Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 1852
Cobertura del lloc de Director gerent de l'Agència de defensa del territorio de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Atesa la necessitat de cobrir el lloc de Director gerent de l’Agència de defensa del territori de Mallorca, d’acord amb l’article 17 dels seus Estatuts, tenint en compte que el nomenament en comissió de serveis de l’actual Director gerent finalitza en data 1 de desembre de 2017, en ús de les atribucions conferides pels Estatuts de l’Agència (BOIB núm. 160 de 13/11/2008 i modificacions publicades al BOIB núm. 51 de 07/04/2009, al BOIB núm. 14 de 31/01/2012 i al BOIB núm. 9 de 21/1/17), he dictat el següent

DECRET

1r.- Iniciar el procediment per a la cobertura del lloc de Director gerent de l’Agència de defensa del territori de Mallorca (codi 5001, complement de destinació 29, complement específic 61, LLD), perquè un cop conclòs, el nomenament de nou Director gerent pugui tenir efectes amb data 1 de desembre de 2017.

2n.- De conformitat amb els Estatuts de l’Agència, fixar com a requisits i mèrits per accedir a la dita plaça els següents:

Requisits previs:

a) Ser funcionari de carrera del grup A1, amb titulació superior universitària de qualsevol tipus.

b) Gaudir del certificat de català C 1.

c) Acreditar més de cinc anys d’exercici en matèria d’urbanisme.

L’acreditació dels requisits s’efectuarà mitjançant el lliurament de l’oportuna certificació i es farà en el moment de presentació del currículum.

Mèrits a valorar:

a) Coneixement del funcionament de l’administració local, que es valoraria en un 40%.

b) Experiència de gestió en matèria de disciplina urbanística, que es valoraria en un 40%.

c) La realització d’una entrevista per avaluar els candidats, que es valoraria en un 20%.

L’acreditació dels mèrits es farà en el moment de presentació del currículum, mitjançant la presentació de la documentació adient.

3r.- Concedir un termini de quinze dies a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones interessades puguin presentar els seus currículums en el Registre general del Consell de Mallorca.

4rt.- Procediment

Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, aquesta Presidència procedirà a l’avaluació inicial de les sol·licituds presentades, celebrant-se a continuació l’entrevista als candidats davant una comissió formada pels membres següents:

-Presidenta de l’Agència

-Director gerent de l’Agència.

-Un membre de cada grup polític representat en el Consell de Mallorca.

Duites a terme les actuacions precedents, la Presidència formularà al Consell de Direcció una proposta d’informe en relació a les sol·licituds formulades, deixant constància de tot allò actuat. Emès l’informe preceptiu del Consell de Direcció, s’elevarà al Ple del Consell Insular de Mallorca proposta de nomenament de Director gerent.

6è.- Publicar aquest Decret per a general coneixement en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Ho mana i ho signa la Presidenta de l’Agència de defensa del territori de Mallorca, Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, a Palma, desset de febrer de 2017. 

                                                 

La Presidenta de l’Agència

Mercedes Garrido Rodríguez

 

N’he pres nota

El Secretari de l’Agència (Res. Pres. 25/11/08. BOIB 171, 6/12/08)

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma