Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

   • Correcció d’errades en la publicació de l’Acord del Ple del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 2016, d’aprovació definitiva del Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’exercici 2017

    Número de registre 2249 - Pàgines 6360-6361


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i trasllat d'animals vius o morts

    Número de registre 2154 - Pàgina 6362


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per al control posterior a l'inici de l'activitat de la ciutadania. Exp. 9/16

    Número de registre 2171 - Pàgines 6363-6366


  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Correcció d’errates de la versió catalana de l’edicte 1940 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 25, de 28 de febrer de 2017, de l’Ajuntament de Ciutadella

    Número de registre 2199 - Pàgines 6367-6370Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma