Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 1462
Aprovació inicial proposta de Modificació Puntual núm. 3 de PGOU d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 Per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 26 de gener de 2017 es va adoptar el següent acord:

“1.- ESMENAR l'informe-proposta relatiu a la proposta de Modificació Puntual núm. 3, consistent en el canvi de qualificació d'eixample a espai lliure públic per dur a terme l'ampliació del sistema general espai lliure públic  (SGELP-11, zona verda interior) i nou equipament administratiu (SGELP-11/AD-13), que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.

2.- APROVAR INICIALMENT la proposta de Modificació Puntual núm. 3 de PGOU d’Inca, consistent en el canvi de qualificació d'eixample a espai lliure públic per dur a terme l'ampliació del sistema general espai lliure públic  (SGELP-11, zona verda interior) i nou equipament administratiu (SGELP-11/AD-13), que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.

3.- SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta cinc dies (45 dies), mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació Puntual i el document d’avaluació ambiental estratègica simplificada; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per legacions que es considerin oportunes.×formular els suggeriments i al

4.- SUSPRENDRE l’atorgament de llicències de parcel•lació, edificació i demolició en els casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual.

5.- ACORDAR que la present proposta de Modificació puntual queda no subjecte al procediment d'avaluació ambiental estratègica, atès que es troba dins els supòsits que preveu l'article 9.4 a) de la Llei 12/2016, de 9 d'agost d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

6.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es puguin veure afectades per la present Modificació puntual de planejament i, en particular, l'informe previ del Consell de Mallorca, d'acord amb el previst a l'article 54.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús de sòl, al Consell Insular de Mallorca.    

7.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats.”

Lo qual es fa públic als efectes oportuns.

Inca, 2 de febrer de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma