C. de sa Cabana, 31

07002440

CC LA SALLE

C. de La Salle, 15

07002427

CC SANTA TERESA

C. de Santa Teresa, 1

07002415

CEI SANTA CATALINA THOMÀS

C. de Sor Amparo Matheu, 6

Zones escolars de Palma

Totes les zones de Palma es consideren limítrofes entre sí.

Centres públics i concertats d’educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Inclou els següents barris:

Bellver

La Seu

Son Dameto

Cala Major

La Teulera

Son Dureta

Cort

Los Almendros – Son Pacs

Son Espanyolet

El Camp d’en Serralta

Plaça dels Patins

Son Flor

El Fortí

Portopí

Son Peretó

El Jonquet

Sant Agustí

Son Rapinya

El Puig de Sant Pere

Sant Jaume

Son Roca

El Terreno

Sant Nicolau

Son Serra – La Vileta

Gènova

Santa Catalina

Son Vida

Jaume III

Son Anglada

Son Xigala

La Bonanova

Son Armadans

Son Ximelis

La Llotja – Born

Son Cotoner

Zona Portuària

La Missió

Bons Aires, només l’illeta compresa entre la Via Portugal, Av. d’Alemanya, Carrer Jesús, C/Llorenç Cerdà i C/de Miquel del Sants Oliver.

- Relació de centres:

07006767

CC AULA BALEAR

C. Can Valero, 19

07004230

CC C.I.D.E.

C. Arner, 3

07003614

CC ESCOLÀPIES PALMA

C. Joan Crespí, 30

07003730

CC LA IMMACULADA

C. de Robert Graves, 38

07004308

CC LA PURÍSIMA

C. Sevilla, 19

07004333

CC LA SALLE

Camí de Son Rapinya, 29

07004278

CC MADRE ALBERTA

Camí dels Reis, 102

07006482

CC MATA DE JONC

C. Son Espanyolet, 49

07004254

CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

Camí de Son Rapinya,14

07003675

CC SAGRAT COR

C. del Pare Antoni Oliver, 4

07003651

CC S. ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

C. del Vi, 12

07004266

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

C. Maria Antònia Salvà, 4

07003021

CC SANTA MAGDALENA SOFIA

C. de Francesc Martí Mora, 42

07002920

CC SANTA MARIA

C. Almirall Cervera, 2

07003377

CC SANTÍSIMA TRINIDAD

C. de la Concepció, 24

07002816

CC VIRGEN DEL CARMEN

C. Murillo, 48

07008260

CEI ITACA

C. Valldargent, 20, 22 i 24

07003365

CEI NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA

C. Bisbe, 10

07008636

CEI PINOCHO

C. de Mas, 10

07002774

CEIP AINA MOLL I MARQUÈS

Pça. del Bisbe Berenguer de Palou, 6

07004321

CEIP ANSELM TURMEDA

C. Cap Blanc, 15

07003791

CEIP EL TERRENO

C. de Robert Graves, 45

07002750

CEIP GÈNOVA

C. Barranc, 2

07003821

CEIP MARIAN AGUILÓ

C. de Salvador Dalí, 15

07002841

CEIP REI JAUME I

Pça. de Sa Feixina, s/n

07002956

CEIP SANTA CATALINA

C. Caro, 36

07006861

CEIP SON ANGLADA

C. del Reverend Gabriel Bestard, 38

07013401

CEIP SON PISÀ

C. Vicenç Joan Rosselló, 63

07004311

CEIP SON QUINT

C. de Catalina March, 4

07005945

CEIP SON SERRA (INTEGRAT MÚSICA)

C. Maribel, 48

 

Zona B1

- Delimitacions:

Inclou els següents barris:

Amanecer

El Camp Redó

Plaça de Toros

Arxiduc

L’Olivera

Son Oliva

Can Capiscol

Bons Aires, excepte l’illeta compresa entre la Via Portugal, Av. d’Alemanya, Carrer Jesús, C/Llorenç Cerdà i C/de Miquel del Sants Oliver.

- Relació de centres:

07003501

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL

C. Pablo Iglesias, 4

07003471

CC JESÚS MARÍA

C. Escultor Guillem Galmés, 38

07003602

CC MANJÓN

C. Joan Fuster, 18

07003572

CC NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

C. Arq. Gaspar Bennàssar, 14

07003511

CC PIUS XII

C. Arq. Gaspar Bennàssar, 33

07003559

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

C. Cotlliure, 22

07003596

CC SAN VICENTE DE PAÚL

C. Sant Vicenç de Paül, 13

07013127

CEIP CAS CAPISCOL

C. de Leocadia de Togores, 8

07002831

CEIP DE PRÀCTIQUES

Ctra. de Valldemossa, 15

07004011

CEIP FELIP BAUÇÀ

C. Germans García Peñaranda, 11

07002919

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

C. General Riera, 61

07006007

CEIP SON OLIVA

C. Tomás Luís de Victoria, 9

Zona B2

- Delimitacions:

Inclou els següents barris:

El Secar de la Real

La Indioteria (rural)

Son Espanyol

Establiments

La Indioteria (urbà)

Son Sardina

- Relació de centres:

07013528

CC AIXA

C. Gregori Méndel, s/n

07013516

CC LLAÜT

C. Gregori Méndel, s/n

07007221

CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN II

Pça. Parròquia, 2

07013531

CEI ALADERN

C. Gregori Méndel, s/n

07002737

CEI PUREZA DE MARÍA JARDINES INFANCIA

C. de la Mare Alberta, 11

07004138

CEIP ES SECAR DE LA REAL

C. Can Vicari, 9

07002749

CEIP ESTABLIMENTS

Camí de Sarrià, s/n

07004229

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

C. Passatemps, 125

07004163

CEIP SA INDIOTERIA

C. Gremi de Tintorers, 2

Zona C

- Delimitacions:

Inclou els següents barris:

Can Capes

Estadi Balear

Son Cladera

Can Pere Antoni

Foners

Son Ferriol

El Coll d’en Rabassa

La Calatrava

Son Fortesa (nord)

El Mercat

La Soledat (nord)

Son Fortesa (sud)

El Molinar

La Soledat (sud)

Son Gotleu

El Rafal Nou

Marquès de la Fontsanta

Son Malferit

El Rafal Vell

Monti-Sion

Son Riera

El Sindicat

Nou Llevant

Son Rutlan

El Viver

Pere Garau

Verge de Lluc

Els Hostalets

Son Canals

- Relació de centres:

07003092

CC EL TEMPLE

C. Montevideo, 4

07003699

CC JUAN DE LA CIERVA

C. Tenor Bou Roig, 13

07003468

CC LA MILAGROSA

C. Semolera, 16

07002622

CC LLADÓ

C. Castillejos, 45

07003687

CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN

C. Bach, 4

07003341

CC PEDRO POVEDA

C. Lledoner, 6

07003328

CC SAN AGUSTÍN

C. Mateu Enric Lladó, 30

07003331

CC SAN FELIPE NERI

C. Vilanova, 3

07002701

CC SANT ANTONI ABAT

C. Sant Joan de la Creu, 58

07003298

CC SANT FRANCESC

C. Ramon Lull, 1

07003067

CC SANT JOSEP OBRER II

C. M. de Déu de Montserrat, 67

07003717

CC SANT PERE

C. Baltasar Valentí, 76

07003390

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

C. Siquier, 4

07003262

CC SANTA MÓNICA

C. de Son Ventallol, 13

07002695

CEI NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA

C. Blatera 25-27

07002609

CEI POPEYE

C. Mestre Chapí, 42

07002907

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ

C. Miquel Santandreu, 48

07005994

CEIP CAMILO JOSE CELA

C. Perú, 2

07002658

CEIP COLL D'EN RABASSA

C. Bailén, 38

07003225

CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP

C. de Llucmajor, 81

07006691

CEIP ES PONT

C. d'Indalecio Prieto, s/n

07002932

CEIP ES VIVERO

C. Crèdit Balear, 15

07003304

CEIP ESCOLA GRADUADA

C. Escola Graduada, 6

07003900

CEIP GABRIEL VALLSECA

C. M. de Déu de La Victòria, 36

07003250

CEIP JAFUDÀ CRESQUES

C. Faust Morell, 27

07002889

CEIP JOAN CAPÓ

C. Santa Florentina, 63

07002804

CEIP LA SOLEDAT

C. Regal, 16

07002865

CEIP MIQUEL PORCEL

Camí de Son Cladera, 1

07006895

CEIP PINTOR JOAN MIRÓ

Av. de Mèxic, 3

07005982

CEIP RAFAL NOU

C. Selva, 11

07003213

CEIP RAFAL VELL

C. d’Indalecio Prieto, 50

07002853

CEIP SANTA ISABEL

Pça. de Santa Elisabet, 1

07002968

CEIP SON CANALS

C. Bisbe Cabanelles, 25

07002683

CEIP SON FERRIOL

C. Margalida Monlau, 59

07012895

CEIP SON RULLAN

C. Pavellons Son Rullan, s/n

07002981

CEIP VERGE DE LLUC

C. Goya, 1

Zona D

- Delimitacions:

Inclou els següents barris:

Aeroport

L’Aranjassa

Les Meravelles

Can Pastilla

L’Arenal

Sant Jordi

El Pil·larí

La Casa Blanca

- Relació de centres:

07004084

CC LA PORCIÚNCULA

Av. de Fra Joan Llabrés, 1

07012937

CEI SANT FRANCESC D'ASSÍS

C. Muntanya, 383-385

07002610

CEIP CAN PASTILLA

C. Sertori, 2

07002592

CEIP ELS TAMARELLS

Camí de Ca Na Gabriela, 36

07005933

CEIP ES PIL·LARÍ

Camí de Son Fangos, 241

07006551

CEIP SA CASA BLANCA

Pça. Molins de Vent, 6

07004102

CEIP SANT JORDI

Pça. del Bisbe Planas, s/n

07004114

CEIP S'ARANJASSA

Ctra. Militar, s/n

Centres públics i concertats d’educació secundària i batxillerat

Zona A

- Delimitacions:

Inclou els següents barris:

Bellver

El Terreno

La Seu

Cala Major

Gènova

La Teulera

Cort

Jaume III

Los Almendros

El Camp d’en Serralta

La Bonanova

Plaça dels Patins

El Fortí

La Llotja – Born

Portopí

El Jonquet

La Missió

Sant Agustí

El Puig de Sant Pere

La Seu

Son Pacs

Bons Aires, només l’illeta compresa entre la Via Portugal, Av. d’Alemanya, Carrer Jesus, C/Llorenç Cerdà i C/de Miquel del Sants Oliver.

- Relació de centres:

07006767

CC AULA BALEAR

C. Can Valero, 19

07004230

CC C.I.D.E.

C. Arner, 3

07003614

CC ESCOLÀPIES PALMA

C. Joan Crespí, 30

07003730

CC LA IMMACULADA

C. Robert Graves, 38

07004308

CC LA PURÍSIMA

C. Sevilla, 19

07004333

CC LA SALLE

Camí de Son Rapinya, 29

07004278

CC MADRE ALBERTA

Camí dels Reis, 102

07006482

CC MATA DE JONC

C. Son Espanyolet, 49

07004254

CC NTRA. SRA. DE MONTESIÓN

Camí de Son Rapinya,14

07003675

CC SAGRAT COR

C. Pare Antoni Oliver, 4

07003651

CC S. ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

C. del Vi, 12

07004266

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

C. Maria Antònia Salvà, 4

07003021

CC SANTA MAGDALENA SOFIA

C. de Francesc Martí Mora, 42

07002920

CC SANTA MARIA

C. Almirall Cervera, 2

07003377

CC SANTÍSIMA TRINIDAD

C. de la Concepció, 24

07002816

CC VIRGEN DEL CARMEN

C. Murillo, 48

07008016

IES EMILI DARDER

C. Salvador Dalí, 3

07006512

IES GUILLEM SAGRERA

C. Salvador Dalí, 5

07003882

IES JOAN ALCOVER

Av. d’Alemanya, 14

07003869

IES POLITÈCNIC

C. Menorca, 1

07003870

IES RAMON LLULL

Via Portugal, 2

Zona B

- Delimitacions:

Inclou els següents barris:

Amanecer

Establiments

Plaça de Toros

Arxiduc

L’Olivera

Son Espanyol

Cal Capiscol

La Indioteria (rural)

Son Oliva

El Camp Redó

La Indioteria (urbà)

Son Sardina

El Secar de la Real

Bons Aires, excepte l’illeta compresa entre la Via Portugal, Av. d’Alemanya, Carrer Jesus, C/Llorenç Cerdà i C/de Miquel del Sants Oliver.

 

-  Relació de centres:

07003501

CC ARCÀNGEL SANT RAFEL

C. Pablo Iglesias, 4

07003471

CC JESÚS MARÍA

C. Escultor Guillem Galmés, 38

07003602

CC MANJÓN

C. Joan Fuster, 18

07007221

CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN II

Pça. Parròquia, 2

07003511

CC PIUS XII

C. Arq. Gaspar Bennàssar, 33

07003559

CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

C. Cotlliure, 22

07003596

CC SAN VICENTE DE PAÚL

C. Sant Vicenç de Paül, 13

07007152

IES JOAN MARIA THOMÀS

C. Pablo Iglesias, 93

07007796

IES JOSEP MARIA LLOMPART

C. Pedagog Joan Capó, 2

07007371

IES MADINA MAYURQA

C. Miquel Arcas, 4

07003845

IES SON PACS

Ctra. de Sóller, 13

Zona C

- Delimitacions:

Inclou els següents barris:

Can Capes

Estadi Balear

Son Cladera

Can Pere Antoni

Foners

Son Ferriol

El Coll d’en Rabassa

La Calatrava

Son Fortesa (nord)

El Mercat

La Soledat (nord)

Son Fortesa (sud)

El Molinar

La Soledat (sud)

Son Gotleu

El Rafal Nou

Marquès de la Fontsanta

Son Malferit

El Rafal Vell

Monti-Sion

Son Riera

El Sindicat

Nou Llevant

Son Rutlan

El Viver

Pere Garau

Verge de Lluc

Els Hostalets

Son Canals

-  Relació de centres:

07003092

CC EL TEMPLE

C. Montevideo, 4

07003699

CC JUAN DE LA CIERVA

C. Tenor Bou Roig, 13

07003468

CC LA MILAGROSA

C. Semolera, 16

07002622

CC LLADÓ

C. Castillejos, 45

07003687

CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN I

C. Bach, 4

07003857

CC NTRA. SEÑORA DE MONTESIÓN

C. Monti-sion, 24

07003341

CC PEDRO POVEDA

C. Lledoner, 6

07003328

CC SAN AGUSTÍN

C. Mateu Enric Lladó, 30

07003331

CC SAN FELIPE NERI

C. Vilanova, 3

07002701

CC SANT ANTONI ABAT

C. Sant Joan de la Creu, 58

07003298

CC SANT FRANCESC

C. Ramon Lull, 1

07006500

CC SANT JOSEP OBRER I

C. Mare de Déu de Montserrat, 67

07003067

CC SANT JOSEP OBRER II

C. Mare de Déu de Montserrat, 67

07003717

CC SANT PERE

C. Baltasar Valentí, 76

07003390

CC SANT VICENÇ DE PAÜL

C. Siquier, 4

07003262

CC SANTA MÓNICA

C. de Son Ventallol, 13

07003894

IES ANTONI MAURA

C. Perú, 4

07007930

IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

C. Gilabert de Centelles, 12

07007942

IES AURORA PICORNELL

C. Amer, 46

07006238

IES FRANCESC DE BORJA MOLL

C. Caracas, 6

07007747

IES JOSEP SUREDA I BLANES

C. Joan Coll, 2

07003833

IES JUNÍPER SERRA

Camí de Son Cladera, 20

07007838

IES SES ESTACIONS

C. Marquès de Fontsanta, 12

07006925

IES SON RULLAN

C. Arquebisbe Miquel Roca, 10

Zona D

-Delimitacions:

Inclou els següents barris:

Aeroport

L’Aranjassa

Les Meravelles

Can Pastilla

L’Arenal

Sant Jordi

El Pil·larí

La Casa Blanca

- Relació de centres:

07004084

CC LA PORCÍNCULA

Av. de Fra Joan Llabrés, 1

07013139

IES LA RIBERA

C. Martinet, 8

Zona única

Només per al Batxillerat d’Arts.

- Delimitacions:

Tots els municipis gestionats per l’oficina d’escolarització de Palma, a excepció de Llucmajor i Algaida.

- Relació de centres:

07007152

IES JOAN MARIA THOMÀS

C. Pablo Iglesias, 93

07007796

IES JOSEP MARIA LLOMPART

C. Pedagog Joan Capó, 2

07003894

IES ANTONI MAURA

C. Perú, 4

07004230

CC C.I.D.E.

C. Arner, 3

 

Zones escolars de Pollença

Centres públics i concertats

Zona A

- Delimitacions

Nuclis poblacionals de Pollença i de la Cala Sant Vicenç.

Nuclis disseminats situats a l’esquerra de la línia divisòria entre les dues zones escolars.

Aquesta línia divisòria està traçada de nord a sud per la carretera Ma 2203, carretera Ma 2200, camí de Can Seguinot, camí de Ca na Fogassa, camí de Can Fiol, camí de Can Canavaret i carretera Ma 2202.

- Relació de centres:

07004448

CC MONTESION

C. Monti-Sion, 35

07004424

CEIP JOAN MAS

Ctra. del Port, s/n

07006317

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA

C. de Sor Cifre de Colonya, s/n

07006470

IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA

C. Mare Alberta, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Nucli poblacional del Port de Pollença.

Disseminats situats a la dreta de la línia divisòria descrita a la zona A.

- Relació de centres:

07004451

CEI SAN VICENTE DE PAÚL

Pg. de Saralegui, 44

07004461

CEIP MIQUEL CAPLLONCH

C.Vicenç Buades, s/n

07012858

CEIP PORT DE POLLENÇA

C. Mestre Albertí, 1

07008843

IES CLARA HAMMERL

C. Roger de Flor, s/n

Zones Escolars de l’illa d’Eivissa

L’IES Sa Colomina (Eivissa) desenvolupa el programa PEI per a tota la illa d’Eivissa.

Zones escolars d’Eivissa

Centres d’educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Queda delimitada per:

-  Carrer del Periodista Francesc Escanellas.

- Avinguda de la Pau (ronda E-10) des de la intersecció amb l’avinguda de Sant Josep fins a la intersecció amb l’avinguda de 8 d’Agost.

- Des de la intersecció de la ronda E-10 i l’avinguda 8 d’Agost fins al port d’Eivissa.

La part del carrer que toca la zona A és de la zona A i la part del carrer que toca la zona B és de la zona B.

- Relació de centres:

07001319

CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN

C. Joan Xicó, s/n

07001344

CC SA REAL*

Av. d’Ignasi Wallis, s/n

07001289

CEIP PORTAL NOU

C. Madrid, s/n

07001307

CEIP SA BODEGA

C. Josep Riguer Llobet, 13

07001277

CEIP SA GRADUADA

Av. Abel Matutes Juan, 1

Zona B

- Delimitacions:

Terme municipal d’Eivissa, exclosa la zona delimitada per la zona A.

- Relació de centres:

07007814

CEIP CAN CANTÓ

C. des Jondal, s/n

07001393

CEIP CAN MISSES

Av. de Corona, s/n

07001435

CEIP CAS SERRES

C. Músic Fermí Marí, 53

07007279

CEIP POETA VILLANGÓMEZ

C. Felip Curtois i Valls, s/n

07006366

CEIP SA BLANCA DONA*

Ctra. de Sant Antoni, km 1,2

07013577

CEIP SA JOVERIA *

Av. de Corona, 14-16

*Els residents d’ambdues zones tendran puntuació per zona d’influència en aquests tres centres (CEIP Sa Joveria, CEIP Sa Blanca Dona i CC Sa Real).

Zones escolars de Sant Joan de Labritja

Centres públics

Zona A

- Delimitacions:

Les localitats de Sant Joan de Labritja i Sant Vicenç de sa Cala

- Relació de centres:

07004904

CEIP LABRITJA

Ctra. D'Eivissa, s/n

Zona B

- Delimitacions:

La localitat de Sant Llorenç de Balàfia

- Relació de centres:

07006160

CEIP TORRES DE BALÀFIA

C. Sant Llorenç, 3

Zona C

- Delimitacions:

La localitat de Sant Miquel de Balansat

- Relació de centres:

07004931

CEIP BALANSAT

Ctra. d’Eivissa, s/n

Zones escolars de Sant Josep de sa Talaia

Centres d’educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Les localitats de Sant Josep de Sa Talaia i Es Cubells.

- Relació de centres:

07004771

CEIP L’URGELL

Av. del Diputat Josep Ribas, s/n

Zona B

- Delimitacions:

La localitat de Sant Agustí des Vedrà.

- Relació de centres:

07004795

CEIP ES VEDRÀ

C. Escoles Noves, s/n

07015537

CEIP SES PLANES

C. de Sant Agustí, s/n

Zona C

- Delimitacions:

Les localitats de Sant Jordi de Ses Salines i Sant Francesc de s’Estany.

- Relació de centres:

07007541

CEIP CAN GUERXO

C. den Pujol, 2

07013361

CEIP CAN RASPALLS

C. Can Raspalls, s/n

07004825

CEIP SANT JORDI

Crta. Aeroport, s/n

07006871

CC MARE DE DÉU DE LES NEUS

C. de les Monges, 5

Zones escolars de Santa Eulària des Riu

Centres d’educació infantil i primària

Zona  A

- Delimitacions:

La localitat de Santa Eulària des Riu

-Relació de centres:

07005192

CEIP SANT CIRIAC

C. Vénda des Coloms, 5

07007322

CEIP SANTA EULÀLIA

C. Vénda des Coloms, 7

07013206

CEIP VÉNDA D’ARABÍ

C. Rafael Sainz de la Cuesta, s/n

Zona B

- Delimitacions:

La localitat de Sant Carles de Peralta.

- Relació de centres:

07006202

CEIP SANT CARLES

Ctra. de Sant Carles, s/n

Zona C

- Delimitacions:

La localitat de Santa Gertrudis de Fruitera.

- Relació de centres:

07005234

CEIP SANTA GERTRUDIS

Ctra. de Sant Miquel, Km. 10

Zona D

- Delimitacions:

Les localitats de Puig d’en Valls i Nostra Senyora de Jesús

- Relació de centres:

07007073

CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS

C. de ses Vinyes, 10

07005091

CEIP PUIG D'EN VALLS

C. Ciutat Jardí, 4

07013048

CEIP S'OLIVERA

C. Finca s'Olivera, s/n

Zones escolars d’altres municipis de l’illa d’Eivissa i l’illa de Formentera

Els municipis de Sant Antoni de Portmany i l’illa de Formentera es consideren, cada una d’elles, zones úniques.

Només pel Batxillerat d’Arts, l’Escola d’Art (Sant Josep de Sa Talaia) i l’IES Quartó de Portmany (Sant Antoni de Portmany) es consideren a efectes de barem zona única per Eivissa i Formentera.

Zones escolars de l’illa de Menorca

Les zones que s’esmenten a continuació es corresponen amb les detallades per a cada municipi, que figuren en els plànols que es poden consultar a la web escolaritzacio.caib.es. Cadascuna d’aquestes zones representa una superfície en el mapa i comprèn tots els domicilis que s’ubiquen a l’interior. Els domicilis ubicats en qualsevol dels dos costats de les vies que limiten amb dues zones pertanyen indiferentment a qualsevol de les dues zones.

L’IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella) desenvolupa el programa PEI a Menorca.

Zones escolars d’Alaior

Centres públics d’educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més:

 • L’Argentina

 • Zona A de Cala en Porter

 • La carretera d’Alaior a Son Bou (fins al pont)

 • La carretera d’Alaior a Cala en Porter (fins a l’entrada de Cala en Porter)

 • El desviament fins a l’entrada de Calascoves

 • El tram de la carretera general (ME-1) d’Alaior a l’Argentina.

- Relació de centres:

07000091

CEIP INSP. DOCTOR COMAS CAMPS

Av. de la Verge del Toro, 84

Zona B

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més:

 • Son Bou

 • Sant Jaume

 • Torre-solí

 • Calascoves

 • Son Vitamina

 • Zona B de Cala en Porter

 • La carretera d’Alaior a Son Bou (fins al pont)

 • La carretera d’Alaior a Cala en Porter (fins a l’entrada de Cala en Porter)

 • El desviament fins a l’entrada de Calascoves

 • El tram de la carretera general (ME-1) d’Alaior a l’Argentina.

- Relació de centres:

07013632

CEIP MESTRE DURAN

C. Margalida Comas Camps, s/n

Centres concertats

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi d’Alaior

- Relació de centres:

07000081

CC LA SALLE

Av. de la Verge del Toro, 86

Centres públics d’educació secundària i batxillerat

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi d’Alaior i Es Migjorn Gran.

- Relació de centres:

07007607

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

Av. de la Verge del Toro, 92

 

Zones escolars de Ciutadella

Centres públics d’educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més, Cala en Blanes.

- Relació de centres:

07007701

CEIP PINTOR TORRENT

C. Pintor Torrent, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més, Son Blanc i Son Oleo.

- Relació de centres:

07012974

CEIP MARGALIDA FLORIT

C. Gustavo Mas, 91

Zona C

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona C del mapa i, a més:

- Sa Caleta

- Santandria

- Son Carrió

- Cala Blanca

- Cala en Bosc

- Relació de centres:

07000777

CEIP MARE DE DÉU DEL TORO

C. de la Pau, s/n

Zona D

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona D del mapa i, a més, Cala Morell.

- Relació de centres:

07000868

CEIP PERE CASASNOVAS

Camí Vell, s/n

Zona E

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona E del mapa.

- Relació de centres:

07000790

CEIP JOAN BENEJAM

Pça. des Born, s/n

Centres concertats d’educació infantil

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més:

- Sa Caleta

- Santandria

- Cala Blanca

- Cala en Blanes

- Relació de centres:

07000303

CEI ES PORIOL

C. Tarragona, s/n

Zona B

- Delimitacions:

Només per als estudis d’educació infantil, domicilis inclosos dins la zona B del mapa.

- Relació de centres:

07000807

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ

C. Mare Molas, 2

07000731

CC SANT FRANCESC DE SALES

C. Sor Àgueda, s/n

Zona C

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona C del mapa i, a més, Cala Morell.

- Relació de centres:

07008533

CEI JOGUINA

Pça.Don Joan de Borbó, Comte de Barcelona, s/n

Centres concertats d’educació primària i secundària

Zona única

- Delimitacions:

Només per als estudis d’educació primària i secundària, tot el municipi de Ciutadella

- Relació de centres:

07000807

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ

C. Mare Molas, 2

07000731

CC SANT FRANCESC DE SALES

Av. Constitució, 57

Centres públics d’educació secundària i batxillerat

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi de Ciutadella.

- Relació de centres:

07000832

IES JOSEP MARIA QUADRADO

C. Mallorca, 65-67

07000844

IES MARIA ÀNGELS CARDONA

Ronda Balears, s/n

Zones escolars de Maó

Centres públics d’educació infantil i primària

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més:

- Polígon industrial

- Serra Morena

- Es Grau

- Shangrila

- Relació de centres:

07001836

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA

Av. Vives Llull, 17

Zona B

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més:

- Aeroport

- Llucmaçanes

- Camí de Baix

- Camí de na Ferranda

- Camí de Dalt

Sense servei de transport escolar

- Relació de centres:

07006378

CEIP MATEU FONTIRROIG

Av. Vives Llull, 1

Zona C

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona C del mapa.

- Relació de centres:

07001824

CEIP SA GRADUADA

Av. Josep Maria Quadrado, 12

Zona D

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona D del mapa.

 

- Relació de centres:

07001800

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME

C. Màrius Verdaguer, 7

Zona E

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona E del mapa i, a més,l’àrea delimitada per la costa nord del port, la costa del paratge del cap Negre i la part de la carretera que va des del pont de la Colàrsega fins a cala Mesquida, que inclou els nuclis de sa Mesquida, es Murtar, Cala Llonga i Sant Antoni.

- Relació de centres:

07001812

CEIP ANTONI JUAN ALEMANY

C. Santa Eulàlia, 89

Zona F

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona F del mapa i, a més:

- Sant Climent (només alumnat d’educació primària)

- Binixíquer (només alumnat d’educació primària)

- Llucmaçanes

- Camí de Baix

- Camí de na Ferranda

- Camí de Dalt

Disposa de servei de transport per als alumnes residents fora de la localitat de Maó que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent.

- Relació de centres:

07015021

CEIP MARIA LLUÏSA SERRA

Camí d’en Guixo, 15

Zona S

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona S del mapa (només alumnat de segon cicle d’educació infantil).

- Relació de centres:

07002002

EI SANT CLIMENT

C. de s’Escola, 1

Zona T

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona T del mapa.

- Relació de centres:

07001861

CEIP TRAMUNTANA

Ctra. de Favàritx, s/n

Centres concertats

Zona A

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona A del mapa i, a més:

- Sant Climent

- Binixíquer

- Costa Sud

- Relació de centres:

07001915

CC LA SALLE

C. Vassallo, 123-125

Zona B

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona B del mapa i, a més:

- Sa Mesquida

- Es Murtar

- Es Grau

- Ctra. de la Mola, tot el marge nord

- Relació de centres:

07001939

CC SAN JOSÉ

C. Cos de Gràcia, 98

Zona C

- Delimitacions:

Domicilis inclosos dins la zona C del mapa i, a més:

- Ctra. de la Mola, tot el marge sud

- Estació Naval

- Cala Llonga

- Cala Partió

- Cala Rata

- Sant Antoni

- Relació de centres:

07001927

CC COR DE MARIA

C. San Fernando, 42

Centres públics d’educació secundària i batxillerat

Zona única

- Delimitacions:

Tot el municipi de Maó, d’Es Castell i de Sant Lluís.

- Relació de centres:

07007954

IES CAP DE LLEVANT

C. Francesc F. Andreu, 2

07001964

IES JOAN RAMIS I RAMIS

Av. Vives Llull, 15

07001940

IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

C. Francesc F. Andreu, 1

Altres zones escolars de l’illa de Menorca

Per al batxillerat d’arts

Zona Llevant

L'Escola d'Art de Menorca té com a zona els municipis de Alaior, Es Castell, Maó, Es Migjorn Gran i Sant Lluís. El centre està ubicat a Maó.

Zona Ponent

L'IES Josep Maria Quadrado té com a zona els municipis de Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal. Aquest centre està ubicat a Ciutadella.

ANNEX 4
Adscripcions

Adscripcions de l’illa de Mallorca

A.  Adscripcions de centres concertats d’infantil a centres concertats de primària

MUNICIPI

CEI

CC

INCA

SOL IXENT

BEATO RAMÓN LLULL

LLUCMAJOR

SAGRADOS CORAZONES

NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA

SANT BUENAVENTURA

MARRATXÍ

SANTA CATALINA THOMÀS

LA SALLE (es Pont d’Inca)

PALMA

ALADERN

AIXA (nines)

LLAÜT (nins)

ITACA

NTRA. SRA. DE MONTESIÓN (sa Vileta)

LA PURÍSIMA

SAGRAT COR

ESCOLÀPIES

VIRGEN DEL CARMEN

LA PURÍSIMA

NTRA. SRA. PROVIDENCIA (Palma)

PINOCHO

NTRA. SRA. DE MONTESIÓN (sa Vileta)

NTRA. SRA. PROVIDENCIA (Son Ferriol)

SANT ANTONI ABAT (Son Ferriol)

POPEYE

JUAN DE LA CIERVA

PUREZA DE MARÍA JARDINES DE INFANCIA (Establiments)

MADRE ALBERTA

SANT FRANCESC D’ASSÍS (es Pil·larí)

LA PORCIÚNCULA

B.  Adscripcions de centres públics d’educació infantil o incomplets a centres públics de primària

MUNICIPI

EI

CEIP/CP

ARTÀ

CEIP ROSA DELS VENTS (Colònia de Sant Pere)

NA CARAGOL

MANACOR

SA GRADUADA (Manacor)

ES CANYAR

SA TORRE (Manacor)

SIMÓ BALLESTER

PALMA

PAULA TORRES (Palma)

CAMILO JOSÉ CELA

LA SOLEDAT

SÓLLER

CEIP SES MARJADES

CEIP ES PUIG

CEIP ES FOSSARET

C.  Adscripcions de centres concertats de primària a centres concertats de secundària

MUNICIPI

CC Primària

CC ESO

PALMA

BALMES

CORPUS CHRISTI

NTRA. SRA. ESPERANZA

SANT JOSEP OBRER II

SANT FRANCESC D’ASSÍS (07003444)

SANT FRANCESC

SANT VICENÇ DE PAÜL (es Coll d’en Rabassa)

LLADÓ (es Coll d’en Rabassa)

D. Adscripcions de centres públics d’educació primària a instituts d’educació secundària

MUNICIPI

CC/CEIP/CP

IES

ALARÓ

Vegeu Binissalem

ALCÚDIA

PORTA DES MOLL (Alcúdia)

S’ALBUFERA (Port d’Alcúdia)

ALCÚDIA

NORAI (Port d’Alcúdia)

S’HORT DES FASSERS (Alcúdia)

PORT D’ALCÚDIA

ALGAIDA

Vegeu Llucmajor

ANDRATX

ELS MOLINS (s’Arracó)

ES VINYET (Andratx)

SES BASSETES (Port d’Andratx)

XALOC (Peguera) també adscrit a l'IES CALVIÀ

BALTASAR PORCEL

ARIANY

Vegeu Sineu

ARTÀ

MESTRE GUILLEM GALMÉS (Sant Llorenç des Cardassar)

NA CARAGOL

SANT MIQUEL (Son Carrió)

LLORENÇ GARCIAS I FONT

BINISSALEM

BARTOMEU ORDINES (Consell)

BINISSALEM (Binissalem)

PERE ROSELLÓ I OLIVER (Alaró)

ROBINES (Binissalem)

BINISSALEM

BÚGER

Vegeu Sa Pobla

BUNYOLA

Vegeu Esporles, Sóller i Palma Nord

CALVIÀ

BENDINAT (Bendinat)

BENDINAT*

JAUME I (Palmanova)

SON CALIU (Son Caliu)

CAS SABONERS (Magaluf)

SON FERRER**

PUIG DE SA MORISCA (Santa Ponça) També té adscripció a l’IES CALVIÀ

CEIP SON FERRER

GALATZÓ (es Capdellà)

CALVIÀ

PUIG DE SA GINESTA (Santa Ponça)

SES QUARTERADES (Calvià)

SES ROTES VELLES (Santa Ponça)

XALOC (Peguera) també adscrit a l’IES BALTASAR PORCEL (Andratx)

*L’IES Bendinat només disposarà de servei de transport escolar per als alumnes residents a Palmanova o àrea més propera al centre escolar dins la zona A descrita a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

** L’IES Son Ferrer només disposarà de servei de transport escolar per als alumnes residents a Magaluf o àrea més propera al centre escolar dins la zona B descrita a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

CAMPANET

Vegeu Sa Pobla

CAMPOS

COLÒNIA DE SANT JORDI (Colònia de Sant Jordi)

JOAN VENY I CLAR (Campos)

SES SALINES (Ses Salines)

DAMIÀ HUGUET

CAPDEPERA

S’ALZINAR (Capdepera)

S’AUBA (Cala Rajada)

CAPDEPERA

CONSELL

Vegeu Binissalem

COSTITX

Vegeu Sineu

DEIÀ

Vegeu Sóller

ESPORLES

GABRIEL COMAS I RIBAS (Esporles)

GABRIEL PALMER (Estellencs)

GASPAR SABATER (Palmanyola) té adscripció voluntària als IES de Palma Nord.

NICOLAU CALAFAT (Valldemossa)

JOSEP FONT I TRIAS

ESTELLENCS

Vegeu Esporles

FELANITX

INSPECTOR JOAN CAPÓ (Felanitx)

MIGJORN (Cas Concos)

REINA SOFÍA (s’Horta)

S’ALGAR (Portocolom)

FELANITX

INCA

ES PUIG (Lloseta)

ES PUTXET (Selva)

ES TORRENTET (Biniamar)

LLEVANT (Inca)

MIQUEL DURAN I SAURINA (Inca)

MONTAURA (Mancor de la Vall)

PONENT (Inca)

SES ROQUES (Caimari)

BERENGUER D’ANOIA

PAU CASESNOVES

LLORET DE VISTALEGRE

Vegeu Sineu

LLOSETA

Vegeu Inca

LLUBÍ

Vegeu Sineu

LLUCMAJOR

PARE BARTOMEU POU (Algaida)

REI JAUME III (Llucmajor)

SA MARINA DE LLUCMAJOR (Llucmajor)

LLUCMAJOR

BADIES (Badia Gran)

S’ALGAR (s’Arenal)

SON VERÍ (s’Arenal)

URBANITZACIONS (Badia Gran)

S’ARENAL

MANACOR

ES CANYAR (Manacor)

JAUME VIDAL I ALCOVER (Manacor)

MESTRE PERE GARAU (Son Macià)

MOLÍ D’EN XEMA (Manacor)

SIMÓ BALLESTER (Manacor)

MANACOR

MOSSÈN ALCOVER

MITJÀ DE MAR (Porto Cristo)

SES COMES (Porto Cristo)

TALAIOT (s’Illot - Cala Morlanda)

PORTO CRISTO

MANCOR DE LA VALL

Vegeu Inca

MARIA DE LA SALUT

Vegeu Sineu

MARRATXÍ

BLANQUERNA (es Pont d’Inca)

NOVA CABANA (es Pont d’Inca)

SES CASES NOVES (es Pont d’Inca Nou)

MARRATXÍ

GABRIEL JANER MANILA (es Pla de na Tesa)

MIQUEL COSTA I LLOBERA (Pòrtol)

SON FERRIOL (Son Ferriol) té adscripció múltiple als IES de Palma Nord

SANT MARÇAL

MONTUÏRI

Vegeu Porreres

MURO

GUILLEM BALLESTER I CERDÓ (Muro)

ALBUHAIRA

PALMA CAN PASTILLA

CAN PASTILLA

ELS TAMARELLS (s’Arenal)

ES PIL·LARÍ

SA CASA BLANCA

SANT JORDI

S’ARANJASSA

LA RIBERA

PALMA CENTRE

AINA MOLL I MARQUÉS (Palma)

EL TERRENO (Palma)

GÈNOVA (Gènova)

REI JAUME I (Palma)

SANTA CATALINA (Palma)

SON PISÀ (Palma) té adscripció múltiple als IES de Palma Ponent

JOAN ALCOVER

POLITÈCNIC

RAMON LLULL

PALMA LLEVANT

CAMILO JOSÉ CELA (Palma)

ES MOLINAR, INFANT FELIP (Palma)

ANTONI MAURA

LA SOLEDAT (Palma)

AURORA PICORNELL

GABRIEL VALLSECA (Palma)

JOAN CAPÓ (Palma)

ES PONT (Palma)

RAFAL VELL (Palma)

JOSEP SUREDA I BLANES

ALEXANDRE ROSELLÓ (Palma)

COLL D’EN RABASSA

PINTOR JOAN MIRÓ (Palma)

FRANCESC DE BORJA MOLL

PALMA NORD

CAS CAPISCOL (Palma)

DE PRÀCTIQUES (Palma)

ES SECAR DE LA REAL (es Secar de la Real)

ESTABLIMENTS (Establiments)

FELIP BAUÇÀ (Palma)

GASPAR SABATER (Palmanyola) té adscripció a l’IES JOSEP FONT I TRIAS, d’Esporles.

MARIA ANTÒNIA SALVÀ (Son Sardina)

MESTRE COLOM (Bunyola) té adscripció a l’IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS, de Sóller.

MIQUEL COSTA I LLOBERA (Palma)

PUIG DE NA FÀTIMA (Puigpunyent)

SON FERRIOL té adscripció a l’IES SANT MARÇAL de Marratxí.

SON OLIVA (Palma)

JOAN MARIA THOMÀS

JOSEP MARIA LLOMPART

MADINA MAYURQA

SON PACS

PALMA PONENT

ANSELM TURMEDA (sa Vileta)

MARIAN AGUILÓ (Palma)

SON ANGLADA (sa Vileta)

SON QUINT (sa Vileta)

SON SERRA (sa Vileta)

SON PISÀ (Palma) té adscripció múltiple als IES de Palma Centre

EMILI DARDER

GUILLEM SAGRERA

PALMA TREN

ESCOLA GRADUADA (Palma)

JAFUDÀ CRESQUES (Palma)

SANTA ISABEL (Palma)

SON CANALS (Palma)

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR

SES ESTACIONS

PALMA VIVERO

MIQUEL PORCEL (Palma)

JUNÍPER SERRA

SON RULLAN (Palma)

SON RULLAN

ES VIVERO (Palma)

RAFAL NOU (Palma)

SA INDIOTERIA (sa Indioteria)

VERGE DE LLUC (Palma)

JUNÍPER SERRA

SON RULLAN

PETRA

Vegeu Sineu

POLLENÇA

JOAN MAS (Pollença)

MIQUEL COSTA I LLOBERA (Pollença)

GUILLEM CIFRE DE COLONYA

MIQUEL CAPLLONCH (Port de Pollença)

PORT DE POLLENÇA (Port de Pollença)

CLARA HAMMERL

PORRERES

ES CREMAT (Vilafranca de Bonany)

ESCOLA NOVA (Porreres)

JOAN MAS I VERD (Montuïri)

PORRERES

PUIGPUNYENT

Vegeu Palma Nord

SA POBLA

ELS MOLINS (Búger)

LLORENÇ RIBER (Campanet)

SA GRADUADA (sa Pobla)

SON BASCA (sa Pobla)

TRESORER CLADERA (sa Pobla)

VIALFÀS (sa Pobla)

CAN PEU BLANC

SANT JOAN

Vegeu Sineu

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Vegeu Artà i Son Servera

SANTA EUGÈNIA

Vegeu Santa Maria del Camí

SANTA MARGALIDA

ELEONOR BOSCH

VORAMAR (Can Picafort)

SANTA MARGALIDA

SANTA MARIA DEL CAMÍ

MELCIOR ROSELLÓ I SIMONET (Santa Maria del Camí)

MESTRE GUILLEMET (Santa Eugènia)

SANTA MARIA

SANTANYÍ

BLAI BONET

CALONGE (Calonge)

MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ (s’Alqueria Blanca)

SANTA MARIA DEL MAR (Cala d’Or)

SANTANYÍ

SELVA

Vegeu Inca

SENCELLES

Vegeu Sineu

SES SALINES

Vegeu Campos

SINEU

ANTÒNIA ALZINA (Lloret)

CAN BRIL (Sencelles)

DURAN ESTRANY (Llubí)

GUILLEM FRONTERA PASCUAL (Ariany)

JUNÍPER SERRA (Petra)

MARIA DE LA SALUT (Maria de la Salut)

NADAL CAMPANER ARROM (Costitx)

RODAMILANS (Sineu)

SON JUNY (Sant Joan)

SINEU

SÓLLER

ES FOSSARET

ES PUIG

MESTRE COLOM (Bunyola) té adscripció voluntària als IES de Palma Nord.

ROBERT GRAVES (Deià)

GUILLEM COLOM CASASNOVAS

SON SERVERA

JAUME FORNARIS I TALTAVULL

NA PENYAL (Cala Millor)

PUNTA DE N’AMER (sa Coma)

PUIG DE SA FONT

VALLDEMOSSA

Vegeu Esporles

VILAFRANCA DE BONANY

Vegeu Porreres

E.  Adscripció de centres concertats de primària a instituts d’educació secundària

MUNICIPI

CC

IES

INCA

BEATA FRANCINAINA CIRER (Inca)

BERENGUER D’ANOIA

PAU CASESNOVES

MURO

SANT FRANCESC D’ASSÍS

ALBUHAIRA

PORRERES

VERGE DE MONTISION

PORRERES

F.   Adscripció d’instituts d’educació secundària sense batxillerat a instituts d’educació secundària amb batxillerat

MUNICIPI

IES ESO

IES BATXILLERAT

ALCÚDIA

PORT D´ALCÚDIA (Port d’Alcúdia)

ALCÚDIA (Alcúdia)

ESPORLES

JOSEP FONT I TRIES (Esporles)

IES JOAN MARIA THOMÀS (Palma)

IES JOSEP MARIA LLOMPART (Palma)

IES MADINA MAYURQA (Palma)

IES SON PACS (Palma)

PALMA

AURORA PICORNELL (Palma)

ANTONI MAURA (Palma)

FRANCESC DE BORJA MOLL (Palma)

JOSEP SUREDA I BLANES (Palma)

POLLENÇA

CLARA HAMMERL (Port de Pollença)

GUILLEM CIFRE DE COLONYA (Pollença)

PORRERES

PORRERES (Porreres)

IES DAMIÀ HUGUET (Campos)

IES FELANITX (Felanitx)

IES MANACOR (Manacor)

IES MOSSÈN ALCOVER (Manacor)

IES SINEU (Sineu)

SANTA MARIA

SANTA MARIA (Santa Maria)

MARRATXÍ (Marratxí)

G. Adscripcions de centres concertats d’educació secundària sense batxillerat a centres concertats amb batxillerat

MUNICIPI

CC ESO

CC BATXILLERAT

PALMA

La Inmaculada

Santa María

La Purísima

La Salle

Sagrat Cor

La Salle

Sant Vicenç de Paül (la Vileta)

Santa Magdalena Sofía

Adscripcions de l’illa d’Eivissa

A. Adscripcions de centres d’educació primària a instituts d’educació secundària

MUNICIPI

CC/CEIP

IES

EIVISSA

CAN CANTÓ

SA COLOMINA

CAN MISSES també té adscripció a l’IES ISIDOR MACABICH

CAS SERRES

POETA VILLANGÓMEZ també té adscripció a l’IES SANTA MARIA

SA BODEGA

POETA VILLANGÓMEZ també té adscripció a l’IES SA COLOMINA

SANTA MARIA D’EIVISSA

PORTAL NOU

SA GRADUADA (Eivissa)

PUIG D’EN VALLS (Santa Eulària des Riu)

SA BLANCA DONA

SA BLANCA DONA

S’OLIVERA (Santa Eulària des Riu)

CAN MISSES també té adscripció a l’IES SA COLOMINA

ISIDOR MACABICH

NOSTRA SENYORA DE JESÚS (Santa Eulària des Riu)

SANT RAFEL (Sant Antoni de Portmany) també té adscripció a l’IES QUARTÓ DE PORTMANY i a l’IES SA SERRA

SANT ANTONI DE PORTMANY

BUSCASTELL

QUARTÓ DE PORTMANY

SA SERRA

CAN COIX

CERVANTES

GUILLEM DE MONTGRÍ

SANT ANTONI DE PORTMANY

SANT MATEU DE BAIX també té adscripció a l’IES BALÀFIA

SANT RAFEL també té adscripció a l’IES ISIDOR MACABICH

SANTA AGNÈS

VARA DE REY

Vegeu també Eivissa i Sant Joan de Llabritja

SANT JOAN DE LABRITJA

BALANSAT

BALÀFIA

LABRITJA

SANT MATEU (Sant Antoni de Portmany) també té adscripció a l’IES SA SERRA i a l’IES QUARTÓ DE PORTMANY

SANTA GERTRUDIS (Sant Antoni de Portmany)

TORRES DE BALÀFIA

SANT JOSEP DE SA TALAIA

CAN GUERXO

ALGARB

CAN RASPALLS

SANT JORDI (Sant Jordi de Ses Salines)

ES VEDRÀ

SANT AGUSTÍ

L’URGELL

SANTA EULÀRIA DES RIU

SANT CIRIAC

XARC

SANTA EULÀRIA

SANT CARLES

QUARTÓ DEL REI

VENDA DE ARABÍ

Vegeu també Eivissa

Adscripcions de l’illa de Formentera

A. Adscripcions de centres d’educació primària a instituts d’educació secundària

MUNICIPI

CC/CEIP

IES

FORMENTERA

EL PILAR (el Pilar de la Mola)

MARC FERRER

MESTRE LLUÍS ANDREU (Sant Francesc de Formentera)

SANT FERRAN (Sant Ferran de ses Roques)

Adscripcions de l’illa de Menorca

 1. Adscripcions de centres concertats d’infantil a centres concertats de primària

MUNICIPI

CEI

CC

CIUTADELLA

ES PORIOL

JOGUINA

NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ

SANT FRANCESC DE SALES

XIPELL (4t EI)

SANT FRANCESC DE SALES (5è EI)

XIPELL (5è EI)

NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (6è EI)

SANT FRANCESC DE SALES (6è EI)

XIPELL (6è EI)

NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ (1r EP)

SANT FRANCESC DE SALES (1r EP)

 1. Adscripcions de centres públics d’infantil a centres públics de primària

MUNICIPI

EI

CEIP

Maó

SANT CLIMENT

Mª LLUÏSA SERRA

 1. Adscripcions de centres d’educació primària a instituts d’educació secundària

MUNICIPI

CC/CEIP

IES

ALAIOR

INSPECTOR DOCTOR COMAS CAMPS

JOSEP MIQUEL I GUARDIA

FRANCESC D’ALBRANCA (es Migjorn Gran)

MESTRE DURAN

CIUTADELLA

JOAN BENEJAM

JOSEP MARIA QUADRADO

MARIA ÀNGELS CARDONA

MARGALIDA FLORIT

MARE DE DÉU DEL TORO

PERE CASASNOVAS

PINTOR TORRENT

ES CASTELL

Vegeu Maó

ES MERCADAL

Vegeu Ferreries

ES MIGJORN GRAN

Vegeu Alaior

FERRERIES

CASTELL DE SANTA ÀGUEDA

BIEL MARTÍ

FORNELLS (Fornells)

MARE DE DÉU DEL TORO (es Mercadal)

MAÓ

ÀNGEL RUIZ I PABLO (es Castell)

CAP DE LLEVANT

JOAN RAMIS I RAMIS

PASCUAL CALBÓ I CALDÉS

ANTONI JUAN ALEMANY

MARE DE DÉU DE GRÀCIA

MARE DE DÉU DEL CARME

MARIA LLUÏSA SERRA

MATEU FONTIRROIG

SA GARRIGA

SA GRADUADA

SANT LLUÍS (Sant Lluís)

TRAMUNTANA

SANT LLUÍS

Vegeu Maó

 1. Adscripcions de aules UECCO

CIUTADELLA

CEIP PERE CASASNOVES – E.E.: Educació Bàsica

IES JOSEP MARIA QUADRADO – E.E.: Educació Bàsica

MAÓ

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME – E.E.: Educació Bàsica

Instituts de Maó que imparteixen E.E.: Educació Bàsica

ANNEX 5
Aclariments sobre els criteris d’aplicació del barem (adscripció/admissió)

Per valorar qualsevol tipus de criteri, és requisit indispensable que la circumstància al·legada pel sol·licitant es compleixi efectivament en el moment en què presenta la sol·licitud.

Per obtenir els beneficis de la mobilitat forçosa, aquesta s’ha d’haver produït durant el curs acadèmic 2016-2017.

Els criteris que així ho indiquin, podran puntuar si s’al·lega documentalment la situació de família reconstituïda.

1. Atorgaran punts per família reconstituïda en els criteris que així ho contemplin, els següents casos:

- En el cas de matrimonis o parelles estables (oficialment reconegudes) que ambdós progenitors aporten fills al nucli familiar i que simultàniament ostentin la guarda i custòdia sobre ells, aquests es consideraran germans.

-  En el cas de matrimonis o parelles estables (oficialment reconegudes), el cònjuge del pare, la mare, el tutor o la tutora que ostenta la guarda i custòdia.

2. Hi ha germans matriculats al centre i/o el pare, la mare, el tutor o la tutora fa feina al centre:

a) La puntuació d’aquest criteri també es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda.

b) S’entén que l’alumnat sol·licitant té pare, mare, tutor o tutora que treballi en el centre quan aquests formin part del personal docent o no docent, siguin funcionaris públics o treballadors amb contracte laboral, adscrits al centre per l’administració competent. Queda exclòs d’aquest concepte el personal d’entitats amb contracte administratiu i de les associacions de mares i pares que prestin els seus serveis al centre.

c)  La puntuació tant pel fet que hi hagi germans al centre com pel fet que el pare, la mare, el tutor o la tutora faci feina al centre s’atorgarà tant pel centre sol·licitat com pels centres adscrits a aquest.

3. Domicili de l’alumne o alumna o lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora, o de l’alumne o alumna, si té l’edat legal per fer feina:

a) Per canvi de domicili, només s’acumularà la puntuació si el canvi de domicili es fa dins la mateixa zona escolar.

b) Per als casos d’acolliment familiar, es tindrà en compte l’antiguitat d’empadronament de la família d’acolliment.

c)  Quan es tracti d’alumnes que estiguin dins centres d’acolliment residencial en institucions públiques o privades, s’atorgarà la màxima puntuació prevista.

d) Per al criteri de proximitat del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora també es tendrà en compte la situació de família reconstituïda.

4. Renda per càpita de la unitat familiar:

Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda de les persones físiques de l’exercici de 2015.

5. Discapacitat de l’alumne o l’alumna, del pare, la mare, el tutor o la tutora o dels germans:

La puntuació d’aquest criteri també es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda.

6. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre (criteris de centre):

a) Haver estat escolaritzat a una escoleta de la Conselleria d’Educació i Universitat o a una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI):

-  Les escoletes autoritzades figuren en l’oferta educativa que cada any publica la Conselleria d’Educació i Universitat.

-  A l’efecte d’aconseguir la puntuació per aquest criteri, s’ha d’acreditar una escolarització mínima de quatre mesos dins el curs acadèmic 2016-2017.

7. Malaltia crònica:

A l’efecte d’aconseguir la puntuació per aquest criteri, ha de ser una de les patologies recollides en l’annex 3 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 (BOIB núm. 45, de 9 d’abril):

-   Errors congènits del metabolisme: fenilcetonúria

-   Artritis reumàtica juvenil

-   Digestives:

 • Malaltia celíaca
 • Malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa, etc.)

-   Respiratòries: fibrosi quística

-   Cardiovasculars: cardiopaties congènites

-   Oncològiques

-   Nefrològiques:

 • Insuficiència renal crònica
 • Trasplantament renal

-   Endocrines:

 • Hipotiroïdisme congènit
 • Hiperplàsia adrenogenital congènita
 • Diabetis mellitus

-   Neurològiques:

 • Epilèpsia

-   Hemofília

ANNEX 6
Documentació que s’ha de presentar

1. Documents que s’han d’adjuntar a totes les sol·licituds presencials:

a) Còpia del DNI o NIE de l’alumne o alumna, si en té.

b) Còpia del DNI o NIE del pare, de la mare o dels tutors legals.

c)  Llibre de família o certificat de naixement.

d) Declaració de responsabilitat en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s’hagi justificat documentalment la pàtria potestat exclusiva.

e)  Per a l’admissió al batxillerat d’alumnes que estan pendents d’homologació, s’ha de presentar el justificant que acrediti que s’ha sol·licitat l’homologació corresponent.

2. A l’efecte d’aplicar el barem, s’ha de presentar la documentació següent:

a) Per acreditar que hi ha germans matriculats al centre sol·licitat o que hi fa feina el pare, la mare o el tutor legal:

Per obtenir punts amb el criteri de germans matriculats al centre, l’Administració educativa farà la consulta al GestIB.

Per obtenir punts amb el criteri de pares o tutors que fan feina al centre, s’ha de presentar un certificat expedit pel director del centre adscrit, si és el cas.

En el cas de voler optar a aquests criteris al·legant família reconstituïda, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.l d’aquest annex.

En cas d’adopció, preadopció o acolliment, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.i d’aquest annex.

b) Per acreditar el domicili de l’alumne o alumna:

S’ha de presentar un certificat d’empadronament de l’alumne o alumna expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de la darrera variació padronal.

En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, s’ha de presentar un certificat d’empadronament del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors.

Quan es tracti d’alumnes en situació d’acolliment, adopció o preadopció, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.i d’aquest annex.

c)  Per acreditar el lloc de feina:

S’ha de presentar un certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i un certificat de vida laboral.

Els treballadors autònoms que facin feina per compte propi han de presentar, a més de la vida laboral, un certificat del domicili fiscal emès per l’Agència Tributària.

En el cas de voler optar a aquests criteris al·legant família reconstituïda, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.l d’aquest annex.

d) Per acreditar la renda per càpita de la unitat familiar:

Per obtenir punts amb el criteri de la renda per càpita de la unitat familiar, l’Administració educativa sol·licitarà de l’Agència Tributària el certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici fiscal de 2015.

Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne o alumna, si és menor d’edat, no és compartida han d’aportar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).

En els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tindrà en compte la renda de qui exerceixi la guarda i custòdia. En el supòsit que la custòdia sigui compartida, es tindrà en compte la dels dos progenitors. A l’efecte de valorar la renda, es tindrà en compte la situació familiar corresponent a l’exercici fiscal de 2015. Com a documentació justificativa, s’ha de presentar el llibre de família.

e)  Per acreditar una discapacitat:

La discapacitat reconeguda, tant pel que fa al sol·licitant com al pare, la mare, els germans o els tutors, s’ha d’acreditar amb un certificat emès per l’òrgan competent que indiqui el tipus i el grau de discapacitat, que ha de ser igual al 33 % o superior.

En el cas de voler optar a aquest criteri al·legant família reconstituïda, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.l d’aquest annex.

f)  Per acreditar la situació de família nombrosa:

La situació de família nombrosa s’ha d’acreditar mitjançant el títol oficial en vigor expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, de conformitat amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

g)  Per acreditar una malaltia crònica:

Per acreditar que l’alumne o alumna té una de les malalties cròniques que figuren en l’annex 3 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 (BOIB núm. 45, de 9 d’abril), s’ha de presentar un certificat mèdic oficial.

h) Per acreditar els criteris de centre:

La circumstància o les circumstàncies rellevants valorades justificadament per l’òrgan competent del centre, d’acord amb criteris objectius que han de fer públics els centres abans del procés d’admissió, s’han d’acreditar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre.

El criteri de fill o filla de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o amb el llibre de família, en el qual ha de figurar un sol progenitor.

i)  Per acreditar la situació d’acolliment, de preadopció o d’adopció:

S’ha de presentar la resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).

j)  Per acreditar la mobilitat forçosa:

S’ha de presentar la documentació acreditativa corresponent quan l’escolarització de l’alumne o alumna estigui motivada pel trasllat de la unitat familiar a causa de la mobilitat forçosa del pare, la mare o els tutors.

k) Criteris de valoració específics per al procés d’escolarització a centres específics:

Cadascun dels criteris específics recollits en l’annex 2 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 (BOIB núm. 45, de 9 d’abril) s’ha d’acreditar, a l’efecte de valorar-los, amb el dictamen d’escolarització emès per l’òrgan competent, llevat del criteri de repetició en etapes anteriors, que s’ha d’acreditar mitjançant l’historial acadèmic de l’alumne o alumna sol·licitant.

l)  Per acreditar la família reconstituïda:

S’ha de presentar el llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el Registre de parelles estables.

S’ha de presentar la sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i custòdia dels menors als quals fa referència el criteri al·legat.

3. La nota mitjana s’ha d’acreditar, si escau, mitjançant un certificat del centre docent on es varen cursar els estudis, únicament en els casos en què el centre no estigui introduït al GestIB. La nota mitjana és la mitjana aritmètica de totes les matèries avaluades fins al moment de la presentació de la sol·licitud, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d’equidistància, a la superior, de conformitat amb el que es preveu en l’article 18 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016.

4. La data d’emissió de tota la documentació que es presenti a l’efecte d’aplicar-hi el barem ha de ser anterior a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

5. A l’hora d’aplicar el barem, si no es compleix o no s’acredita documentalment alguna de les dades sol·licitades, es computarà amb 0 punts l’apartat corresponent.

6. Un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere s’ha d’acreditar presentant algun dels documents següents, que ha de justificar suficientment la situació de víctima de violència de gènere:

-  Una ordre de protecció a favor de la víctima.

-  Una sentència condemnatòria.

-  Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.

-  Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

-  Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.

ANNEX 7
Llista de dades que pot consultar l’Administració educativa

Les dades que s’indiquen a continuació es consultaran telemàticament sempre que s’hagi seleccionat el criteri del barem al qual fan referència i els interessats no hagin fet constar l’oposició expressa que es consultin automàticament.

1. Consulta del padró: no és necessari aportar el certificat d’empadronament dels municipis adherits a la plataforma d’interoperabilitat.

Municipis adherits:

Alaior

Maó

Alaró

Maria de la Salut

Algaida

Es Mercadal

Calvià

Es Migjorn Gran

Es Castell

Palma

Ciutadella de Menorca

Ses Salines

Consell

Sant Lluís

Ferreries

Selva

Lloret de Vistalegre

Sineu

Lloseta

Valldemossa

2. Consulta de la situació de família nombrosa: no és necessari aportar el certificat de família nombrosa en el cas que aquestes dades ja constin al Consell de Mallorca.

3. Consulta del grau de discapacitat: no és necessari aportar el certificat del grau de discapacitat en el cas que aquestes dades ja constin a l’IMAS.

4. Consulta del certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici fiscal de 2015 (previst ja en l’annex 6).

5.  Informació referent a germans matriculats al centre sol·licitat o al centre adscrit: l’Administració educativa consultarà el GestIB.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma