Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 2301
PalmaActiva.- Bases reguladores i convocatòria del XV Concurs de premis als millors projectes empresarials de l’any 2017. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID334326)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 El Consell Rector, en sessió de dia 28 de febrer de 2017, aprovà la convocatòria i les bases reguladores del XV Concurs de premis als millors projectes empresarials de l’any 2017. Es publiquen les esmentades bases per a general coneixement.

Contra el present Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de la seva aprovació, i en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar en el Registre d’aquest Organisme o a les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans esmentada. S’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt ni notificat la resolució en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, segons el que estableix l’article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seva aprovació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient

Palma, 6 de març de 2017

La gerent

Susana Rincón Otero

Bases XV concurs de premis als millors projectes empresarials de l’any 2017

1.- Objecte i àmbit d’aplicació

El XV concurs “Millors projectes empresarials”, que està previst al pla estratègic de subvencions de PalmaActiva 2017 i al seu Pla Estratègic, actuació: 4.6. Impulsar nous sectors econòmics emergents, acció estratègica: 4.6.1 -Premis PalmaActiva, és un concurs que té com a objectius:

- Detectar nous projectes empresarials i estimular la seva posada en marxa.

- Millorar la capacitació dels futurs emprenedors/es reforçant els seus coneixements en els aspectes de gestió i administració d’empresa, donant-los suport en la fase de implementació i redacció del pla d’empresa.

- Tutoritzar i acompanyar als projectes participants

- Promoure la cultura emprenedora en la ciutat de Palma mitjançant l’organització d’un concurs empresarial que premia les millors actituds emprenedores en relació amb els aspectes econòmics,  socials i mediambientals a l’entorn local.

El concurs es tramita per concurrència competitiva en convocatòria única.

2.- Aplicacions pressupostàries

El crèdit total assignat a la present convocatòria és de 13.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 40.43310.48900/00 del pressupost de PalmaActiva de l’any 2017.

3.- Premis

El concurs està integrat per dues tipologies de premis, premis dineraris i premis en espècie. Els premis s’atorguen per la superació de la fase de formació i per la posada en marxa del projecte d’empresa, conforme al previst a l’apartat 9.

Els premis dineraris -que s’atorgaran per concurrència competitiva- es divideixen en dues modalitats: categoria general i categoria especial, i s’atorgaran als projectes que obtinguin la puntuació més elevada dins cada categoria.

Als premis de categoria general es premien els millors projectes empresarials que hagin obtingut la major puntuació conforme als criteris previstos a l’apartat 7.4.

Els projectes que hagin resultat premiats als premis dineraris podran accedir als premis en espècie, la concessió o atorgament dels quals -que no es directa- es regularà per la tramitació especifica que tinguin aprovada.

La dotació econòmica dels premis dineraris es repartirà de la manera següent:

a) Premis dineraris

a- Categoria general

-Un primer premi per import de 4.500 euros

-Un segon premi per import de 3.000 euros

-Un tercer premi per import de 1.500 euros

b- Categoria especial

- Premi millor projecte establert com a entitat d’economia social de les previstes a la llei 5/2011, de 29 de març d’Economia Social, un premi especial de 2.000 euros

- Premi millor projecte dona emprenedora, un premi especial de 2.000 euros

L’objectiu del premi dona emprenedora és reconèixer el lideratge i habilitats emprenedores i incentivar la participació femenina en projectes innovadors. En el cas de projectes integrats per diversos promotors, per a accedir al premi, la totalitat dels seus integrants han de ser dones.

Els premis en la categoria especial no són acumulables entre si.

b) Premis en espècie

Els projectes premiats podran a més beneficiar-se de:

- Exempció del pagament de la quota d’alta i de l’equivalent a 3 mesos de quotes associatives de l’Associació de Joves Empresaris de Balears, per a aquells projectes que ho sol·licitin.

- Puntuació addicional per a les sol·licituds d’accés al Centre d’Empreses de PalmaActiva, d’acord amb l’establert a les bases del Centre d’Empreses i supeditat a la disponibilitat d’espais.

Les sol·licituds, tramitació i concessió de cada uns dels premis en espècie anteriors es farà davant l’entitat que l’atorga.

c) Altres beneficis

- Presentació de sol·licitud d’aval de fins a 60.000 euros a la societat de garantia recíproca ISBA SGR.

- El millor projecte de base tecnològica podrà tenir un accés gratuït al Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit) l’espai d’incubació col·laborativa (3a planta Edifici Disset) per un període màxim de 6 mesos. La comissió avaluadora seleccionarà el projecte en base a criteris d’actualitat tecnològica i necessitat de suport en bases tecnològiques disponibles, segons la disponibilitat del Parc Bit.

4.- Òrgans

L’organització, direcció i gestió del concurs correspon a l’Àrea de Promoció Econòmica i Emprenedors de PalmaActiva. Aquesta àrea, com àrea gestora portarà, entre altres, les tasques de registre, admissió de presentacions i esmenes, i comunicacions.

La Comissió Avaluadora es l’òrgan col·legiat competent per valorar els projectes guanyadors i proposar a la Gerència de PalmaActiva, l’atorgament dels premis. Les seves votacions i deliberacions seran secretes. La comissió està facultada -si així ho considera- per a proposar declarar desert algun o tots els premis. La resolució de la Gerència de PalmaActiva posarà fi a la via administrativa.

La comissió Avaluadora està integrada per tècnics de PalmaActiva i la Gerència de PalmaActiva, i un representant de cada una de les entitats següents: Isba SGR, BMN, Cambra de Comerç de Mallorca, Associació de Joves Empresaris de Balears i Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit). La presidirà la Gerència de PalmaActiva i les funcions de secretaria correspondran als representants de l’àrea gestora de PalmaActiva. La comissió avaluadora podrà demanar, a l'àrea gestora, tots els informes que consideri necessaris per agilitzar les seves deliberacions.

5.- Beneficiaris i tipus de projectes

5.1- Beneficiaris

Poden participar al concurs:

- Les persones físiques majors d’edat, que prevegin establir la seva activitat al municipi de Palma i que gaudeixin de capacitat jurídica i solvència tècnica suficient per a realitzar el projecte d’activitat presentat.

- Les agrupacions de persones físiques, quan al menys un dels membres tingui la condició de resident al terme municipal de Palma, i el domicili social i centre d’activitat del projecte es tingui previst ubicar a Palma, sense perjudici del seu àmbit d’actuació global.

- Les entitats jurídiques amb menys de sis mesos d’alta censal d’activitat, període a comptar des de la data de publicació de la present convocatòria al BOIB.

No podran participar:

- Els sol·licitants titulars de projectes que hagin resultats premiats en edicions anteriors del concurs Premis als millors projectes empresarials (abans concurs Eureka), si presenten novament dits projectes.

- Els sol·licitants titulars de projectes guanyadors a altres concursos per a emprenedors de PalmaActiva, si presenten novament dits projectes.

5.2- Projectes

En el concurs es premia al sol·licitant/s i al projecte presentat, conjuntament. Als projectes presentats per una agrupació de persones físiques els compromisos establerts a la present convocatòria són assumits per el projecte premiat i per cada membre de l'agrupació. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos als articles 67 i 70 de l’Ordenança Municipal de Subvencions.

5.3-Tipologia de projectes

Es poden presentar projectes d’empresa que versin sobre qualsevol activitat econòmica lícita, ja sigui agrícola, ramadera, industrial, comercial o de serveis, sense limitació de cap tipus, amb especial atenció als projectes dins els nous jaciments d’ocupació i economia creativa, excloent aquells projectes que es presentin com a franquiciats.

6.- Presentació de sol·licituds

Es podran presentar sol·licituds durant 30 dies hàbils (exclosos els dissabtes) des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al BOIB. Les sol·licituds es presentaran amb les instàncies oficials de sol·licitud de participació. Acompanyant la instància es presentarà declaració de no concurrència de causa per a obtenir la condició de beneficiari prevista a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. PalmaActiva es reserva el dret de demanar la presentació de còpies de la titulació, certificats o autoritzacions administratives, així com la presentació de la documentació original.

Les sol·licituds podran presentar-se telemàticament mitjançant el web de PalmaActiva (www.palmaactiva.com), a la SEU electrònica de l’Ajuntament de Palma i presencialment al registre general de PalmaActiva del carrer Socors, 22 en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. Igualment, també es podran presentar per qualsevol dels mitjans i formes previstes a l’article 16.4 de la llei 39/2015 LRJAP i PAC.

Els models de sol·licitud en format imprès estaran a disposició dels interessats en la seu de PalmaActiva al carrer Socors, 22 de Palma.

Els projectes presentats per agrupacions de persones físiques han d’indicar a la instància model la persona que els representa, telèfon mòbil de contacte i correu electrònic en el qual volen rebre les notificacions. Totes les notificacions es realitzaran al representant de l’equip i correu electrònic indicat. Si no ho indiquessin o les dades per a rebre comunicacions fossin errònies, es farà a les dades del membre indicat en primer lloc.

Una mateixa persona física únicament podrà presentar-se i participar en un sol projecte. Si es presentés a més d’un projecte, se la requerirà perquè manifesti per quin projecte opta per a participa al concurs, causant baixa de la resta.

7.- Fases del concurs

7.1- Fase d’admissió

Les sol·licituds es presentaran en la instancia model de l’annex 1.

Presentades les sol·licituds, l’òrgan instructor procedirà d’ofici a revisar i comprovar que compleixen amb els requisits de participació i requerirà -al seu cas- a aquells projectes que presentin deficiències perquè en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmenin els defectes observats, amb la indicació que si no ho fan es considerarà que han desistit de la seva sol·licitud.

Acabat el termini d'admissió de sol·licituds no es permetrà la modificació ni incorporació de nous participants al projecte presentat.

7.2- Fase formativa

Els promotors dels projectes que hagin estat admesos, hauran de realitzar un curs sobre creació d’empreses fins a un màxim de 40 hores de durada. 

La fase formativa s’iniciarà en el termini màxim de dos mesos des de la finalització de presentació de sol·licituds de participació.

Una vegada finalitzada la fase formativa, el promotors dels projectes tindran la possibilitat de rebre dues sessions d’assessorament individualitzat mitjançant el servei “PalmaActiva assessora” que els ajudarà en la millora del seu pla d’empresa.

La formació presencial es realitzarà preferentment en horari d’horabaixa. Els mòduls, continguts i calendaris es facilitaran abans de l’inici de la formació.

L’assistència a aquesta fase es de caràcter obligatori i s’exigirà un mínim d’assistència del 80% de la formació presencial per tal de poder participar a la fase de premis.

Per comptabilitzar l’assistència en el cas de projectes integrats per diversos promotors al menys un dels promotors ha d’obtenir el certificat d’assistència del curs.

A la finalització del curs es lliurarà un certificat d’assistència nominatiu per a cada alumne participant. Per a obtenir-lo és necessari acreditar una assistència mínima del 80% de les classes presencials.

En cap cas s’emetrà un certificat d’aprofitament a nom del projecte.

7.3- Fase de lliurament de projectes finals

Finalitzada la fase anterior, es publicarà a la web de PalmaActiva els promotors dels projectes que l’han superada i que passen a la següent fase on podran presentar el pla d’empresa -en el termini i les condicions que estableixi l’òrgan gestor- per a participar als premis. 

En tot cas els projectes que optin als premis han de complir amb el següent:

- Es presentaran en format imprès i en format electrònic, en suport CD, USB-Pen Drive o l’enllaç on es pugui visualitzar, i en qualsevol programa Office u OpenOffice.

- Es presentarà un vídeo-presentació del projecte en format lliure i amb una duració màxima de 1,5 minuts.

- El pla d’empresa i el pla econòmic-financer es presentaran en el model oficial de PalmaActiva, annex 2 i annex 3.

- Resum executiu d’extensió màxima de 2 fulls, DinA4, cos lletra mida 11, que inclogui com a mínim els següents apartats: nom comercial del projecte; nom dels promotors; perfils dels promotors; inversió (capital propi, recursos aliens); activitat econòmica; públic objectiu i mercat potencial; diferenciació dels competidors; fortaleses i oportunitats; debilitats i amenaces model de negoci segons la metodologia Canvas.

És recomanable que la extensió màxima del projecte i annexes no superi les 40 pàgines, dinA4, en cos de lletra 11.

7.4- Fase de selecció dels guanyadors

La Comissió Avaluadora puntuarà els projectes segons els criteris següents, resultant guanyador aquell projecte que obté una major puntuació, sobre un total de 100 punts:

Criteri 1. Viabilitat tècnica i econòmica (Fins a 25 punts)

1.1. Viabilitat promotors (Fins a 7 punts)

1.2. Viabilitat comercial (Fins a 6 punts)

1.3. Viabilitat tècnico-legal (Fins a 2 punts)

1.4. Viabilitat econòmico-financera (Fins a 10 punts)

Criteri 2. Coherència global del projecte (Fins a 40 punts)

2.1. Coherència tècnica pla inversions inicial (Fins a 5 punts)

2.2. Coherència tècnica compte resultats (Fins a 5 punts)

2.3. Presentació, redacció i estructura del resum executiu i del pla d’empresa (Fins a 5 punts)

2.4. Vídeo-presentació projecte (Fins a 10 punts)

2.5. Coherència i explicació en la presentació d’eines complementàries: Corba valor, mapa empatia.... (Fins a 5 punts)

2.6. Coherència i explicació del Lean Canvas (Fins a 10 punts)

Criteri 3. Creació de llocs de feina (Fins a 5 punts)

3.1. Creació inicial llocs de treball (Fins a 3 punts)

3.2. Grau d’organització i planificació RRHH (Fins a 1 punt)

3.3. Previsió creació llocs de treball mitjà termini <3 anys (Fins a 1 punt)

Criteri 4. Grau d’innovació i creativitat del producte/servei (Fins a 15 punts)

4.1. Inversió inicial en innovació tecnològica (Fins a 3 punts)

4.2. Innovació en el producte o servei (Fins a 5 punts)

4.3. Relació amb l’ús de les TIC (Fins a 5 punts)

4.4. Hibridació productes o serveis existents oferint nou producte o servei (Fins a 2 punts)

Criteri 5. Impacte econòmic i social i aplicació de criteris de Responsabilitat Social Corporativa (Fins a 15 punts)

5.1. El projecte pertany als nous filons d’ocupació (Fins a 2 punts)

5.2. El projecte contribuirà a la inversió de l’economia local (Fins a 3 punts)

5.3. El projecte suposa un augment i millora dels serveis de proximitat locals (Fins a 2 punts)

5.4. El projecte proposa accions amb un impacte positiu sobre l’ecologia i el medi ambient (Fins a 3 punts)

5.5. Incorpora propostes d’economia col·laborativa o cooperacions amb altres entitats i/o organismes (Fins a 2 punts)

5.5. El projecte proposa altres actuacions concretes que afecten a la Responsabilitat Social (Fins a 3 punts)

El termini de resolució de designació dels projectes guanyadors serà de 30 dies hàbils des de la valoració dels projectes per la Comissió Avaluadora. Dita resolució té el caràcter de ferma i exhaureix la via administrativa. Contra la mateixa es poden presentar recurs potestatiu de reposició i contenciós administratiu.

La concessió dels presents premis és compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció, premi o ajuda.

8.- Acte de cloenda i lliurament de premis

Els noms dels sol·licitants i projectes guanyadors i el lliurament de premis es donarà a conèixer en l’acte públic de la cloenda del concurs. L’acte és un reconeixement públic a tots i cada un dels emprenedors participants com a vertaders motors de la nostra economia local.

9.- Justificació i abonament del premi

Els premis s’abonaran quan el projecte premiat presenti l’alta d’activitat, que s’haurà de presentar com a màxim en els sis mesos següents a l’atorgament del premi.

La posada en marxa del projecte i l’inici d’activitat de les persones físiques i entitats no mercantils s’acreditarà mitjançant la presentació d’instància model acompanyada de l’alta censal fiscal i l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o altre equivalent de tots i cada un dels integrants del projecte premiat.

La posada en marxa del projecte i l’inici d’activitat de les entitats mercantils s’acreditarà mitjançant la presentació de la instància model acompanyada de l’alta d’activitat fiscal, dels estatuts i escriptura de constitució degudament inscrits al registre mercantil -o altre al qual sigui preceptiva la seva inscripció- i l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o altre equivalent de/ls administradors de la mateixa.

Els premiats hauran de mantenir l’alta fiscal durant un període no inferior a sis mesos.

Els beneficiaris del premi són els promotors sol·licitants i els projecte constituïts, empresaris individuals o entitats jurídiques constituïdes, solidàriament.

L’abonament per a aquells projectes que la seva alta empresarial i inici d’activitat, conforme al previst al projecte premiat, no comporti la constitució d’una entitat amb personalitat jurídica, es realitzarà als promotors, que es dividirà entre ells per parts iguals.

Per a aquells projectes que si comporti la constitució d’una entitat amb personalitat jurídica, l’abonament es farà a aquesta.

Els premis que estiguin subjectes a IRPF, se’ls aplicarà la retenció fiscal segons la normativa en vigor.

Quan un projecte ha estat premiat, cap dels seus promotors es pot donar de baixa del projecte. La seva renúncia comportarà la renuncia al premi atorgat a la resta de participants projecte.

10.- Llista d’espera

Es formarà dins cada categoria de premi dinerari una llista d’espera amb els projectes no  premiats que s’ordenarà de forma decreixent per ordre de puntuació rebuda. Si algun dels projecte premiats renunciés a la percepció del premi, se’ls notificarà, -en el cas d’agrupacions de persones- en la persona designada com a representant, perquè en el termini de 10 dies hàbils notifiqui si accepten o no el premi. La finalització del termini sense haver rebut confirmació expressa, s’entendrà com a la seva renúncia.

11.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris:

a. Acceptar la concessió del premi i comunicar aquesta acceptació a l'òrgan competent en els termes que la corresponent convocatòria indiqui.

b. Executar el projecte i mantenir durant un període mínim de sis mesos l’alta fiscal i de seguretat social presentades per a la percepció i cobrament del premi i l’alta fiscal del projecte i de l’activitat que ha fonamentat la seva concessió, presentant en el mes següent a la finalització del mateix cens fiscal acreditatiu de l’alta de l’activitat i còpies dels butlletins de cotització a la seguretat social de tots els integrants conformement al projecte premiat. 

c. Comunicar per part del promotor o promotors a l’òrgan competent l’acceptació del premi dinerari en el termini de quinze dies des de la notificació de la resolució, en cas contrari s’entendrà automàticament denegada.

d. Complir l’objectiu, i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió del premi dinerari durant un període no inferior a sis mesos.

e. Justificar la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió del premi dinerari.

f. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, així com qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents.

g. Fer publicitat del premi entre els seus mitjans de comunicació propis (web, xarxes, internet, etc.) i externs (facilitar entrevistes als mitjans de comunicació, etc.).

h. Estar al corrent en les obligacions  fiscals i amb la seguretat social i no haver estat sancionat per a l’obtenció de premis, ajudes o subvencions públiques, en el moment del seu pagament.

i. Si es troba en alguna de les causes d’incompliment, reintegrar la quantia rebuda.

j. Totes aquelles obligacions previstes a l’ordenança municipal de subvencions que hi siguin d’aplicació.

12.- Incompliments

Es considera incompliment de la finalitat establerta a la present convocatòria:

1.- La falsedat en les dades aportades.

2.- L’obtenció del premi dinerari falsejant les condicions requerides.

3.- L’incompliment de donar adequada publicitat del premi dinerari rebut.

Els reintegraments es substanciaran en la forma prevista a l’art. 42 de la Llei 38/2003, General de Subvencions i concordants, garantint el dret de audiència de les persones interessades. Per al cas de reintegrament dels premis en espècie, s’observarà el disposat a l’art. 3.3 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions.

13.- Regim jurídic

El XV Concurs de Premis als millors projectes empresarials, es regirà pel previst a la present convocatòria, i en el no previst seran d’aplicació les bases reguladores que es troben en l’ordenança municipal de subvencions aprovades per acord plenari de 26/02/2015, BOIB núm. 35 de 12/03/2015. I en el no previs pels anteriors texts legals, per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, reglament de la llei general de subvencions.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma