Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 1847
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de febrer de 2017 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 27 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), preveu, com a mesura específica d’atenció a la diversitat, el desenvolupament dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment.

El Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat (BOE núm. 3, de 3 de gener de 2015), defineix, en l’article 19, les condicions bàsiques per establir els requisits dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment des del segon curs de l’educació secundària obligatòria. En aquests programes s’ha d’utilitzar una metodologia específica a través de l’organització de continguts, activitats pràctiques i, si s’escau, de matèries diferent de l’establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

El Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig), modificat pel Decret 29/2016, de 20 de maig, (BOIB núm. 64 de 21 de maig), estableix en l’article 25, que els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment s’han de concretar en una ordre.

Finalment, l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015), modificada per la Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016, (BOIB núm. 65 de 24 de maig), concreta, en l’annex 3, els aspectes bàsics per al desenvolupament d’aquests programes a la comunitat autònoma de les Illes Balears. L’apartat 10 d’aquest annex especifica que, per implantar un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment, els centres ho han d’haver sol·licitat, dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Establir el procediment mitjançant el qual els centres escolars sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que imparteixen educació secundària obligatòria poden sol·licitar l’autorització per implantar els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment, així com el procediment per seleccionar els centres, tal com s’estableix en els annexos d’aquesta Resolució.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer

Disposar que aquesta Resolució entri en vigor l’endemà d’haver-se publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de febrer de 2017

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1
Criteris pels quals s’ha de regir la convocatòria per autoritzar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment

1.  Requisits

1.1 Els requisits que han de complir els centres per poder sol·licitar l’autorització per implantar un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) són els següents:

a) Tenir més d’una línia d’ESO autoritzada al centre i un mínim de 50 alumnes a cadascun dels cursos per als quals se sol·licita el PMAR. Excepcionalment, previ informe favorable del Departament d’Inspecció Educativa, es podrà autoritzar la implantació de grups de PMAR amb menys de 50 alumnes a cadascun dels cursos pels quals es sol·licita.

b) Tenir un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes candidats a participar en el programa per a cada curs.

c) En el cas dels centres concertats, disposar de l’autorització de l’espai corresponent per a les unitats de PMAR.

1.2 Els centres que ja tenguin autoritzat un PMAR per resolució anterior, no necessiten tornar-ho sol·licitar, d’acord amb el punt 1 de l’apartat 13 de l’annex 3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015), modificada per la Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016, (BOIB núm. 65 de 24 de maig).

2.  Formalització i presentació de sol·licituds

2.1. La decisió del centre d’implantar el PMAR correspon al claustre de professors en el cas dels centres públics i al titular del centre en el cas dels centres privats concertats.

2.2. Es poden sol·licitar dues modalitats de PMAR:

—  Programa de dos anys de durada (2n i 3r d’ESO). En aquest cas, el centre n’ha de garantir la continuïtat.

—  Programa d’un curs de durada (3r d’ESO).

2.3. Els centres interessats a participar-hi han de remetre a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat la documentació següent:

—  La sol·licitud d’autorització d’implantació del PMAR (annex 2)

—  En el cas de centres públics, el certificat d’aprovació del claustre (annex 3)

—  D’acord amb el punt 10 de l’annex 3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, un informe sobre les necessitats que justifiquen l’aplicació del programa, les seves línies principals i una previsió del nombre d’alumnes que el cursaran.

2.4. Aquesta documentació es pot presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, a les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o a qualsevol dels llocs prevists en els apartats 4 i 5 de l’article 16 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions.

2.5. Els centres sol·licitants han de presentar la documentació que s’especifica en el punt 2.3 d’aquest annex dins el termini de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2.6.  D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei 39/ 2015, si la sol·licitud o la documentació presentada té cap defecte o si manca documentació, s’ha de requerir al centre interessat que ho esmeni en el termini de 10 dies i se l’ha d’advertir que, en el cas que no ho faci, s’entendrà que desisteix de la petició, prèvia a la Resolució dictada pel director general de Planificació, Ordenació i Centres.

3.  Comissió tècnica de selecció

S’ha de constituir una comissió tècnica encarregada d’avaluar i aprovar les sol·licituds presentades i vetlar pel compliment dels requisits de la convocatòria.

La comissió ha d’estar formada per les persones següents:

a) El director general de Planificació, Ordenació i Centres o la persona que delegui, que hi ha d’actuar de president.

b) El cap del Departament d’Inspecció Educativa o la persona que delegui.

c) El cap del Servei d’Ordenació Educativa o la persona que delegui.

d) El cap del Servei Atenció a la Diversitat o la persona que delegui.

e) El cap del Servei de Planificació Educativa, o la persona que delegui, que hi ha d’actuar de secretari.

4.  Resolucions i reclamacions

4.1. Les sol·licituds s’han de resoldre en un termini de 15 dies comptadors a partir del final del termini de presentació de les sol·licituds. En el supòsit que no s’adopti una resolució en el termini esmentat, s’ha d’entendre que la sol·licitud s’ha desestimat. Un cop finalitzat el procés de selecció, s’ha de publicar una relació provisional dels centres seleccionats i dels no seleccionats, en què s’han d’especificar els motius d’exclusió, a la pàgina web de la Direcció General (htpp://dgpoc.caib.es) i al Web Educatiu de les Illes Balears (WEIB) (http://www.weib.caib.es).

4.2. Els centres, als quals s’hagi desestimat la sol·licitud, poden presentar una reclamació adreçada al director general de Planificació, Ordenació i Centres. La reclamació s’ha de presentar a un registre oficial o a través de qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015 en el termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de la publicació de la resolució provisional de la convocatòria.

4.3. El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de resoldre les reclamacions presentades en un termini de cinc dies hàbils comptadors a partir del final del termini de presentació de reclamacions.

4.4. Un cop resoltes les reclamacions, si n’hi ha, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució amb la relació definitiva dels centres seleccionats.

4.5. Contra aquesta resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.  Procediment per incorporar alumnes al programa

El procediment per incorporar alumnes al PMAR és el que figura en el punt 9 de l’annex 3 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. Els documents que s’han d’emplenar són els que figuren en els annexos 5, 6, 7 i 8 d’aquesta resolució. Aquesta documentació s’ha d’incorporar a l’expedient de l’alumne.

 

ANNEX 2
Sol·licitud per implantar programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres

Dades del centre

Nom del centre:

Codi del centre:

............................................................................, com a director/a titular del centre

[Nom i llinatges del director o de la directora]

.......................................................................,

SOL·LICIT:

L’autorització per poder implantar un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment per als nivells de:

(  )  2n d’ESO i 3r d’ESO. Programa de dos anys.*

(  )  3r d’ESO. Programa d’un any.

..............................., ........... d............................. de 20...

[Signatura del director o de la directora]

*S’entén que els centres que optin pel programa de dos anys poden oferir el programa a segon, i a tercer d’ESO el curs 2018-2019.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES

 

ANNEX 3
Certificat per acreditar que el claustre accepta la implantació del programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment

Dades del centre

Nom del centre:

Codi del centre:

............................................................................, secretari/secretària del centre

[Nom i llinatges del secretari o de la secretària]

.......................................................................,

CERTIFIC:

1.Que el Claustre del centre coneix el projecte per participar en el PMAR.

2.Que el Claustre, en la sessió del dia _____ d_______________ de 2017, ha aprovat sol·licitar la implantació del PMAR.

I, perquè consti, expedesc aquest certificat amb el vistiplau del director / de la directora.

..............................., ........... d............................. de 20...

[Signatura del secretari o de la secretària]

Vist i plau

El director / La directora

[Signatura del director o de la directora]

[Nom i llinatges del director o de la directora]

 

ANNEX 4
Justificació per a l’aplicació del programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment

1.  Necessitats que justifiquen l’aplicació del programa i línies principals d’aquest programa:

2.  Previsió del nombre d’alumnes que el cursaran.

Relació d’alumnes proposats per al PMAR de 2n d’ESO

Nom

Llinatges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Relació d’alumnes proposats per al PMAR de 3r d’ESO

Nom

Llinatges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ANNEX 5

INFORME DE L’EQUIP DOCENT DE DERIVACIÓ

AL PROGRAMA DE MILLORA DE L’APRENENTATGE I DEL RENDIMENT

Les dades que s’exposen a continuació són estrictament confidencials i reflecteixen la situació actual de l’alumne/a.

Nom de l’alumne/a:

Curs:

Centre:

MOTIUS PER DERIVAR L’ALUMNE/A AL PROGRAMA

NIVELL D’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES

IN

SUF

NOT

EX

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Competència digital

Aprendre a aprendre

Competències socials i cíviques

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor

Consciència i expressions culturals

SUGGERIMENTS PER MILLORAR L’APRENENTATGE I EL RENDIMENT DE L’ALUMNE/A

.........................., ....... d.............. de 20...

El tutor / La tutora

[Signatura]                                                                                                           

_________________________                 

[Identificació nominal]

ANNEX 6

INFORME PSICOPEDAGÒGIC DE DERIVACIÓ

AL PROGRAMA DE MILLORA DE L’APRENENTATGE I DEL RENDIMENT

Les dades que s’exposen a continuació són estrictament confidencials i reflecteixen la situació actual de l’alumne/a.

Alumne/a:

Data de naixement:

Adreça:

Localitat:

Telèfons familiars:

Adreça electrònica familiar:

HISTÒRIA ESCOLAR I MESURES EDUCATIVES ADOPTADES

Curs actual:

Centre:

Cursos que ha repetit:

Matèries no superades en la darrera avaluació:

Matèries pendents de cursos anteriors:

Assistència a classe de l’alumne/a:

(  ) Sempre                (  ) Falta esporàdicament                  (  ) Falta habitualment

Mesures preses el curs actual o l’anterior:

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS I ESTILS D’APRENENTATGE

(  ) S’organitza malament.

(  ) No té lloc per estudiar a casa.

(  ) Es distreu fàcilment.

(  ) Manifesta que no val per estudiar.

(  ) No troba les idees essencials.

(  ) No s’esforça prou.

(  ) Manifesta que té mala sort.

(  ) Té poc interès.

(  ) Té hàbits d’estudi a casa.

(  ) Empra tècniques d’estudi (subratllat, esquemes, resums, memòria, etc.).

Altres aspectes rellevants:

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT ESCOLAR, SOCIAL I FAMILIAR

Amistats rellevants dins l’aula:

Amistats fora de l’aula:

Activitats extraescolars:

Estudis fora del centre (música, llengües, informàtica):

Aficions de temps lliure:

Activitats periòdiques familiars:

Persones amb qui conviu (parentiu i edat):

Relació amb la família:

Reacció de la família davant les notes:

Temps diari dedicat a TV, jocs, TIC:

OBSERVACIONS DESTACABLES

........................, .....d.................. de 20...

L’orientador / L’orientadora

[Signatura]

_________________________                 

[Identificació nominal]

 

ANNEX 7

CONSENTIMENT PER A LA INCORPORACIÓ

AL PROGRAMA DE MILLORA DE L’APRENENTATGE I DEL RENDIMENT

 _________________________________________________________________,

[Nom i llinatges del pare, la mare o el tutor legal]

 _________________________________________________________________,

[Nom i llinatges del pare, la mare o el tutor legal]

pare / mare / tutor legal de l’alumne/a ____________________________________________,

declaram que l’orientador i el tutor del nostre fill ens han informat de les característiques del programa i que hem entès el caràcter no vinculant de la proposta i la conveniència que s’hi incorpori.

Consentiment per a la incorporació de l’alumne/a al programa

(  ) Acceptam la incorporació del nostre fill al programa.

(  ) No acceptam la incorporació del nostre fill al programa pels motius següents:

Opinió de l’alumne/a

(  ) Accept participar en el programa.

(  ) No accept participar en el programa pels motius següents:

......................, .......d.............. de 20...

El pare / La mare / El tutor legal                                L’alumne/a

[Signatura]                                                                       [Signatura]

ANNEX 8

PROPOSTA D’INCORPORACIÓ

AL PROGRAMA DE MILLORA DE L’APRENENTATGE I DEL RENDIMENT

Partint de la valoració del procés de l’alumne/a que ha fet l’equip docent i dels resultats de l’avaluació psicopedagògica, es proposa que l’alumne/a  _______________________________________________________________________, actualment matriculat/ada al centre _________________________________________,  cursi el programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment.

....................., ......d................. de 20...

L’orientador / L’orientadora          El tutor / La tutora             El cap d’estudis / La cap d’estudis

[Signatura]                                                      [Signatura]                                      [Signatura]

_____________________            ___________________     ____________________

[Identificació nominal]                                   [Identificació nominal]                   [Identificació nominal]


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma