Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 1595
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2016-2017 i es dicten les normes per dur-la a terme

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació disposa en l’article 69.4 que les administracions educatives, en l’àmbit de les seves competències, han d’organitzar periòdicament proves per obtenir directament el títol de batxiller per a majors de vint anys.

L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012 per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 20 de desembre) estableix en l’apartat 1 de l’article 3 que el director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, competent en matèria d’educació de persones adultes, ha de dictar cada curs acadèmic una resolució per convocar la prova per obtenir el títol de batxiller per a persones majors de vint anys.

Aquesta Ordre, en l’apartat 2 de l’article 3, determina que la resolució de convocatòria ha de fixar el termini d’inscripció, el calendari de la prova, els centres educatius on s’ha de fer, l’horari i la durada dels exercicis i qualsevol altra qüestió que es consideri necessària perquè aquesta es dugui a terme.

Actualment, i segons el que disposa el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost), la direcció general competent en educació d’adults és la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.  Objecte

Aquesta Resolució té com a objecte convocar, per al curs 2016-2017, la prova lliure perquè les persones majors de vint anys puguin obtenir el títol de batxiller a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i concretar-ne els aspectes organitzatius.

2.  Modalitats convocades

Es convoquen les proves corresponents a les modalitats següents:

 1. Arts: via d’arts plàstiques i via d’arts escèniques.
 2. Ciències i tecnologia.
 3. Humanitats i ciències socials.

3.  Centres on es farà la prova

La prova es desenvoluparà en els centres següents:

 • A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta,12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67).
 • A Menorca: IES Joan Ramis i Ramis (av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó; telèfon 971 36 01 33).
 • A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).

4.  Matèries de la prova

Les matèries de batxillerat corresponents a aquesta convocatòria són les especificades en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

 

 

5.  Requisits de les persones participants

 1. Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:
  1. Tenir més de vint anys o fer-los el primer dia de la prova.
  2. Ser resident a les Illes Balears.
  3. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o qualsevol altre títol equivalent a efectes acadèmics.
  4. No estar en possessió del títol de batxiller regulat en l’article 37 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, o de cap altre títol declarat equivalent a tots els efectes.
  5. No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims en el moment de fer la inscripció.
 2. L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits implica l’anul·lació de la inscripció a la convocatòria corresponent i dels resultats acadèmics que s’hi hagin obtingut.

6.  Taxa i termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció

 1. La inscripció a la prova d’aquesta convocatòria no està sotmesa al pagament d’una taxa.
 2. El termini d’inscripció és del 6 al 17 de març de 2017, ambdós inclosos.
 3. La sol·licitud d’inscripció a la prova s’ha de fer únicament a través del model oficial que apareix en l’annex 2 d’aquesta Resolució, disponible també a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat.
 4. La sol·licitud d’inscripció s’ha de presentar, per duplicat, a la secretaria del centre on es vulgui fer la prova. Un dels exemplars de la sol·licitud ha de romandre al centre on es fa la inscripció i l’altre s’ha de tornar a la persona interessada.
 5. La inscripció s’ha de fer per matèries, des d’un mínim d’una fins a un màxim de vuit.

7.  Documentació que s’ha d’aportar en el moment de la inscripció

 1. La sol·licitud d’inscripció ha d’anar acompanyada, si escau, de la documentació següent:
  1. Original i còpia del DNI, passaport o targeta d’identificació d’estrangers, en vigència, que permeti acreditar la identitat i l’edat de l’aspirant.
  2. Certificat d’empadronament, en vigor, en algun municipi de les Illes Balears, en el cas que en el DNI o document equivalent no hi figuri una adreça que acrediti la residència a les Illes Balears.
  3. Còpia compulsada del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. En el cas d’estudis fets a l’estranger, còpia compulsada de la resolució d’homologació del títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  4. Declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials de batxillerat i de no posseir el títol de batxiller (annex 3 d’aquesta Resolució).
 2. Així mateix, en el cas d’equivalències, exempcions i adaptacions d’accés s’ha d’adjuntar, segons correspongui, la documentació següent:
  1. Certificat oficial acreditatiu de l’avaluació positiva de les matèries superades anteriorment, sempre que aquestes no figurin ja en el GestIB.
  2. Documentació justificativa de l’exempció de l’exercici corresponent a la matèria de llengua catalana i literatura o document justificatiu d’haver-la sol·licitada a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Aquesta documentació es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
  3. Certificat de discapacitat, expedit per un organisme oficial competent.

8.  Publicació de llistes d’aspirants admesos i exclosos

 1. Una vegada que hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i en el període dels tres dies hàbils següents, la direcció dels centres on s’ha fet la inscripció ha de publicar al tauler d’anuncis la relació provisional de totes les persones que s’hi han inscrit, amb la indicació de si estan admeses o excloses. En aquest darrer cas, s’ha d’especificar el motiu d’exclusió.
 2. La relació de persones inscrites ha de fer constar les matèries de les quals els aspirants han manifestat la voluntat d’examinar-se en la sol·licitud d’inscripció.
 3. Per a aquelles persones que així ho hagin sol·licitat, també s’hi ha de fer constar:
  1. Les matèries equivalents, les notes de les quals es poden comprovar personalment a la secretaria del centre.
  2. L’exempció de l’exercici de llengua catalana i literatura o la seva sol·licitud.
 4. Les persones sol·licitants disposen d’un termini màxim de tres dies hàbils, comptadors des del dia hàbil següent al de la publicació de les llistes provisionals, per esmenar les deficiències que hagin estat la causa de l’exclusió.
 5. Un cop finalitzat aquest període, la direcció dels centres ha de publicar al tauler d’anuncis, en el termini màxim dels tres dies hàbils següents, la relació definitiva de persones admeses i excloses, en què figurin, si escau, l’exempció de l’exercici de llengua catalana i literatura, així com les equivalències.

9.  Dates de la prova

La prova tindrà lloc els dies 6, 7, 10 i 11 d’abril de 2017.

10.  Organització horària

 1. Els exercicis s’han de distribuir d’acord amb l’organització horària que figura en l’annex 4 d’aquesta Resolució.
 2. Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, la Conselleria d’Educació i Universitat ha de publicar la distribució horària dels exercicis de modalitat a la seva pàgina web. Aquest document també s’ha de fer públic al tauler d’anuncis dels centres on es farà la prova.
 3. Cada exercici té una durada d’una hora i mitja.

11.  Normes d’execució

L’execució de la prova s’ha de fer d’acord amb les indicacions següents:

 1. En qualsevol moment, es pot requerir que els examinands acreditin la identitat mitjançant el document nacional d’identitat o el passaport. Les persones estrangeres a més a més han d’aportar el permís de residència o NIE en vigor o en tràmit.
 2. Durant el desenvolupament dels exercicis, els telèfons mòbils o qualsevol altre tipus d’aparell electrònic han de romandre apagats.
 3. Els tribunals han d’arbitrar les mesures necessàries per garantir el desenvolupament correcte dels exercicis per a persones que presentin qualsevol tipus de discapacitat justificada degudament.
 4. Els presidents dels tribunals han de prendre les decisions oportunes per assegurar el desenvolupament adequat de la prova i resoldre qualsevol incidència. Es comptarà amb el suport de la Conselleria d’Educació i Universitat.

12.  Material per als exercicis

 1. Es permet l’ús de calculadora no programable durant els exercicis que així ho requereixin.
 2. Als exercicis de llengües clàssiques es permet l’ús d’un diccionari bilingüe.
 3. A l’exercici de Tecnologia industrial II, l’examinand pot dur un formulari d’elaboració pròpia amb trenta fórmules, que ha de lliurar el dia de la prova.
 4. A l’exercici de Tècniques d’expressió graficoplàstica, els materials que els aspirants poden aportar són:
  1. Suports: papers adequats a cada tècnica en format DIN A3 o DIN A4.
  2. Aquarel·les.
  3. Tintes.
  4. Aiguada (gouache).
  5. Acrílics.
  6. Mitjans lineals (retoladors, plomes, llapis, etc.).
  7. Materials per a collage (de dues dimensions; poden tenir textura, però no volum).
 5. A l’exercici de Dibuix tècnic II, els aspirants han d’aportar obligatòriament: llapis i/o portamines de diferents dureses, goma d’esborrar, regles (30 cm), compàs, escaires (25 cm), paral·lex, etc. per fer els dibuixos a llapis. No es poden utilitzar models de figures geomètriques. Opcionalment poden dur estris de tinta, portamines calibrats de colors i/o calculadora no programable.
 6. A l’exercici de Dibuix artístic II, els aspirants han d’aportar:
  1. Paper de dibuix de mida DIN A3 de dues qualitats diferents (d’apunts, d’esbossos, Ingres, bàsic, Geller, Canson, Caballo, aquarel·la, etc.).
  2. Llapis i barres de grafit de dureses diferents, goma d’esborrar, estri per esfumar, carbó, carbonets, goma d’esborrar especial per a carbó, draps, colors aplicables amb tècniques seques, cinta adhesiva de retallar o de pintor.
  • De manera opcional, l’examinand pot dur qualsevol instrumental i tipus de material d’acord amb les seves preferències expressives. S’exclouen les tècniques que requereixen dissolvents, l’ús de coles, fixadors o altres productes que s’apliquin per vaporització, les coles i els materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament. També s’exclou la utilització d’imatges de referència, ja siguin digitals o impreses, que no siguin estrictament les que figuren en l’enunciat de l’examen.
 7. A l’exercici de disseny, els aspirants han d’aportar:
  1. Suport: paper DIN A3. Màxim d’unitats que es poden entregar: 5.
  2. Llapis durs i llapis tous, bolígraf negre, retoladors negres de diferents gruixes.
  3. Escaire, cartabó, regle graduat, escalímetre, paral·lex, plantilles de corbes i compàs.
  4. Tècniques seques per aplicar color: llapis de colors, collage, retoladors, barres de cera dura (tipus Plastidecor), ceres toves (tipus Manley)...
  5. Paper DlN A3. Màxim: 5 unitats, que es poden utilitzar per davant i per darrere.
  6. Paper bàsic: paper vegetal, paper pautat, paper blanc DIN A4.
  7. Papers amb diferents textures: cartolines de colors, Canson, aquarel·la, Caballo, Geller...
  8. Retalls de revistes classificats per temes: textures, colors, natures, paisatges. Lletres de revistes o catàlegs, classificades per la caixa, el color, la mida, etc.
  9. Tisores, cúter i base per tallar, cola de barra.
  10. Opcionalment: calculadora (pot ser científica) no programable.

13.  Tribunals

 1. La constitució, la composició i el nomenament dels tribunals s’ha de regir per l’article 9 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012 per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
 2. Les compensacions econòmiques del personal que participi a la prova es faran d’acord amb el que estableix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2010 per la qual es regulen les condicions generals i els mòduls econòmics dels pagaments al personal que participa en les proves lliures perquè les persones més grans de divuit anys puguin obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria convocades per la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent (BOIB núm. 34, de 2 de març).

14.  Estructura de la prova i continguts

 1. La prova s’ha d’organitzar de forma diferenciada segons les modalitats de batxillerat.
 2. La prova consta d’un exercici per a cadascuna de les matèries a les quals fa referència l’apartat 3 de l’article 4 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012 per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
 3. L’estructura dels exercicis de cada matèria i els seus continguts es concreten en l’annex 5 d’aquesta Resolució. També es poden consultar al web de la Conselleria d’Educació i Universitat.

15.  Puntuació i qualificació

 1. Cadascun dels exercicis té una valoració màxima de 10 punts, i és necessari obtenir un mínim de 5 punts perquè es consideri superat.
 2. En tots els exercicis hi ha de figurar la puntuació assignada a cada enunciat.
 3. Els resultats de l’avaluació s’han d’expressar mitjançant qualificacions numèriques de 0 a 10 sense decimals.
 4. Els professors que participin als tribunals han de consignar la puntuació aconseguida per les persones participants a cadascun dels exercicis que constitueixen la prova.
 5. A la puntuació assignada als exercicis de redacció o qualsevol altre tipus de producció escrita s’han de valorar els aspectes següents:
  • Correcció formal i gramatical.
  • Precisió i claredat en l’expressió.
  • Ordre i coherència de l’exposició.
  • Adequació del discurs a la situació comunicativa i riquesa d’estil.
 6. Les persones que hagin superat alguna matèria mitjançant la prova lliure en convocatòries anteriors o que acreditin estudis superats amb anterioritat i que puguin resultar equivalents a alguna de les matèries de la prova poden sol·licitar-ne la convalidació en el moment de la inscripció i presentar la documentació acreditativa corresponent. En el cas de no haver sol·licitat el reconeixement de matèries superades amb anterioritat, s’ha d’entendre que la persona inscrita renuncia a la qualificació anterior per a aquesta convocatòria.
 7. Per obtenir el títol de batxiller cal tenir superades o convalidades totes les matèries que conformen la prova, tret de les exemptes. La nota mitjana s’ha de calcular fent la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries arrodonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.
 8. En el cas que als aspirants se’ls hagin convalidat matèries per tenir les de batxillerat o equivalents ja aprovades amb anterioritat, i a l’efecte de la nota mitjana de batxillerat, s’ha de tenir en compte la qualificació que consti en l’historial acadèmic.
 9. En el cas de reconeixement de qualificacions qualitatives sense valor numèric s’han d’aplicar les equivalències següents: suficient = 5,5; bé = 6,5; notable = 8; excel·lent = 10 (Resolució d’11 d’abril de 2008 de la Secretaria General d’Educació per la qual s’estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l’expedient acadèmic de l’alumnat de batxillerat i cursos d’accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d’ordenació general del sistema educatiu).
 10. D’acord amb l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009 sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat a les Illes Balears, els aspirants que hagin finalitzat els ensenyaments professionals de música o dansa només han de superar les matèries de la primera part d’aquesta prova (matèries comunes) per obtenir el títol de batxiller. En aquest supòsit, la nota mitjana s’ha d’obtenir calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries de la primera part de la prova i de les matèries del sisè curs dels ensenyaments professionals de música o dansa.

16.  Equivalències, convalidacions i exempcions

 1. Són equivalents, a efectes acadèmics, al títol de graduat en educació secundària obligatòria establert en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació:
  1. El títol de graduat en educació secundària que estableix la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (article 14 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació).
  2. El títol de tècnic auxiliar de la Llei 14/1970 (apartat 3 de la disposició addicional 31 a de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació).
  3. El segon curs de batxillerat unificat polivalent (annex 1 del Reial decret 986/1991, de 14 de juny, pel qual s’aprova el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu).
  4. El segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (annex 2 del Reial decret 986/1991, de 14 de juny, pel qual s’aprova el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu).
  5. El mòdul professional de nivell 2 (annex 2 del Reial decret 986/1991, de 14 de juny, pel qual s’aprova el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu).
  6. El tercer curs d’ensenyaments comuns del pla d’estudis de 1963 o el segon curs del pla experimental d’arts aplicades i oficis artístics (annex 4 del Reial decret 986/1991, de 14 de juny, pel qual s’aprova el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu).
  7. El segon curs de batxillerat unificat polivalent amb un màxim de dues matèries pendents dels dos primers cursos (article 2.1 de l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen les equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, d’educació).
  8. Els ensenyaments professionals de música i dansa i esportistes d’alt nivell o alt rendiment (Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa).
  9. Tots aquells que indiqui la normativa vigent.
 2. Poden tenir la consideració de matèries superades anteriorment:
  1. Les matèries superades mitjançant la prova lliure en convocatòries anteriors.
  2. Les matèries de modalitat superades anteriorment amb una qualificació igual o superior a 5 que s’hagin cursat d’acord amb el currículum de batxillerat elaborat a partir de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).
  3. Les matèries superades anteriorment amb una qualificació igual o superior a 5 que tenguin una denominació idèntica o per a les quals la normativa vigent hagi establert la correspondència i que s’hagin cursat d’acord amb el currículum regulat a partir de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

A aquest efecte, l’Ordre EDU/2395/2009, de 9 de setembre (BOE núm. 221, de 12 de setembre), per la qual es regula la promoció d’un curs incomplet del sistema educatiu definit per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, a un altre curs de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, ha establert el següent:

Matèria batxillerat LOGSE 

Matèria batxillerat LOE

Economia i organització d’empreses

Economia de l’empresa

Filosofia II

Història de la filosofia

Fonaments de disseny

Disseny

Història

Història d’Espanya

Història de la música

Història de la música i la dansa

Imatge

Cultura audiovisual

d. També s’han d’aplicar les equivalències següents:

Matèria batxillerat LOE

Matèria de la prova lliure

Llengua catalana i literatura II

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura II

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera II

Llengua estrangera

Història d’Espanya

Història d’Espanya

Història de la filosofia

Història de la filosofia

3. L’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les, estableix el marc normatiu que permet demanar l’exempció d’aquesta matèria, que pot ser sol·licitada pels qui resideixin temporalment a les Illes Balears i per aquelles persones a les quals fan referència els articles 13 i 15 de l’Ordre esmentada.

El termini de sol·licitud de l’exempció finalitza el mateix dia que acaba el termini per inscriure’s a la prova. Els sol·licitants d’aquesta exempció tenen fins a l’inici de l’exercici de llengua catalana i literatura per presentar la resolució d’exempció; en tot cas, aquesta exempció s’ha d’haver fet constar en el formulari d’inscripció.

17.  Reclamacions

 1. Els participants poden presentar una reclamació si consideren incorrecta l’aplicació dels criteris d’avaluació i de qualificació. Les reclamacions, dirigides al tribunal, s’han de fer per escrit en el termini dels tres dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions. S’hi han d’argumentar les raons que motiven la reclamació i s’han de lliurar al centre on s’ha duit a terme la prova. A aquest efecte, s’ha d’emprar el model que figura en l’annex 6 d’aquesta Resolució. Una vegada finalitzat el període de reclamacions, els centres seu de la prova les han de trametre a la Conselleria d’Educació i Universitat, que les farà arribar als tribunals.
 2. Els tribunals, en els dos dies hàbils següents a la recepció de les reclamacions, han de fer una sessió d’avaluació extraordinària per resoldre les reclamacions presentades. En cas necessari, es pot comptar amb assessors especialistes que no formin part del tribunal. La decisió presa pel tribunal s’ha de comunicar a la persona interessada en un termini màxim de tres dies. Si les decisions modifiquen les qualificacions, aquestes modificacions s’han de traslladar a l’acta definitiva, que s’ha de publicar dins el mateix termini al tauler d’anuncis dels centres on s’ha fet la prova.
 3. Contra les resolucions dels tribunals es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de l’acta, d’acord amb el que s’estableix als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s’estableix a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

18.  Certificacions

Els secretaris dels centres on s’ha desenvolupat la prova han d’expedir un certificat segons l’acta d’avaluació de la prova lliure. En aquest certificat hi ha de constar la relació de totes les assignatures, superades i no superades.

Els aspirants que tenguin totes les matèries de la prova superades reuneixen les condicions per obtenir el títol de batxiller i el poden sol·licitar, una vegada pagades les taxes corresponents, a les secretaries dels centres on s’ha fet la prova.

Si els aspirants no superen totes les matèries, però n’aproven alguna, les qualificacions es mantenen per a convocatòries posteriors.

19.  Proposta de títol

Per a aquells aspirants que reuneixin els requisits per obtenir el títol, els centres on s’ha fet la prova són els encarregats de trametre les propostes de titulació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

20.  Informació per als centres on s’organitza la prova

La Conselleria d’Educació i Universitat ha d’elaborar un protocol d’actuació perquè els centres educatius puguin fer la prova de conformitat amb aquesta Resolució, el qual es trametrà directament als centres implicats.

21.  Coordinació i informació

Totes les accions relacionades amb l’organització i la celebració de la prova objecte d’aquesta Resolució, així com la informació als usuaris de tot allò que se’n derivi, les coordinarà la Conselleria d’Educació i Universitat.

22.  Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de publicar-se, d’acord amb el que s’estableix als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s’estableix a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

23.  Entrada en vigor

Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de febrer de 2017

La directora general

Maria F. Alorda Vilarrubias

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma