Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE SELVA

Núm. 1548
Acord de la Junta de Govern Local de l´Ajuntament de Selva, adoptat en sessió extraordinària urgent de dia 16 de febrer de 2017, pel qual s´anuncia l´exposició pública del Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir en la contractació de l’obra del «Projecte d’Instal·lació d’Ascensor per a la Millora en Accessibilitat a l’Ajuntament de Selva”, així com la licitació d'aquest contracte mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1. Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament de Selva

b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria

c) Obtenció de documentació i informació:

1 ) Dependència: Ajuntament de Selva

2 ) Domicilio: Plaça Major, 1

3 ) Localitat i codi postal: Selva 07313

4 ) Telèfon: 971515006

5 ) Telefax: 971875269

6 ) Correu electrònic: secretaria@ajselva.net

7 ) Direcció d'Internet del perfil del contractista: www.ajselva.net

8 ) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins acabar el termini per a presentar les proposicions.

d) Número d'expedient: 49-2/2016

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: contracte d'obra

b) Descripció: execució de l’obra del Projecte d’Instal·lació d’Ascensor per a la Millora en Accessibilitat a l’Ajuntament de Selva

c) Lloc d'execució: terme municipal de Selva, edifici de l’Ajuntament

d) Termini d'execució: tres mesos

e) Admissió de pròrroga: no

f) CPV: 45313100-5

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: urgent

b) Procediment: obert

c) Criteris d'adjudicació: els especificats al Quadre de criteris d’adjudicació del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Els criteris d’adjudicació amb la ponderació que se'ls atribueix seran els següents:

Criteri                                                                                                                 Ponderació

Criteris en que la valoració està sotmesa a una fórmula matemàtica:

1. Oferta econòmica sobre el preu de licitació ....................................... Fins a 50 punts

2. Menor termini d’execució amb un màxim de rebaixa de 15 dies ......    Fins a 35 Punts

3. Major termini de garantia de l’obra amb un màxim de 36 mesos totals..Fins a10punts

Criteris en que la valoració està sotmesa a un judici de valor:

4. Millor Pla ambiental de l’obra objecte del contracte ............................Fins a 5 punts

4. Valor estimat del contracte: 71.387,27 euros

5. Pressupost base de licitació: 71.387,27 euros i 14.991,33 euros d'IVA, per tant un total de 86.378,60 euros.

 

6. Garanties exigides

Definitiva, 5% de l'import d'adjudicació, lVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista:

a) solvència econòmica i financera

b) solvència tècnica

c) Les empreses les quals es presentin a la licitació amb més de 50 persones treballadores hauran de comptar amb un 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat.

L’empresa adjudicatària, si ha de contractar personal per a dur a terme l’obra, al menys una persona ha de trobar-se en situació o risc d’exclusió social. Aquesta persona serà derivada pels serveis socials municipals.

8. Presentació de propostes:

a) Data límit de presentació: 13 dies hàbils comptats des de l'endemà a la publicació del present anunci en el BOIB.

b) Lloc de presentació:

1. Dependència: Ajuntament de Selva

2. Domicili: C/ Plaça Major, núm. 1

3. Localitat i CP: Selva, 07313

4. Direcció electrònica: www.ajselva.net

c) Modalitat de presentació de les ofertes: d'acord amb les clàusules 12, 13 i 14 del Plec de Clàusules Administratives.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: un mes

9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció: d'acord amb la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives

b) Adreça: a l'Ajuntament de Selva, carrer Plaça Major, 1; 07313 Selva

 

Selva, 16 de febrer de 2017

El batle
Joan Sastre Coll


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma