Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 2490
PalmaActiva.- Anunci de l’extracte de les bases reguladores i convocatòria de les subvencions de comerç 2017. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID334.925)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria; el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma (www.participacio.palma.cat) i en la pàgina web www.palmaactiva.com

Primer. Beneficiaris:

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial situada a peu de carrer al municipi de Palma que compleixen els requisits següents:

- Establiments comercials de la ciutat ubicats a peu de carrer.

- Que estigui ubicat al terme municipal de Palma (plànol d’emplaçament)

- Microempresa i Petita empresa

La seva activitat principal ha d’estar emmarcada dins un dels epígrafs següents:

-64 Comerç menor productes alimentaris, begudes i tabac (establiments permanents) excepte: mercats municipals, 646 comerç al por menor de labors de tabac i d’articles de fumador, 6475 productes alimentaris i begudes màquines.

-65 Comerç menor productes industrials no alimentaris (establiments permanents) excepte: 6521 farmàcies, 654 comerç al por menor de vehicles terrestres, aeronaus, embarcacions i maquinària i accessoris, 655 comerç al por menor de combustibles, carburants i lubricants.

-972.1 Servei de perruqueria senyores i senyors.

No obstant això, en cap cas serà subvencionable una empresa que desenvolupi en el seu local comercial almanco una activitat recollida a l’epígraf de IAE 761.

Segon. Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les condicions que han de regir la concessió d’ajuts econòmics dirigits a fomentar la implantació, la modernització i la innovació de les microempreses i petites empreses comercials ubicades al terme municipal de Palma, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, segons estableix l’Ordenança Municipal de Subvencions de l’Ajuntament de Palma aprovada pel Ple en data 26 de febrer de 2015.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança municipal de subvencions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2015 (publicada al BOIB núm. 35 de 12 de març de 2015).

Quart. Quantia.

Aquesta convocatòria de subvencions compta amb un pressupost màxim de 92.000,00€. Les obligacions econòmiques derivades de la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria van a càrrec de l’aplicació pressupostaria 40.43330.77000.00 del pressupost de despeses de PalmaActiva de l’any 2017.

L’import màxim de subvenció que es pot atorgar per a cada sol·licitud és del 80 % del cost total de la actuació (IVA exclòs)

- Inversions generals amb un màxim de 2.300€ per a totes les accions subvencionables.

- Inversions destinades a suprimir barreres arquitectòniques, l’import màxim podrà ser de fins a 4.600€.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es poden presentar des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta convocatòria fins al dia 15 de setembre de 2017.

S’estableixen 2 períodes de valoració de sol·licituds que són des del dia desprès de la publicació de les bases al BOIB i fins al 15 de maig de 2017, primer termini, i des del 16 de maig i fins al 15 de setembre de 2017, segon termini. A cada període es valoraran mitjançant una sola resolució totes les sol·licituds presentades des de la finalització de l’anterior període fins a les 14 hores dels dies indicats abans.

Sisè. Altres dades.

Són subvencionables les despeses destinades a la innovació, millora i modernització dels comerços ja existents i també la implantació de nous comerços ubicats al terme municipal de Palma executades i pagades des del dia 1 de gener al dia 30 de setembre de 2017.

- Renovació i millora tecnològica de la petita i micro empresa comercial, s’exceptuen la creació i el manteniment de les pàgines web i l’adquisició de programes informàtics, llicències, etc.

- Actuacions destinades a garantir la seguretat a la micro i petita empresa comercial (sistemes d’alarma, detectors, càmeres de seguretat).

- Actuacions destinades a la incorporació i implantació del disseny per a la millora de la imatge de l’establiment (s’exclouen els costos dels projectes i estudis tècnics).

- Retolació comercial interior i exterior, sempre ha d’anar acompanyada de la prèvia llicència municipal i també del rebut del pagament de les taxes.

- Adequació física de l’establiment destinada a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (s’exclouen els costos dels projectes i estudis tècnics), ha d’anar acompanyada de la llicència municipal si escau.

- Actuacions dirigides a potenciar una economia baixa en carbono i la millora energètica i sostenibilitat (il·luminació de baix consum, instal·lació o substitució d’aparells de climatització per aparells de tipus A...).

- Substitució de bosses de plàstic per altres bosses reutilitzables o de un sol us, de material biodegradable, de tela, de paper, de ràfia  o qualsevol altre material diferent del plàstic, sempre que no es cobri als usuaris per aquestes. Les bosses hauran de complir els requisits establerts a la normativa municipal en vigor i a la resta de normativa europea d’aplicació, així mateix s’haurà d’incloure en el seu disseny el logotip de PalmaActiva tot i donant compliment a la obligació de donar publicitat recollida al punt 15.m d’aquestes bases.

- L’adquisició i la instal·lació de sistemes que possibilitin el reciclat, la reducció, l’eliminació de residus, com maquinària de premsat i compactació, i també la implantació de bosses, d’envasos, embalatges biodegradables i ecològics.

 

Palma. 9 de març de 2017

La gerent

Susana Rincón Otero


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma