Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Anunci de la formalització del contracte administratiu especial per a la prestació de l'activitat de bar/cafeteria a les Piscines del Complex Esportiu Es Raspallar-Sa Blanca Dona

    Número de registre 2493 - Pàgina 7188


  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rectorat de la Universitat de les Illes Balears per la qual es publica la formalització, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte per al servei de manteniment d’un conjunt d’equipaments de commutadors de xarxa Enterasys per a la Universitat de les Illes Balears (Exp. 34/16)

    Número de registre 2498 - Pàgina 7189


  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rectorat de la Universitat de les Illes Balears per la qual es publica la formalització, mitjançant procediment obert, del contracte de subministrament d’aigua envasada per al consum del personal de diversos serveis de la Universitat de les Illes Balears, reservant aquesta contractació a centres especials d’ocupació (Exp. 15/16)

    Número de registre 2499 - Pàgina 7190


  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rectorat de la Universitat de les Illes Balears per la qual es publica la formalització, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte per al servei d’auditoria financera i de compliment de la Universitat de les Illes Balears i de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (Exp. 32/16)

    Número de registre 2500 - Pàgina 7191


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el Contracte de serveis per a la redacció de dos projectes relatius a instal·lacions d'aigua potable (per lots)

    Número de registre 2368 - Pàgines 7192-7193


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Fundació Pilar i Joan Miró. Donar compte del desistiment del procediment d'adjudicació de la contractació del servei de neteja de les instal·lacions de la Fundació

    Número de registre 2433 - Pàgina 7194


 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública relativa a la implantació de nova aturada d'autobús a la carretera des Port, del terme municipal d'Andratx, a zona de servitud, domini públic hidràulic i zona de policia. Exp.: 3043/2016

    Número de registre 2497 - Pàgina 7195


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del director general de Cultura per la qual se sotmet a informació pública l’esborrany del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears, Mitjà Propi

    Número de registre 2495 - Pàgines 7196-7197


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R7 de data 3 de març de 2017, per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2477 - Pàgines 7198-7202


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 22 de febrer de 2017, per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2481 - Pàgines 7203-7207


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 22 de febrer de 2017, per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2482 - Pàgines 7208-7212


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD3 de data 8 de març de 2017, ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2016

    Número de registre 2471 - Pàgines 7213-7215


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD4 de data 8 de març de 2017, ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2016

    Número de registre 2475 - Pàgines 7216-7218


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de correcció d’errades de la resolució del vicepresident del FOGAIBA de 30 de desembre de 2016, RCE1 de data 3 de març de 2017, per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015

    Número de registre 2476 - Pàgines 7219-7221


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R6 de data 3 de març de 2017, per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

    Número de registre 2478 - Pàgines 7222-7226


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Anunci de l’extracte de les bases reguladores i convocatòria de les subvencions de comerç 2017. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID334.925)

    Número de registre 2490 - Pàgines 7227-7228Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma